DECRET-LEGE nr.90 din 28 februarie 1990
privind unele masuri pentru organizarea și exercitarea avocaturii in Romania
Textul actului publicat în M.Of. nr. 32/1 mar. 1990

DECRET-LEGE NUMAR: 90 DIN 28/2 /90 privind unele masuri pentru organizarea si exercitarea avocaturii in Romania

EMITENT: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA

APARUT IN MONITORUL OFICIAL NR. 32 DIN 1 /3 /90
Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala decreteaza:

ART. 1
Avocatura acorda asistenta juridica persoanelor fizice si juridice, in scopul apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestora, cu respectarea legii si a ordinii de drept.
Pentru persoanele juridice romane care au incadrati jurisconsulti, asistenta juridica potrivit alin. 1 se acorda numai cu aprobarea ministerelor si celorlalte organe centrale in subordinea carora se afla persoana juridica care solicita asistenta.
Asistenta juridica se realizeaza in conditiile legii, prin acordarea de consultatii si intocmirea de cereri sau alte acte cu caracter juridic, prin apararea si, dupa caz, reprezentarea persoanelor fizice sau juridice asistate in toate fazele cauzelor judiciare si arbitrale, precum si prin sustinerea, cu mijloace juridice, a drepturilor si intereselor legitime ale acestora, in raporturile cu organele puterii si administratiei de stat, a institutiilor, intreprinderilor, oricaror organizatii si alte persoane fizice sau juridice romane ori straine.

ART. 2
Asistenta juridica se acorda numai de avocati, in afara cazurilor prevazute expres de lege.
In exercitarea profesiei avocatul se supune numai legii si constiintei sale.
Pentru a fi asigurata exprimarea libera a opiniei apararii, avocatii sint proteguiti de lege in legatura cu exercitarea profesiei, in fata organelor de jurisdictie sau in legatura cu activitatea acestora si in cadrul barourilor si birourilor de avocati ca si persoanele care indeplinesc functii ce implica exercitiul autoritatii de stat, fara a fi asimilati cu functionarii sau alti salariati.

ART. 3
Avocatura este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei profesiei.
Uniunea avocatilor din Romania este formata din toti avocatii inscrisi in barouri si are sediul in Bucuresti.
Baroul este constituit pe judet sau municipiul Bucuresti si are sediul in orasul de resedinta al judetului, respectiv in Bucuresti.
Organele avocaturii sint Congresul avocatilor din Romania, Consiliul Uniunii avocatilor din Romania, Comisia permanenta a uniunii, Presedintele uniunii, Adunarea generala a baroului, Consiliul baroului si Decanul baroului.
Uniunea avocatilor din Romania si barourile au personalitate juridica.

ART. 4
Congresul avocatilor din Romania este format din membrii consiliului uniunii, decanii barourilor si cite un delegat pentru 40 avocati din fiecare barou.
Primul congres de constituire este format din decanii barourilor si delegatii avocatilor prevazuti la alin. 1.
Atributiile congresului sint:
a) stabileste liniile generale de dezvoltare a avocaturii si de elaborare a proiectelor de acte normative privind profesia;
b) dispune masuri de ordin general cu privire la conducerea si administrarea avocaturii;
c) alege si revoca membrii consiliului si ai comisiei de cenzori ale uniunii.
Sedintele congresului se tin legal cu participarea a jumatate plus unu din numarul membrilor sai, iar hotaririle sint luate valabil cu majoritatea sim pla a celor prezenti.
Hotaririle congresului sint definitive si obligatorii pentru toate organele avocaturii.
Congresul se intruneste anual. Consiliul uniunii poate convoca congrese extraordinare cind interese deosebite ale profesiei reclama aceasta.

ART. 5
Consiliul Uniunii avocatilor din Romania se compune din cite un membru al barourilor cu mai putin de 100 avocati, cite 2 membri ai barourilor cu peste 100 avocati si 7 membri ai baroului Bucuresti.
Membrii consiliului uniunii sint alesi in congres pe timp de 3 ani.
Consiliul uniunii se intruneste cel putin o data la 2 luni si are urmatoarele atributii:
a) alege presedintele si cei 3 vicepresedinti;
b) constituie comisia permanenta a uniunii;
c) dezbate si aproba reglementarile cu caracter intern privind exercitarea profesiei;
d) analizeaza deciziile comisiei permanente a uniunii si ale consiliilor barourilor si, daca constata ca acestea nu sint legale, le anuleaza;
e) numeste si revoca pe presedintii si membrii consiliului de conducere, ai comisiei de cenzori si ai Casei de asigurari a avocatilor;
f) numeste si revoca pe membrii comisiilor de disciplina si stabileste modul de organizare si functionare a comisiilor de disciplina si procedura disciplinara;
g) numeste si revoca pe membrii comisiei de redactare a proiectului de lege privind profesia de avocat si coordoneaza activitatea acestei comisii;
h) poate dizolva consiliile barourilor de avocati in cazul cind activitatea acestor organe nu este conforma cu legea; in asemenea cazuri, numeste un organ interimar care va functiona pina la alegerea noului consiliu, ce trebuie sa se faca in cel mult 3 luni de la data dizolvarii;
i) stabileste conditiile de organizare a examenului de admitere si definitivare in avocatura;
j) solutioneaza cererile privind primirea sau reprimirea in avocatura, transferarea si detasarea avocatilor dintr-un barou in altul;
k) stabileste modul de remunerare a activitatii avocatilor, cu avizul organelor in drept;
l) stabileste structura organizatorica, indicatorii economico-financiari si salarizarea aparatului administrativ si financiar al uniunii si barourilor;
m) aproba bugetul uniunii si stabileste contributia barourilor la realizarea acestuia.
Sedintele consiliului uniunii pot avea loc numai cu participarea a jumatate plus unu din numarul membrilor sai, iar hotaririle se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

ART. 6
Comisia permanenta a uniunii se compune din 11 membri, dintre care 5 din baroul Bucuresti.
Comisia permanenta are urmatoarele atributii:
a) indruma si controleaza activitatea avocaturii din Romania in vederea realizarii sarcinilor acesteia si aplicarii intocmai a dispozitiilor legale in legatura cu organizarea si exercitarea profesiunii de avocat, in care scop emite instructiuni obligatorii pentru barourile de avocati;
b) exercita conducerea uniunii intre sedintele consiliului uniunii;
c) solutioneaza, in calitate de for suprem in materie disciplinara, intimpinarile impotriva deciziilor comisiilor de disciplina si poate lua singura orice masura disciplinara;
d) poate acorda scutirea de examen juristilor care inainte de a cere primirea sau reprimirea in barou au avut o activitate profesionala sau stiintifica meritorie si continua pe tarimul muncii juridice;
e) stabileste conditiile de efectuare a stagiului si de organizare a examenului de definitivat;
f) angajeaza personalul uniunii si asigura executarea bugetului uniunii.
Sedintele comisiei permanente pot avea loc numai cu participarea a jumatate plus unu din numarul membrilor sai, iar hotaririle se adopta cu majoritate de doua treimi din voturile membrilor prezenti.

ART. 7
Presedintele uniunii reprezinta avocatura romana si are urmatoarele atributii:
a) incheie contracte si conventii in numele uniunii, cu autorizarea comisiei permanente;
b) convoaca si conduce sedintele consiliului uniunii si ale comisiei permanente;
c) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale uniunii.

ART. 8
Consiliul baroului de avocati exercita conducerea baroului si raspunde pentru activitatea sa fata de adunarea generala, precum si fata de congres si Consiliul Uniunii avocatilor din Romania; de asemenea, ia masurile necesare pentru ridicarea nivelului profesional al membrilor sai.

ART. 9
Primirea sau reprimirea in baroul de avocati se face pe baza unui examen de admitere.
Avocatii care si-au intrerupt activitatea profesionala, pentru motive de incompatibilitate, vor fi reprimiti in barou, la cerere, dupa incetarea incompatibilitatii.
In asemenea cazuri, timpul activitatii profesionale anterioare incompatibilitatii va fi socotit la vechimea in profesie.

ART. 10
Sanctiunile disciplinare se aplica avocatilor de catre comisiile de disciplina de pe linga barourile din care fac parte.
Comisia de disciplina de pe linga barou se compune dintr-un presedinte si doi membri, numiti de Consiliul Uniunii avocatilor din Romania, dintre avocatii baroului respectiv.

ART. 11
Impotriva deciziilor pronuntate de comisiile de disciplina de pe linga barouri se poate face intimpinare la Comisia centrala de disciplina care functioneaza pe linga Consiliul Uniunii avocatilor din Romania.
Comisia centrala de disciplina se compune dintr-un presedinte si doi membri, numiti de consiliul uniunii dintre avocatii baroului Bucuresti.

ART. 12
De la data adoptarii prezentului decret-lege se inlocuiesc, in cuprinsul Decretului nr.281/1954, termenii de: Republica Socialista Romania cu Romania, legalitate populara si legalitate socialista cu lege, colegiu de avocati cu barou, consiliul colegiului si consiliu cu consiliul baroului de avocati, presedintele colegiului de avocati cu decanul baroului, vicepresedintele colegiului de avocati cu prodecanul baroului, biroul colectiv de asistenta juridica cu birou de avocati, Ministerul Justitiei si ministrul justitiei cu Comisia permanenta, Tribunalul Suprem cu Curtea Suprema de Justitie, tribunal popular de raion, oras si raion de oras cu judecatorie si tribunale regionale cu tribunale.
Se excepteaza de la prevederile alin. 1 art. 38 alin. 5 si 6.

ART. 13

Art. 1, 2, 5, 6, 10 alin. 1, prevederile de la lit. d) alin. 2 din art. 10,
art. 11 alin. 2, capitolul III "Conducerea avocaturii", art. 19-21, art. 22 alin. 2 si 4, art. 24 alin. 3, art. 25, art. 26 alin. 3 si 5, art. 41, art.
43 alin. 1 si 2, art. 44 din Decretul nr.281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea si exercitarea avocaturii, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

ART. 14
In termen de 15 zile de la adoptarea prezentului decret-lege se vor constitui organele Uniunii avocatilor din Romania.
PRESEDINTELE CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA ION ILIESCU ------------


Marți, 25 ianuarie 2022, 19:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.