ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.96 din 29 noiembrie 2006
pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 981/8 dec. 2006

Având în vedere finalizarea de către România a tuturor formalităților preliminare necesare în vederea transpunerii integrale în legislația națională a Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii Europene și membrii familiilor acestora, prin notificarea statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la aspectul și conținutul documentelor care atestă identitatea eliberate cetățenilor români și transmiterea, cu titlu de specimen, acestor documente către autoritățile fiecăruia dintre aceste state,
având în vedere necesitatea stabilirii cadrului juridic pentru libera circulație a cetățenilor români în statele membre ale Uniunii Europene, în contextul obligației de transpunere a prevederilor Directivei 2004/38/CE,
ținând seama de faptul că aceste reglementări trebuie să devină efective la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și de perioada scurtă de timp rămasă până la 1 ianuarie 2007,
întrucât toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.682 din 29 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

"Art. 61. - (1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate valabilă constituie document de călătorie pe baza căruia cetățenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene.

(2) Regimul juridic al cărții de identitate este cel prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu completările ulterioare, cu excepția situațiilor în care prezenta lege dispune altfel."

2. Alineatul 5 al articolului 28 va avea următorul cuprins:

"(5) Cetățeanul român împotriva căruia s-a dispus măsura restrângerii exercitării dreptului la libera circulație în străinătate poate călători în statul/statele cu privire la care s-a instituit această măsură numai în situații excepționale, determinate de motive obiective care necesită prezența acestuia în statul respectiv, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."

3. Alineatul (1) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

"Art. 30. - (1) Organele poliției de frontieră permit ieșirea din România a cetățenilor români minori numai dacă sunt însoțiți de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:

a) minorului care este înscris în documentele de călătorie ale ambilor părinți sau, după caz, este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărți de identitate și călătorește în străinătate însoțit de aceștia i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu aceștia;
b) minorului care este înscris în pașaportul unui părinte și călătorește în străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este titular al unui pașaport individual sau, după caz, al unei cărți de identitate și călătorește împreună cu unul dintre părinți i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu acesta numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte, din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau în statele de destinație, precum și cu privire la perioada acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;
c) minorului care este înscris în pașaportul unui părinte și călătorește în străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este titular al unui pașaport individual sau, după caz, al unei cărți de identitate și călătorește împreună cu unul dintre părinți i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declarația celuilalt părinte, numai dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă;
d) minorului care este titular al unui pașaport individual sau, după caz, al unei cărți de identitate și călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu aceasta numai dacă persoana însoțitoare prezintă o declarație a ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui supraviețuitor ori a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinație, la perioada în care urmează să se desfășoare călătoria, precum și datele de identitate ale însoțitorului respectiv."

4. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulație în străinătate, cetățeanului român i se poate refuza temporar eliberarea documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1) de către autoritatea competentă să elibereze aceste documente, iar dacă i-au fost eliberate, îi pot fi retrase de către autoritățile competente să pună în executare măsura."

5. La articolul 46, litera n) va avea următorul cuprins:

"n) pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor de călătorie prevăzute la art. 6 alin. (1), în mod repetat, într-un interval de 3 ani."

Art. II. - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră va dispune măsurile necesare pentru afișarea în punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internațional, precum și pe pagina proprie de internet a listei statelor membre ale Uniunii Europene care permit intrarea pe teritoriile lor pe baza cărții de identitate.

Art. III. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat

București, 29 noiembrie 2006.
Nr. 96.


Duminică, 22 mai 2022, 21:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.