LEGE nr.15 din 7 august 1990
privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 98/8 aug. 1990

LEGEA 15 din 7 August 1990 privind reorganizarea unit??ilor economice de stat ca regii autonome ?i societ??i comerciale

CAPITOLUL 1

Dispozi?ii generale

Art. 1
Unit??ile economice de stat, indiferent de organul in subordinea c?ruia i?i desf??oar? activitatea, se organizeaz? ?i func?ioneaz?, in conformitate cu dispozi?iile prezentei legi, sub form? de regii autonome sau societ??i comerciale.
De asemenea, unit??i economice, bunuri sau activit??i pot fi, dup? caz, concesionate sau inchiriate cu respectarea prevederilor prezentei legi.
Regiile autonome ?i societ??ile comerciale pot, in condi?iile prezentei legi, s? se asocieze pentru realizarea in comun de activit??i productive ?i de comercializare.

CAPITOLUL 2

Regiile autonome

Art. 2
Regiile autonome se organizeaz? ?i func?ioneaz? in ramurile strategice ale economiei na?ionale - industria de armament, energetic?, exploatarea minelor ?i a gazelor naturale, po?t? ?i transporturi feroviare -, precum ?i unele domenii apar?inand altor ramuri stabilite de guvern.

Art. 3
Regiile autonome sunt persoane juridice ?i func?ioneaz? pe baz? de gestiune economic? ?i autonomie financiar?.
Regii autonome se pot infiin?a prin hot?rarea guvernului, pentru cele de interes na?ional, sau prin hot?rare a organelor jude?ene ?i municipale ale administra?iei de stat, pentru cele de interes local, din ramurile ?i domeniile stabilite potrivit art. 2.

Art. 4
Prin actul de infiin?are a regiei autonome se vor stabili obiectul s?u de activitate, patrimoniul, denumirea ?i sediul principal.
Regiile autonome pot infiin?a in cadrul structurii lor: uzine, fabrici, ateliere, servicii, sucursale ?i alte asemenea subunit??i necesare realiz?rii obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora ?i rela?iile lor din cadrul regiei autonome ?i cu ter?ii sunt stabilite prin regulamentul de organizare ?i func?ionare al regiei autonome, elaborat de consiliul de administra?ie ?i aprobat de organul care a infiin?at regia respectiv?.

Art. 5
Regia autonoma este proprietara bunurilor din patrimoniul s?u.
In exercitarea dreptului de proprietate, regia autonom? posed?, foloseste ?i dispune, in mod autonom, de bunurile pe care le are in patrimoniu, sau le culege fructele, dup? caz, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
Instrainarea bunurilor imobile apartinind regiei autonome sau incheierea de tranzactii in litigii cu valoare de peste zece milioane de lei se face cu aprobarea ministerului de resort.

Art. 6
Regia autonoma trebuie sa acopere cu veniturile provenite din activitatea sa toate cheltuielile, inclusiv dobinzile, amortizarea investitiilor ?i rambursarea creditelor ?i sa obtina profit.
Cheltuielile vor putea depasi veniturile numai pentru motive temeinice - in special pentru executarea de lucrari ?i servicii in interes public - cu aprobarea, pentru fiecare caz in parte, a ministrului de stat pentru orientarea economic?, pe baz? propunerii ministerului de resort, avizata de Ministerul Finantelor. in asemenea cazuri, o data cu aprobarea, se vor stabili cuantumul ?i sursele de compensare a pierderilor suferite de regie.

Art. 7
Regia autonoma intocmeste anual buget de venituri ?i cheltuieli, bilant contabil ?i cont de profit ?i pierderi, dup? modele stabilite de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil anual ?i contul de profit ?i pierderi se aproba de Ministerul Finantelor, sau, dup? caz, de directiile financiare teritoriale de la sediul regiei in cauza.
Bilantul contabil ?i contul de profit ?i pierderi al regiilor autonome organizate la nivel na?ional se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III a, iar pentru regiile de interes local publicarea se face in presa locala.

Art. 8
Din veniturile realizate, dup? acoperirea cheltuielilor, regia autonoma constituie fondul de rezerva ?i fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare satisfacerii unor necesitatii social- culturale ?i sportive ori de perfectionare-recalificare ale personalului angajat, precum ?i pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plateste impozitele, taxele, cotele de asigurari ?i securitate sociala ?i celelalte varsaminte prevazute de lege.
Consiliul de administratie al regiei autonome poate hotari ?i crearea altor fonduri in afara celor mentionate la aliniatul precedent.
Partea din venituri ramasa dup? constituirea fondurilor proprii ?i efectuarea platilor mentionate la aliniatul 1 reprezinta profitul net al regiei.
Din acest profit 5% se utilizeaza pentru constituirea unui fond de participare a angajatilor la profituri, iar restul se varsa, dup? caz, la bugetul statului sau al organului administra?iei locale.

Art. 9
Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, mijloacele regiei autonome nu sunt suficiente, regia poate contracta credite financiare cu Banca Na?ionala a Romaniei sau alte banci, in valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate in anul precedent.
Pentru acoperirea eventualelor deficite, regiile autonome pot beneficia de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori pot contracta credite bancare.
Subventiile se acorda ?i se administreaza de guvern sau de organele locale ale administra?iei de stat, dup? caz, in limitele fondurilor prevazute in bu getele acestora ?i pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.

Art. 10
Regia autonoma hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, ?i care se finanteaza din surse proprii, credite bancare sau alocatii de la bugetul statului, ori, dup? caz, de la bugetele locale.
Contractarea de credite pentru investitii mai mari de 50 milioane lei se efectueaza pe baz? aprobarii prealabile a ministrului de stat pentru orientare economic?.

Art. 11
Operatiunile de incasari ?i plati ale regiei autonome se efectueaza prin conturi deschise la banci.
In limitele celor stabilite de Banca Na?ionala a Romaniei, pentru necesitati curente, regia autonoma poate efectua operatiuni de incasari ?i plati in lei ?i in valuta prin casieria proprie.
Operatiunile de incasari ?i plati cu strainatatea se vor efectua prin unit??ile Bancii Romane de Comert Exterior sau alte banci.

Art. 12
Conducerea regiei autonome revine consiliului de administratie, compus din 7-15 persoane, din care una este directorul sau directorul general al regiei.
Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului de resort sau, dup? caz, prin decizia conducatorului administra?iei teritoriale locale.
Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Finantelor ?i dup? caz, reprezentanti ai Ministerului Resurselor ?i Industriei, Ministerului Comertului ?i Turismului ?i ministerului economic de resort. Ceilalti membri vor fi numiti dintre ingineri, tehnicieni, economisti ?i juristi specializati in domeniul de activitate al respectivei regii.
Consiliul de administratie i?i desf??oar? activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare ?i functionare ?i hotareste in toate problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.

Art. 13
Membrii consiliului de administratie:
a) se numesc pentru o perioada de 4 ani, iar jumatate din ei pot fi inlocuiti la fiecare doi ani;
b) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa la societ??i comerciale cu care respectiva regie autonoma intretine relatii de afaceri sau are interese contrare;
c) i?i pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin ?i toate drepturile ?i obligatiile derivind din aceasta calitate;
d) sunt platiti cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate.
Consiliul de administratie poate propune organului care l-a numit, potrivit art. 12, inlocuirea unui membru necorespunzator.

Art. 14
in prima luna a fiecarui an, consiliul de administratie prezinta ministerului de resort, sau, dup? caz, administra?iei teritoriale locale, un raport asupra activit??ii desfasurate de regie in anul precedent ?i asupra programului de activitate pentru anul in curs.

Art. 15
Activitatea curenta a regiei autonome este condusa de un director general sau un director numit de consiliul de administratie, cu avizul ministrului de resort, sau, dup? caz, al conducatorului administra?iei locale de stat.

CAPITOLUL 3

Societ??i comerciale

Art. 16
Unit??ile economice de stat, cu exceptia celor care se constituie ca regii autonome, vor fi organizate sub forma de societ??i pe actiuni sau societ??i cu raspundere limitata, in condi?iile prevazute de lege.

Art. 17
Unit??ile economice de interes republican se organizeaz? ca societ??i comerciale prin hot?rare a guvernului, iar cele de interes local, prin decizia organului administra?iei locale de stat.

Art. 18
Prin actul de infiin?are se aproba statutul societ??ii comerciale ?i se vor stabili:
a) forma juridica, obiectul de activitate, denumirea ?i sediul principal al societ??ii;
b) capitalul social subscris, structura ?i modalitatea de constituire a acestuia;
c) modalitatea de prelucrare a activului ?i pasivului unit??ii economice de stat care se constituie in societate comerciala.
In baza actului de infiin?are, societatea comerciala se inscrie in registrul camerelor de comert ?i industrie. Actul de infiin?are se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 19
Inventarierea patrimoniului unit??ilor economice de stat supuse transformarii in societ??i comerciale, precum ?i evaluarea ?i stabilirea capitalului societ??ilor comerciale infiin?ate pe aceasta cale se fac in condi?iile stabilite prin hot?rare a guvernului.

Art. 20
Initial, capitalul social al societ??ilor comerciale constituie potrivit art. 17 este detinut integral de statul roman sub forma de actiuni sau parti sociale, in raport cu forma juridica a societ??ii ?i va fi varsat in intregime la data constituirii societ??ii.
Bunurile din patrimoniul societ??ii comerciale sunt proprietatea acesteia, cu exceptia celor dobindite cu alt titlu.

Art. 21
Societ??ile comerciale infiin?ate conform prezentei legi au un actionar, respectiv detinator de parti sociale, unic pina la transferul total sau partial al actiunilor sau partilor sociale catre terte parti din sectorul public sau privat, din tara sau din strainatate, in conformitate cu legislatia speciala.

Art. 22
in vederea pregatirii, organizarii ?i coordonarii activit??ii de transfer a actiunilor sau partilor sociale se constituie Agentia na?ionala pentru privatizare, in subordinea guvernului.
Atributiile agentiei sunt cele stabilite prin lege speciala, precum ?i prin prezenta lege, iar structura organizatorica a acesteia se va stabili prin hot?rare a guvernului.

Art. 23
Societ??ile comerciale, constituite potrivit prezentei legi, vor transmite Agentiei na?ionale pentru privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit, in termen de 30 de zile de la constituirea lor.
In temeiul titlurilor astfel primite, Agentia na?ionala pentru privatizare va emite inscrisuri nominative de valoare a cite 5.000 lei pe care le va distribui in mod egal ?i gratuit tuturor cetatenilor romani cu domiciliul in tara, care pina la data de 31 decembrie 1990 au implinit virsta de 18 ani.
Fac exceptie persoanele condamnate pentru delapidare, furt, tilharie, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de incredere comis in dauna avutului obstesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mita, arestare nelegala ?i cercetare abuziva ?i infractiuni contra pacii ?i omenirii.
Prevederile alineatului precedent nu se aplica celor condamnati pentru sustrageri de produse agricole de pe cimp savirsite pina la 22 decembrie 1989.
Negocierea ?i transmiterea inscrisurilor nominative de valoare, prin acte intre vii, va putea avea loc dup? trecerea unui an de la publicarea prezentei legi numai intre cetatenii romani cu domiciliul in tara ?i exclusiv prin intermediul Agentiei na?ionale pentru privatizare, tranzactiile neinregistrate de aceasta fiind nule de drept.
Inscrisurile de valoare vor fi utilizate de catre titular in limitele valorii lor nominale, pentru achizitionarea de actiuni sau parti sociale la societ??ile comerciale constituite prin transformarea actualelor unit??i economice de stat, potrivit legislatiei speciale.
Guvernul va prezenta parlamentului programul ?i principiile actiunii de privatizare, urmarind formularea unor solutii fundamentate pe criterii economice ?i diferentiate in functie de specificul fiecarui sector economic ?i fiecarei unit??i, precum ?i crearea unui regim de protectie ?i de preferinta pentru salariatii societ??ilor comerciale care urmeaza a fi privatizate.
Operatiunile cu inscrisurile nominative de valoare sunt supuse unei taxe de timbru de 1%.

Art. 24
Societ??ile comerciale cu capital de stat intocmesc anual buget de venituri ?i cheltuieli, bilant contabil ?i cont de profit ?i pierderi, in condi?iile prevazute de lege.
Bilantul contabil ?i contul de profit ?i pierderi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

CAPITOLUL 4

Concesionarea, inchirierea ?i locatia gestiunii

Art. 25
Prin hot?rare a guvernului, la propunerea ministrului de stat pentru industrie ?i comert, activit??i economice, servicii publice, unit??i de productie ale unor regii autonome ?i terenuri proprietate de stat pot face obiectul unor concesiuni.
Concesiunea se acorda numai pe baz? de licitatie publica ?i cu conditia ca prin concesionare sa se asigure statului un venit fix anual, cel putin egal cu media beneficiilor nete realizate prin exploatarea, in ultimii 5 ani, a obiectului concesiunii, ori a unor obiecte similare. Acest venit nu va putea fi mai mic decit rata dobinzii Bancii Na?ionale, aplicata la valoarea estimata a concesiunii stabilita prin hot?rare a guvernului.
Unit??i de productie pot fi concesionate fara acordul regiei autonome respective, daca in ultimii doi ani premergatori concesionarii regia in cauza a recurs la subventii de stat.
Concesionar poate fi orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.
Examinarea ?i acceptarea ofertelor prezentate la licitatie se efectueaza de catre Agentia na?ionala pentru privatizare.

Art. 26
Organizarea licitatiei privind concesionarea, precum ?i caietul de sarcini cuprinzind condi?iile concesiunii se aproba de guvern ?i se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum ?i in presa, cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii licitatiei.

Art. 27
Caietul de sarcini ?i contractul de concesiune vor cuprinde dispozi?ii privind:
a) obiectul concesiunii;
b) durata concesiunii, care nu poate fi mai mare de 20 ani;
c) programul minimal al lucrarilor ce urmeaza a fi executate de concesionar ?i al eventualelor investitii noi;
d) pretul concesiunii ?i plata eventualelor redevente in natura din rezultatele productiei;
e) transmiterea, la data expirarii concesiunii, a tuturor bunurilor concesionate sau dobindite pe perioada concesiunii ?i destinate exploatarii acesteia, in proprietatea concedentului, libere de orice sarcini;
f) condi?iile in care se poate rascumpara concesiunea;
g) condi?iile rezilierii contractului de concesiune ?i raspunderea concesionarului in cazul rezilierii contractului din culpa sa;
h) raspunderea concesionarului pentru neindeplinirea obligatiilor impuse de caietul de sarcini;
i) controlul activit??ii concesionarului de catre reprezentanti ai Ministerului Finantelor ?i ai ministerului economic de resort;
j) alte obligatii in raport cu obiectul concesiunii.

Art. 28
Controlul respectarii de catre concesionar a caietului de sarcini ?i a obligatiilor asumate prin contractul de concesiune se efectueaza de catre Agentia na?ionala pentru privatizare.

Art. 29
Subconcesionarea poate avea loc numai pe baz? aprobarii guvernului, data la propunerea Agentiei na?ionale pentru privatizare.

Art. 30
Bunuri din proprietatea statului pot face obiectul unui contract de inchiriere, pe baz? aprobarii guvernului sau a organului administra?iei locale de stat, dup? caz.

Art. 31
Contractul de inchiriere se incheie pe baz? de licitatie ?i va include clauze de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat potrivit specificului acestuia.
Contractul de inchiriere se poate incheia cu orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, de catre organul de stat in evidenta ?i administrarea c?ruia se afla bunurile in cauza.

Art. 32
Regiile autonome sau societ??ile comerciale pot incheia cu persoane fizice ori juridice, romane sau straine, contracte de locatie a gestiunii, avind ca obiect gestiunea sectiilor, uzinelor, fabricilor ?i a altor subunit??i economice din structura lor.
Regulile generale privind incheierea acestor contracte se aproba prin hot?rare a guvernului.

CAPITOLUL 5

Asocierea ?i libera concurenta

Art. 33
Regiile autonome ?i societ??ile comerciale se pot asocia in vederea realizarii de activit??i comune care prezinta interes pentru asociati. Prin aceasta asociere nu se naste o noua persoana juridica, iar raporturile dintre asociati se vor stabili prin contractul de asociere.

Art. 34
Contractul de asociere va cuprinde urmatoarele:

a.) partile contractante;
b.) activit??ile economice ce se vor realiza in comun;
c.) contributia fiecarei parti la realizarea activit??ilor economice comune convenite;
d.) condi?iile de administrare ?i conducere a asociatiei;
e.) modalitatea de impartire a rezultatelor activit??ilor economice comune desfasurate;
f.) cauzele de incetare a asocierii ?i modalitatea de impartire a rezultatelor lichidarii;
g.) orice alte clauze necesare activit??ii asociatiei.

Art. 35
Regiile autonome ?i societ??ile comerciale cu capital partial sau total de stat se pot asocia intre ele sau cu terte persoane juridice sau fizice, romane sau straine, in scopul crearii de noi societ??i comerciale.

Art. 36
Se interzic orice acorduri intre societ??ile comerciale sau regiile autonome, orice decizie de asociere intre acestea ?i orice practici concertate care sunt susceptibile a afecta comertul intre agentii economici ?i care au ca obiect sau ca efect impiedicarea, restringerea sau denaturarea jocului concurentei, ori exploatarea de maniera abuziva a unei pozitii dominante detinuta pe piata sau pe o parte substantiala de piata, cum sint:
a.) fixarea sau impunerea de maniera directa sau indirecta a preturilor de monopol ?i de dumping, ori a altor condi?ii contractuale neloiale;
b.) limitarea sau controlul productiei, desfacerii, dezvoltarii tehnice sau investitiilor;
c.) impartirea pietelor sau surselor de aprovizionare;
d.) aplicarea fata de partenerii comerciali a unor condi?ii inegale la prestatii echivalente, producindu-le in acest fel un dezavantaj in rapoartele concurentiale;
e.) subordonarea incheierii contractelor de acceptarea de catre parteneri a unor prestatii suplimentare, prin natura lor sau potrivit uzantelor comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte.
Incalcarea interdictiilor prevazute la alin. 1 atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de legea civila sau penala pentru actiunile de concurenta neloiala.
Sint interzise activit??ile unui agent economic sau ale unui grup de agenti economici care ocupa o piata, o pozitie dominanta caracterizata printr-o situatie de monopol sau printr-o concentrare manifesta a puterii economice, in masura in care aceste activit??i pot afecta functionarea normala a pietei in condi?ii de libera concurenta.

Art. 37
Actiunile impotriva practicilor ?i actelor mentionate la art. 36 pot fi pornite de orice persoana interesata, iar judecarea lor este de competenta instantelor judecatoresti.

Art. 38
Nu constituie concurenta neloiala acordurile, deciziile de asociere ?i practicile concertate care contribuie la ameliorarea productiei ?i distributiei de produse, la promovarea progresului tehnic sau la ridicarea gradului de competitivitate al produselor, lucrarilor ?i serviciilor romanesti pe piata externa.

Art. 39
in aplicarea dispozi?iilor prezentei legi, la constituirea societ??ilor comerciale, guvernul va proceda la restructurarea unit??ilor economice de stat - intreprinderi, grupuri, combinate, trusturi ?i a altor asemenea - pe criteriul autonomiei functionale ?i financiare, urmarindu-se reducerea dimensiunii marilor intreprinderi ?i multiplicarea agentilor economici care produc acelasi tip de bunuri, efectueaza acelasi tip de lucrari sau presteaza acelasi tip de servicii.
Pentru unit??ile economice de stat de interes local, prevederile alin. 1 se aplica de prefecturi ?i Primaria municipiului Bucuresti.

Art. 40
Statul i?i poate rezerva activit??i economice pe care sa le desfasoare in mod exclusiv cu titlu de monopoluri de stat. Asemenea monopoluri, precum ?i modul lor de administrare, se stabilesc prin legi speciale.

CAPITOLUL 6

Dispozi?ii comune

Art. 41
Structura organizatorica ?i functionala a regiilor autonome ?i a societ??ilor comerciale se stabilesc de organele de conducere ale acestora.
Personalul regiilor autonome ?i al societ??ilor comerciale este angajat de directorul general, respectiv director. Nivelul de salarizare al personalului angajat se stabileste de organul de conducere al regiei sau societ??ii comerciale, in functie de studii ?i munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.

Art. 42
Regiile autonome ?i societ??ile comerciale, precum ?i concesionarii ?i persoanele care exploateaza bunuri inchiriate in condi?iile prezentei legi, sunt obligate sa-si desfasoare activitatea cu respectarea dispozi?iilor legale privind protectia mediului inconjurator ?i sa realizeze din surse proprii mijloacele adecvate in acest scop.

Art. 43
Activitatea regiilor autonome ?i a societ??ilor comerciale poate fi influentata de stat prin pirghii economice cum sunt credite cu dobinzi preferentiale, comenzi de stat, subventii, impozite ?i taxe.
Societ??ile comerciale create pe baz? prezentei legi pot fi subventionate pe baz? hotaririi guvernului pe o perioada de maximum 4 ani, cu reduceri anuale ale cuantumului subventiei cu rate de 20% din suma initiala.
Nu se acorda subventii in caz de bancruta.

Art. 44
Regiile autonome ?i societ??ile comerciale create in temeiul prezentei legi pot efectua direct operatiuni de comert exterior. in acest scop ele urmeaza sa i?i constituie compartimente specializate de export, import, marketing ?i conjunctura, cu consultarea prealabila ?i obligatorie a Ministerului Comertului ?i Turismului.

Art. 45
Regiile autonome ?i societ??ile comerciale create in temeiul prezentei legi au dreptul de a dispune asupra unei cote de 30% din veniturile lor nete in valuta. Cu incepere de la 1 februarie 1991 aceasta cota se va ridica la 50%.
Restul veniturilor nete in valuta se preschimba in mod obligatoriu la Banca Romana de Comert Exterior, contra lei, la cursul de schimb in vigoare la data operatiunii.
Prin veniturile nete in sensul prezentului articol se inteleg incasarile din operatiile de export dup? scaderea importurilor, comisioanelor, taxelor, impozitelor ?i celorlalte cheltuieli in valuta legate de realizarea operatiilor respective.

Art. 46
Sumele in valuta ramase la dispozitia agentilor economici amintiti se pastreaza in conturi speciale deschise pe numele lor la Banca Romana de Comert Exterior sau la alte banci cu sediul in Romania.
Ministerul Comertului ?i Turismului poate refuza autorizatia de import necesara utilizarii acestor sume numai atunci cind bunurile al caror import este urmarit se pot procura din tara in condi?ii competitive ?i numai daca o asemenea masura este necesara in scopul echilibrarii balantei de plati externe. Corespunzator, ministerul poate refuza ?i autorizatia de export pentru bunurile strict necesare realizarii productiei interne.

Art. 47
Relatiile comerciale dintre regiile autonome, cele dintre societ??ile comerciale cu capital de stat, precum ?i relatiile dintre ele ori intre ele ?i stat se vor desfasura pe baze contractuale.
Contractele incheiate intre agentii economici mentionati la alin. 1 vor fi guvernate de principiul libertatii contractuale ?i de reglementarile cuprinse in Codul civil ?i Codul comercial roman, cu exceptiile decurgind din prezenta lege.

Art. 48
Regiile autonome ?i societ??ile comerciale cu capital de stat vor putea practica intre ele ?i raporturile cu tertii, preturile decurgind din actiunea conjugata a cererii ?i ofertei, cu exceptia situatiei cind pe piata romaneasca nu exista cel putin trei agenti economici care sa comercializeze acelasi tip de bun, lucrare sau serviciu, precum ?i cu exceptia cazurilor in care preturile sunt subventionate de stat potrivit hotaririi guvernului. in aceste din urma cazuri preturile se vor stabili de catre guvern prin negociere cu agentii economici.

Art. 49
Banca Romana de Comert Exterior poate organiza licitatii valutare la cererea agentilor economici care detin, in condi?iile legii, sume in valuta pe care vor sa le transfere altor agenti economici, contra lei.

Art. 50
Regiile autonome ?i societ??ile comerciale cu capital de stat pot sa incheie contracte de vinzare, executare de lucrari sau prestari de servicii cu intreprinzatori straini, cu plata in lei, daca sumele in moneda romaneasca detinute de acestia sunt rezultate din exploatarea unor investitii efectuate de ei in Romania.

Art. 51
Litigiile de orice fel in care sunt implicate regii autonome sau societ??i comerciale cu capital de stat sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.
Pentru solutionarea litigiilor dintre ele regiile autonome ?i societ??ile comerciale pot apela ?i la arbitraj.

CAPITOLUL 7

Dispozi?ii tranzitorii ?i finale

Art. 52
Pina la liberalizarea totala a schimburilor ?i eliminarea sistemului de repartitii prin balante materiale, regiile autonome ?i societ??ile comerciale cu capital de stat integral sunt obligate sa execute sarcinile de livrare stabilite prin balantele intocmite de Ministerul Resurselor ?i Industriei.
In masura in care beneficiarul de repartitie constata ca detine un excedent de material din categoria celor dirijate, el poate proceda la vinzarea acelui excedent la preturi ce pot depasi preturile de cumparare. Asemenea operatiuni vor fi notificate imediat Ministerului Resurselor ?i Industriei. in mod similar va putea proceda ?i furnizorul nominalizat prin repartitie daca beneficiarul sau ii notifica, inainte de incheierea contractului, ca nu este interesat a-si prelua cota repartizata.
Refuzul de incheiere a contractului, cu incalcarea prevederilor prezentului articol, atrage raspunderea civila a regiei autonome sau a societ??ii comerciale vinovate.

Art. 53
Bunurile care ramin in proprietatea statului, cum ar fi cladiri guvernamentale, bunuri necesare desfasurarii activit??ilor administra?iei de stat, rezerve ale statului ?i altele asemenea, se inregistreaza la Departamentul Rezervelor Statului ?i se administreaza direct de institutiile carora le sunt date in folosinta.
Actele de decizie cu privire la aceste bunuri se aproba de Ministerul Finantelor ?i Ministerul Resurselor ?i Industriei, cu exceptia situatiilor in care prin lege se dispune altfel.

Art. 54
Prevederile prezentei legi se aplica ?i companiilor, corporatiilor, trusturilor, grupurilor de intreprinderi ?i altora asemenea, infiin?ate prin reorganizarea unor centrale sau altor unit??i economice de stat prin hotariri ale guvernului, pina la data publicarii legii.

Art. 55
Actualele centrale ?i celelalte unit??i cu statut similar i?i inceteaza activitatea pe masura infiin?arii regiilor autonome ?i societ??ilor comerciale potrivit prezentei legi.
Patrimoniile acestora vor fi transmise entitatilor nou create in conformitate cu hotaririle guvernului care se vor adopta pentru fiecare caz.

Art. 56
Personalul centralelor desfiintate, precum ?i personalul unit??ilor economice de stat transformate in regii autonome ?i societ??i comerciale, va fi preluat de acestea din urma. Acest personal, in cazul in care este incadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenta pina la salariul tarifar avut ?i la sporuri de vechime, dup? caz, timp de 3 luni. Diferenta se suporta de la bugetul statului.

Art. 57
Infiin?area regiilor autonome ?i a societ??ilor comerciale potrivit prezentei legi se va face in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a acesteia, cu exceptia unit??ilor agricole de stat, pentru care termenul este de 9 luni.
Toate contractele, autorizatiile sau alte inscrisuri prin care intreprinderi, institutii, unit??i economice de stat sau parte din acestea au fost trecute in proprietate privata, concesionate sau inchiriate dup? 22 decembrie 1989, se vor reexamina in conformitate cu prevederile prezentei legi de catre Agentia na?ionala pentru privatizare.

Art. 58
Prezenta lege intra in vigoare in 30 de zile de la publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
La implinirea termenului prevazut la art. 57 se abroga Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea ?i conducerea unit??ilor socialiste de stat, precum ?i la functionarea acestora pe baz? autoconducerii muncitoresti ?i autogestionarii economico-financiare, Legea nr. 3/1988 privind incheierea ?i executarea contractelor economice, Legea nr. 14/1971 cu privire la gospodarirea fondurilor fixe, resurselor materiale ?i aprovizionarea tehnico-materiala, precum ?i orice alte dispozi?ii contrare.
De asemenea, pe data prezentei legi se abroga hotaririle guvernului privind constituirea, organizarea ?i functionarea in comertul interior a societ??ilor comerciale pe actiuni ?i a companiilor autonome ?i hot?rarea guvernului privind privatizarea unit??ilor comerciale sau administrarea acestora in sistemul de comision ori de mandat.

Aceast? lege a fost adoptat? de Senat in sedin?a sa din ziua de 31 iulie 1990.
PRE?EDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRL?DEANU

Aceast? lege a fost adoptat? de Adunarea Deputa?ilor in sedin?a sa din ziua de 31 iulie 1990.
PRE?EDINTELE ADUN?RII DEPUTA?ILOR
MAR?IAN DAN

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului ?i a Pre?edintelui Romaniei, promulg?m Legea privind reorganizarea unit??ilor economice de stat ca regii autonome ?i societ??i comerciale ?i dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial .
PRE?EDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU


Duminică, 17 ianuarie 2021, 06:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.