LEGE nr.17 din 7 august 1990
privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României
Textul actului publicat în M.Of. nr. 99/9 aug. 1990

CAPITOLUL 1
Marea teritoriala si apele maritime interioare ale Romaniei

Art. 1 - Marea teritoriala a Romaniei cuprinde fisia de mare adiacenta tarmului ori, dupa caz, apelor maritime interioare, avind latimea de 12 mile marine (22.224 m) masurata de la liniile de baza.
Liniile de baza sint liniile celui mai mare reflux de-a lungul tarmului sau, dupa caz, liniile drepte care unesc punctele cele mai avansate ale tarmului, inclusiv ale tarmului dinspre larg al insulelor, ale locurilor de acostare, amenajarilor hidrotehnice si ale altor instalatii portuare permanente.
Coordonatele geografice ale punctelor intre care sint trasate liniile de baza drepte sint prevazute in anexa.
Limita exterioara a marii teritoriale este linia care are fiecare punct situat la o distanta de 12 mile marine, masurata de la punctul cel mai apropiat al liniilor de baza.

Art. 2 - Marea teritoriala a Romaniei se delimiteaza de marea teritoriala a statelor vecine prin intelegeri cu fiecare dintre aceste state, in conformitate cu principiile si normele dreptului international.

Art. 3 - Limitele exterioare si laterale ale marii teritoriale, stabilite conform prevederilor art. 1 si 2, constituie frontiera de stat maritima a Romaniei.

Art. 4 - Suprafetele de apa situate intre tarmul marii si liniile de baza stabilite in art. 1 constituie apele maritime interioare ale Romaniei.

Art. 5 - Apele maritime interioare, marea teritoriala, solul si subsolul acestora, precum si spatiul aerian de deasupra lor fac parte din teritoriul Romaniei.
In aceste spatii Romania isi exercita suveranitatea in conformitate cu legislatia sa interna, cu prevederile conventiilor internationale la care este parte si tinind seama de principiile si normele dreptului international.

CAPITOLUL 2
Zona contigua a Romaniei

Art. 6 - Zona contigua a Romaniei este fisia de mare adiacenta marii teritoriale care se intinde spre largul marii pina la distanta de 24 mile marine, masurata de la liniile de baza stabilite in art. 1.

Art. 7 - In zona sa contigua, Romania exercita controlul pentru prevenirea si reprimarea incalcarilor, pe teritoriul sau, a legilor si reglementarilor sale din domeniul vamal, fiscal, sanitar si al trecerii frontierei de stat.

CAPITOLUL 3
Trecerea inofensiva prin marea teritoriala

SECTIUNEA A
Reguli aplicabile tuturor navelor straine

Art. 8 - Trecerea inofensiva a navelor straine prin marea teritoriala a Romaniei se efectueaza in conditiile stabilite de prezenta lege si de alte reglementari in vigoare, cu respectarea normelor dreptului international.
Prin "trecere" se intelege faptul de a naviga in marea teritoriala in scopul:
a) de a o traversa fara a intra in apele maritime interioare ori fara a ancora intr-o rada sau a face escala intr-o instalatie portuara situata in afara apelor maritime interioare;
b) de a intra in apele maritime interioare si a ancora intr-o rada sau a face escala intr-o instalatie portuara sau de a le parasi.
Trecerea trebuie sa fie neintrerupta si rapida. Navele vor urma drumurile maritime, senalele si pasele recomandate, specificate de hartile maritime si in documentele de navigatie.
Pe timpul trecerii inofensive nu se permite oprirea sau ancorarea, in afara cazurilor cind acestea sint impuse de nevoile navigatiei, sau ca urmare a unui caz de forta majora ori avarie, pentru salvarea persoanelor sau pentru ajutorarea navelor si aeronavelor aflate in pericol.

Art. 9 - Trecerea unei nave straine prin marea teritoriala este inofensiva atit timp cit nu aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale.
Se considera ca trecerea aduce atingere pacii, ordinii publice sau securitatii nationale daca o asemenea nava desfasoara, in marea teritoriala sau in apele maritime interioare, una dintre urmatoarele activitati:
a) amenintarea cu forta sau folosirea fortei impotriva suveranitatii, integritatii teritoriale sau independentei politice a Romaniei sau in orice alt mod contrar principiilor dreptului international;
b) manevre sau exercitii cu arme de orice fel;
c) culegerea de informatii in detrimentul apararii sau securitatii nationale;
d) propaganda care prejudiciaza interesele apararii sau ale securitatii nationale;
e) decolarea de pe nave, apuntarea sau imbarcarea pe nave a oricarui fel de aparate de zbor;
f) lansarea, debarcarea sau imbarcarea de tehnica militara, scafandri, submarine, alte vehicule submersibile si orice alte instalatii in masura sa execute cercetari subacvatice;
g) imbarcarea sau debarcarea de marfuri, fonduri banesti sau de persoane, contrar legilor si reglementarilor in vigoare;
h) poluarea deliberata si grava, de orice natura, a apei si atmosferei;
i) orice activitate de pescuit;
j) orice activitate de cercetari stiintifice, arheologice sau ridicari hidrografice;
k) orice activitate care se desfasoara cu incalcarea reglementarilor internationale in domeniul radiocomunicatiilor sau care poate perturba functionarea sistemelor de comunicatii sau a oricarui alt echipament sau instalatii;
l) orice alta activitate care nu are o legatura directa cu trecerea sau care se desfasoara cu incalcarea conditiilor prevazute in prezenta lege.

Art. 10 - In marea teritoriala, in apele maritime interioare si in porturile Romaniei este interzis accesul oricarei nave care are la bord arme nucleare, chimice ori alte arme de distrugere in masa, sau care transporta asemenea arme sau munitie pentru acestea, precum si orice alte marfuri sau produse interzise de legile Romaniei.

Art. 11 - Navele straine cu propulsie nucleara pot intra in rade sau in porturi numai cu aprobarea prealabila a organelor romane competente, care va fi solicitata cu cel putin 30 de zile inainte de data intrarii.

Art. 12 - Navele straine cu propulsie nucleara si navele care transporta substante radioactive sau alte substante periculoase sint obligate, atunci cind se afla in trecere prin marea teritoriala, sa aiba asupra lor documentele prevazute de acordurile internationale pentru aceste nave si incarcatura pe care o transporta si sa ia masurile speciale de precautie prevazute de aceste acorduri.

Art. 13 - Controlul documentelor de siguranta a navelor cu propulsie nucleara si a navelor care transporta substante radioactive sau alte substante periculoase, controlul dozimetric si celelalte controale legate de protectia mediului inconjurator se executa de organele romane competente, in locuri stabilite de catre acestea. Pe timpul stationarii navelor in porturi sau in rade pot fi executate controale suplimentare.
Daca in urma controlului se constata ca prezenta unei nave poate duce la consecinte periculoase, organele romane competente pot dispune ca, intr-un termen stabilit, nava respectiva sa paraseasca marea teritoriala.

Art. 14 - Navele straine aflate in trecere prin marea teritoriala sau stationate in rade ori in porturi nu vor folosi mijloacele de navigatie radio, aparatura hidroacustica si de radiocomunicatii, sistemele electronice si optice de observare decit pentru necesitatile sigurantei navigatiei si stationarii la ancora, precum si pentru a comunica cu autoritatile portuare si a realiza traficul radio, in clar sau folosind coduri, cu statiile romanesti de pe uscat, potrivit regulilor si procedurilor prevazute in Regulamentul radiocomunicatiilor care este anexa la Conventia internationala a telecomunicatiilor.

Art. 15 - Organele romane competente vor lua masurile necesare pentru a preveni orice incalcare a conditiilor stabilite prin reglementarile in vigoare cu privire la admiterea navelor straine in apele maritime interioare sau la instalatiile portuare si vor folosi orice mijloace legale, inclusiv de constringere pentru a impiedica trecerea oricarei nave straine prin apele maritime interioare sau marea teritoriala, daca aceasta trecere nu este inofensiva.

Art. 16 - Organele romane competente pot suspenda temporar, in anumite zone ale marii teritoriale, trecerea inofensiva a navelor straine, ori de cite ori aceasta suspendare este ceruta de asigurarea securitatii tarii sau este necesara pentru a se putea executa exercitii militare.
Masurile de suspendare a trecerii inofensive prevazute la alineatul precedent vor fi publicate in "avize pentru navigatori" emise de organele romane competente.

SECTIUNEA B
Reguli aplicabile navelor straine folosite in scopuri comerciale

Art. 17 - Jurisdictia penala a Romaniei se aplica cu privire la orice infractiune savirsita pe teritoriul roman de catre persoane imbarcate la bordul navelor straine folosite in scopuri comerciale, precum si cu privire la orice infractiune savirsita la bordul unei asemenea nave, pe timpul cind aceasta se afla in porturile romanesti sau in apele maritime interioare. Jurisdictia penala a Romaniei nu se va exercita la bordul unei nave straine folosite in scopuri comerciale, care trece prin marea teritoriala, cu privire la o infractiune savirsita la bordul acesteia, cu exceptia cazurilor cind:
a) infractiunea a fost savirsita de un cetatean roman sau de o persoana fara cetatenie care are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
b) infractiunea este indreptata impotriva intereselor Romaniei sau impotriva unui cetatean roman, ori a unei persoane rezidente pe teritoriul Romaniei;
c) infractiunea este de natura sa tulbure ordinea si linistea publica in tara sau ordinea in marea teritoriala;
d) exercitarea jurisdictiei romane este necesara pentru reprimarea traficului ilicit de stupefiante sau de substante psihotrope;
e) asistenta autoritatilor romane a fost ceruta, in scris, de capitanul navei ori de un agent diplomatic sau un functionar consular al carui pavilion il abordeaza nava.

Art. 18 - Jurisdictia penala a Romaniei se aplica si in cazul incalcarii legislatiei romane in vigoare cu privire la zona economica exclusiva a Romaniei in Marea Neagra de catre persoane imbarcate la bordul navelor straine folosite in scopuri comerciale, daca faptele sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sint considerate infractiuni.

Art. 19 - Jurisdictia penala la bordul unei nave sub pavilionul unui stat cu care Romania a incheiat o conventie consulara sau un alt acord similar se exercita cu respectarea prevederilor acestora.

Art. 20 - In exercitarea jurisdictiei Romaniei, organele romane competente vor putea dispune, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, retinerea sau sechestrarea unei nave straine folosita in scopuri comerciale si vor putea lua masuri de executare silita impotriva unei asemenea nave, care se gaseste in marea teritoriala sau in apele maritime interioare ale Romaniei, pentru asigurarea executarii obligatiilor contractate sau a altor obligatii asumate de nava respectiva in timpul trecerii sau in legatura cu trecerea sa prin marea teritoriala a Romaniei, precum si pentru alte pretentii rezultind din evenimente de navigatie care au avut ca urmare avarii ale navei sau incarcaturii, sau rezultind din abordaje, asistenta sau salvare, ca si pentru despagubiri, taxe si altele asemenea.

SECTIUNEA C
Reguli aplicabile navelor militare straine, submarinelor si celorlalte vehicule submersibile, precum si altor nave de stat folosite pentru servicii guvernamentale

Art. 21 - Navele militare straine, submarinele si celelalte vehicule submersibile, precum si navele sub pavilion strain folosite pentru servicii guvernamentale pot intra in marea teritoriala, in porturi si rade numai cu aprobarea prealabila a guvernului roman, exceptindu-se cazurile de avarie sau adapostire de furtuna.
Aprobarea se solicita cu cel putin 30 de zile inainte de data la care ar urma sa aiba loc trecerea prin marea teritoriala sau vizitarea porturilor sau radelor , cu exceptia cazurilor cind intre Romania si statul pavilionului s-a convenit altfel.

Art. 22 - Submarinele si celelalte vehicule submersibile straine in trecere prin marea teritoriala sint obligate sa navigheze la suprafata si sa abordeze pavilionul national. Cele care se vor afla in imersiune vor fi constrinse sa iasa la suprafata. In cazul cind, din cauza unei avarii nu pot iesi la suprafata, acestea sint obligate sa semnalizeze, prin toate mijloacele despre situatia in care se afla.

Art. 23 - Daca o nava militara straina incalca legile si reglementarile Romaniei in apele maritime interioare sau in marea teritoriala si nu tine seama de avertismentul ce i-a fost dat de a se conforma acestora, va fi somata sa paraseasca imediat marea teritoriala a Romaniei.

Art. 24 - Statul pavilionului va purta raspunderea pentru orice prejudicii sau daune cauzate de catre o nava militara straina sau de catre orice alta nava de stat folosita pentru servicii guvernamentale, precum si de catre persoane care fac parte din echipajul acestor nave, pe timpul cind nava respectiva s-a aflat in porturi, in apele maritime interioare si in marea teritoriala ale Romaniei.

Art. 25 - Sub rezerva exceptiilor prevazute in Sectiunea A si a conditiilor din art. 2124, navele militare straine si alte nave de stat straine folosite pentru servicii guvernamentale se bucura de imunitate de jurisdictie pe timpul cit se afla in porturi, in apele maritime interioare si in marea teritoriala ale Romaniei.

CAPITOLUL 4
Dreptul de urmarie in afara marii teritoriale

Art. 26 - O nava straina folosita in scopuri comerciale poate fi urmarita in afara marii teritoriale a Romaniei si poate fi retinuta pentru a fi trasa la raspundere daca exista motive intemeiate sa se creada ca acea nava a incalcat legile si reglementarile romane, pe timpul cind s-a aflat in apele nationale, in apele maritime interioare, in marea teritoriala sau in zona contigua ale Romaniei.
Urmarirea poate incepe atunci cind nava straina sau una din ambarcatiunile acesteia se gaseste in apele maritime interioare, in marea teritoriala sau in zona contigua.
Urmarirea incepe cind nava straina nu se conformeaza semnalului de oprire si poate continua, fara intrerupere, pina la intrarea navei urmarite in marea teritoriala a propriului sau stat sau a unui alt stat.
Nava retinuta conform prevederilor acestui articol poate fi condusa pina la cel mai apropiat port romanesc, pentru cercetari si aplicarea de sanctiuni.
Daca o nava a fost retinuta in afara marii teritoriale, in imprejurari care nu justifica exercitarea dreptului de urmarire, ea va fi despagubita pentru orice pierdere sau dauna suferita ca urmare a acestei actiuni.

Art. 27 - Dreptul de urmarire prevazut la articolul precedent se aplica si in cazul incalcarii de catre o nava straina, folosita in scopuri comerciale, a legislatiei romane cu privire la zona economica exclusiva a Romaniei in Marea Neagra.
In acest caz, urmarirea poate incepe numai cind nava straina in cauza sau una din ambarcatiunile sale se gaseste in apele maritime interioare, in marea teritoriala sau in zona economica exclusiva a Romaniei.

CAPITOLUL 5
Cercetarea stiintifica in marea teritoriala a Romaniei

Art. 28 - Activitatea de cercetare stiintifica, precum si cea de prospectare si de amenajare a navigatiei in marea teritoriala a Romaniei se realizeaza de catre institutiile romane de specialitate, in baza programelor aprobate si cu avizul organelor romane competente.

Art. 29 - Persoanele fizice sau juridice straine pot efectua cercetari stiintifice in marea teritoriala a Romaniei numai cu autorizarea expresa a organelor romane competente si potrivit conditiilor stabilite de catre acestea.

CAPITOLUL 6
Protectia mediului marin

Art. 30 - Organele romane competente stabilesc reguli privind prevenirea, reducerea si mentinerea sub control a poluarii mediului marin si asigura respectarea acestora in porturi, in apele maritime interioare si in marea teritoriala ale Romaniei.

Art. 31 - Este interzisa, potrivit legislatiei in vigoare, poluarea apelor maritime interioare si a marii teritoriale, precum si a atmosferei de deasupra acestora, prin deversarea, aruncarea, scufundarea sau degajarea de pe nave sau alte instalatii plutitoare sau fixe, de pe aparatele de zbor, precum si de catre surse aflate pe tarm, a unor substante sau reziduuri de substante toxice, radioactive, hidrocarburi, precum si a altor substante daunatoare sau periculoase pentru sanatatea oamenilor, ori pentru flora si fauna marii, sau alte reziduuri ori materiale care pot sa produca pagube tarmului romanesc ori sa creeze obstacole in calea utilizarii legitime a marii.

Art. 32 - In cazul in care exista motive intemeiate sa se creada ca o nava folosita in scopuri comerciale, care se afla in apele maritime interioare sau in marea teritoriala, a incalcat prevederile legislatiei romane sau regulile internationale privind prevenirea, reducerea si mentinerea sub control a poluarii mediului marin, organele romane competente sint in drept sa ceara navei respective explicatii in legatura cu faptele care ii sint imputate, precum si sa inspecteze aceasta nava in cazul in care ar refuza sa prezinte explicatiile cerute ori daca explicatiile primite nu concorda cu faptele.

Art. 33 - In cazul in care exista dovezi neindoielnice ca o nava folosita in scopuri comerciale, care se afla in apele maritime interioare sau in marea teritoriala, a incalcat, in aceste ape sau in zona economica exclusiva a Romaniei, regulile prevazute la articolele 30 si 31 si a facut deversari de substante toxice sau radioactive, hidrocarburi sau de alte substante si reziduuri care au cauzat o paguba importanta sau care ameninta cu o asemenea paguba tarmul romanesc sau resursele din apele maritime interioare si din marea teritoriala, organele romane competente vor putea retine nava si deschide o actiune in legatura cu aceasta incalcare, in conformitate cu legislatia romana.

Art. 34 - In cazul in care apele maritime interioare sau in marea teritoriala a Romaniei are loc o coliziune de nave, o esuare sau o alta avarie maritima, iar actiunile legate de un asemenea eveniment pot avea consecinte daunatoare pentru apele maritime interioare si marea teritoriala sau pentru tarmul romanesc, organele romane competente sint in drept sa adopte masurile necesare, corespunzator cu paguba efectiva sau cu amenintarea pe care o reprezinta, in scopul apararii impotriva poluarii sau amenintarii cu poluarea.

CAPITOLUL 7
Sanctiuni

Art. 35 - Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
a) incalcarea interdictiei prevazute la art. 10;
b) incalcarea interdictiei prevazute la art. 31, precum si aducerea ilegala, in scopul deversarii, aruncarii sau scufundarii in apele maritime interioare ori in marea teritoriala a Romaniei sau degajarii in atmosfera de deasupra acestora , de pe nave sau de pe alte instalatii plutitoare sau fixe, de pe aparate de zbor sau vehicule submersibile, de substante sau reziduuri de substante toxice, radioactive, hidrocarburi sau alte substante daunatoare sau periculoase pentru sanatatea oamenilor ori pentru flora si fauna marii, sau alte reziduuri ori materiale care pot sa produca pagube tarmului romanesc ori sa creeze obstacole in calea utilizarii legitime a marii;
c) pescuitul industrial sau alta activitate de exploatare ilegala a resurselor naturale ale apelor maritime interioare sau ale marii teritoriale, inclusiv ale fundului marii si ale subsolului din aceste zone;
d) sabordarea unei nave in apele maritime interioare, in marea teritoriala ori esuarea ei la tarm;
e) intrarea in porturile romanesti, fara aprobarea organelor romane competente , a navelor cu propulsie nucleara;
f) neprezentarea documentelor prevazute de acordurile internationale pentru navele care transporta substante radioactive sau toxice ori alte substante periculoase, precum si neluarea masurilor de precautie prevazute de aceste acorduri;
g) efectuarea, fara autorizarea organelor romane competente, sau cu incalcarea conditiilor stabilite in autorizatie, a unor activitati de cercetare stiintifica, de prospectiuni sau a altor activitati in apele maritime interioare sau in marea teritoriala a Romaniei;
h) imbarcarea sau debarcarea de persoane ori marfuri in afara porturilor sau a locurilor unde aceste operatiuni sint autorizate;
i) patrunderea neautorizata a unei nave intr-un port declarat inchis sau intro zona a marii teritoriale in care trecerea inofensiva a fost suspendata temporar;
j) incalcarea restrictiilor prevazute in art. 14;
k) incalcarea interdictiilor prevazute in art. 9 lit. e), f) si k);
l) nerespectarea regulilor stabilite de organele romane competente cu privire la securitatea navigatiei si la protectia cablurilor de telecomunicatii si a conductelor submarine in apele maritime interioare sau in marea teritoriala.
Contraventiile prevazute la lit. a)-g) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 la 2.000.000 lei iar cele prevazute la lit. h)-l) cu amenda de la 10.000 la 500 "000 lei, sanctiunile fiind aplicabile la locul constatarii faptelor contraventionale.

Art. 36 - Daca faptele prevazute in art. 35 lit. a)-g) au cauzat pagube importante sau au produs alte consecinte grave ori au fost savirsite in mod repetat, sanctiunea este amenda de la 1.000.000 la 2.000.000 lei.
Pentru faptele prevazute in art. 35 lit. b) si c) sanctiunea poate fi, in functie de gravitatea consecintelor si intinderea pagubelor, amenda de la 2.000.000 la 10.000.000 lei.
In situatii deosebit de grave, organele romane competente pot dispune, ca masuri complementare, confiscarea navei, a instalatiilor, a uneltelor de pescuit , a aparaturii si a altor obiecte de la contravenient, folosite la savirsirea contraventiei.
Bunurile dobindite prin savirsirea contraventiei se confisca.

Art. 37 - Nu constituie contraventie faptele prevazute in art. 35 lit. d), h), i) si j) daca au fost savirsite in scopul garantarii securitatii navei sau al salvarii de vieti omenesti ori in scopul evitarii unor avarii la nava sau incarcatura.

Art. 38 - Contraventiile se constata si sanctiunea se aplica, in conformitate cu reglementarile in vigoare, de organele de supraveghere si controlul navigatiei ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Amenajarii Teritoriului si de catre organele special imputernicite de Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Sanatatii, precum si de alte organe special imputernicite prin lege.
Impotriva procesului-verbal de contraventie se poate face plingere, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la Sectia maritima si fluviala a Judecatoriei Constanta.

Art. 39 - Aplicarea amenzilor pentru contraventii nu scuteste contravenientul de obligatia de despagubire pentru daunele pricinuite pe uscat, in apele maritime interioare si marea teritoriala ale Romaniei, in conformitate cu legislatia romana.

Art. 40 - Amenzile aplicate persoanelor fizice sau juridice straine se platesc in valuta convertibila, prin transformarea amenzilor din lei in valuta la cursul de schimb oficial din momentul savirsirii contraventiei.

Art. 41 - Contraventiilor prevazute in art. 35 le sint aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27 din acea lege.

Art. 42 - In cazul comiterii unor fapte pentru care legea romana prevede arestarea comandantului navei straine sau retinerea acesteia, organele romane competente vor instiinta imediat oficiul consular sau misiunea diplomatica ale statului de pavilion despre masurile luate.
Nava retinuta si echipajul sau vor fi eliberate de indata ce a fost depusa o cautiune corespunzatoare, potrivit reglementarilor legale in vigoare. Cautiunea va fi stabilita in lei si se va plati in valuta convertibila, prin transformarea sumei din lei in valuta la cursul de schimb oficial de la data savirsirii contraventiei.

Art. 43 - Organele Ministerului Apararii Nationale vor asigura aplicarea prevederilor art. 21-23 si 26-27 si vor acorda sprijin altor organe de stat competente la aplicarea unor masuri de constringere impotriva navelor straine in marea teritoriala in baza prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL 8
Dispozitii finale

Art. 44 - Termenul mare teritoriala, astfel cum este definit in art. 1, inlocuieste termenul ape teritoriale folosit in dispozitiile legale anterioare prezentei legi.

Art. 45 - Prezenta lege intra in vigoare dupa 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 46 - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr.39/1956 pentru reglementarea regimului apelor teritoriale, publicat in Buletinul Oficial nr. 3 din 28 ianuarie 1956, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta sa din ziua de 31 iulie 1990.

PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta sa din ziua de 31 iulie 1990.

PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale si al zonei contigue ale Romaniei.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU


Joi, 20 ianuarie 2022, 10:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.