HOTĂRÂRE nr.1.335 din 21 decembrie 1990
privind infiintarea Regiei Autonome a Padurilor "ROMSILVA"
Textul actului publicat în M.Of. nr. 3/10 ian. 1991

HOTARIRE Nr. 1335 din 21 decembrie 1990 privind infiintarea Regiei autonome a padurilor "ROMSILVA"- R.A.

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 3 din 10 ianuarie 1991 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Cu data de 1 ianuarie 1991 se infiinteaza Regia Autonoma a padurilor " ROMSILVA" - R.A., cu personalitate juridica, ce functioneaza pe baza de gestiune si autonomie financiara, cu sediul in Bucuresti, bulevardul Libertatii nr. 12, sectorul 4.
Ministerul Mediului este imputernicit sa reprezinte interesele statului in regia autonoma a padurilor.

ART. 2
"ROMSILVA" - R.A. are un patrimoniu net in valoare de 5.241 milioane lei, constituit prin preluarea activului si pasivului de la unitatile de stat prevazute in anexa nr. 1, care se desfiinteaza. Valoarea patrimoniului va fi definitivata pina la 31 ianuarie 1991.

ART. 3
"ROMSILVA" - R.A. are ca obiect de activitate aplicarea strategiei nationale in domeniul silviculturii, actionind pentru apararea, conservarea si dezvoltarea fondului forestier, gospodarirea vinatului, a pestelui din apele de munte, precum si valorificarea celorlalte produse ale padurii.

ART. 4
"ROMSILVA" - R.A. va functiona in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare prevazuta in anexa nr. 2.

ART. 5
Personalul trecut la regie de la unitatile economice de stat care se desfiinteaza, precum si din aparatul central al Ministerului Mediului, se considera transferat in interesul serviciului. Acest personal, in cazul in care este incadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenta pina la salariul tarifar avut si la sporul de vechime, dupa caz, timp de 3 luni.

ART. 6
"ROMSILVA" - R.A. este obligata sa respecte volumul de masa lemnoasa ce i se atribuie anual, prin lege, pentru industrie si nevoi locale.

ART. 7
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarire.

ART. 8
Orice dispozitii contrare prezentei hotariri se abroga.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN ANEXA 1 Regia autonoma a padurilor "ROMSILVA" - R.A.
care se infiinteaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 -------------------------------------------------------------------------------Patrimoniul net Sediul (conform bilantului Filiale teritoriale Denumirea unitatilor care se la 30.09.1990) si alte subunitati desfiinteaza - milioane lei -------------------------------------------------------------------------------

I. Filiale teritoriale Municipiul 5.241*) - Alba Iulia - Inspectoratul silvic judetean Alba Iulia Bucuresti - Arad - Inspectoratul silvic judetean Arad bulevardul - Alexandria - Inspectoratul silvic judetean Alexandria Libertatii - Bacau - Inspectoratul silvic judetean Bacau nr. 12, - Baia Mare - Inspectoratul silvic judetean Baia Mare sectorul 4 - Bistrita- - Inspectoratul silvic judetean Nasaud Bistrita-Nasaud - Botosani - Inspectoratul silvic judetean Botosani - Brasov - Inspectoratul silvic judetean Brasov - Braila - Inspectoratul silvic judetean Braila - - Inspectoratul silvic al municipiului Bucuresti - Buzau - Inspectoratul silvic judetean Buzau - Calarasi - Inspectoratul silvic judetean Calarasi - Cluj - Inspectoratul silvic judetean Cluj - Constanta - Inspectoratul silvic judetean Constanta - Craiova - Inspectoratul silvic judetean Craiova - Deva - Inspectoratul silvic judetean Deva - Drobeta- - Inspectoratul silvic judetean DrobetaTurnu Severin Turnu Severin - Focsani - Inspectoratul silvic judetean Focsani - Galati - Inspectoratul silvic judetean Galati - Comana - Inspectoratul silvic judetean Giurgiu - Iasi - Inspectoratul silvic judetean Iasi - Miercurea- - Inspectoratul silvic judetean MiercureaCiuc Ciuc - Oradea - Inspectoratul silvic judetean Oradea - Piatra-Neamt- Inspectoratul silvic judetean Piatra-Neamt - Pitesti - Inspectoratul silvic judetean Pitesti - Ploiesti - Inspectoratul silvic judetean Ploiesti - Resita - Inspectoratul silvic judetean Resita - Rimnicu - Inspectoratul silvic judetean RimnicuVilcea Vilcea - Satu Mare - Inspectoratul silvic judetean Satu Mare - Sfintu - Inspectoratul silvic judetean Sfintu Gheorghe Gheorghe - Sibiu - Inspectoratul silvic judetean Sibiu - Slatina - Inspectoratul silvic judetean Slatina - Slobozia - Inspectoratul silvic judetean Slobozia - Suceava - Inspectoratul silvic judetean Suceava - Tirgoviste - Inspectoratul silvic judetean Tirgoviste - Timisoara - Inspectoratul silvic judetean Timisoara - Tirgu Jiu - Inspectoratul silvic judetean Tirgu Jiu - Tirgu Mures - Inspectoratul silvic judetean Tirgu Mures - Tulcea - Inspectoratul silvic judetean Tulcea - Vaslui - Inspectoratul silvic judetean Vaslui - Zalau - Inspectoratul silvic judetean Zalau II. Alte subunitati - Insitutul de - Institutul de cercetari si amenajari cercetari si silvice amenajari silvice - Centrul de calcul - Centrul de documentare, instruire si perfectionare - Redactia "Revista padurilor" *) In patrimoniul net nu se include valoarea terenurilor din fondul forestier si a volumului de masa lemnoasa existent pe picior.
ANEXA 2 REGULAMENT de organizare si functionare a Regiei autonome a padurilor "ROMSILVA"- R.A.

CAP. 1

Prevederi generale

ART. 1
Denumirea regiei: "ROMSILVA"- R.A.

ART. 2
"ROMSILVA"- R.A. este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, desfasurindu-si activitatea conform prezentului regulament.

ART. 3
Sediul "ROMSILVA"- R.A. este in municipiul Bucuresti, bulevardul Libertatii nr. 12, sectorul 4.

CAP. 2

Scopul regiei si obiectul de activitate

ART. 4
"ROMSILVA"- R.A. are ca scop gospodarirea unitara, pe principii ecologice, pe baza amenajamentelor silvice, a intregului fond forestier, in vederea cresterii contributiei padurilor la imbunatatirea conditiilor de mediu, precum si la satisfacerea unor cerinte ale economiei nationale cu lemn, alte produse si servicii.

ART. 5
Obiectul de activitate al "ROMSILVA"- R.A. consta in aplicarea strategiei nationale in domeniul silviculturii, actionind pentru apararea, conservarea si dezvoltarea fondului forestier ce ii este atribuit, gospodarirea vinatului, a pestelui din apele de munte, precum si valorificarea altor produse ale padurii, conform legislatiei in vigoare.

CAP. 3

Atributiile "ROMSILVA"- R.A.

ART. 6
Atributiile "ROMSILVA"- R.A. sint urmatoarele:
- asigura integritatea fondului forestier, a padurilor, precum si punerea in valoare, cu randament maxim, a intregii suprafete a acestora;
- amplaseaza si pune in valoare masa lemnoasa ce urmeaza a se exploata anual , pentru productia industriala si nevoile locale, in conformitate cu posibilitatea padurilor, stabilita prin amenajamentele silvice;
- exercita controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a padurilor si ia masuri, pe baza legislatiei in vigoare, pentru prevenirea prejudicierii semintisurilor, arborilor de picior, degradarii solului, declasarii lemnului si alte asemenea, sanctionind abaterile constatate;
- stabileste reteaua de drumuri forestiere necesara deschiderii tuturor bazinelor forestiere pentru exploatarea masei lemnoase, gospodarirea padurilor si a vinatului si turism;
- organizeaza si executa lucrarile necesare pentru regenerarea padurilor pe suprafetele de pe care se exploateaza lemnul si actioneaza pentru atragerea in fondul forestier a terenurilor degradate in vederea impaduririi acestora;
- urmareste realizarea de perdele forestiere pe terenuri din afara fondului forestier, in care scop colaboreaza cu detinatorii acestora;
- urmareste protejarea terenurilor din fondul forestier impotriva eroziunii si a altor forme de degradare si asigura executia lucrarilor de corectare a torentilor din fondul forestier;
- asigura o stare fitosanitara corespunzatoare in paduri, organizind actiunile necesare pentru depistarea, prevenirea si combaterea bolilor si a daunatorilor;
- gospodareste parcurile nationale si rezervatiile naturale, pe principii ecologice, in care scop colaboreaza cu unitatile specializate in supravegherea si protectia mediului;
- urmareste executarea taierilor de ingrijire in padurile tinere la nivelul prevederilor din amenajamentele silvice;
- organizeaza si efectueaza paza padurilor, prevenirea taierilor ilegale de arbori, a pasunatului abuziv si a altor fapte ce aduc prejudicii fondului forestier;
- controleaza provenienta materialului lemnos si legalitatea circulatiei acestuia;
- ia masuri tehnico-organizatorice pentru prevenirea si stingerea incendiilor in paduri;
- gospodareste fondurile de vinatoare precum si cele de pescuit din apele de munte si asigura realizarea efectivelor optime pe acestea;
- organizeaza vinatori cu turisti straini in conditiile legal aprobate;
- asigura concesionarea, inchirierea si locatia gestiunii, inclusiv a fondurilor pentru vinatoare si pescuit sportiv;
- asigura valorificarea superioara a produselor accesorii ale paduriifructe de padure, ciuperci, plante medicinale si aromatice si alte asemenea, precum si industrializarea acestora;
- asigura aprovizionarea tehnico-materiala, prin incheierea de contracte cu agenti economici din tara si strainatate;
- realizeaza toata gama de operatiuni de comert exterior in vederea valorificarii cit mai avantajoase a lemnului, a vinatului, a produselor padurii;
- stabileste relatii in domeniul sau de activitate cu alte regii autonome, cu societati comerciale, precum si cu terte persoane juridice si fizice, romane sau straine, pentru realizarea in comun de activitati productive si de comercializare pe baze contractuale, in conditiile economiei de piata;
- initiaza actiuni de cooperare tehnico-economica, stiintifica, cu agenti economici si firme din tara si strainatate;
- asigura finantarea lucrarilor necesare pentru desfasurarea normala a procesului de productie, pentru regenerarea padurilor, executarea investitiilor destinate dezvoltarii activitatii;
- realizeaza politica de credite si a altor surse de finantare, programarea si executarea activitatii economico-financiare, intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli, analiza executiei acestora, stabilirea destinatiei profitului, potrivit legii;
- urmareste rentabilizarea maxima si obtinerea de profit, putind beneficia de credite si de subventii de la bugetul de stat; poate constitui fonduri proprii, potrivit legii;
- asigura realizarea de cercetari fundamentale si aplicarea lor in domeniul silviculturii, amenajarea padurilor, potrivit legii, precum si proiectarea lucrarilor de investitii.

CAP. 4

Patrimoniul

ART. 7
"ROMSILVA"- R.A. are un patrimoniu net de 5.241 milioane lei, prin insumarea patrimoniilor subunitatilor din structura, stabilit in conformitate cu prevederile Hotaririi guvernului nr. 945/1990.

ART. 8
"ROMSILVA"- R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate, poseda, foloseste si dispune in mod autonom de bunurile pe care le are in patrimoniu si de uzufructul acestora dupa caz -, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.

ART. 9
"ROMSILVA"- R.A. are, de asemenea, in proprietate 6.332,2 mii hectare fond forestier, inregistrate ca atare in situatia statica a fondului forestier - Silv ., la data de 1.01.1990.

CAP. 5

Structura "ROMSILVA- R.A.

ART. 10
Structura organizatorica si functionala a "ROMSILVA"- R.A. se stabileste de Consiliul de administratie al acesteia.
"ROMSILVA"- R.A. are in structura sa urmatoarele categorii de subunitati:

10.1. Filiale teritoriale si Institutul de cercetari si amenajari silvice.
Aceste subunitati sint conduse de catre un director si un comitet director, ale caror atributii se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de administratie al "ROMSILVA"- R.A.

10.2. Centru de calcul, Centrul de documentare, instruire si perfectionare a personalului si Redactia "Revista padurilor".

10.3. Alte subunitati, care intra in structura filialelor teritoriale si a Institutului de cercetari si amenajari silvice (ocoale silvice si sectii silvocinegetice, pepiniere, crescatorii de vinat, pastravarii, sectii de productie - impletituri, produse ornamentale, centre pentru recoltarea, industrializarea si valorificarea fructelor de padure, plantelor medicinale si altele).

10.4. Gradarea subunitatilor se aproba de Consiliul de administratie al " ROMSILVA"- R.A.

10.5. Personalul filialelor teritoriale, al Institutului de cercetari si amenajari silvice si al celorlalte subunitati este angajat de conducerile acestora, potrivit competentelor acordate.

10.6. Filialele teritoriale si Institutul de cercetari si amenajari silvice au competentele regiei, cu exceptia relatiilor directe cu bugetul statului.

ART. 11
In cadrul regiei se pot constitui directii, servicii, inspectii, oficii, birouri, dupa caz. Atributiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de administratie al regiei.

CAP. 6

Organele de conducere ale regiei

ART. 12
Conducerea regiei se asigura prin:
- Consiliul de administratie;
- directorul general al regiei.

ART. 13
Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului mediului si este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al regiei.
Directorul general al regiei se numeste de Consiliul de administratie, cu avizul ministrului mediului.
Din Consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu, cite un reprezentant al Ministerului Finantelor si Ministerului Mediului - Departamentul padurilor.
Ceilalti membri vor fi numiti dintre ingineri, specialisti din cercetareaproiectarea silvica, invatamintul superior silvic, economisti, juristi, manageri , experti.

ART. 14
Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.

ART. 15
Atributiile Consiliului de administratie sint urmatoarele:
- aproba structura organizatorica si functionala a regiei, filialelor teritoriale si celorlalte subunitati;
- analizeaza si adopta programele de activitate economica, de cercetare, dezvoltare si retehnologizare pe termen scurt, mediu si lung;
- stabileste competentele tehnice, economico-financiare, juridice si de personal pentru subunitatile din structura;
- hotaraste asocierea, in conditiile legii, cu alte regii si cu societati comerciale pentru realizarea de activitati de interes comun;
- examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit si pierderi;
- aproba operatiuni de credite, fundamenteaza si solicita subventii pentru investitii, pentru actiuni de combatere a unor atacuri masive de daunatori si altele;
- aproba comercializarea in tara si in strainatate a produselor realizate in cadrul regiei si in cooperare;
- aproba utilizarea fondului valutar;
- stabileste nivelul de salarizare a personalului din regie in functie de studii, munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime prevazute de lege;
- stabileste masuri pentru respectarea disciplinei tehnologice, pentru paza fondului forestier, precum si a bunurilor unitatii, actionind in acest scop in conformitate cu prevederile legale;
- ia masuri, potrivit legii, pentru angajarea raspunderii disciplinare si materiale, civile, penale sau contraventionale, in sarcina salariatilor regiei, in cazul neindeplinirii de catre acestia a obligatiilor ce le revin;
- negociaza continutul contractului colectiv de munca;
- aproba orice alte masuri pentru activitatea regiei, cu exceptia celor date in competenta altor organe, potrivit legii.

ART. 16
Atributiile directorului general al regiei sint urmatoarele:
- angajeaza regia, prin semnatura, in relatiile cu tertii, in limita competentelor aprobate de Consiliul de administratie si a celor prevazute de legislatia in vigoare;
- incheie, modifica, suspenda si dupa caz desface contractul de munca al personalului din aparatul propriu al regiei si din conducerea unitatilor;
- asigura conducerea activitatii curente a regiei.

ART. 17
Consiliul de administratie se intruneste in sedinta ordinara, lunar, la convocarea directorului general al regiei sau la cererea unei treimi din membrii acestuia.

ART. 18
Consiliul de administratie poate atrage in activitatea sa de analiza a unor probleme complexe specialisti din diferite sectoare. Activitatea acestora va putea fi compensata material, pe baza de contract, incheiat potrivit legii.

ART. 19
Consiliul de administratie prezinta Ministerului Mediului, in prima luna a fiecarui an, un raport asupra activitatii regiei in anul precedent, precum si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

CAP. 7

Bugetul de venituri si cheltuieli

ART. 20
"ROMSILVA"- R.A. intocmeste anual buget de venituri si cheltuieli, bilant contabil si cont de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi al regiei se supun spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial, Partea a III-a.

ART. 21
"ROMSILVA"- R.A. constituie fondul de rezerva si fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare satisfacerii unor necesitati social-culturale si sportive, ori de perfectionare-recalificare ale personalului angajat, precum si pentru cointeresarea prin premiere a acestuia. Poate crea si alte fonduri necesare desfasurarii activitatii.

ART. 22
Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se sfirseste la 31 decembrie al fiecarui an.

ART. 23
Controlul activitatii economico-finaciare se realizeaza de catre organele de specialitate ale regiei.

CAP. 8

Relatiile "ROMSILVA"- R.A.

ART. 24
Relatiile cu alte regii autonome, cu societati comerciale, din tara si din strainatate, cu persoane fizice, precum si cu statul, se vor desfasura pe baze contractuale, in conditiile economiei de piata.

ART. 25
"ROMSILVA"- R.A. se poate asocia cu societati comerciale si cu terte persoane juridice si persoane fizice, romane sau straine, pentru realizarea in comun de activitati productive si de comercializare.

ART. 26
Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 15/1990 si celelalte reglementari in vigoare care se refera la activitatea regiilor autonome.
---------------------------


Vineri, 18 ianuarie 2019, 22:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.