LEGE nr.54 din 1 august 1991
cu privire la sindicate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 164/7 aug. 1991

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Sindicatele sint organizatii fara caracter politic, constituite in scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor si a drepturilor acestora, prevazute in legislatia muncii si in contractele colective de munca.

(2) Sindicatele sint independente fata de organele de stat, fata de partidele politice si fata de oricare alte organizatii.

Art. 2. - (1) Persoanele care au calitatea de salariat au dreptul, fara nici o ingradire sau autorizare prealabila, sa se organizeze in sindicate.

(2) Pentru formarea unui sindicat este necesar un numar de cel putin 15 persoane.

(3) Nimeni nu poate fi constrins sa faca parte sau nu, ori sa se retraga sau nu dintr-un sindicat.

(4) O persoana poate face parte, in acelasi timp, numai dintr-un singur sindicat.

Art. 3. - Salariatii minori pot fi membri ai sindicatelor, fara a fi necesara incuviintarea reprezentantilor lor legali.

Art. 4. - Persoanele care exercita legal o meserie sau profesie in mod individual sau care sint asociate in cooperative, precum si in alte categorii profesionale decit cel prevazute la art. 2 alin. 1, se pot organiza in sindicate, in conditiile prevazute in prezenta lege.

Art. 5. - Salariatii care detin functii de conducere sau care implica exercitarea autoritatii de stat in aparatul Parlamentului, Guvernului, ministerelor, altor organe centrale ale administratiei de stat, prefecturilor si primariilor, functii de procuror sau judecator, personalul militarizat din unitatile aflate in subordinea Ministerului Justitiei, precum si personalul Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne si al unitatilor din subordinea acestor ministere, cu exceptia personalului civil, nu se pot constitui in sindicate.

CAPITOLUL 2
Constituirea, organizarea si functionarea sindicatelor

Secțiunea I
Statutele

Art. 6. - Modul de constituire, functionare si dizolvare a unui sindicat se reglementeaza prin statutul adoptat de catre membrii sai, cu respectarea dispozitiilor din prezenta lege.

Art. 7. - (1) Statutele sindicatelor vor cuprinde prevederi cel putin cu privire la:

a) scopul constituirii, denumirea si sediul sindicatului;
b) modul in care se dobindeste si inceteaza calitatea de membru al sindicatului;
c) drepturile si indatoririle membrilor;
d) nivelul cotizatiilor si modul lor de incasare;
e) organele de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si atributiile lor;
f) conditiile si normele de deliberare pentru modificarea statutului si de adoptare a hotaririlor;
g) divizarea, comasarea sau dizolvarea sindicatului si distribuirea, transmiterea ori, dupa caz, lichidarea patrimoniului cu specificarea ca bunurile date in folosinta de catre stat vor fi restituite acestuia;
h) modalitatea de asociere in federatii pe ramura sau confederatii nationale.

(2) Statutele nu pot contine prevederi contrare Constitutiei si legilor.

Art. 8. - (1) Sindicatele au dreptul de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea lor si de a-si formula programe proprii de actiune.

(2) Este interzisa autoritatilor publice si administrative orice interventie de natura a limita ori intrerupe exercitarea drepturilor prevazute la alin. 1.

Secțiunea a II-a
Conducerea sindicatelor

Art. 9. - Pot fi alesi in organele de conducere cetateni romani, membri ai sindicatului, care au deplina capacitate de exercitiu, lucreaza in unitate si nu executa una din pedepsele complementare prevazute de legea penala.

Art. 10. - Membrilor organelor de conducere alese ale sindicatelor li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constringere sau limitare a exercitarii functiilor lor.

Art. 11. - (1) Reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor, precum si persoanelor care au detinut o astfel de functie, in termen de un an de la incetarea mandatului nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor pe care legea le lasa la aprecierea celui care angajeaza, decit cu acordul organului colectiv de conducere ales al sindicatului.

(2) Este interzisa desfacerea contractului de munca din initiativa celui care angajeaza, pentru motive care privesc activitatea sindicala.

(3) Sint exceptati de la aplicarea prevederilor alin. 1 cei care au fost revocati din functiile sindicale detinute pentru incalcarea prevederilor statutare sau legale.

Art. 12. - (1) Pe perioada in care persoana din organul de conducere este salarizata de sindicate, aceasta isi pastreaza functia si locul de munca avute anterior, precum si vechimea in munca; pe postul acesteia poate fi incadrata o alta persoana, numai cu contract de munca pe durata determinata.

(2) La revenirea in postul avut a celor aflati in situatia prevazuta la alin. 1, li se va asigura un salariu care nu poate fi mai mic decit cel ce putea fi obtinut in conditii de continuitate la acest loc de munca.

Art. 13. - Prin contractele colective de munca se pot stabili si alte drepturi si masuri de protectie, in afara celor prevazute in art. 11 si 12, pentru cei alesi in organele de conducere a sindicatelor.

Art. 14. - Organul de conducere a sindicatului are obligatia de a detine o evidenta a numarului de membri, a incasarilor si cheltuielilor de orice fel.

Secțiunea a III-a
Dobindirea personalitatii juridice

Art. 15. - (1) Pentru dobindirea de catre sindicat a personalitatii juridice, imputernicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului, prevazut in procesul-verbal de constituire, trebuie sa depuna o cerere de inscriere la judecatoria pe a carei raza teritoriala isi are sediul sindicatul.

(2) La cererea de inscriere a sindicatului se anexeaza originalul si doua copii ale urmatoarelor acte:

a) procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de cel putin 15 membri fondatori;
b) statutul sindicatului;
c) lista membrilor din organul de conducere al sindicatului, cu mentionarea profesiei si domiciliului.

Art. 16. - (1) Judecatoria care a primit cererea de inscriere este obligata ca in termen de cel mult 5 zile de la inregistrarea acesteia sa examineze:

a) daca s-au depus actele prevazute de art. 15 alin. 2;
b) daca actul constitutiv si statutul sindicatului sint conforme prevederilor legale in vigoare.

(2) In cazul in care sint intrunite cerintele prevazute la alin. 1, judecatoria va proceda la solutionarea cererii, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai sindicatului.

(3) Judecatoria pronunta o hotarire motivata, de admitere sau respingere a cererii.

(4) Hotarirea se comunica in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare semnatarului cererii de inscriere.

Art. 17. - (1) Hotarirea judecatoriei este supusa recursului.

(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la comunicarea hotaririi. Pentru procuror, termenul de recurs curge de la pronuntare.

(3) Recursul se judeca, cu precadere, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai sindicatului. Decizia se redacteaza si dosarul se restituie judecatoriei in termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 18. - (1) Judecatoriile sint obligate sa tina un registru special in care vor consemna denumirea si sediul sindicatului, numele membrilor organului de conducere si adresele lor, data inscrierii, precum si numarul si data hotaririi judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.

(2) Inscrierea in registrul prevazut la alin. 1 se va face din oficiu, indata ce hotarirea a ramas definitiva.

Art. 19. - Sindicatul dobindeste personalitate juridica de la data raminerii definitive a hotaririi judecatoresti de admitere a cererii de inscriere.

Art. 20. - Originalul procesului-verbal de constituire si al statutului pe care judecatoria certifica inscrierea, impreuna cu cite un exemplar din celelalte acte depuse se restituie sindicatului, iar al doilea exemplar, in copie, de pe toate actele prevazute la art. 15 alin. 2, certificate de judecatorie, se vor pastra in arhiva acesteia.

Art. 21. - (1) Sindicatul este obligat sa aduca la cunostinta judecatoriei unde s-a inregistrat, in termen de 30 de zile, orice modificare ulterioara a statutului, precum si orice schimbare in compunerea organului de conducere.

(2) Pentru incuviintarea aprobarii modificarii statutului sint aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile art. 15-20.

(3) Judecatoria este obligata sa mentioneze in registrul prevazut de art. 18 modificarile din statut, precum si schimbarile din compunerea colectivului de conducere a sindicatului.

Secțiunea a IV-a
Patrimoniul

Art. 22. - Bunurile mobile si imobile apartinind sindicatelor pot fi folosite numai potrivit intereselor membrilor de sindicat, dar nu pot fi impartite intre acestia.

Art. 23. - (1) Sindicatul poate dobindi, in conditiile prevazute de lege, cu titlul gratuit sau cu titlul oneros, orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizarii scopului pentru care este infiintat.

(2) Imobilele organizatiilor sindicale, altele decit cele folosite pentru locuinte sau pentru desfasurarea de activitati productive, nu sint supuse nici unui fel de impozit, daca sint folosite efectiv de catre acestea in scopurile prevazute de statut.

(3) Pentru imobilele din fondul locativ de stat, folosite de organizatiile sindicale ca sedii, se va plati chirie calculata potrivit dispozitiilor legale privitoare la locuinte.

Art. 24. - Bunurile mobile si imobile dobindite de catre un sindicat, in conditiile prevazute de lege, necesare intrunirilor sindicatului, bibliotecii sau cursurilor de pregatire si perfectionare a membrilor de sindicat nu pot fi urmarite, cu exceptia celor necesare platii datoriilor catre stat.

Art. 25. - (1) Sindicatul poate, in conditiile prevazute de statut:

a) sa sprijine material pe membrii sai in exercitarea profesiei;
b) sa constituie case de ajutor proprii;
c) sa editeze si sa tipareasca publicatii proprii in vederea cresterii nivelului de cunoastere a membrilor sai si pentru apararea intereselor acestora;
d) sa infiinteze in conditiile legii si sa administreze in interesul membrilor sai unitati de cultura, invatamint si cercetare in domeniul activitatii sindicale, unitati economico-sociale, comerciale, precum si banca proprie pentru operatii financiare in lei si in valuta;
e) sa constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor sai;
f) sa organizeze si sa sprijine material si financiar sportul pentru toti si sportul de performanta in asociatii si in cluburi sportive, precum si formatii cultural-artistice.

(2) In vederea realizarii activitatilor prevazute in alin. 1, sindicatele au dreptul, in conditiile legii, la obtinerea de credite.

Art. 26. - (1) Controlul activitatii financiare proprii a organizatiilor sindicale, precum si a unitatilor economico-sociale ale acestora, se realizeaza prin comisia de cenzori, care functioneaza potrivit statutului.

(2) Organele administratiei de stat exercita controlul activitatii financiare a unitatilor economico-sociale ale sindicatelor.

Secțiunea a V-a
Atributiile sindicatelor

Art. 27. - (1) In vederea realizarii scopului pentru care sint create, sindicatele au dreptul sa foloseasca mijloace specifice cum sint: negocierile, procedurile de solutionare a litigiilor prin mediere sau conciliere, petitia, pretestul, mitingul, demonstratia si greva, potrivit statutelor proprii si in conditiile prevazute de lege.

(2) Organizatiile sindicale de tip confederatie, la nivel national, vor fi consultate prin delegati desemnati la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc raporturile de munca, contractele colective de munca, protectia sociala, precum si a oricaror reglementari referitoare la dreptul de asociere si la activitatea sindicala.

Art. 28. - Sindicatul apara drepturile membrilor sai ce decurg din legislatia muncii si din contractele colective de munca in fata organelor de jurisdictie si a altor organe de stat sau obstesti, prin aparatori proprii sau alesi.

Art. 29. - (1) Consiliile de administratie ale unitatilor au obligatia de a invita delegatii alesi ai sindicatelor sa participe in consiliile de administratie la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural.

(2) In scopul apararii intereselor sociale ale membrilor, sindicatele au dreptul de a primi informatiile necesare pentru negocierea contractului colectiv de munca, precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca, protectiei muncii si utilitatilor sociale, asigurarilor si protectiei sociale.

Art. 30. - Sindicatele persoanelor care exercita legal o meserie sau profesie in mod individual sau care sint asociate in cooperative, precum si cele ale altor categorii profesionale decit cele prevazute la art. 2 alin. 1, apara, in conditiile legii, interesele profesionale, economice si sociale ale membrilor lor, potrivit specificului activitatii acestora.

Art. 31. - Federatiile si confederatiile, la cererea sindicatelor asociate, pot delega reprezentanti sa trateze cu conducerile administrative, sa le asiste sau sa le reprezinte, in toate situatiile, interesele acestora.

Secțiunea a VI-a
Raporturile sindicatelor cu membrii lor

Art. 32. - Raporturile dintre sindicat si membrii sai sint reglementate prin prevederile prezentei legi si prin statute.

Art. 33. - (1) Membrii de sindicat au dreptul de a se retrage oricind din sindicat, fara a avea obligatia de a arata motivele.

(2) Membrii care se retrag din sindicat nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizatie sau a sumelor si a bunurilor donate.

(3) Membrii care se retrag dintr-un sindicat, in conditiile prevazute la alin. 1, isi pastreaza drepturile pe care le-au dobindit in virtutea calitatii de membru in unitatile cu caracter economic create de sindicat, la care ei au contribuit prin cotizatie sau altfel.

Art. 34. - (1) Membrii organelor de conducere ale organizatiilor sindicale, personalul de specialitate si administrativ din aparatul acestora, precum si din unitatile economico-sociale subordonate, vor fi salarizati din fondurile sindicatelor, potrivit reglementarilor proprii.

(2) In functiile de specialitate, care necesita o calificare superioara, pot fi angajati si salariati ai altor unitati, urmind ca acestia sa-si desfasoare activitatea in afara programului de munca, precum si pensionari.

(3) Persoanele incadrate potrivit alin. 2 pot cumula, in conditiile prevazute de lege, salariul si, dupa caz, pensia, cu veniturile obtinute din activitatea prestata de sindicat.

Art. 35. - (1) Membrii alesi in organele de conducere ale sindicatelor, care lucreaza nemijlocit in unitate in calitate de salariat, au dreptul la reducerea programului lunar cu pina la 5 zile pentru activitati sindicale.

(2) Numarul celor care pot beneficia de prevederile alin. 1, precum si durata timpului se stabilesc prin contractul colectiv de munca.

Art. 36. - Personalul salarizat de organizatiile sindicale, precum si de unitatile economico-sociale subordonate acestora beneficiaza de drepturile de asigurari sociale de stat. Contributia la asigurarile sociale, contributia la pensia suplimentara si impozitul pe salariu se calculeaza si se platesc potrivit legii.

CAPITOLUL 3
Reorganizarea si dizolvarea sindicatelor

Art. 37. - Sindicatele se pot dizolva prin hotarirea adunarii membrilor sau delegatilor acestora statutar constituita, luata corespunzator statutului propriu.

Art. 38. - (1) In cazul dizolvarii, patrimoniul sindicatului se imparte conform dispozitiilor din statut sau - in lipsa unor astfel de prevederi - potrivit hotaririi adunarii de dizolvare.

(2) Daca statutul a omis sa prevada modul de distribuire a patrimoniului si nici adunarea de dizolvare nu a luat o hotarire in aceasta privinta, tribunalul judetean sau al municipiului Bucuresti, sesizat de oricare membru al sindicatului hotaraste asupra distribuirii patrimoniului, atrbuindu-l unei organizatii din care face parte sindicatul sau daca nu face parte din nici o organizatie, unui alt sindicat cu specific asemanator.

Art. 39. - (1) In termen de 5 zile de la dizolvare, conducatorii sindicatului dizolvat sau lichidatorii patrimoniului sint obligati sa ceara judecatoriei care a operat inscrierea ca persoana juridica sa se faca mentiunea despre dizolvarea sindicatului.

(2) Dupa expirarea termenului de 5 zile orice persoana interesata poate sa ceara judecatoriei efectuarea mentiunii prevazute la alin. 1.

(3) Aceasta mentiune se va face pe pagina si la locul unde s-a facut inscrierea in registrul special.

Art. 40. - Organizatiile sindicale nu pot fi dizolvate si nu li se poate suspenda activitatea in baza unor acte de dispozitie ale organelor administratiei de stat.

Art. 41. - In cazul reorganizarii unei organizatii sindicale, hotaririle asupra patrimoniului se iau de catre organele de conducere ale acesteia, daca statutul nu prevede altfel.

CAPITOLUL 4
Forme de asociere a sindicatelor

Art. 42. - (1) Sindicatele au dreptul de a-si constitui structuri proprii pe unitate, ramura, profesie sau teritoriu.

(2) Doua sau mai multe sindicate din aceeasi ramura de activitate sau profesie se pot asocia in vederea unei federatii profesionale.

(3) Doua sau mai multe federatii profesionale din ramuri de activitate diferite se pot asocia in vederea constituirii unei confederatii sindicale.

(4) In cadrul confederatiilor si federatiilor, sindicatele componente se pot constitui in uniuni teritoriale.

Art. 43. - (1) Organizatiile sindicale asociate conform art. 42 dobindesc personalitate juridica potrivit dispozitiilor prezentei legi.

(2) In scopul dobindirii personalitatii juridice, organizatiile sindicale respective convoaca adunarile delegatilor, carora le prezinta spre deliberare si aprobare statutele proprii si lista conducatorilor lor.

(3) Hotaririle adunarilor de constituire vor fi prezentate tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti, unde acestea isi au sediul, insotite de actele prevazute la art. 15.

(4) Tribunalul va examina daca s-au indeplinit conditiile de art. 15 si daca organizatiile sindicale care se asociaza au personalitate juridica, precum si daca adunarile de asociere au fost legal constituite.

(5) Hotarirea tribunalului de acordare sau neacordare a personalitatii juridice poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

(6) Tribunalul va infiinta pentru organizatiile sindicale asociate care au indeplinit formalitatile legale pentru constituirea si functionarea lor, un registru special dupa modelul celui prevazut de art. 18.

(7) Prevederile art. 18 alin. 2 se aplica in mod corespunzator.

Art. 44. - Reglementarile cuprinse in prezenta lege referitoare la sindicate se aplica in mod corespunzator si celorlalte forme de organizare sau asociere sindicala.

Art. 45. - Organizatiile sindicale se pot afilia la organizatii similare internationale.

CAPITOLUL 5
Sanctiuni

Art. 46. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei urmoatoarele fapte:

a) furnizarea de date neconforme cu realitatea la dobindirea personalitatii juridice a sindicatului, precum si in timpul fiintarii acestuia, cu prilejul efectuarii comunicarilor prevazute la art. 21 alin. 1;
b) incalcarea de catre membrii organului de conducere a sindicatului a obligatiei prevazute la art. 39.

Art. 47. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele desemnate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

(2) Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor se aplica in mod corespunzator si contraventiilor prevazute in prezenta lege la art. 46.

Art. 48. - Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei urmatoarele fapte:

a) impiedicarea exercitiului dreptului de libera organizare sau asociere sindicala, in scopurile si in limitele prevazute de prezenta lege;
b) conditionarea sau constringerea, in orice mod, avind ca scop limitarea exercitarii atributiilor functiei membrilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor.

CAPITOLUL 6
Dispozitii finale

Art. 49. - Cererile si actele de procedura ale organizatiilor sindicale in fata instantelor judecatoresti sau actele de procedura intocmite pentru acestea sint scutite de taxa de timbru.

Art. 50. - In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, sindicatele vor pune de acord statutele proprii cu prevederile acesteia.

Art. 51. - Legea nr. 52/1945 asupra sindicatelor profesionale, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 iulie 1991.

PRESEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 22 iulie 1991.

PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea cu privire la sindicate si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTELE ROMANIEI
ION ILIESCU


Vineri, 27 noiembrie 2020, 15:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.