CIRCULARĂ nr.V/446/7 din 20 februarie 1992
privind modificari ale Normelor B.N.R. nr.V/360/36/ 4 iulie 1991, referitoare la infiintarea și functionarea Caselor de schimb valutar
Textul actului publicat în M.Of. nr. 59/6 apr. 1992

CIRCULARA NUMAR: 446 DIN 20/02/92 privind modificari ale Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr.V/630/36 din 4 iulie 1991, referitoare la infiintarea si functionarea caselor de schimb valutar

EMITENT: BANCA NATIONALA ROMANA

APARUT IN M.Of. 59 DIN 06/04/92

ART. 1
Categorii de persoane autorizate sa efectueze schimb valutar Incepind cu data de 26 februarie 1992, urmatoarele prevederi din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. V/630/36 din 4 iulie 1991, referitoare la infiintarea si functionarea caselor de schimb valutar, publicate in Monitoriul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 18 iulie 1991, se modifica dupa cum urmeaza:
- La punctul 3, ultima fraza se anuleaza.

ART. 2
Conditiile pentru acordarea autorizatiilor si functionarea caselor de schimb valutar - Alineatul 2 al literei c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Totodata solicitantul va trebui sa prezinte dovada existentei unor disponibilitati in cont, la data depunerii cererii de autorizare la Banca Nationala a Romaniei, echivalente cu 10 milioane lei"

ART. 3
Operatiuni de schimb valutar Punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Casa de schimb valutar poate vinde valuta sub forma bancnotelor, in valutele cotate de Banca Nationala Romaniei, numai persoanele fizice rezidente in Romania care solicita schimbul in scopul efectuarii de calatorii turistce in strainatate, pina la echivalentul a 50.000 lei pe an de persoana.*) Vinzarea se poate face numai pe baza de pasaport individual, in limita incasarilor valutare propii ale casei (punctului) de schimb valutar.
Suma in lei (in cifre si litere) si data efectuarii schimbului (ziua, luna anul) se inscriu in mod obligatoriu in pasaport, fiind confirmate cu stampila casei (punctului) de schimb valutar si semnatura lucratorului.
In cazul persoanelor care efectueaza cumparari partiale de valuta in decursul anului, punctele de schimb valutar vor onora cererile solicitantilor respectivi numai in limita sumelor de lei care, potrivit mentiunilor inscrise anterior in pasaport de alte puncte de schimbvalutar, reprezinta diferenta pina la plafonul maxim anual de 50.000 lei." *) Solicitarile de valuta ale persoanelor fizice rezidente pentru alte scopuri de interes personal,cum sint tratamentele medicale in strainatate, inclusiv cheltuielile pentru insotitori, achizitionarea de proteze ori aparate medicale de uz personal, plata de cotizatii in valuta la asociatii ori organizatii internationale etc. se solutioneaza potrivit normelor ce se vor elibera in mod distinct pentru astfel de cazuri.

ART. 4
Conturile in valuta ale caselor de schimb valutar - Titlul capitolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Conturile in valuta si in lei ale caselor de schimb valutar" - Punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Casele de schimb valutar pot sa-si pastreze disponibilitatilein valuta si in lei in conturi deschise numai la banci comerciale autorizate din Romania" - Punctul 2 se modifica si se completeaza, avind urmatorul cuprins:
"Disponibilitatile in valuta si in lei ale unei case de schimb valutar pot fi utilizate numai pentru operatiunile proprii curente.
Disponibilitatile in valuta si in lei obtinute de bancile comerciale din activitatea proprie de schimb valutar pot fi utilizate si pentru alte destinatii specifice activitatii bancare."

ART. 5
Cerinte de evidenta si rapoarte - Punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Pentru fiecare tranzactie, casa de schimb valutar va intocmi buletine de schimb valutar tipizate, conform modelului din anexa.
Asigurare cu aceste formulare (tiparirea si dotarea punctelor de schimb) intra in sarcina fiecarei case de schimb valutar.
Buletinele de schimb valutar vor fi executate, inregistrate, evidentiate si utilizate ca documente cu regim special, in care scop vor purta, in mod obligatoriu, serie si numar de ordine imprimate in procesul tiparirii lor.
Buletinele de schimb valutar se intocmesc in 2 exemplare, fiind obligatorie completarea lor cu toate datele prevazute de formular.
Pe buletinul de schimb valutar nu se admit corecturi,eventualele imprimate completate eronat urmind a fi anulate prin barare sub semnatura lucratorului si stampila punctului de schimb valutar. Buletinele se schimb anulate ramin atasate in carnetul respectiv.
Originalul buletinului de schimb valutar,datat,semnat si stampilat de casa (punctul) de schimb valutar se inmineaza clientului, iar exemplarul 2 se pastreza ca document justificativ de casa." - Punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins;
"Pina la data de 5 a fiecarei luni, casele de schimb valutar, precum si unitatile teritoriale ale bancilor comerciale care efectueaza operatiuni de schimb valutar vor transmite sucursalei judetene a Bancii Natuonale a Rominiei, in 2 exemplare, situatia privind operatiunile de schimb valutar efectuate in luna precedenta, intocmita conform normelor date in acest scop de Banca Nationala a Rominiei.
Sucursalele judetene ale Bancii Nationale ale Bancii Nationale a Romaniei vor transmite Oficiul de Control al Devizelor din cadrul Bancii Nationale a Romaniei, pina la data de 10 a lunii urmatoare, raporturile prevazute de noirmele de lucru in vigoare privind situatia operatiunilor efectuate de casele de schimb valutar si bancile comerciale din raza teritoriala." * * * Directorul sucursalelor judetene ale Bancii Nationale a Romaniei vor lua masuri pentru comunicarea prezentei circulare tutor caselor (punctelor) de schimb valutar din cadrul judetului, precum si pentru urmarirea respectarii prevederilor cuprinse in aceasta.
ANEXA 1 M O D E L de buletin de schimb valutar Unitatea autorizata---------------------- Data-----------------Adresa----------------------------------BULETIN DE SHIMB VALUTAR Seria--------Nr.------
1.-------------------------------------------------------------------------- (Numele si prenumele) (Tara) (Act de identitate)
2. Suma incasata de la client Curs Comision Suma platita clientului ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.S.Casier SEmnatura clientului ---------------------------------------------------------------------------xplicatii privind completarea buletinului de schimb:

1. Formularul se foloseste atit pentru cumparari, cit si pentru vinzari de valuta.

2. In cazul vinzarilor de valuta catre cetatenii romani se vor mentiona in rubrica "Actul de identitate", seria si numarul pasaportului.

3. In functie de natura operatiunii, la pct. 2 din formular, in rubricile "Suma incasata de la client" si respectiv "Suma platita clientului" se trec sumele in valuta sau in lei, dupa caz.
--------------------------


Joi, 21 martie 2019, 01:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.