DECRET nr.974 din 30 decembrie 1965
privind înființarea, organizarea și funcționarea Inspectoratului sanitar de stat
Textul actului publicat în B.Of. nr. 24/30 dec. 1965

DECRET NUMAR: 974 DIN 30/12/65 privind infiintarea, organizarea si functionarea Inspectoratului sanitar de stat

EMITENT: CONSILIUL DE STAT

APARUT IN MONITORUL OFICIAL NR. 24 DIN 30/12/65

CAP. 1

ART. 1
Se infiinteaza Inspectoratul sanitar de stat, care are sarcina de a controla, indruma si lua masuri pentru aplicarea unitara a normelor si instructiunilor de igiena si antiepidemice, precum si de a investiga factorii de mediu care pot influenta starea de sanatate a populatiei.

ART. 2
Normele si instructiunile de igiena si antiepidemice se stabilesc de ministrul sanatatii si prevederilor sociale si sint obligatorii pentru orice persoane fizice si juridice de pe cuprinsul tarii.

CAP. 2

ART. 3
Inspectoratul sanitar de stat are urmatoarele atributii:
a) controleaza respectarea normelor de igiena si antiepidemice privind:
- nocivitatile de natura chimica, fizica sau biologica, la locurile in care se desfasoara procese de munca;
- protectia sanitara a aerului, a solului si a apei folosite in scop potabil, din localitati si alte colectivitati;
- construirea si sistematizarea obiectivelor economice sau social-culturale de orice fel;
- functionarea organizatiilor socialiste de orice fel si activitatea desfasurata in acestea;
- exploatarea mijloacelor destinate transportului in comun;
- functionarea institutiilor de copii si adolescenti, precum si regimul de activitate si de odihna din aceste institutii;
- productia si circulatia alimentelor destinate consumului public;
- productia si manipularea obiectelor, materialelor si substantelor care, prin natura sau modul lor de utilizare, pot influenta sanatatea populatiei;
- prevenirea si combaterea bolilor transmisibile; controleaza aplicarea masurilor ce urmeaza a fi luate in acest scop, a masurilor de protectie sanitara a frontierelor de stat, precum si a sarcinilor ce decurg din conventiile si acordurile internationale cu privire la bolile transmisibile;
- prevenirea si combaterea bolilor profesionale; controleaza aplicarea masurilor ce urmeaza a fi luate in acest scop, precum si inregistrarea si evidenta acestor boli;
b) efectueaza investigatii asupra potentialului epidemiologic al teritoriului, asupra factorilor de mediu si de munca si a influentei acestora asupra starii de sanatate a populatiei;
c) avizeaza, in vederea asigurarii conditiilor de igiena:
- amplasarea obiectivelor economice sau social-culturale, precum si a oricaror alte obiective;
- proiectele de sistematizare a centrelor populate si a teritoriului, precum si orice proiecte tip si normative de proiectare;
- proiectele de constructii, transformare sau sistematizare a obiectivelor economice sau social-culturale, pentru care nu sint stabilite norme de igiena;
- proiectele de standarde de stat si de norme interne pentru orice fel de obiecte, materiale sau substante care, prin natura sau modul lor de utilizare, pot influenta sanatatea populatiei;
- folosirea de noi substante sau introducerea de noi procese tehnologice pentru care nu sint stabilite norme de igiena;
d) autoriza din punct de vedere sanitar:
- intrarea in functiune a obiectivelor economice sau social-culturale de orice fel;
- introducerea in practica a preparatelor biologice folosite in diagnosticul, profilaxia si tratamentul bolilor transmisibile.

ART. 4
Inspectoratul sanitar de stat, in realizarea atributiilor sale, are urmatoarele drepturi:
a) sa ceara unitatilor controlate inlaturarea deficientelor de igiena constatate, fixind termene de executare si de comunicare pentru realizarea acestora;
b) sa dispuna oprirea sau limitarea temporara a activitatii in organizatiile socialiste de orice fel, atunci cind, prin nerespectarea normelor de igiena sau antiepidemice, acea activitate constituie un pericol iminent pentru sanatatea angajatilor sau a populatiei, instiintind totodata organul ierarhic superior al unitatii controlate pentru a lua masurile corespunzatoare;
c) sa dispuna oprirea partiala sau totala a lucrarilor de constructii in cazul cind acestea se executa fara respectarea normelor de igiena sau a avizelor Inspectoratului sanitar de stat; in cazul organizatiilor socialiste aceasta masura se comunica organului ierarhic superior al unitatii constructoare, precum si bancii finantatoare pentru a suspenda finantarea lucrarilor respective;
d) sa opreasca sau sa conditioneze darea in consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igiena, precum si folosirea obictelor, materialelor sau substantelor care, prin natura sau modul lor de utilizare, pericliteaza sanatatea populatiei;
e) sa recolteze probe pentru analize de control sau expertiza, probe biologice in vederea controlului medical profilactic, precum si pentru investigatiile privind potentialul epidemiologic al teritoriului, potrivit instructiunilor ministrului sanatatii si prevederilor sociale;
f) sa dispuna masuri speciale privind bolnavii, suspectii si contactii de boli transmisibile sau purtatorii de germeni de boli transmisibile, precum si alte masuri cu caracter obligatoriu pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile sau profesionale;
g) sa opreasca folosirea preparatelor biologice de diagnostic, profilaxie sau tratament al bolilor transmisibile, care se dovedesc necorespunzatoare sau nocive;
h) sa ceara unitatilor controlate documente sau informatii necesare cu privire la conditiile de igiena si masurile antiepidemice;
i) sa ceara aplicarea de sanctiuni disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de munca, celor vinovati pentru nerespectarea masurilor de igiena si antiepidemice;
j) sa constate si sa sanctioneze, potrivit dispozitiilor legale, contraventiile de la normele si instructiunile de igiena si antiepidemice.

ART. 5
Atributiile si drepturile prevazute la art. 3 si 4 se exercita de Inspectoratul sanitar de stat central, regional, raional sau orasenesc, prin inspectorii sanitari de stat, in limita competentei materiale si teritoriale stabilite de ministrul sanatatii si prevederilor sociale.
Inspectorii sanitari de stat au dreptul sa intre oricind in obiectivele de orice fel din raza lor de activitate, iar in locuinte numai intre orele 8-20, cu invoirea celor ce ocupa locuinta, iar in caz de opunere, cu autorizarea procurorului, pentru efectuarea controlului sanitar sau instituirea masurilor de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, in baza legitimatiei eliberate de ministrul sanatatii si prevederilor sociale. Celalalt personal de specialitate din Inspectoratul sanitar de stat intra in obiectivele din raza lor de activitate pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in baza unei delegatii eliberate de inspectorul sanitar de stat sef regional sau al oraselor Bucuresti si Constanta.

ART. 6
Organele de control ale Comitetului de Stat pentru Protectia Muncii, precum si orice alte organe cu atributii de inspectie, care pot contribui la realizarea sarcinilor Inspectoratului sanitar de stat, vor acorda acestuia sprijinul de specialitate necesar pentru asigurarea controlului conditiilor de igiena si antiepidemice.

ART. 7
Atributiile Inspectoratului sanitar de stat se exercita in unitatile Ministerului Fortelor Armate si Ministerului Afacerilor Interne de catre organele medico-sanitare proprii ale acestor ministere, dupa normele si instructiunile ministrului sanatatii si prevederilor sociale.

CAP. 3

ART. 8
Inspectoratul sanitar de stat se organizeaza dupa cum urmeaza:
a) la Ministerul Sanatatii si Prevederilor Sociale, Inspectoratul sanitar de stat central;
b) la regiuni si la orasele Bucuresti si Constanta, Inspectoratul sanitar de stat regional si al oraselor Bucuresti si Constanta;
c) la raioane si orase regionale, Inspectoratul sanitar de stat raional sau orasenesc.
Inspectoratul sanitar de stat regional, raional si orasenesc este subordonat comitetului executiv al sfatului popular respectiv;
d) pentru raioanele si orasele regionale la care nu sint organizate inspectorate sanitare de stat, ministrul sanatatii si prevederilor sociale - cu acordul comitetului executiv al sfatului popular regional respectiv - va stabili inspectoratele sanitare de stat care vor actiona si pe teritoriul acestor raioane sau orase.

ART. 9
Numirea, transferarea si eliberarea din functie a inspectorilor sanitari de stat regionali, raionali sau orasenesti se face de catre ministrul sanatatii si prevederilor sociale, la propunerea comitetului executiv al sfatului popular regional respectiv sau al oraselor Bucuresti ori Constanta.

ART. 10
Normele de organizare si functionare a Inspectoratului sanitar de stat central, regional, raional si orasenesc se stabilesc de catre ministrul sanatatii si prevederilor sociale.

CAP. 4

ART. 11
Organizatiile socialiste sint obligate sa prevada, in planurile lor, fondurile si mijloacele proprii necesare pentru:
- efectuarea controlului respectarii normelor de igiena si antiepidemice la apa potabila furnizata populatiei, la retinerea sau neutralizarea nocivitatilor eliminate in mediul extern, la fabricarea sau importul produselor alimentare si a altor obiecte, materiale sau substante care, prin natura sau modul lor de utilizare, pot influenta sanatatea populatiei;
- aplicarea masurilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare periodica, precum si pentru indeplinirea oricaror alte obligatii decurgind din normele de igiena si antiepidemice.

ART. 12
Organizatiile de proiectare sint obligate sa aplice normele de igiena la elaborarea studiilor si proiectelor.
Consiliile tehnico-stiinfice si comisiile tehnice interne sint obligate sa verifice daca la elaborarea proiectelor au fost respectate normele de igiena sau avizele Inspectoratului sanitar de stat.
Comitetul de Stat al Planificarii si Comitetul de Stat pentru Constructii, Arhitectura si Sistematizare vor aviza numai proiectele pentru care consiliul tehnico-stiintific al organizatiei socialiste mentioneaza ca s-au respectat normele de igiena si pentru care sint asigurate mijloacele finan ciare si materiale necesare.

ART. 13
Organizatiile socialiste vor pune la dispozitia Inspectoratului sanitar de stat specialistii solicitati de acesta si, dupa caz, mijloacele necesare, pentru efectuarea de expertize sau investigatii legate de conditii de igiena specifice unor anumite procese de productie.
-----------------


Luni, 21 septembrie 2020, 04:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.