DECIZIE nr.130 din 22 mai 1997
privind exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 330 și urmatoarele din Codul de procedură civilă
Textul actului publicat în M.Of. nr. 33/29 ian. 1998

Nicolae Popa - președinte
Florin Bucur Vasilescu - judecător
Romul Petru Vonica - judecător
Doina Suliman - magistrat-asistent

Completul de judecată, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constată următoarele:

Curtea Supremă de Justiție - Secția civilă, prin Încheierea din 12 februarie 1997, pronunțată în Dosarul nr. 2.331/1996, a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 330 și următoarele din Codul de procedură civilă, invocată de intimatulreclamant Uță I. Mihail și intimații-intervenienți Uță Vasile, Boscor Elena, Uță Ion, Dumitrașcu Maria, Uță Florica, Negrilă Zoe, Drăgoi Georgeta și Popa Teodora.

Excepția invocată nu este motivată în raport de prevederile Constituției.

Exprimându-și opinia potrivit art. 23 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, instanța supremă apreciază că excepția este neîntemeiată.

C U R T E A ,

având în vedere actele și lucrările dosarului, încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozițiile art. 330 și următoarele din Codul de procedură civilă, raportate la prevederile Constituției și ale Legii nr. 47/1992, reține următoarele:

În temeiul art. 144 lit. c) din Constituție și al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea este competentă să soluționeze excepția cu care a fost legal sesizată.

Asupra constituționalității art. 330, art. 330 2 , art. 330 3 și art. 330 4 din Codul de procedură civilă, Curtea Constituțională s-a pronunțat prin Decizia nr.73 din 4 iunie 1996, rămasă definitivă prin Decizia nr.96 din 24 septembrie 1996, publicate în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 și, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, prin care, pe de o parte, s-a constatat că prevederile art. 330, ale art. 330 2 , alin. 2, ale art. 330 3 și ale art. 330 4 din Codul de procedură civilă sunt constituționale, iar, pe de altă parte, s-a admis excepția de neconstituționalitate a art. 330 2 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Având în vedere că un text declarat neconstituțional nu mai poate face obiectul unei noi excepții de neconstituționalitate, deoarece, potrivit art. 145 alin. (2) din Constituție și art. 26 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, deciziile definitive ale Curții Constituționale sunt obligatorii erga omnes, rezultă că excepția privind art. 330 2 alin. 1 din Codul de procedură civilă este lipsită de obiect, urmând să fie respinsă ca vădit nefondată.

De asemenea, urmează să fie respinsă ca vădit nefondată și excepția privind dispozițiile art. 330, ale art. 330 2 alin. 2, ale art. 330 3 și ale art. 330 4 din Codul de procedură civilă, întrucât nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea practicii constante a Curții Constituționale.

În ceea ce privește dispozițiile art. 330 1 din Codul de procedură civilă, se constată că prin Legea nr. 17/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.26 din 18 februarie 1997, acestea au suferit modificări.

Este de observat că din textul actual au fost înlăturate prevederile ce formau obiectul excepției de neconstituționalitate. Astfel, recursul în anulare nu mai poate fi declarat oricând de către Ministerul Public, ci numai în termen de 6 luni de la data când hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă, pentru motivul prevăzut de art. 330 pct. 1 din Codul de procedură civilă, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, pentru motivul prevăzut de art. 330 pct. 2 din același cod.

Rezultă din cele arătate că, în urma modificării textului de lege atacat, excepția este în prezent lipsită de obiect, urmând a fi respinsă ca vădit nefondată.

În acest sens, Curtea s-a pronunțat prin Decizia nr.37 din 25 februarie 1997, definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.64 din 15 aprilie 1997.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 alin. (2) și al art. 25 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,

C U R T E A

În numele legii D E C I D E :

Respinge, ca vădit nefondată, excepția de neconstituționalitate invocată de Uță I. Mihail, Uță Vasile, Boscor Elena, Uță Ion, Dumitrașcu Maria, Uță Florica, Negrilă Zoe, Drăgoi Georgeta și Popa Teodora în Dosarul nr. 2.331/1996 al Curții Supreme de Justiție - Secția civilă, privind:

fiind lipsită de obiect.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată la data de 22 mai 1997.

PREȘEDINTE,
prof. univ. dr. Nicolae Popa

Magistrat-asistent,
Doina Suliman

______________

*) A se vedea și Decizia Curții Constituționale nr. 654 din 16 decembrie 1997


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 19:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.