LEGE nr.131 din 28 octombrie 1996
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 264/28 oct. 1996

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.24 din 31 ianuarie 1996, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Disponibilitățile în lei obținute ca urmare a aplicării prevederilor alin. 1 se vor utiliza pentru achitarea datoriilor restante, în următoarea ordine:

a) plăți pentru salarii;
b) plata energiei electrice, termice și a gazelor naturale;
c) celelalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992, republicată."

2. După articolul 16 se introduce articolul 161, cu următorul cuprins:

"Art. 161. - Guvernul și Banca Națională a României vor prezenta Parlamentului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, proiectul legii valutare și, separat, modificările corespunzătoare la Legea nr. 33/1991 și la Legea nr. 34/1991, pentru stabilirea precisă a sarcinilor, atribuțiilor și răspunderii Băncii Naționale a României în domeniul valutar și de plăți."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 28 octombrie 1996.
Nr. 131.


Duminică, 22 mai 2022, 21:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.