HOTĂRÂRI
emise în anul 1999 de catre Guvern
   1..99 | 100..199 | 200..299 | 300..399 | 400..499 | 500..599 | 600..699 | 700..799 | 800..899 | 900..999 | 1000..1002   

  1.   H.G. nr.4/14-01-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională
A
  2.   H.G. nr.5/14-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
A
  3.   H.G. nr.6/14-01-1999 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Alimentației
A
  4.   H.G. nr.7/14-01-1999 
HOTĂRÂRE privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
V
  5.   H.G. nr.8/14-01-1999 
HOTĂRÂRE privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A
V
  6.   H.G. nr.9/14-01-1999 
HOTĂRÂRE privind programul de participare a României cu pavilion național la târguri și expoziții internaționale în anul 1999, cu finanțare de la bugetul de stat
T
  7.   H.G. nr.10/14-01-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
T
  8.   H.G. nr.11/14-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 1998 al Regiei Autonome "Unifarm", regie autonomă de interes național de sub autoritatea Ministerului Sănătății
T
  9.   H.G. nr.12/14-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.177/1997 privind numirea președintelui părții române în Comisia mixtă româno-iugoslavă și a reprezentanților părții române în Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară
-
  10.   H.G. nr.13/14-01-1999 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1999 pentru finanțarea unor lucrări de investiții în localitățile din Valea Jiului, județul Hunedoara
-
  11.   H.G. nr.14/15-01-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea, la cererea asociațiilor salariaților disponibilizați, a continuării activității la unele mine trecute în conservare
V
  12.   H.G. nr.15/18-01-1999 
HOTĂRÂRE privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import
T
  13.   H.G. nr.16/18-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 13 din Regulamentul de organizare și funcționare a Regiei Autonome "Imprimeria Națională", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.596/1992 privind înființarea Regiei Autonome "Imprimeria Națională", republicată
-
  14.   H.G. nr.17/18-01-1999 
HOTĂRÂRE privind închiderea definitivă și conservarea unor mine și cariere, etapa a II-a
V
  15.   H.G. nr.18/18-01-1999 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui spor de 20% din salariul de bază personalului Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare care lucrează în condiții de izolare
V
  16.   H.G. nr.19/18-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.362/1994 privind constituirea Comisiei interdepartamentale pentru avizarea modalităților de încasare a creanțelor României din activitatea de comerț exterior și alte activități externe, derulate în baza acordurilor guvernamentale și comerciale înainte de 31 decembrie 1989
-
  17.   H.G. nr.20/18-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.844/1991 privind înființarea Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior
-
  18.   H.G. nr.21/21-01-1999 
HOTĂRÂRE privind actualizarea sumelor fixe anuale pentru utilizarea drumurilor, stabilite în anexa la Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
A
  19.   H.G. nr.22/21-01-1999 
HOTĂRÂRE privind organizarea în România a Conferinței pregătitoare UNISPACE III
T
  20.   H.G. nr.23/21-01-1999 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Industriei și Comerțului în administrarea Ministerului Justiției
-
  21.   H.G. nr.24/21-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul privind forța de muncă și protecția socială, semnat la Washington la 23 august 1995
V
  22.   H.G. nr.25/21-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.959/1998 privind participarea României la Expoziția Mondială EXPO - 2000 "Om - Natură - Tehnologie", Hanovra 2000
-
  23.   H.G. nr.27/21-01-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 1999/2000
T
  24.   H.G. nr.28/21-01-1999 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor spații dintr-un imobil proprietate publică a statului, situat în municipiul Rădăuți, județul Suceava, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Rădăuți în administrarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională
-
  25.   H.G. nr.29/21-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului din România și Ministerul Construcțiilor din Republica Arabă Siriană, semnat la București la 20 ianuarie 1998
V
  26.   H.G. nr.30/21-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale
-
  27.   H.G. nr.31/21-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de Evaluare și Acreditare a Învățământului Preuniversitar (C.E.A.I.P.)
A
  28.   H.G. nr.32/21-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite de Guvernul României cu Banca Europeană de Investiții cu privire la anexa A "Descriere tehnică" la Acordul de împrumut dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și Bruxelles la 10 mai 1993
V
  29.   H.G. nr.33/21-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în ceea ce privește anexa nr.1 la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 30 aprilie 1993
V
  30.   H.G. nr.34/21-01-1999 
HOTĂRÂRE privind înființarea Institutului Limbii Române
V
  31.   H.G. nr.35/21-01-1999 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, cu justă despăgubire, a unui imobil din patrimoniul Societății Comerciale "Rocar" - S.A. București în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului de Interne
-
  32.   H.G. nr.37/25-01-1999 
HOTĂRÂRE privind organizarea și desfășurarea doctoratului
A
  33.   H.G. nr.38/25-01-1999 
HOTĂRÂRE privind amplasarea Catedralei Patriarhale și elaborarea Planului Urbanistic Zonal, însoțit de studiile de specialitate aferente, pentru Piața Unirii din municipiul București
i
  34.   H.G. nr.39/27-01-1999 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului Local al Orașului Sinaia, județul Prahova
-
  35.   H.G. nr.40/29-01-1999 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru Ministerul Apărării Naționale
V
  36.   H.G. nr.41/29-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.325/1997 privind introducerea stagiului de pregătire practică cu durata de un an pentru absolvenții facultăților de medicină și farmacie
-
  37.   H.G. nr.42/29-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr.240/1997 privind stabilirea prețurilor, tarifelor și adaosurilor comerciale maximale la unele produse și servicii reglementate potrivit Legii concurenței nr.21/1996, a impozitului pe țiței și gaze din producția internă și a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării și modernizării producției la produsele respective
A
  38.   H.G. nr.43/29-01-1999 
HOTĂRÂRE privind efectuarea recensământului populației și al locuințelor din România
A
  39.   H.G. nr.44/29-01-1999 
HOTARARE privind plata contributiei Romaniei pe anii 1998-2000 pentru participarea la programele Comunitatii Europene in domeniul sanatatii publice
T
  40.   H.G. nr.45/29-01-1999 
HOTĂRÂRE privind atribuirea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului
-
  41.   H.G. nr.46/29-01-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru cooperare în domeniul agriculturii, semnat la Ierusalim la 3 august 1998
V
  42.   H.G. nr.47/29-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.123/1993 privind organizarea și funcționarea stațiunilor didactice din structura instituțiilor de învățământ superior agricol
-
  43.   H.G. nr.48/29-01-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Spații de cazare la Universitatea de Vest din Timișoara, județul Timiș"
-
  44.   H.G. nr.49/29-01-1999 
HOTĂRÂRE privind înființarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
V
  45.   H.G. nr.50/29-01-1999 
HOTĂRÂRE privind marcarea buteliilor de sticlă refolosibile, utilizate pentru ambalarea substanțelor și produselor periculoase
V
  46.   H.G. nr.51/29-01-1999 
HOTĂRÂRE privind autorizarea operațiunilor refuzate la viză prin Decizia nr.114/1998 a Secției de control preventiv a Curții de Conturi
-
  47.   H.G. nr.52/29-01-1999 
HOTĂRÂRE pentru declararea utilității publice a lucrării de interes național "CET Mintia - Amenajarea spațiilor de depozitare a zgurii din centrală, supraînălțarea depozitului Valea Bejan între cotele 240 și 265 mdM și extinderea depozitului mal drept Râul Mureș"
-
  48.   H.G. nr.53/29-01-1999 
HOTARARE privind aprobarea Clasificarii produselor și serviciilor asociate activitatilor - CPSA
V
  49.   H.G. nr.54/29-01-1999 
HOTĂRÂRE privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situații speciale
T
  50.   H.G. nr.55/29-01-1999 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Direcției generale de prognoză în subordinea Ministerului Finanțelor
V
  51.   H.G. nr.56/02-02-1999 
HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietății de Stat în vederea vânzării unui pachet de acțiuni reprezentând 45% din capitalul social al Banc Post - S.A.
-
  52.   H.G. nr.57/02-02-1999 
HOTĂRÂRE privind înființarea Consiliului Interministerial pentru Infrastructura Calității și Armonizarea Reglementărilor Tehnice
V
  53.   H.G. nr.58/03-02-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operațională a activității, privatizare sau lichidare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1997, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/1998
A
  54.   H.G. nr.59/04-02-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
-
  55.   H.G. nr.63/04-02-1999 
HOTĂRÂRE privind modificarea și înlocuirea anexei la Hotărârea Guvernului nr.15/1999 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import
-
  56.   H.G. nr.64/04-02-1999 
HOTARARE privind transmiterea suprafetei de 15,1 ha teren agricol și neagricol din administrarea Academiei de Stiinte Agricole și Silvice - Institutul de Cercetare și Productie pentru Apicultura Bucuresti in administrarea Regiei Autonome Locato - Bucuresti
-
  57.   H.G. nr.65/04-02-1999 
HOTĂRÂRE privind modificarea pct. 1 al pct. IV din anexa la Hotărârea Guvernului nr.385/1998 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.592/1997 privind exercitarea controlului asupra încasării veniturilor și efectuării cheltuielilor din bugetul asigurărilor sociale de stat și din bugetele celorlalte fonduri aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat
-
  58.   H.G. nr.66/04-02-1999 
HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită a unui imobil situat în municipiul București
A
  59.   H.G. nr.67/04-02-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea reducerii, cu caracter temporar, a taxelor vamale de import pentru unele produse agricole și agroalimentare
T
  60.   H.G. nr.68/04-02-1999 
HOTĂRÂRE pentru prelungirea în anul 1999 a aplicării Hotărârii Guvernului nr.414/1993 privind acordarea unor facilități la călătoria pe calea ferată pentru pensionari
T
  61.   H.G. nr.69/05-02-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.568/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
-
  62.   H.G. nr.70/05-02-1999 
HOTĂRÂRE privind abrogarea unor acte normative
SE
  63.   H.G. nr.71/05-02-1999 
HOTĂRÂRE privind numirea reprezentanților Guvernului în Consiliul Economic și Social
-
  64.   H.G. nr.72/05-02-1999 
HOTARARE privind plata contributiei Romaniei pe anii 1998-2000 pentru participarea la cel de-al patrulea Program de actiune pe termen mediu al Uniunii Europene in domeniul egalitatii de sanse intre barbati și femei
T
  65.   H.G. nr.73/05-02-1999 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA
-
  66.   H.G. nr.74/05-02-1999 
HOTĂRÂRE pentru rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1998 ale Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare și Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Alimentației
T
  67.   H.G. nr.75/05-02-1999 
HOTĂRÂRE privind înființarea Societății Comerciale "Nobilmet" - S.A. și a Societății Comerciale "Senzorom - CCP" - S.A.
V
  68.   H.G. nr.76/08-02-1999 
HOTĂRÂRE privind numirea Consiliului național de coordonare al Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  69.   H.G. nr.79/11-02-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului privind cooperarea economică și tehnico-științifică dintre Ministerul Agriculturii și Alimentației din România și Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Reformei Agrare din Republica Bulgaria, semnat la București la 10 noiembrie 1998
V
  70.   H.G. nr.80/11-02-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, rectificate pe anul 1998, ale unor agenți economici de sub autoritatea Ministerului Transporturilor
T
  71.   H.G. nr.81/11-02-1999 
HOTARARE privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare și Incercari pentru Electrotehnica - ICMET Craiova
V
  72.   H.G. nr.82/11-02-1999 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.614/1995 pentru aprobarea Programului de supraveghere, prevenire, combatere și asanare a bolilor la animale și a celor transmisibile de la animale la om, precum și de refacere a șeptelului
-
  73.   H.G. nr.83/11-02-1999 
HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.717/1998 privind aprobarea derularii operatiunilor de import in contul de cooperare constituit din exporturile efectuate de Societatea Comerciala Unirea - S.A. Cluj-Napoca
-
  74.   H.G. nr.84/11-02-1999 
HOTARARE privind indexarea nivelului taxei anuale pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura
-
  75.   H.G. nr.85/11-02-1999 
HOTARARE privind atribuirea, cu titlu gratuit, a unor bunuri intrate in proprietatea privata a statului
-
  76.   H.G. nr.86/11-02-1999 
HOTARARE privind infiintarea Agentiei Nationale a Taberelor și Turismului Scolar din Romania
A
  77.   H.G. nr.87/12-02-1999 
HOTĂRÂRE privind corectarea tranșelor de venit lunar impozabil pentru semestrul I al anului 1999 și a sumei prevăzute la art. 6 lit. i) din Legea nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare
T
  78.   H.G. nr.88/12-02-1999 
HOTARARE privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat in administrarea Ministerului Finantelor
-
  79.   H.G. nr.89/12-02-1999 
HOTARARE privind infiintarea distributiilor de gaze naturale in unele localitati din tara, precum și extinderea consumului de gaze naturale la gospodariile populatiei
T
  80.   H.G. nr.91/18-02-1999 
HOTARARE privind stabilirea datei pentru alegerea unor primari
T
  81.   H.G. nr.92/18-02-1999 
HOTARARE privind acordarea de bonificatii la decontarea energiei electrice și termice agentilor economici care contribuie cu valuta la importul de gaze naturale și pacura livrate de Compania Nationala de Electricitate - S.A. in anul 1999
A
  82.   H.G. nr.93/18-02-1999 
HOTARARE privind acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice și energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi, precum și accidentatilor de razboi in afara serviciului ordonat
V
  83.   H.G. nr.94/18-02-1999 
HOTARARE pentru aprobarea Acordului de cooperare și schimb de informatii in domeniul securitatii nucleare dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania și Societatea pentru Securitatea Instalatiilor și Reactorilor din Germania, semnat la Berlin la 10 noiembrie 1998
V
  84.   H.G. nr.95/18-02-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.983/1998 privind reevaluarea cladirilor, constructiilor speciale și terenurilor
-
  85.   H.G. nr.96/18-02-1999 
HOTĂRÂRE privind infiintarea Companiei Nationale a Imprimeriilor Coresi - S.A.
V
  86.   H.G. nr.97/18-02-1999 
HOTARARE pentru aprobarea hotararilor cuprinse in Protocolul celei de-a XI-a sesiuni a Comisiei mixte hidrotehnice romano-ungare, semnat la Oradea la 5 noiembrie 1998
V
  87.   H.G. nr.98/18-02-1999 
HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.1.038/1996 privind organizarea și functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie și Cartografie
-
  88.   H.G. nr.99/18-02-1999 
HOTARARE privind stabilirea datei pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Buciumeni, judetul Galati
T
  89.   H.G. nr.100/18-02-1999 
HOTARARE privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un credit extern in favoarea Ministerului Sanatatii, pentru finantarea achizitionarii de echipamente de inalta performanta pentru radiologie
V
  90.   H.G. nr.101/19-02-1999 
HOTARARE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.690/1997 privind organizarea și functionarea Ministerului Educatiei Nationale
-
  91.   H.G. nr.102/19-02-1999 
HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare, distribuire, utilizare și decontare a cupoanelor pentru agricultori in anul 1999, precum și plata comisioanelor
T
  92.   H.G. nr.103/19-02-1999 
HOTARARE pentru stabilirea bunurilor și serviciilor care pot fi achitate pe baza de cupoane pentru agricultori in anul 1999, precum și a valorii unui cupon
T
  93.   H.G. nr.104/19-02-1999 
HOTARARE privind organizarea și functionarea Ministerului Apelor, Padurilor și Protectiei Mediului
A
  94.   H.G. nr.106/22-02-1999 
HOTARARE privind constituirea, componenta și functionarea Comisiei pentru urmarirea exploatarii rationale și a protectiei resurselor naturale balneoterapeutice, precum și a refacerii echilibrului ecologic din zona Lacului Amara (Comisia Amara)
V
  95.   H.G. nr.107/22-02-1999 
HOTARARE privind constituirea, componenta și functionarea Comisiei pentru urmarirea exploatarii rationale și a protectiei resurselor naturale balneoterapeutice, precum și a refacerii echilibrului ecologic din zona Lacului Techirghiol (Comisia Techirghiol)
V
  96.   H.G. nr.108/22-02-1999 
HOTARARE privind constituirea, componenta și functionarea Comisiei pentru urmarirea exploatarii rationale și a protectiei resurselor naturale balneoterapeutice, precum și a refacerii echilibrului ecologic din zona litoralului romanesc (Comisia Litoral)
V
  97.   H.G. nr.109/22-02-1999 
HOTĂRÂRE privind valorificarea produselor și serviciilor realizate in cadrul caminelor-atelier și al altor camine din coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
V
  98.   H.G. nr.110/24-02-1999 
HOTARARE privind aprobarea garantarii la extern de catre Ministerul Finantelor, in numele statului roman, a creditului comercial in produse tip GSM 103/1999, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., acordat Guvernului Romaniei de catre Guvernul Statelor Unite ale Americii
V
  99.   H.G. nr.111/25-02-1999 
HOTARARE pentru aprobarea organizarii la Bucuresti a Conferintei internationale Parteneriatul pentru pace la 5 ani, in perioada 28 februarie-2 martie 1999
T


Marți, 18 decembrie 2018, 14:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.