ORDONANȚE
emise în anul 2002 de catre Guvern

  1.   O.G. nr.1/10-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare
A
  2.   O.G. nr.2/24-01-2002 
ORDONANȚĂ privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2002
V
  3.   O.G. nr.3/24-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.59/1997 cu privire la finanțarea, în sistem descentralizat, în domeniul științei, tehnologiei și inovării
A
  4.   O.G. nr.4/24-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite și taxe
A
  5.   O.G. nr.5/24-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea art.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
V
  6.   O.G. nr.6/24-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
V
  7.   O.G. nr.7/24-01-2002 
ORDONANȚĂ privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justiției în ediție oficială a codurilor și a altor legi complexe
V
  8.   O.G. nr.8/24-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Focșani, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001
V
  9.   O.G. nr.9/24-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001
V
  10.   O.G. nr.10/24-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 și la București la 10 octombrie 2001
V
  11.   O.G. nr.11/24-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul "Asistență în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România", semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 și la București la 10 octombrie 2001
V
  12.   O.G. nr.12/24-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001
V
  13.   O.G. nr.13/24-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
A
  14.   O.G. nr.14/24-01-2002 
ORDONANȚĂ privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice
V
  15.   O.G. nr.15/24-01-2002 
ORDONANȚĂ privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
V
  16.   O.G. nr.16/24-01-2002 
ORDONANȚĂ privind contractele de parteneriat public-privat
A
  17.   O.G. nr.17/24-01-2002 
ORDONANȚĂ privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vechiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale
A
  18.   O.G. nr.18/24-01-2002 
ORDONANȚĂ privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
A
  19.   O.G. nr.19/24-01-2002 
ORDONANȚĂ privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
V
  20.   O.G. nr.20/24-01-2002 
ORDONANȚĂ privind achizițiile publice prin licitații electronice
A
  21.   O.G. nr.21/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind gospodărirea localităților urbane și rurale
V
  22.   O.G. nr.22/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
V
  23.   O.G. nr.23/30-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construirea variantei de ocolire a orașului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001
V
  24.   O.G. nr.24/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale
V
  25.   O.G. nr.25/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
V
  26.   O.G. nr.26/30-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la București la 17 octombrie 2001 și la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Extinderea Stației de epurare a apelor uzate Dănuțoni etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 și la București la 13 mai 2001
V
  27.   O.G. nr.27/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
V
  28.   O.G. nr.28/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind echivalarea studiilor absolvite în instituțiile militare de învățământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituțiile civile de învățământ și a stagiului efectuat în funcții militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcțiilor civile
V
  29.   O.G. nr.29/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice
V
  30.   O.G. nr.30/30-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art.3 alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
A
  31.   O.G. nr.31/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind serviciile poștale
V
  32.   O.G. nr.32/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
A
  33.   O.G. nr.33/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale
V
  34.   O.G. nr.34/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora
A
  35.   O.G. nr.35/30-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale
V
  36.   O.G. nr.36/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind impozitele și taxele locale
A
  37.   O.G. nr.37/30-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru protecția animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale
A
  38.   O.G. nr.38/30-01-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
A
  39.   O.G. nr.39/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind trecerea Spitalului "Elias" și a Complexului Olănești din subordinea și administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Academiei Române
V
  40.   O.G. nr.40/03-07-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
V
  41.   O.G. nr.41/11-07-2002 
ORDONANȚĂ pentru prorogarea termenelor prevăzute în Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București și al Fundației Naționale pentru Tineret
V
  42.   O.G. nr.42/25-07-2002 
ORDONANȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
SE
  43.   O.G. nr.43/25-07-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
V
  44.   O.G. nr.44/25-07-2002 
ORDONANȚĂ privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și care se află în proces de privatizare
V
  45.   O.G. nr.45/25-07-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Addendumului, semnat la București la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001 - RO 9915, semnat la București la 30 decembrie 1999
V
  46.   O.G. nr.46/25-07-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistență în domeniul securității nucleare - RO 0110, semnat la București la 19 decembrie 2001
V
  47.   O.G. nr.47/25-07-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Bulgaria - RO0103, semnat la București la 4 decembrie 2001
-
  48.   O.G. nr.48/25-07-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la București la 4 decembrie 2001
-
  49.   O.G. nr.49/25-07-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0102, semnat la București la 4 decembrie 2001
-
  50.   O.G. nr.50/31-07-2002 
ORDONANȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001
T
  51.   O.G. nr.51/31-07-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109), semnat la București la 4 decembrie 2001
-
  52.   O.G. nr.52/31-07-2002 
ORDONANȚĂ privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate
A
  53.   O.G. nr.53/16-08-2002 
ORDONANȚĂ privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale
-
  54.   O.G. nr.54/16-08-2002 
ORDONANȚĂ privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic
A
  55.   O.G. nr.55/16-08-2002 
ORDONANȚĂ privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale
V
  56.   O.G. nr.56/16-08-2002 
ORDONANȚĂ privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri
V
  57.   O.G. nr.57/16-08-2002 
ORDONANȚĂ privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
V
  58.   O.G. nr.58/22-08-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
A
  59.   O.G. nr.59/22-08-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire
A
  60.   O.G. nr.60/22-08-2002 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002 și la Bruxelles la 28 iunie 2002
V
  61.   O.G. nr.61/29-08-2002 
ORDONANȚĂ privind colectarea creanțelor bugetare
A
  62.   O.G. nr.62/29-08-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
A
  63.   O.G. nr.63/29-08-2002 
ORDONANȚĂ privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
V
  64.   O.G. nr.64/29-08-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
V
  65.   O.G. nr.65/29-08-2002 
ORDONANȚĂ privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
V
  66.   O.G. nr.66/29-08-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați
A
  67.   O.G. nr.67/29-08-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
V
  68.   O.G. nr.68/29-08-2002 
ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
V
  69.   O.G. nr.69/29-08-2002 
ORDONANȚĂ privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
V
  70.   O.G. nr.70/29-08-2002 
ORDONANȚĂ privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
V
  71.   O.G. nr.71/29-08-2002 
ORDONANȚĂ privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local
V
  72.   O.G. nr.72/29-08-2002 
ORDONANȚĂ privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale "Șantierul Naval" - S.A. Constanța
V
  73.   O.G. nr.73/29-08-2002 
ORDONANȚĂ privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat
A


Marți, 13 noiembrie 2018, 01:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.