ORDINE
emise în anul 2003 de catre Ministerul Finanțelor Publice
   1..99 | 100..165   

  1.   O. nr.3/06-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și județul Ilfov în cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și din județul Ilfov
A
  2.   O. nr.384/10/16-12,09-01-2003 (M.A.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului administrației publice și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetelor locale
-
  3.   O. nr.29/14-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora
-
  4.   O. nr.30/14-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară și contabilă
-
  5.   O. nr.31/14-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată și modificată prin Legea nr. 493/2002
A
  6.   O. nr.38/15-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern
A
  7.   O. nr.40/17-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modelul formularisticii necesare pentru solicitarea și comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal
A
  8.   O. nr.28/42/57/125/17-01,20-01,17-01,20-01-2003 (M.I.R., M.F.P., M.L.P.T.L., B.E.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor, ministrului finanțelor publice, ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, secretarului de stat al Departamentului de Comerț Exterior și al președintelui Băncii de Export-Import a României - EXIMBANK - S.A. pentru modificarea și completarea Normelor tehnice nr. 101.325/MC/1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului
A
  9.   O. nr.51/22-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru actualizarea pe anul 2003 a normelor anuale de venit pe baza cărora se impozitează reprezentanțele din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine, conform Ordonanței Guvernului nr. 24/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997
-
  10.   O. nr.52/22-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului anual de impunere și a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2002
T
  11.   O. nr.53/22-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind impozitul pe profit"
-
  12.   O. nr.58/23-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările ulterioare
A
  13.   O. nr.59/23-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 2.690/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și de depunere a declarațiilor de impozite și taxe
-
  14.   O. nr.99/28-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru abrogarea pct. 3.4 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.745/2002
-
  15.   O. nr.108/28-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind atribuirea de noi competențe pentru directorii coordonatori din Direcția de control fiscal din cadrul Direcției generale a finanțelor publice a municipiului București
-
  16.   O. nr.116/28-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2003
-
  17.   O. nr.143/29-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind procedura de desemnare a reprezentantului fiscal
-
  18.   O. nr.150/30-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
A
  19.   O. nr.150/30-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
-
  20.   O. nr.170/31-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind intrarea în vigoare a Acordului dintre România și Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la acord
-
  21.   O. nr.171/31-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind intrarea în vigoare a Convenției dintre România și Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a protocolului-anexă
-
  22.   O. nr.172/31-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populație cod 1071
-
  23.   O. nr.176/31-01-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie pentru populație cod 1072
-
  24.   O. nr.181/06-02-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Decont privind accizele" și "Decont privind impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă"
-
  25.   O. nr.188/1/11-02-2003 (M.F.P., B.N.R.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea modificării și completării Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, precum și a modificării și completării Planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare
A
  26.   O. nr.189/11-02-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind legitimațiile eliberate executorilor bugetari care aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii și efectuează procedura de executare silită a creanțelor bugetului de stat
-
  27.   O. nr.195/17-02-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice cu privire la aprobarea Instrucțiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operațiunilor necesare finanțării măsurilor din domeniul transporturilor în cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare
A
  28.   O. nr.198/17-02-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea contului în care se încasează despăgubirile restituite la valoarea actualizată, conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
  29.   O. nr.199/17-02-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor prin unitățile Trezoreriei statului
A
  30.   O. nr.200/17-02-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finanțelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 580/2002
-
  31.   O. nr.203/17-02-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate în domeniul colectării creanțelor bugetului de stat
A
  32.   O. nr.213/25-02-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii martie 2003
-
  33.   O. nr.33/215/31-01,27-02-2003 (M.I.R., M.F.P.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor și al ministrului finanțelor publice privind aplicarea prevederilor Legii nr. 399/2002 pentru asigurarea condițiilor de finanțare a organizării și funcționării activităților legate de privatizările derulate prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
-
  34.   O. nr.220/28-02-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1073
-
  35.   O. nr.300/11-03-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
A
  36.   O. nr.330/14-03-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului extrasului situațiilor financiare anuale care se publică de asociațiile și fundațiile recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică
A
  37.   O. nr.333/14-03-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 731/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D. c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
-
  38.   O. nr.382/26-03-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă aferente lunii aprilie 2003
-
  39.   O. nr.384/26-03-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru transmiterea în format electronic a formularului "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.01
-
  40.   O. nr.385/26-03-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind impozitul pe venitul din activități de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară", cod 14.13.01.13/3i
A
  41.   O. nr.386/26-03-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice", cod 14.13.01.14
A
  42.   O. nr.387/27-03-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind nivelul dobânzii la depozitele la termen constituite la Trezoreria statului
V
  43.   O. nr.428 bis/31-03-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind intrarea în vigoare a Convenției dintre România și Republica Slovenia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital
-
  44.   O. nr.49/446/03-03,02-04-2003 (M.D.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării și prognozei și al ministrului finanțelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalațiile, echipamentele, aparatele de măsură și control, automatizări și produse software, achiziționate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei și al ministrului finanțelor publice nr. 228/1.437/2001
-
  45.   O. nr.450/03-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 1 USD 2006
-
  46.   O. nr.454/04-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind stabilirea ratei dobânzii la termen pentru certificatele de trezorerie transformate în depozite la trezoreria statului
-
  47.   O. nr.459/04-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
A
  48.   O. nr.471/04-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.111/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor, cu modificările și completările ulterioare
-
  49.   O. nr.473/05-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor pentru înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de stingere a obligațiilor decurgând din prevederile Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 209/2002
-
  50.   O. nr.475/04-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară și contabilă
-
  51.   O. nr.507/14-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. X paragraful 1 din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002
A
  52.   O. nr.512/15-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3/2003 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și județul Ilfov în cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și din județul Ilfov
A
  53.   O. nr.520/15-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității veniturilor bugetare
-
  54.   O. nr.522/16-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
A
  55.   O. nr.529/16-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind depunerea în format electronic a declarațiilor de impozite și taxe
A
  56.   O. nr.547/21-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 2 USD 2006
I
  57.   O. nr.550/24-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
A
  58.   O. nr.551/24-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I - "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
A
  59.   O. nr.552/24-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind scoaterea din evidență ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată a sucursalelor sau a altor subunități fără personalitate juridică ale plătitorilor de impozite și taxe din România
-
  60.   O. nr.555/24-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 618/2002 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului
A
  61.   O. nr.556/25-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorezie cu discont în sumă totală de 5.700,0 miliarde lei și obligațiunilor de stat cu dobândă în sumă totală de 3.400,0 miliarde lei
I
  62.   O. nr.557/25-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1075
I
  63.   O. nr.558/25-04-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1074
I
  64.   O. nr.569/05-05-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind deciziile de impunere anuală
-
  65.   O. nr.591/219/08-05-2003 (M.F.P., M.I.R.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Precizărilor emise în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
-
  66.   O. nr.623/14-05-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de masă potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
A
  67.   O. nr.68/627/10-04,16-05-2003 (M.D.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării și prognozei și al ministrului finanțelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalațiile, echipamentele, aparatele de măsură și control, automatizări și produse software, achiziționate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei și al ministrului finanțelor publice nr. 228/1.437/2001
-
  68.   O. nr.632/16-05-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea unui formular specific cu regim special privind activitatea financiară și contabilă
-
  69.   O. nr.636/20-05-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru completarea anexelor nr. 1 și 2, ce cuprind produsele supuse accizelor, încadrate pe poziții și coduri tarifare, la Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2002
-
  70.   O. nr.649/22-05-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
A
  71.   O. nr.674/29-05-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru completarea și modificarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 551/2003
-
  72.   O. nr.675/29-05-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii iunie 2003
I
  73.   O. nr.676/29-05-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru prelungirea aplicabilității Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 557/2003 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1075
-
  74.   O. nr.677/29-05-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru prelungirea aplicabilității Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 558/2003 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1074
-
  75.   O. nr.705/03-06-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate
A
  76.   O. nr.753/11-06-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu dobândă în valută, seria VAL 3 USD 2006
I
  77.   O. nr.759 bis/12-06-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind comercializarea produselor supuse autorizării
V
  78.   O. nr.240/118/763/27-03,12-05,12-06-2003 (M.A.A.P., M.D.P., M.F.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului dezvoltării și prognozei și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului dezvoltării și prognozei și al ministrului finanțelor publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind condițiile în care își pot desfășura activitatea agenții economici care realizează producție de produse alimentare în zonele defavorizate și care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările și completările ulterioare
-
  79.   O. nr.784/25-06-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prelungirea aplicabilității ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 557/2003 și nr. 558/2003
I
  80.   O. nr.786/26-06-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii iulie 2003
V
  81.   O. nr.788/28-06-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de restituire proporțională a taxei de autorizare aferente perioadei de nefuncționare a activităților de comercializare a mărfurilor în regim duty-free
-
  82.   O. nr.815/02-07-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2003 a agenților economici
A
  83.   O. nr.907/33/16-07-2003 (M.F.P., M.E.C.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei și comerțului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului industriei și resurselor nr. 591/219/2003 pentru aprobarea Precizărilor emise în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producția, importul și comercializarea uleiurilor minerale
-
  84.   O. nr.914/18-07-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea reglementărilor referitoare la completarea și depunerea declarației rectificative
-
  85.   O. nr.935/25-07-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont în sumă de 3.600,0 miliarde lei și ale obligațiunilor de stat cu dobândă în sumă de 1.800,0 miliarde lei
V
  86.   O. nr.939/25-07-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern
i
  87.   O. nr.945/25-07-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor
V
  88.   O. nr.946/25-07-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.772/2002 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
A
  89.   O. nr.962/29-07-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice cu privire la modul de atestare a suspendării plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale conform art. 29 lit. D.c) pct. 1-4 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 731/2002, cu modificările și completările ulterioare
-
  90.   O. nr.978/01-08-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prelungirea aplicabilității ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 557/2003 și nr. 558/2003
-
  91.   O. nr.999/3/05-08,01-08-2003 (M.F.P., B.N.R.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituțiilor de credit
A
  92.   O. nr.1.074/06-08-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 1.801/1995
-
  93.   O. nr.1.077/06-08-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind condițiile în care se pot edita, într-un singur exemplar, facturile fiscale cu regim special de tipărire, înseriere și numerotare, utilizate în activitatea financiară și contabilă
-
  94.   O. nr.1.078/06-08-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale
A
  95.   O. nr.1.090/08-08-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice date în aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002
-
  96.   O. nr.1.103/11-08-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind Procedura de completare a vectorului fiscal și de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal
-
  97.   O. nr.1.155/28-08-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă în valută
-
  98.   O. nr.1.157/28-08-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea prospectelor de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii septembrie 2003
V
  99.   O. nr.1.166/01-09-2003 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prelungirea aplicabilității ordinelor ministrului finanțelor publice nr. 557/2003 și nr. 558/2003
-


Miercuri, 16 ianuarie 2019, 20:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.