ORDINE
emise în anul 2003 de catre Ministerul Sănătății și Familiei

  1.   O. nr.2/08-01,07-01-2003 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor în cadrul subprogramului 2.4 - prevenție și control în diabet și în alte boli de nutriție
-
  2.   O. nr.20/12/16-01-2003 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistența medicală primară
V
  3.   O. nr.21/13/16-01-2003 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
V
  4.   O. nr.22/14/16-01-2003 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgență și transport sanitar, precum și a serviciilor de recuperare a sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
A
  5.   O. nr.23/15/16-01-2003 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
V
  6.   O. nr.29/20-01-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România
A
  7.   O. nr.33/20-01-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea datei de plată a salariilor pentru instituțiile publice din sistemul sanitar
-
  8.   O. nr.87/03-02-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea listei afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie și a listei substanțelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule și tramvaie (produse sau substanțe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)
-
  9.   O. nr.91/05-02-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii din sistemul de asigurări sociale de sănătate
A
  10.   O. nr.93/05-02-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind modificarea și completarea ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obținerea specializărilor și competențelor pentru asistenții medicali și alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie
A
  11.   O. nr.95/06-02-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Hotărârii Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului nr. 7 din 17 ianuarie 2003 referitoare la modificarea încadrării unor preparate farmaceutice în categoria Separanda sau Venena, din Farmacopeea Română, ediția a X-a
-
  12.   O. nr.90/111/05-02,13-02-2003 (M.A.A.P., M.S.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea listei cuprinzând testele analitice și organoleptice aplicate pentru producerea vinurilor cu denumire de origine controlată
V
  13.   O. nr.103/117/13/10-02,17-02-2003 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 293/640/2001—1/2002 privind condițiile de securitate și calitate pentru legume și fructe proaspete destinate consumului uman
SE
  14.   O. nr.149/25-02-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
-
  15.   O. nr.153/26-02-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
-
  16.   O. nr.154/120/26-02,28-02-2003 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 296/2002 privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății, la care România este parte
-
  17.   O. nr.168/111/03-03,26-02-2003 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind plata serviciilor medicale din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, rămase nedecontate până la finele anului 2002, în limita indicatorilor realizați
-
  18.   O. nr.179/154/05-03,26-02,12-02-2003 (M.S.F., M.A.A.P., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei, al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind regimul de comercializare a produselor prezentate ca miraculoase, precum și a unor produse alimentare, în scopul protejării vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor
A
  19.   O. nr.180/05-03-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind eliberarea autorizației de liberă practică medicală pentru personalul medical cu pregătire superioară de scurtă durată, postliceală și medie
-
  20.   O. nr.185/06-03-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind asigurarea curățeniei, dezinfecției, efectuarea sterilizării și păstrarea sterilității obiectelor și materialelor sanitare în unitățile sanitare de stat și private
A
  21.   O. nr.1.406/191/03-03,07-03-2003 (M.A.P.M., M.S.F.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapidă a riscului pentru mediu și sănătatea umană
-
  22.   O. nr.109/196/5/25/16.930/63/540/21-01,12-03,06-01,10-02,17-03,30-07,20-08-2003 (O.C.S.P.S., M.S.F., M.A.P., M.I.M.M.C., M.F.P., M.E.C., M.A.P.A.M.)
ORDIN al șefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, al ministrului sănătății și familiei, al ministrului administrației publice, al ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație, al ministrului finanțelor publice, al ministrului economiei și comerțului și al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea sistemului de distribuire către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare pe bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau de război
-
  23.   O. nr.197/12-03-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind organizarea și funcționarea comisiilor medicale de orientare școlar-profesională
-
  24.   O. nr.174/207/04-03,14-03-2003 (M.A.A.P., M.S.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normei privind condițiile tehnice de calitate ale orzului pentru fabricarea berii
V
  25.   O. nr.208/17-03-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea normativelor de personal
A
  26.   O. nr.245/20-03-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea categoriilor de personal și a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este mai mică de 8 ore
V
  27.   O. nr.246/20-03-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor și a altor lucrări medico-legale
-
  28.   O. nr.247/20-03-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind stabilirea tarifelor pentru prestațiile medicale acordate cu plată, la cerere, în policlinicile cu plată
A
  29.   O. nr.248/149/21-03-2003 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea subprogramelor de sănătate în anul 2003
-
  30.   O. nr.263/25-03-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de punere pe piață, supravegherea, publicitatea, etichetarea și prospectul produselor medicamentoase de uz uman
-
  31.   O. nr.267/26-03-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea tarifelor și tarifelor de urgență pentru activitățile efectuate de Agenția Națională a Medicamentului, precum și a valorii cotizației de menținere în vigoare a autorizației de punere pe piață
-
  32.   O. nr.277/01-04-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 726/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru adulți și se aplică măsurile de protecție specială a acestora
A
  33.   O. nr.232/313/130/26-03,07-04,11-07-2003 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea și prezentarea oțetului și a acidului acetic de calitate alimentară
V
  34.   O. nr.318/07-04-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea îngrijirilor la domiciliu, precum și autorizarea persoanelor juridice și fizice care acordă aceste servicii
-
  35.   O. nr.327/08-04-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat efectuate de serviciile de ambulanță județene și al municipiului București
A
  36.   O. nr.344/185/12-04,07-04-2003 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind criteriile de selecție a pacienților și schema terapeutică pentru tratamentul antiviral în hepatita cronică cu virus B și C
A
  37.   O. nr.350/12-04-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie și a listei substanțelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule și tramvaie (produse sau substanțe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)
-
  38.   O. nr.357/181/14-04,04-04-2003 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea anexelor nr. 1, 4 și 6 la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 23/15/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
-
  39.   O. nr.249/358/31-03,15-04-2003 (M.A.A.P., M.S.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor privind parametrii de calitate și salubritate pentru producerea, importul, controlul calității, comercializarea și utilizarea nutrețurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanțelor energetice, substanțelor minerale și a nutrețurilor speciale
-
  40.   O. nr.291/386/78/14-04,21-04,19-05-2003 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la metodele de analiză pentru testarea unor zaharuri destinate consumului uman
V
  41.   O. nr.1.058/404/24-04,25-04-2003 (M.T.S., M.S.F.)
ORDIN al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistența medico-sportivă în complexurile sportive naționale, precum și în cantonamentele loturilor naționale și olimpice și asistența medicală la bazele sportive în timpul desfășurării antrenamentelor și competițiilor
-
  42.   O. nr.18/3.989/416/142/26-02,19-05,05-05,28-02-2003 (A.N.P.C.A., M.E.C., M.S.F., A.N.P.H.)
ORDIN al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, al ministrului educației și cercetării, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilități și încadrarea într-un grad de handicap
A
  43.   O. nr.418/06-05-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 327/2003 privind externalizarea serviciilor de transport nemedicalizat efectuate de serviciile de ambulanță județene și al municipiului București
A
  44.   O. nr.427/08-05-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea art. 29 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 183/2002
A
  45.   O. nr.440/12-05-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi
A
  46.   O. nr.268/441/117/10-04,12-05,24-06-2003 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea și prezentarea băuturilor spirtoase
A
  47.   O. nr.269/453/81/01-04,14-05,27-05-2003 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conținutul, originea, etichetarea și marcarea unor zaharuri destinate consumului uman
V
  48.   O. nr.491/180/23-05,27-05-2003 (M.S.F., M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale
-
  49.   O. nr.513/27-05-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea procedurii privind comunicarea datelor legate de circulația produselor medicamentoase de uz uman ce fac parte din portofoliul propriu de distribuție angro al unui producător sau distribuitor de medicamente autorizat
-
  50.   O. nr.546/04-06-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat în medicină, stomatologie și farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2003
-
  51.   O. nr.547/04-06-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității dispozitivelor medicale
A
  52.   O. nr.548/240/04-06,27-05-2003 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea prețurilor de referință ale dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
-
  53.   O. nr.559/09-06-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu
-
  54.   O. nr.560/09-06-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003
-
  55.   O. nr.569/10-06-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 612/2002 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman
A
  56.   O. nr.598/17-06-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind elaborarea sintezelor naționale în cadrul subprogramului 1.4 "Evaluarea stării de sănătate și a factorilor de risc"
-
  57.   O. nr.607/17-06-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Listei localităților prioritare și a numărului de locuri aprobate pe localitate pentru funcționarea mediatorilor sanitari în anul 2003
A
  58.   O. nr.612/19-06-2003 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 527/1999 pentru stabilirea activităților conexe serviciilor medicale
-
  59.   O. nr.364/619/19-06,20-06-2003 (M.I.R., M.S.F.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor și al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Metodologiei pentru efectuarea analizei de risc în exploatare, MT1-2002
A
  60.   O. nr.145/626/14-03,20-06-2003 (M.I.R., M.S.F.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor și al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normativului referitor la autorizarea și gradul de calificare a personalului tehnic de deservire și a coordonatorului de securitate pentru distracția extremă, NT1-2002
A


Sâmbătă, 19 ianuarie 2019, 18:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.