ORDINE
emise în anul 2011 de catre Ministerul Apărării Naționale

  1.   O. nr.M6/18-01-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind stabilirea unor măsuri pentru desfășurarea operativă a activităților la nivelul Ministerului Apărării Naționale
A
  2.   O. nr.M.9/24-01-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind managementul activităților de producție din unitățile Ministerului Apărării Naționale
-
  3.   O. nr.M.14/31-01-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea Regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2009
A
  4.   O. nr.M.16/03-02-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind unele aprobări necesare pentru acordarea autorizărilor de survol/avizelor pentru efectuarea zborurilor cu aeronave civile sau de stat în spațiul aerian național
-
  5.   O. nr.M.17/10-02-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.101/2010 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naționale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
-
  6.   O. nr.M.18/15-02-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosință asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naționale a unui program pentru construirea de locuințe
-
  7.   O. nr.M.21/10-03-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind delegarea către șeful Statului Major General a competenței îndeplinirii unor atribuții aflate în responsabilitatea ministrului apărării naționale
A
  8.   O. nr.M.30/15-04-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.82/2010 privind organizarea și funcționarea Comitetului director al proiectului "Sistem informatic de sprijin al acțiunilor militare"
-
  9.   O. nr.M.31/19-04-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind stabilirea responsabilităților pentru asigurarea compatibilității electromagnetice în Ministerul Apărării Naționale
-
  10.   O. nr.1.453/M.34/18769/10161/02-05,04-05,03-05-2011 (M.M.F.P.S., M.A.N., M.A.I., S.R.I.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor și al directorului Serviciului Român de Informații pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura Comisiei centrale de contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii Publice, precum și pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura comisiilor de contestații din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații
-
  11.   O. nr.M.36/13-05-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind Competențele de aprobare a documentațiilor tehnicoeconomice ale obiectivelor de investiții imobiliare în Ministerul Apărării Naționale
A
  12.   O. nr.M.37/111/10216/150/107101/13026/17-05,01-06,07-06,10-06,15-06,23-06-2011 (M.A.N., M.A.I., S.R.I., S.I.E., M.E.C.M.A., S.T.S.)
ORDIN al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Informații Externe, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru stabilirea criteriilor sectoriale și pragurilor critice aferente sectorului ICN infrastructură critică națională - "Securitate națională"
-
  13.   O. nr.M.45/03-06-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind resubordonarea Universității Naționale de Apărare "Carol I"
A
  14.   O. nr.610/M.46/4380/265/10201/149/19-05,06-06,24-05,01-06,30-05-2011 (M.C.S.I., M.A.N., M.E.C.T.S., S.T.S., S.R.I., S.I.E.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului apărării naționale, al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului Român de Informații și al directorului Serviciului de Informații Externe privind stabilirea criteriilor sectoriale și pragurilor critice aferente pentru identificarea infrastructurilor critice naționale din sectorul tehnologia informației și comunicațiilor
-
  15.   O. nr.M.47/07-06-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila"
-
  16.   O. nr.M. 57/08-07-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea Normelor de selecționare a candidaților pentru admiterea la cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 132/2009
A
  17.   O. nr.M.58/08-07-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor privind ocuparea prin concurs ori examen a unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual în Ministerul Apărării Naționale, precum și a Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apărării Naționale
A
  18.   O. nr.M.69/29-07-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competențele de achiziție a produselor, serviciilor și lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naționale
-
  19.   O. nr.M.73/08-08-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.76/2008 pentru aprobarea normelor privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfecționare a pregătirii profesionale organizate în țară
-
  20.   O. nr.566/75/27-07,16-08-2011 (M.Tr.I., M.A.N.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului apărării naționale privind limitele regiunii de control terminal București
-
  21.   O. nr.M.78/22-08-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei de expertiză medicală și a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină Navală
-
  22.   O. nr.M.80/22-08-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Normelor pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naționale a posturilor permanente din structurile de reprezentare națională în străinătate, precum și a celor din structurile internaționale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.88/2009
A
  23.   O. nr.M.81/22-08-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru stabilirea condițiilor privind suportarea de către Ministerul Apărării Naționale a sumelor necesare pentru asigurarea asistenței juridice a cadrelor militare în activitate pentru fapte săvârșite de către acestea în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu
-
  24.   O. nr.M.83/15-09-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.47/2011 privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila"
-
  25.   O. nr.M.84/2631/2199/15-09,07-10,26-09-2011 (M.A.N., M.F.P., M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului apărării naționale, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Comerciale "Ro-Armycatering" - S.A., filială a Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A.
-
  26.   O. nr.1.371/M.93/26208/2636/10336/601/156/1159/22-09,11-11,19-10,14-12,03-10,13-10,06-10,12-10-2011 (M.S., M.A.N., M.A.I., M.J., S.R.I., S.T.S., S.I.E., S.P.P.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractuluicadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
-
  27.   O. nr.M.94/16-11-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind mișcarea și transporturile militare multimodale
-
  28.   O. nr.M.95/16-11-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei de heraldică și denumiri a Ministerului Apărării Naționale
-
  29.   O. nr.M.97/17-11-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru stabilirea condițiilor privind achizițiile de tehnică și echipament, în țară, în regim de urgență, precum și de bunuri, lucrări și servicii, în afara teritoriului statului român, necesare îndeplinirii misiunilor și operațiilor de către forțele armate
-
  30.   O. nr.M.101/24-11-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Criteriilor și metodologiei privind selecția personalului în vederea participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român
-
  31.   O. nr.M.102/25-11-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Ministerul Apărării Naționale
-
  32.   O. nr.M.103/25-11-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind conferirea semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
-
  33.   O. nr.M.104/29-11-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Ministerul Apărării Naționale
-
  34.   O. nr.M.105/29-11-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Ministerul Apărării Naționale
-
  35.   O. nr.M.109/15-12-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și în proprietatea publică a statului
A
  36.   O. nr.M.110/15-12-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.54/2010 privind organizarea și atribuțiile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei interministeriale pentru legătura cu forțele armate străine
-
  37.   O. nr.M.111/15-12-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor de restituire de către cadrele militare din Ministerul Apărării Naționale a cheltuielilor de întreținere și de instruire pe timpul școlarizării
-
  38.   O. nr.2.749/C/M.112/22-12-2011 (M.J., M.A.N.)
ORDIN al ministrului justiției și al ministrului apărării naționale pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului justiției și al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcții și de personal pentru instanțele militare
A


Luni, 29 noiembrie 2021, 12:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.