ORDINE
emise în anul 2013 de catre Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

  1.   O. nr.44/11-01-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor și capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic
-
  2.   O. nr.85/28-01-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea și completarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură și industriile conexe, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.341/2012
A
  3.   O. nr.86/28-01-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Listei prețurilor de referință pentru anul 2013, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund
-
  4.   O. nr.89/28-01-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalațiile nou-intrate; pentru instalațiile nou-intrate, pentru instalațiile cu modificări semnificative de capacitate și pentru instalațiile care își încetează parțial sau total funcționarea (închideri) pentru perioada 2013-2020
-
  5.   O. nr.195/05-02-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013
-
  6.   O. nr.10/205/19/09-01,07-02,13-02-2013 (M.S., M.M.S.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind tarifele pentru plasarea pe piață a produselor biocide și pentru solicitarea privind înscrierea substanțelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor si al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/96/2007
V
  7.   O. nr.229/06-12-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură privind nominalizarea punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepția ariilor naturale protejate
-
  8.   O. nr.249/15-02-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 Pădurea Plopeni
-
  9.   O. nr.330/44/2178/01-03,26-04,19-06-2013 (M.M.S.C., M.Af.I., M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică și a Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică
-
  10.   O. nr.338/04-03-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanță comunitară și/sau arii naturale protejate de interes național
A
  11.   O. nr.400/15-03-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2013
-
  12.   O. nr.84/437/34/06-02,19-03,27-03-2013 (M.S., M.M.S.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
A
  13.   O. nr.454/21-03-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre și a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere
-
  14.   O. nr.486/28-03-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru numirea reprezentanților părții române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră
A
  15.   O. nr.490/407/29-03-2013 (M.M.S.C., M.F.P.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile
A
  16.   O. nr.578/08-04-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea alin. (5) al art. 5 din Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 400/2013 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2013
-
  17.   O. nr.654/16-04-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru completarea Metodologiei privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din Rezerva pentru instalațiile nou-intrate, pentru instalațiile nou-intrate, pentru instalațiile cu modificări semnificative de capacitate și pentru instalațiile care își încetează parțial sau total funcționarea (închideri) pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 89/2013
-
  18.   O. nr.659/16-04-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea Procedurii cfe emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 3.420/2012
-
  19.   O. nr.702/24-04-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind nominalizarea punctelor de debarcare și centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2013
-
  20.   O. nr.855/26-04-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerțul cu specii sălbatice de faună și flora
-
  21.   O. nr.1.225/13-05-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014
-
  22.   O. nr.1.231/13-05-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea derogării în scop științific în cazul unor specii de faună sălbatică
-
  23.   O. nr.1.239/14-05-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national
-
  24.   O. nr.60/512/1258/07-03,15-04,15-05-2013 (M.A.D.R., M.S., M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor și aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerțul paralel și de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecție a plantelor omologat pe teritoriul României
-
  25.   O. nr.1.311/861/24-05,12-07-2013 (M.M.S.C., M.S.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului sănătății privind înființarea comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acțiune și analizarea acestora, precum și pentru aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare ale acestora
-
  26.   O. nr.1.318/24-05-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2013
-
  27.   O. nr.1.356/29-05-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea modelelor și conținutului formularelor utilizate în activitatea de inspecție fiscală
A
  28.   O. nr.542/1445/881/04-06,05-06,17-06-2013 (M.F.E., M.M.S.C., M.Tr.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului transporturilor pentru aprobarea Instrucțiunii privind posibilitatea prelungirii contractelor de asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor în cadrul proiectelor majore finanțate în cadrul programelor operaționale 2007-2013
-
  29.   O. nr.543/2366/1446/1489/1441/879/04-06,24-07,05-06,25-06,01-07,17-06-2013 (M.F.E., M.D.R.A.P., M.M.S.C., M.E., M.M.F.P.S.P.V., M.Tr.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale si administrației publice, al ministrului mediului șl schimbărilor climatice, al ministrului economiei, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului transporturilor pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achizițiilor publice și recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritățile de management și organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziții publice
-
  30.   O. nr.1.470/12-06-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării și a custodiei ariilor naturale protejate
A
  31.   O. nr.1.471/12-06-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind condițiile de acordare a autorizației speciale de pescuit în scop științific
A
  32.   O. nr.565/1.549/17-06,18-06-2013 (M.F.E., M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene și al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Instrucțiunii privind modificarea condițiilor de plată stabilite în cadrul documentațiilor de atribuire, ulterior atribuirii contractelor, pentru contractele de lucrări implementate în cadrul proiectelor finanțate din POS Mediu, Axa prioritară 1 - "Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată"
-
  33.   O. nr.1.554/19-06-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.221/2010
A
  34.   O. nr.608/76/1595/13-05,30-05,26-06-2013 (M.F.P., M.Af.I., M.M.S.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind constituirea Evidenței autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidența timbrului de mediu pentru autovehicule
-
  35.   O. nr.696/1596/63/23-05,26-06,05-07-2013 (M.S., M.M.S.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
A
  36.   O. nr.1.601/27-06-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea listei cu aplicații care beneficiază de derogare de la restricția prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
-
  37.   O. nr.1.613/28-06-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor
A
  38.   O. nr.496/1632/65/14-06,02-07,12-07-2013 (M.A.D.R., M.M.S.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare 'I/eterinare’ și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea’ Ordinului "ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul și identificarea si înregistrarea animalelor în cadrul schemelor și masurilor de sprijin pentru agricultori în România
A
  39.   O. nr.1.644/02-07-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Regulamentului privind controlul producătorilor, furnizorilor și beneficiarilor de materiale forestiere de reproducere
-
  40.   O. nr.1.645/02-07-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Catalogului național al materialelor de bază și a modelului filei Catalogului național al materialelor de bază
-
  41.   O. nr.1.696/11-07-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale
-
  42.   O. nr.1.721/12-07-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea Normelor metodologice pentru primirea, verificarea si acceptarea licențelor FLEGT
-
  43.   O. nr.1.770/16-07-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1-6 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vâna rea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014
-
  44.   O. nr.1.778/17-07-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.239/2013
-
  45.   O. nr.1.808/19-07-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea anexelor nr. 1 și 6 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condițiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum și modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv
A
  46.   O. nr.1.882/31-07-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea art. 11 din Ordinul ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările și serviciile prestate de către Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" la solicitarea persoanelor fizice și juridice
-
  47.   O. nr.2.112/10-09-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operational sectorial Mediu 2007-2013
-
  48.   O. nr.2.181/20-09-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014
-
  49.   O. nr.2.187/20-09-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup și pisică sălbatică
A
  50.   O. nr.2.230/01-10-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.239/2013
A
  51.   O. nr.2.366/02-10-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
A
  52.   O. nr.2.421/10-10-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea componenței, organizării și funcționării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc
A
  53.   O. nr.2.438/15-10-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru modificarea Metodologiei de atribuire a administrării și a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.470/2013
A
  54.   O. nr.2.480/22-10-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea si completarea Metodologiei de atribuire a administrării și a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.470/2013
A
  55.   O. nr.1.126/2487/1321/18-10,23-10,22-10-2013 (M.F.E., M.M.S.C., M.Tr.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene, al ministrului mediului și schimbărilor climatice si al ministrului transporturilor pentru aprobarea Instrucțiunii privind posibilitatea reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul operațional sectorial Mediu și Programul operațional sectorial Transport
-
  56.   O. nr.1.127/93.182/2488/1320/18-10,15-11,23-10,22-10-2013 (M.F.E., M.D.R.A.P., M.M.S.C., M.Tr.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului transporturilor pentru aprobarea Instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate în Programul operațional regional, Programul operațional sectorial Mediu și Programul operațional sectorial Transport
-
  57.   O. nr.2.513/19-10-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea Metodologiei de atribuire a administrării și a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.470/2013
A
  58.   O. nr.2.532/01-11-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes național B1 "Rezervația de orbeți de la Apahida"
-
  59.   O. nr.2.533/01-11-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului
A
  60.   O. nr.2.631/08-11-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea producției de energie din surse regenerabile, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 714/2010
-
  61.   O. nr.2.633/08-11-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.239/2013
A
  62.   O. nr.2.818/25-11-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru prorogarea unor termene din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinu1 ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.239/2013
A
  63.   O. nr.202/2881/2348/04-12,03-12,05-12-2013 (A.N.R.M., M.M.S.C., M.E.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului economiei pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitătile miniere
V
  64.   O. nr.2.947/17-12-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Regulamentului de administrare a Fondului național de date meteorologice al Administrației Naționale de Meteorologie
-
  65.   O. nr.2.970/20-12-2013 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea și completarea Procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 3.420/2012
-


Joi, 24 ianuarie 2019, 15:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.