ORDINE
emise în anul 2013 de catre Ministerul Finanțelor Publice
   1..99 | 100..199 | 200..206   

  1.   O. nr.16/09-01-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru completarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008
-
  2.   O. nr.26/11-01-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2013
-
  3.   O. nr.40/15-01-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice
A
  4.   O. nr.71/22-01-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012
-
  5.   O. nr.128/31-01-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2013
-
  6.   O. nr.140/04-02-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), I) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.389/2011
A
  7.   O. nr.161/08-02-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative
-
  8.   O. nr.178/08-02-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aprobarea efectuării unei tranzacții pe piețele externe de capital în cadrul programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes" printr-o emisiune de obligațiuni denominată în dolari SUA, în sumă de minimum 500 milioane dolari SUAși maximum 1,5 miliarde dolari SUA, cu o scadență de minimum 10 ani, și desemnarea administratorilor tranzacției
-
  9.   O. nr.213/15-02-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012
A
  10.   O. nr.214/15-02-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
A
  11.   O. nr.224/18-02-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual
-
  12.   O. nr.231/19-02-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice privind aprobarea Procedurii și condițiilor de restituire a accizei și a taxei pe valoarea adăugată aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free
-
  13.   O. nr.241/20-02-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind împuternicirea personalului direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele și plățile restante înregistrate de unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale
-
  14.   O. nr.246/248/22-02,21-02-2013 (M.D.R.A.P., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe județe și municipiul București
-
  15.   O. nr.250/22-02-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea Ordinului ministailui finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor
A
  16.   O. nr.252/22-02-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru publicarea Acordului dintre autoritatea competentă din România și autoritatea competentă din Confederația Elvețiană, semnat la Berna la 6 decembrie 2012 și la București la 14 decembrie 2012, cu privire la litera c) de la punctul 8 al paragrafului 3 de la articolul IX al Protocolului dintre România și Confederația Elvețiană, semnat la București la 28 februarie 2011, pentru amendarea Convenției dintre România și Confederația Elvețiană privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe avere, semnată la București la 25 octombrie 1993
-
  17.   O. nr.264/27-02-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
-
  18.   O. nr.277/28-02-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele și plățile restante înregistrate de unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale
-
  19.   O. nr.287/01-03-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2013
-
  20.   O. nr.326/94/08-03-2013 (M.F.P., M.F.E.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului fondurilor europene privind asigurarea necesarului de finanțare al Autorităților de management
-
  21.   O. nr.348/18-03-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
A
  22.   O. nr.353/19-03-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind desemnarea biroului central de legătură responsabil pentru schimbul de informații privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene
-
  23.   O. nr.354/19-03-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.870/2004
-
  24.   O. nr.393/27-03-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului si conținutului acestora
V
  25.   O. nr.490/407/29-03-2013 (M.M.S.C., M.F.P.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive și irevocabile
A
  26.   O. nr.410/29-03-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2013
-
  27.   O. nr.411/29-03-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna aprilie 2013
-
  28.   O. nr.415/01-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea și completarea cap. XVI din Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
-
  29.   O. nr.416/01-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009
-
  30.   O. nr.426/02-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum și a modelului și conținutului formularului "Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare"
-
  31.   O. nr.427/02-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiții pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operațiunile domeniului major de intervenție 1.2. "Accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013
-
  32.   O. nr.430/03-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind împuternicirea personalului direcțiilor generale ale Ministerului Finanțelor Publice în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele și plățile restante înregistrate de autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale
-
  33.   O. nr.435/03-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecție economico-financiară de a constata contravențiile și a aplica sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice
A
  34.   O. nr.501/12-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartiza re al retrag ere a creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu și bugetele locale
-
  35.   O. nr.505/12-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013
-
  36.   O. nr.2109/506/21-02,15-04-2013 (M.C., M.F.P.)
ORDIN al ministrului culturii și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru completarea anexelor nr. 4 și 8 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, precum și procedura de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor si al ministrului finanțelor publice nr. 2.823/1.566/2003
-
  37.   O. nr.508/15-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanțelor Publice și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici și Mijlocii de către întreprinderile mici și mijlocii în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru anul 2013
-
  38.   O. nr.511/16-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
A
  39.   O. nr.512/16-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene
-
  40.   O. nr.515/17-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 și 3 mai 2013 ca zile libere
-
  41.   O. nr.216/517/11-03,18-04-2013 (M.Tr., M.F.P.)
ORDIN al ministrului transporturilor și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și a situației centralizate privind veniturile și cheltuielile din bazele de cost pe anul 2013 ale Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
-
  42.   O. nr.520/19-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 291/2010 privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
A
  43.   O. nr.521/19-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea Ordinului viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar
-
  44.   O. nr.33/528/26-02,22-04-2013 (M.A.D.R., M.F.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenței de depozit
-
  45.   O. nr.458/452/529/06-03,08-04,22-04-2013 (M.E., M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", domeniul major de intervenție 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", operațiunea 1.3.3 "Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere"
-
  46.   O. nr.541/24-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget pentru completarea Instrucțiunilor privind deschiderea și funcționarea conturilor pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile și a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergență, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.561/2011
-
  47.   O. nr.559/26-04-2013 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai
-
  48.   O. nr.923/437/567/15-03,01-04,29-04-2013 (M.D.R.A.P., M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului fondurilor europene și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență" în cadrul axei prioritare "îmbunătățirea infrastructurii sociale" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
-
  49.   O. nr.608/76/1595/13-05,30-05,26-06-2013 (M.F.P., M.Af.I., M.M.S.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului afacerilor interne și al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind constituirea Evidenței autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidența timbrului de mediu pentru autovehicule
-
  50.   O. nr.614/14-05-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
-
  51.   O. nr.632/16-05-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului delegat pentru buget privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, si al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013
-
  52.   O. nr.942/471/653/19-03,23-04,20-05-2013 (M.D.R.A.P., M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al vi ceprim-mi nistru lui, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului fondurilor europene și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 1.360/1.938/2011 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție "Planuri integrate de dezvoltare urbană" al axei prioritare "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere" din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
-
  53.   O. nr.710/468/654/04-04,19-04,20-04-2013 (M.E., M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul operațiunilor 2.2.1 "Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)’’ și 2.3.1 "Sprijin pentru start-up-urile și spin-off-urile inovative" ale axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare" din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE)2007-2013
-
  54.   O. nr.682/450/655/01-04,08-04,20-05-2013 (M.E., M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistență Tehnică" din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE) 2007-2013
-
  55.   O. nr.197/677/600/25-03,22-05,04-04-2013 (M.S.I., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului pentru societatea informațională, al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Societății Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.
-
  56.   O. nr.688/23-05-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale
-
  57.   O. nr.689/23-05-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea Statutului CEC BANK -S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finanțelor nr. 425/2008
-
  58.   O. nr.698/24-05-2013 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 559/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai
-
  59.   O. nr.740/30-05-2013 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2013
-
  60.   O. nr.808/1.422/13-06,18-06-2013 (M.F.P., M.E.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului economiei pentru aprobarea înțelegerii comune a Subcomitetului Fiscal Nabucco cu privire la paragraful 2 al articolului 11 din Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România și Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la 13 iulie 2009
-
  61.   O. nr.814/17-06-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operațiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010
-
  62.   O. nr.821/2247/18-06,28-06-2013 (M.F.P., M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situațiilor de criză financiară a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situațiilor de insolvență a unitătilor administrativ-teritoriale
-
  63.   O. nr.842/303/573/845/20-06,26-06,20-06,25-06-2013 (M.Tr., D.P.I.I.S., M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPAdin sectorul transporturi
-
  64.   O. nr.851/25-06-2013 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
-
  65.   O. nr.2019/564/912/30-05,17-06,02-07-2013 (M.D.R.A.P., M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului; ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului fondurilor europene și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 832/3.157/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistență tehnică" a Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia
-
  66.   O. nr.915/636/02-07,15-07-2013 (M.F.P., M.F.E.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului fondurilor europene privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor finanțate prin Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse
-
  67.   O. nr.917/03-07-2013 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie
-
  68.   O. nr.918/03-07-2013 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna iulie 2013
-
  69.   O. nr.946/05-07-2013 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
-
  70.   O. nr.959/08-07-2013 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză și/sau de gestiune în cadrul Programului "Prima casă", Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală și al Programului privind creșterea calității arhitectural- ambientale a clădirilor
-
  71.   O. nr.843/962/628/05-06,10-07,09-07-2013 (M.Tr., M.F.P., M.F.E.)
ORDIN al ministrului transporturilor, al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului fondurilor europene pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului economiei și finanțelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013
-
  72.   O. nr.966/11-07-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2013
-
  73.   O. nr.970/648/12-07,22-07-2013 (M.F.P., M.F.E.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului fondurilor europene privind completarea Instrucțiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operațiunilor necesare pentru finanțarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a contribuției financiare a Comunității Europene și în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum și pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Național în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 296/2007
-
  74.   O. nr.1.013/18-07-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici
A
  75.   O. nr.1.020/1.704/22-07,26-07-2013 (M.F.P., M.E.)
ORDIN al vi ceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului delegat pentru buget, al ministrului economiei și al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri si turism privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.479/3.525/2011 pentru aprobarea Convenției de implementare prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, a Convenției de lucru prevăzute la art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garanție reală mobiliară, precum și a înscrisului prevăzut la art. 12 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2011
-
  76.   O. nr.2.348/1.023/28-06,23-07-2013 (M.C., M.F.P.)
ORDIN al ministrului culturii și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, precum și procedura de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor și al ministrului finanțelor publice nr. 2.823/1.566/2003
-
  77.   O. nr.1.049/31-07-2013 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii august 2013
-
  78.   O. nr.1.081/01-08-2013 (M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru abrogarea unor ordine privind modelul și conținutul unor documente și formulare utilizate în activitatea de inspecție fiscală
-
  79.   O. nr.1399/1234/1264/14-06,02-08,19-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTROCENTRALE GALAȚI - S.A. - filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  80.   O. nr.1062/1235/959/10-05,02-08,20-05-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD" S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  81.   O. nr.1048/1236/957/09-05,02-08,20-05-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distribute a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE MUNTENIA NORD" - S.A. -filială a Societății’Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  82.   O. nr.1074/1237/907/10-05,02-08,15-05-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială ELECTRICA FURNIZARE - S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  83.   O. nr.1400/1238/1265/14-06,02-08,19-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV HAȚEG - S.A. - filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  84.   O. nr.1475/1239/1394/20-06,02-08,27-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Curtea de Argeș - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București
A
  85.   O. nr.1398/1240/1263/14-06,02-08,19-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială HIDROSERV SEBEȘ - S.A. - filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice HIDROLECTRICA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  86.   O. nr.1273/1241/1531/06-06,02-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului ele venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala PIROCHIM VICTORIA - S.A. - filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  87.   O. nr.1.242/02-08-2013 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru buget privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice
-
  88.   O. nr.1411/1243/1266/17-06,02-08,19-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Oltenia" - S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București
-
  89.   O. nr.1419/1244/1297/18-06,02-08,20-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Bistrița - S.A., filială a Societății Comerciale "Hidroelectrica" - S.A. București
-
  90.   O. nr.1474/1245/1395/20-06,02-08,27-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii; familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Cluj - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București
-
  91.   O. nr.1075/1246/958/10-05,05-08,20-05-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului ele venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Filiala de Distributie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD" - S.A. - filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  92.   O. nr.1418/1247/1296/18-06,05-08,20-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Slatina - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București
-
  93.   O. nr.1473/1248/1396/20-06,05-08,27-06-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Hidroserv" Porțile de Fier - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. București
-
  94.   O. nr.1566/1252/1500/08-07,05-08,08-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului delegat pentru energie, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială "Servicii Energetice Dobrogea" - S.A., filială a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. București
-
  95.   O. nr.1350/1260/1538/06-06,06-08,11-07-2013 (M.E., M.F.P., M.M.F.P.S.P.V.)
ORDIN al ministrului economiei, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ MIJA - S.A. - filială a Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
-
  96.   O. nr.2284/652/1261/05-07,22-07,06-08-2013 (M.D.R.A.P., M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 919/3.367/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Accesibilitate", domeniul major de intervenție "îmbunătățirea facilităților de transport Iransfrontalier terestru și fluvial", pentru proiecte finanțate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
-
  97.   O. nr.2286/655/1262/05-07,22-07,06-08-2013 (M.D.R.A.P., M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică și socială", domeniul major de intervenție "Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane - dezvoltarea în comun a aptitudinilor și a cunoștințelor", pentru proiecte finanțate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
-
  98.   O. nr.2281/654/1263/05-07,22-07,06-08-2013 (M.D.R.A.P., M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului fondurilor europene și al viceprim- ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței si al ministrului finanțelor publice nr. 916/3.364/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Dezvoltare economică și socială", domeniul major de intervenție "Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri și promovarea unei imagini și identități regionale" pentru proiecte finanțate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
-
  99.   O. nr.2287/651/1264/05-07,22-07,06-08-2013 (M.D.R.A.P., M.F.E., M.F.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului fondurilor europene și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței și al ministrului finanțelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare "Mediu", domeniul major de intervenție "Dezvoltarea infrastructurii comune și a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale și cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situații de urgență", pentru proiecte finanțate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
-


Vineri, 16 noiembrie 2018, 20:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.