ORDINE
emise în anul 2013 de catre Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

  1.   O. nr.6/11-01-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 - pachet a - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor
-
  2.   O. nr.8/12-01-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulamentului privind recunoașterea organismelor private de inspecție și certificare a produselor agricole sau alimentare și de supraveghere a activității organismelor private de inspecție și certificare a produselor agricole ori alimentare ce au dobândit protecția indicațiilor geografice (I.G.P), a denumirilor de origine (D.O.P) și a specialităților tradiționale garantate (S.T.G.)
-
  3.   O. nr.18/28-01-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind desemnarea Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole pentru organizarea Congresului al XXXVI-lea și a Adunării Generale Extraordinare ale Organizației Internaționale a Viei și Vinului (O.I.V.) din luna iunie 2013
-
  4.   O. nr.24/13-02-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicație geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicației geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicație geografică și aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor cu indicație geografică îmbuteliate
A
  5.   O. nr.25/21-02-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind desemnarea unui compartiment specializat în domeniul infrastructurilor critice naționale/infrastructurilor critice europene, condus de un ofițer de legătură pentru securitate
-
  6.   O. nr.27/22-02-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 163/2012 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea vinurilor cu indicație geografică
-
  7.   O. nr.30/25-02-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Normelor metodologice privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 120/2011
-
  8.   O. nr.31/25-02-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare în sectorul vegetai, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu și zone defavorizate
A
  9.   O. nr.32/25-02-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea formulamlui-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2013
-
  10.   O. nr.33/528/26-02,22-04-2013 (M.A.D.R., M.F.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenței de depozit
-
  11.   O. nr.37/28-02-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea reducerilor și excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific acordat producătorilor de lapte și de carne de vită din zonele defavorizate
-
  12.   O. nr.60/512/1258/07-03,15-04,15-05-2013 (M.A.D.R., M.S., M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor și aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerțul paralel și de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecție a plantelor omologat pe teritoriul României
-
  13.   O. nr.62/07-03-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 83/2009 privind stabilirea condițiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva națională
-
  14.   O. nr.63/07-03-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 1 "Condiții de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă" la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condițiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă și a formularului de cerere pentru aprobarea și înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor
A
  15.   O. nr.89/13-03-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură
-
  16.   O. nr.113/02-04-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităților de motorină aferente trimestrului IV-2012, care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
-
  17.   O. nr.114/15-03-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea cerințelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României
-
  18.   O. nr.122/19-03-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și wine
-
  19.   O. nr.165/01-04-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
A
  20.   O. nr.173/515/180/02-04,15-04,24-04-2013 (M.A.D.R., M.S., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziția, fabricarea și etichetarea sucurilor din fructe și ale altor produse similare destinate consumului uman
V
  21.   O. nr.174/03-04-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană" si 214 "Plăți de agromediu" din Programul Național de bezvoltare Rurală 20072013, precum și pentru nerespectarea ecocondiționalității în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2013
-
  22.   O. nr.207/10-04-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componența și funcționarea Comitetului pentru Organizațiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum și procedurile de recunoaștere, monitorizare și control, retragere a recunoașterii, extindere a acordurilor interprofesionale și delegare de atribuții pentru organizațiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare
-
  23.   O. nr.289/29-04-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2013
-
  24.   O. nr.315/10-05-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru îmbunătățiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" București din coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
-
  25.   O. nr.318/10-05-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind recunoașterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr - recolta anului de comercializare 2013/2014
-
  26.   O. nr.340/16-05-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfășoară activități și servicii în domeniul însămânțărilor artificiale la animale
-
  27.   O. nr.378/23-05-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
A
  28.   O. nr.383/23-05-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică
A
  29.   O. nr.393/87/07-06,13-06-2013 (M.A.D.R., M.Af.I.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea activităților și costurilor maxime generate de activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. I) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
  30.   O. nr.407/2051/31-05,05-06-2013 (M.A.D.R., M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor
-
  31.   O. nr.443/05-06-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru completarea anexei nr. 1 "Condiții de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă" la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condițiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă și a formularului de cerere pentru aprobarea și înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor
A
  32.   O. nr.471/11-06-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru completarea Listei cu rasele de taurine de carne, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 168/2012
-
  33.   O. nr.496/1632/65/14-06,02-07,12-07-2013 (M.A.D.R., M.M.S.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare 'I/eterinare’ și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea’ Ordinului "ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul și identificarea si înregistrarea animalelor în cadrul schemelor și masurilor de sprijin pentru agricultori în România
A
  34.   O. nr.507/18-06-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați
A
  35.   O. nr.512/18-06-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală și a proiectelor de cooperare"
-
  36.   O. nr.544/21-06-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște
-
  37.   O. nr.583/02-07-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 119/2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor
A
  38.   O. nr.605/03-07-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 340/2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfășoară activități și servicii în domeniul însămânțărilor artificiale la animale
-
  39.   O. nr.647/10-07-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați
A
  40.   O. nr.651/60/30-07,18-06-2013 (M.A.D.R., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a ecvideelor
A
  41.   O. nr.827/697/02-07,19-07-2013 (M.S., M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanțelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun
A
  42.   O. nr.703/23-07-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia convențiile dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în baza adeverințelor eliberate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
-
  43.   O. nr.707/24-07-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării cotei de producție de zahăr din sfeclă de zahăr începând cu anul de comercializare 2013-2014 pentru societățile comerciale acreditate producătoare de zahăr
-
  44.   O. nr.724/1082/360/29-07,19-09,31-10-2013 (M.A.D.R., M.S., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind atestarea produselor tradiționale
V
  45.   O. nr.730/30-07-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicație geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicației geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicație geografică și aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor cu indicație geografică îmbuteliate
A
  46.   O. nr.732/31-07-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea încheierii convențiilor privind finanțarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic, la speciile ovine/caprine, precum și a cuantumului de plată înscris în adeverință
-
  47.   O. nr.771/06-08-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsura 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 20072013 - înființarea și întreținerea plantațiilor forestiere, compensarea pierderii de venit
-
  48.   O. nr.773/06-08-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru stabilirea condițiilor în vederea introducerii sau punerii în circulație în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau științifice și lucrări pentru selecții varietale, a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale și a altor obiecte prevăzute în anexele nr. I-V din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
A
  49.   O. nr.784/09-08-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 - pachet a) - Plăți în favoarea bunăstării porcinelor pentru sesiunile 1 și 2 și pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 239/2012 privind aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăți privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări
-
  50.   O. nr.785/09-08-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea normelor-cadru tehnice și financiare, precum și a documentației aferente prin care fondul mutual probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2013 privind înființarea și acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură și acordarea de compensații financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
-
  51.   O. nr.841/22-08-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea sistemului de sancțiuni pentru măsura 215 "Plăți privind bunăstarea animalelor - pachet A porcine" din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013
A
  52.   O. nr.1436/852/26-08-2013 (M.F.P., M.A.D.R.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine și specialități de panificație
A
  53.   O. nr.860/28-08-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea art. 46 alin. (2) lit. a), c), d) și e) din Regulamentul privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 34/2011
-
  54.   O. nr.864/28-08-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 1 la Procedura de emitere a certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură și industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producția de energie electrică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 46/2012
-
  55.   O. nr.891/05-09-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume
V
  56.   O. nr.900/06-09-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind funcționarea bazei de date pentru semințe sau material vegetativ săditor în sectorul agricultură ecologică
-
  57.   O. nr.918/10-09-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați
A
  58.   O. nr.920/10-09-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate și a termenilor de referință pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
A
  59.   O. nr.922/10-09-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 340/2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfășoară activități și servicii în domeniul însămânțărilor artificiale la animale
-
  60.   O. nr.949/13-09-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversiea plantațiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014
-
  61.   O. nr.1063/1001/90/11-09,25-09,28-10-2013 (M.S., M.A.D.R., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Normelor privind alimentele cu destinație nutrițională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 387/251/2002
-
  62.   O. nr.1.002/25-09-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condițiile de recunoaștere a organizațiilor de producători și a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe și legume, precum și modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea
A
  63.   O. nr.1.053/03-10-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare- dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și’ Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, "Agricultură si Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020"
-
  64.   O. nr.1.075/07-10-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin
A
  65.   O. nr.1.122/16-10-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 247/2008
-
  66.   O. nr.1.125/16-10-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 215 - pachet b) - Plăți în favoarea bunăstării păsărilor
A
  67.   O. nr.1.139/17-10-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea formularelor de adeverințe emise de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și a comisionului de garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garanțiile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
-
  68.   O. nr.1142/163/18-10,25-11-2013 (M.A.D.R., M.Af.I.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităților și costurilor maxime generate de activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. I) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare
-
  69.   O. nr.1162/1879/22-10,18-11-2013 (M.A.D.R., M.F.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, pentru aprobarea sumei totale alocate măsurilor prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor
-
  70.   O. nr.1.229/31-10-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură
-
  71.   O. nr.1.253/06-11-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
V
  72.   O. nr.1.289/18-11-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind recunoașterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin și produse pe bază de vin - recolta anului de comercializare 2013/2014
-
  73.   O. nr.1.316/20-11-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole
A
  74.   O. nr.1.337/25-11-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2014-2018 și pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor pe piețele țărilor terțe
A
  75.   O. nr.1.348/27-11-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013
-
  76.   O. nr.1.357/29-11-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea art. 21 din Schema de ajutor de minimis "Sprijinirea activităților economice în vederea diversificării economiei rurale și a creșterii calității vieții în spațiul rural", aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 567/2008
-
  77.   O. nr.1.384/42/404/04-12,13-01,24-12-2013 (M.A.D.R., M.S., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind modificarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății publice și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 142/1.307/185/2008
-
  78.   O. nr.1.391/06-12-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.229/2013
-
  79.   O. nr.1.412/12-12-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea încheierii convențiilor privind finanțarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic, la specia bovine, precum și a cuantumului de plată înscris în adeverință
-
  80.   O. nr.1.415/12-12-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 23 din Schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea produselor agricole și forestiere în vederea obținerii de produse neagricole", aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 12/2010
-
  81.   O. nr.1.416/12-12-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea listei deținătorilor de femele reproducătoare de rasă pură din rase locale de animale în pericol de abandon
-
  82.   O. nr.1.438/16-12-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
-
  83.   O. nr.1.474/20-12-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Investiții privind infrastructura de broadband în spațiul rural"
-
  84.   O. nr.1.493/20-12-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.229/2013
-
  85.   O. nr.1.501/20-12-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare
-
  86.   O. nr.1.515/23-12-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calității vinurilor cu denumire de origine controlată și indicație geografică îmbuteliate și stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicație geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicației geografice pentru comercializarea vinurilor
A
  87.   O. nr.1.521/30-12-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere
-
  88.   O. nr.1.522/30-12-2013 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale
-


Joi, 24 ianuarie 2019, 14:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.