ORDINE
emise în anul 2014 de catre Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

  1.   O. nr.13/14-01-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor si a autorizației de gospodărire a apelor
A
  2.   O. nr.19/15-01-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură privind aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2014, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
-
  3.   O. nr.35/17-01-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia
A
  4.   O. nr.45/20-01-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanțelor la Fondul pentru mediu
A
  5.   O. nr.76/06-02-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
A
  6.   O. nr.80/24-01-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea derogării în scop științific pentru speciile Castor fiber și Mustela lutreola
-
  7.   O. nr.81/11-02-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 772/2007 privind criteriile de recunoaștere a organizațiilor de producători din sectorul pescuitului și acvaculturii
-
  8.   O. nr.83/11-02-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2014
-
  9.   O. nr.87/13-02-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14mai 2014
-
  10.   O. nr.118/24-02-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură privind abrogarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 76/2014 pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
-
  11.   O. nr.141/11-02-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului
A
  12.   O. nr.192/20-02-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu
-
  13.   O. nr.256/05-03-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și desfășurarea activităților de control și inspecție în domeniul protecției mediului
-
  14.   O. nr.284/27-03-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2014, pe specii și zone
-
  15.   O. nr.293/01-04-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2014
-
  16.   O. nr.294/01-04-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură privind nominalizarea punctelor de debarcare și a centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2014
-
  17.   O. nr.301/02-04-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea și protecția populației de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) din România
-
  18.   O. nr.302/02-04-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură privind modificarea și completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare
-
  19.   O. nr.212/361/10-02,19-03-2014 (M.A.D.R., M.M.S.C.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiții agricole și de mediu în România
A
  20.   O. nr.234/362/52/12-02,19-03,10-04-2014 (M.A.D.R., M.M.S.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul și identificarea și înregistrarea animalelor în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru agricultori în România
A
  21.   O. nr.364/19-03-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national
A
  22.   O. nr.365/741/19-03,29-05-2014 (M.M.S.C., M.F.P.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăților sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a modelului și conținutului unor formulare și pentru modificarea anexei tir. 4 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a sumelor stabilite de instanțele dejudecată prin hotărâri definitive si irevocabile
A
  23.   O. nr.377/14-05-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor
A
  24.   O. nr.447/04-04-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 364/2014
A
  25.   O. nr.514/28-05-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activității de urmărire a comportării construcțiilor hidrotehnice - NTLH-041
-
  26.   O. nr.577/02-04-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare - START, a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, a Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului și a Programului național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri
-
  27.   O. nr.614/17-04-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea derogării în scop științific pentru specia Spermophilus citellus
-
  28.   O. nr.621/07-07-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România
-
  29.   O. nr.656/28-04-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea Planului regional de acțiune pentru managementul speciilor de lilieci "Rhinolophus ferrumequinum", "Rhinolophus hipposideros", "Myotis myotis", "Myotis oxygnathus", "Myotis bechsteinii", "Barbastella barbastellus", "Miniopterus schreibersii"
-
  30.   O. nr.669/01-08-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură pentru modificarea și completarea Regulamentului privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.346/2011
-
  31.   O. nr.692/07-05-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului si schimbărilor climatice privind aprobarea derogării in scop științific pentru unele specii de pești
-
  32.   O. nr.1281/695/152/06-08,07-08,29-08-2014 (M.A.D.R., M.M.S.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea SMR4 Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru agricultori în România
A
  33.   O. nr.704/08-05-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești
-
  34.   O. nr.719/12-05-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 405/2010 privind constituirea și funcționarea Comisiei de analiză tehnică la nivel central
-
  35.   O. nr.738/13-05-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea pct. 2 din anexa la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 4.048/2012 privind desemnarea centrelor de instruire și evaluare a personalului care desfășoară activitățile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime și a condițiilor de recunoaștere reciprocă în vederea certificării societăților comerciale și a personalului în ceea ce privește echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pentru pompe de căldură care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră și a personalului care desfășoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, a cerințelor minime pentru programele de formare și a condițiilor pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce privește sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
-
  36.   O. nr.797/22-05-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea și completarea Metodologiei de atribuire a administrării și a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 1.470/2013
A
  37.   O. nr.824/2.272/27-05,18-06-2014 (M.M.S.C., M.E.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului economiei pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deșeurilor
-
  38.   O. nr.825/27-05-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deșeurilor
-
  39.   O. nr.863/03-06-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului si schimbărilor climatice pentru aprobarea derogării in scop științific în cazul speciei urs pe raza ariilor naturale protejate ROSCI0190 Penteleu si ROSCIQ229 Siriu
-
  40.   O. nr.865/03-06-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe și tarife în domeniul protecției mediului
-
  41.   O. nr.872/20-10-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultura privind aprobarea Procedurii de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundațiilor, NTLH-070
-
  42.   O. nr.912/12-06-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea derogării în scop științific în cazul speciei Lynx lynx pe raza Parcului Național Munții Rodnei
-
  43.   O. nr.919/17-06-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului Rezervației Naturale Muzeul Trovantilor
-
  44.   O. nr.938/19-06-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea pct. 2 al secțiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.108/2007
-
  45.   O. nr.947/19-06-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 141/2014
A
  46.   O. nr.948/19-06-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.274/2011
-
  47.   O. nr.949/19-06-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 364/2014
A
  48.   O. nr.559/964/1250/915/18-06,24-06,08-07-2014 (D.A.P.P., M.M.S.C., M.M.F.P.S.P.V., M.F.P.)
ORDIN al ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură, al ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Societății Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A.
-
  49.   O. nr.433/1042/92/17-04,01-07,04-07-2014 (M.S., M.M.S.C., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și schimbări climatice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României
-
  50.   O. nr.1.052/03-07-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate
A
  51.   O. nr.1095/945/1601/09-07,29-07,04-09-2014 (M.M.S.C., M.E., M.D.R.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului economiei și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului și pădurilor, al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri și al ministrului administrației și internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere și anulare a licenței de operare, a procentajului minim de valorificare a deșeurilor de ambalaje preluate de la populație, a operatorilor economici în vederea preluării obligațiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, precum și pentru aprobarea componenței și atribuțiilor comisiei de autorizare
-
  52.   O. nr.1.313/23-07-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000, ROSCI0203 - Poiana cu Narcise de la Negrași
-
  53.   O. nr.1.327/23-07-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea Planului național de acțiune pentru conservarea acvilei țipătoare mici (Aquila pomarina) și a Ghidului pentru managementul corespunzător al habitatului acvilei țipătoare mici
-
  54.   O. nr.1.410/06-08-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 364/2014
A
  55.   O. nr.1.436/13-08-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru completarea anexei la Normele de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul operațional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 2.112/2013
-
  56.   O. nr.1.442/18-08-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare și a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră
-
  57.   O. nr.1.444/20-08-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 2.851/2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activitătile de aviație, pentru anul 2012 și perioada 2013-2020
-
  58.   O. nr.566/1445/725/16-04,20-08,19-06-2014 (M.A.D.R., M.M.S.C., M.S.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și schimbărilor climatice și al ministrului sănătății pentru aprobarea Listei produselor de protecție a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană
-
  59.   O. nr.1.467/26-08-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicații care beneficiază de derogare de la restricția prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernuiui nr. 322/2013 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
-
  60.   O. nr.1.521/08-09-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea derogării în scop științific în cazul unor specii de faună sălbatică
-
  61.   O. nr.800/135/1638/1200/1350/1327/1530/M.102/1948/158/125/03-07,21-08,11-09,16-07,29-08,30-09,09-09,16-09,06-10,18-09,18-08-2014 (M.S., M.Af.I., M.D.R.A.P., M.Tr., M.A.D.R., M.F.P., M.M.S.C., M.A.N., M.A.E., A.N.S.V.S.A., C.N.C.A.N.)
ORDIN al ministrului sănătății, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, al ministrului transporturilor, al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului finanțelor publice, al ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului apărării naționale, al ministrului afacerilor externe, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Planului național de implementare a Regulamentului sanitar internațional 2005 (RSI 2005) în România
V
  62.   O. nr.1.547/11-09-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea derogării în scop științific în cazul unor specii de faună sălbatică
-
  63.   O. nr.1.550/12-09-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 364/2014
A
  64.   O. nr.1.553/12-09-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea derogării îri scop științific pentru specia popândău "Spermophilus citellus"
-
  65.   O. nr.1.571/16-09-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind abrogarea art. 35 alin. (6) din Metodologia de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1.052/2014
A
  66.   O. nr.1.575/16-09-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs,lup și pisică sălbatică
A
  67.   O. nr.1.602/19-09-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Planului cu privire la asigurarea și controlul calității (QA/QC) Inventarului național al emisiilor de gaze cu efect de seră
-
  68.   O. nr.1612/1437/1028/23-09,23-10,06-10-2014 (M.M.S.C., M.F.P., M.F.E.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial "Mediu" 2007-2013
-
  69.   O. nr.1.624/24-09-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești
T
  70.   O. nr.43/1187/127/1254/2681/1667/18-03,21-07,05-08,14-08,27-08,02-10-2014 (A.N.S.V.S.A., M.A.D.R., M.Af.I., M.Tr., A.N.A.F., M.M.S.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului transporturilor, al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului administrației și internelor, al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecție la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieșire, a punctelor de intrare desemnate, precum și a programului de lucru al acestora
-
  71.   O. nr.1.732/10-10-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere
-
  72.   O. nr.1.866/27-10-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea art. 15 alin. (2) din Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 364/2014
A
  73.   O. nr.1117/1970/05-11,11-11-2014 (M.F.E., M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului fondurilor europene și al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Instrucțiunii privind plata sumelor reținute din certificatele de plată printr-un mecanism de garantare adecvat, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul operațional sectorial Mediu
-
  74.   O. nr.1.992/14-11-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea planurilor naționale de acțiune pentru cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus) și pentru rața roșie (Aythya nyroca)
-
  75.   O. nr.2051/25-11-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice privind modificarea art. 13 alin. (5) din Ghidul de finanțare a Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.450/2010
-
  76.   O. nr.2.095/02-12-2014 (M.M.S.C.)
ORDIN al ministrului mediului și schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de conștientizare a tinerilor privind protecția mediului în cadrul evenimentelor organizate în Cluj-Napoca, Capitală europeană a tineretului în anul 2015
-


Luni, 21 mai 2018, 08:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.