Monitorul Oficial
nr. 548/10 august 2007

Publicare
  1.   O.G. nr.33/01-08-2007 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
V
  2.   H.G. nr.800/25-07-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual de marketing și promovare turistică și a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice
-
  3.   H.G. nr.803/25-07-2007 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor substanțelor existente și a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om și mediu a substanțelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93
A
  4.   H.G. nr.805/25-07-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice al Județului Dolj în administrarea Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Dolj
-
  5.   H.G. nr.807/25-07-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuției financiare voluntare a României în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) Programul pentru dezvoltarea economică și angajare la nivel local (LEED)
-
  6.   H.G. nr.808/25-07-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de autoturisme și a consumului de carburanți pentru activitățile specifice desfășurate de oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație
-
  7.   H.G. nr.866/01-08-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții ”Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 și km 17+100 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București”
-
  8.   H.G. nr.882/01-08-2007 
HOTĂRÂRE privind desemnarea autorităților competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei
A
  9.   H.G. nr.917/07-08-2007 
HOTĂRÂRE privind repartizarea pe județe a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale
-
  10.   O. nr.587/05-07-2007 (M.I.M.M.C.T.P.L.)
ORDIN al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Institutului Național de CercetareDezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. București
-
Republicare:
  11.   L. nr.312/08-07-2003 
LEGE privind producerea și valorificarea legumelor de câmp
V


Luni, 03 octombrie 2022, 01:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.