Monitorul Oficial
nr. 868/19 decembrie 2007

Publicare
  1.   D. nr.1.027/30-11-2007 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofițeri din Ministerul Justiției
-
  2.   H.G. nr.1.520/12-12-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren, situat în municipiul București, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor în administrarea Companiei de Proiect, Societatea Comercială ”Dâmbovița Center” S.R.L.
-
  3.   H.G. nr.1.521/12-12-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Sală de sport 1.500 locuri”, municipiul Călărași, str. Alexandru Sahia nr. 1, județul Călărași
-
  4.   H.G. nr.1.528/12-12-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea unor acte normative
-
  5.   Decizie nr.297/17-12-2007 
DECIZIE privind constatarea încetării mandatului vicepreședintelui Autorității Naționale pentru Tineret, doamna Ramona Nicole Mănescu
-
  6.   O. nr.50/06-12-2007 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate pe piața angro, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.304/2006, cu modificările ulterioare, precum și a Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate la consumatorii captivi, aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 665/2005
A
  7.   O. nr.196/27-11-2007 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 200/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de protecție referitoare la exportul de ecvidee în statele membre ale Uniunii Europene
-
  8.   O. nr.209/12-12-2007 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
-
  9.   O. nr.1.309/12-12-2007 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română A.R.R.
-
  10.   O. nr.1.937/11-12-2007 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând obligații fiscale datorate bugetului Fondului pentru mediu, plătite de contribuabili în contul unic al Administrației Fondului pentru Mediu, de distribuire a sumelor reprezentând obligații fiscale restante înregistrate de către aceștia la bugetul Fondului pentru mediu la data de 31 decembrie 2007 și de stingere a acestora
V
  11.   O. nr.2.333/11-12-2007 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind declararea și stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere
A
  12.   O. nr.3.422/C/12-12-2007 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  13.   H. nr.101/28-11-2007 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind atribuirea calității și a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
-
  14.   O. nr.17/146/13-11,10-12-2007 (B.N.R., C.N.V.M.)
ORDIN privind aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 10/12/2007 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții
V
Rectificare:
  15.   H.G. nr.1.462/06-12-2007 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților administrației publice locale
-


Marți, 27 septembrie 2022, 01:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.