Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1999 > 28-12-1999

Ședința Camerei Deputaților din 28 decembrie 1999

7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Stimați colegi,

Trecem la proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

Am trecut de faza dezbaterilor generale aici? Nu.

Comisia este invitată. Comisia pentru muncă și protecție socială. Domnul Pop Leon.

Inițiatorul, Guvernul? Este aici.

Până vine comisia, dăm cuvântul inițiatorului, dacă dorește.

Domnul Florin Pașa:

În etapa actuală, apare ca o necesitate reevaluarea contribuției sociale a vârstnicilor în condițiile realizării dezvoltării și diversificării de noi posibilități privind participarea acestora la viața cotidiană, cu multiple schimbări în structurile politice, sociale și economice.

Pentru susținerea intereselor și soluționarea problemelor persoanelor vârstnice și potrivit recomandărilor formulate de Adunarea Mondială a persoanelor vârstnice, am considerat necesar constituirea unui organism consultativ autonom, cu personalitate juridică, de interes public, pentru instituționalizarea dialogului social dintre persoanele în vârstă și autoritățile publice.

În acest scop s-a elaborat proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, organism care va asigura colaborarea și participarea mișcării asociative a persoanelor vârstnice la definirea, aplicarea și urmărirea îndeplinirii obiectivelor politicilor sociale ale Guvernului pentru îmbunătățirea calității vieții.

Activitatea consiliului se desfășoară prin aportul voluntar al membrilor săi, cu excepția secretariatului tehnic, asigurat de 10 persoane.

De asemenea, prin proiectul de lege se propune ca fondurile necesare pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice și a consiliilor județene ale persoanelor vârstnice și al municipiului București să se suporte de la bugetul de stat.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Raportul comisiei? Poftiți, domnule deputat.

Domnul Radu Sever Cristian Gheciu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia a examinat acest proiect de lege și-l propune pentru votare, cu amendamentele care s-au făcut.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

La dezbaterile generale dorește cineva să ia cuvântul?

Nu dorește nimeni.

Stimați colegi,

Titlul legii.

Comentarii? Obiecțiuni? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Capit.I – "Dispoziții generale".

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.1. Varianta inițiatorului.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.2. Varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.3. Inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.4. Varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Capit.II – "Atribuțiile Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Capit.III – "Structura Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Suntem la art.5.

Poftiți, domnule deputat. Doriți să interveniți.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Referitor la lit.c), se prevede că "din Consiliul Național vor face parte și câte un reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor, Comisiei Naționale pentru Statistică, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap și Ministerului de Interne, desemnat" ....

Aici trebuie să lămurim. Numai ultimul reprezentant – al Ministerului de Interne – este desemnat? Sau toți acești reprezentanți? Fiindcă, dacă sunt toți, trebuie să reformulăm și să scriem "desemnați" de conducerile autorităților publice respective.

Deci, aș ruga comisia și inițiatorul să ne precizeze aceste chestiuni.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, ori spunem "desemnați de conducerile autorităților publice respective", sau "fiecare desemnat de conducerea autorității publice respective".

Mai potrivit ar fi "fiecare desemnat de conducerea autorității publice respective", propun eu.

Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Eu aș propune la lit.c), în primul rând ca Ministerul de Interne să fie introdus imediat după Ministerul Finanțelor, înaintea Comisiei Naționale pentru Statistică, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. Deci, păstrăm, oarecum, structura constituțională cu privire la autoritățile publice centrale.

Și, în ceea ce privește partea finală a textului, ar trebui: "câte un reprezentant, fiecare desemnat de conducerea autorității publice respective".

Domnul Vasile Lupu:

Propuneți ca Ministerul de Interne ....

Domnul Acsinte Gaspar:

Ministerul de Interne, care a fost adăugat în amendamentul comisiei, deci nu exista în articolul inițial, să fie tecut după Ministerul Finanțelor, ca să păstrăm structura constituțională ....

Domnul Vasile Lupu:

Da, evident, evident.

Domnul Acsinte Gaspar:

Și în partea finală să adăugăm: "fiecare desemnat de ...."

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gaspar, inițiatorul este de acord cu propunerea dumneavoastră. Comisia, la fel.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Deci, cu această modificare a fost votată lit.c).

Acum, art.5, în varianta raportului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.6. Text inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

La art.6?

Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Aș ruga inițiatorul și comisia să ne explice care este rațiunea pentru care președintele Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se desemnează de fel numai dintre membrii care sunt prevăzuți la art.5, lit.a) și b) și nu și de către cei care sunt prevăzuți la lit.c), având în vedere că art.5 spune foarte clar: "Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice are următoarea componență ...."

Care este rațiunea pentru care sunt excluși de a participa la desemnarea președintelui reprezentanții autorităților publice care sunt enumerate la art.5?

Domnul Vasile Lupu:

Da. O rațiune trebuie să fie și inițiatorul este cel mai în măsură s-o prezinte.

Domnul Florin Pașa:

Noi ne-am gândit ca președintele să nu care cumva să fie unul din reprezentanții organelor centrale ale administrației publice. Acesta a fost raționamentul. Adică să nu fie unul dintre delegații de la lit.c); să fie din rândul persoanelor vârstnice.

Domnul Vasile Lupu:

Și să fie din rândul celor aleși, și nu numiți. Să aibă o bază electivă. Nu știu dacă vă satisface explicația.

Oricum, supun la vot art.6.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.7. Varianta inițiatorului.

Vă rog.

Domnul Radu Sever Cristian Gheciu:

Art.7 se referă la calitatea de membru al Consiliului Național. Persoanele care ar urma să intre în acest consiliu trebuie să îndeplinească următoarele condiții: cetățenia română și domiciliul în România – absolut normal; să nu suferit condamnări pentru infracțiuni de drept comun, săvârșite cu intenție – absolut normal; dar se mai cere să aibă capacitatea deplină de exercițiu. Ei, aici intrăm într-un domeniu extrem de sensibil! Ce înseamnă, cum se definiște capacitatea deplină de exercițiu? Cum se apreciază?

Și observați, vă rog, că în acest consiliu ar intra persoane absolut notabile: președinți de consilii județene ale persoanelor, președinții organizațiilor centrale ale pensionarilor și reprezentanți ai ministerelor.

Cred că este o condiție greu de îndeplinit și chiar puțin vexatorie în formularea aceasta.

De aceea, eu am propus eliminarea acestui text, fiind convins că atât ministerele vizate, cât și organizațiile obștești ale pensionarilor, au capacitatea de a desemna oameni cu deplină capacitate de exercițiu, sau să se retragă atunci când și-ar pierde-o.

Pe scurt, propun ca pct.b) al art.7 să fie eliminat.

Și, ca să nu mai revin, în cazul când s-ar accepta acest punct de vedere, trebuie să cadă și art.8 în întregime, care sună așa: "Membrii prevăzuți la Consiliul Național sunt verificați individual înainte de dobândirea acestei calități, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art.7", ceea ce ar însemna: să fie trimiși la cabinetul medical, la expertiza psihiatrică? Ce ar însemna?

Pct.7 b) și art.8 cred că sunt vexatorii și trebuie eliminate. Sunt și inutile, de altfel.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, nu știu dacă chiar sunt inutile. De la o vârstă, ori vine mai multă înțelepciune, ori pleacă și cea care era, referitor la capacitatea de exercițiu. Și capacitatea de exercițiu nu este o chestiune abstractă, ci, dacă nu este declarată inexistentă, atunci ea există.

Domnul inițiator. Domnul reprezentant al Guvernului.

Domnul Florin Pașa:

În principiu, noi susținem acest punct și vreau să adaug că este foarte important art.8, deoarece membrii Consiliului Național trebuie să fie verificați și în legătură cu cetățenia română și cu domiciliul în România și dacă nu au suferit condamnări pentru infracțiuni de drept comun.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Deci, prima și a treia se impun.

A fost o propunere de eliminare a lit.b): "au capacitatea deplină de exercițiu".

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Radu Sever Cristian Gheciu:

Când am spus că riscă să fie ușor vexatorie această prevedere, m-am referit la capacitatea ministerelor și a organizațiilor de pensionari de a-și desemna oameni cu capacitate deplină de exercițiu. Sigur că oamenii, la un moment dat, și-o pierd, ca și fiecare dintre noi. Dar cei care desemnează oameni într-un asemenea consiliu trebuie să aibă responsabilitatea oamenilor pe care-i desemnează.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Fiind o propunere de eliminare, deci este vorba de lit.b) a art.7, o supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? 20 de voturi. Insuficient.

Art.7, în ansamblu.

Cine este pentru? Majoritate clară. Votat.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.8.

Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Aș ruga inițiatorul să ne explice modul în care urmează să fie exercitată această verificare asupra membrilor Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice prevăzută la art.5 lit.a) și b) și, în special, de cine sunt verificați. Că în text se spune așa: "membrii Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice prevăzuți la art.5, lit.a) și b) sunt verificați individual, înainte de dobândirea acestei calități, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art.7".

Poate ne spune care este autoritatea care va efectua aceste verificări asupra membrilor Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

Domnul Vasile Lupu:

Inițiatorul are cuvântul.

Domnul Florin Pașa:

Verificarea este realizată de comisia despre care se vorbește mai spre partea finală a actului normativ, care este constituită în vederea organizării acestui Consiliu Național.

Persoanele care participă și trebuie să fie validate trebuie să prezinte și documente care atestă starea sănătății, cazier și alte documente necesare, solicitate de comisie.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, este evident că inițiatorul știe. Problema este dacă va ști cel care aplică legea.

Vă rog, aici, o propunere de trimitere, eventual, la textul respectiv.

Domnul Florin Pașa:

Se poate face trimitere, deci să fie verificați de comisia care organizează pregătirea, deci comisia de pregătire pentru înființarea și organizarea primului Consiliu Național. La art.27 o găsim.

Domnul Vasile Lupu:

Deci: "de către comisia prevăzută în art.27", nu?

Rog comisia și inițiatorul să se pune de acord, chiar și autorul amendamentului.

Eu doar întreb: ar putea fi formulat astfel? "Sunt verificați individual de către comisia prevăzută la art.27, înainte de dobândirea acestei calități, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în art.7".

De acord?

Obiecțiuni? Alte propuneri?

Supunem votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.9, în varianta din raport.

Deci, în raport, termenul de 4 ani este majorat la 5 ani.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.10.

Comentarii? Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.11, text inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.12.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.13.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Capit.IV – "Organizarea, funcționarea și conducerea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice".

Titlul capitolului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.14, varianta din raport.

Comentarii? Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.15. Varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.16. Text inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.17.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.18.

Comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.19.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.20.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.21.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.22.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.23.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Art.24.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Capit.V.

Domnul Gaspar.

Aveți cuvântul.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Rog inițiatorul să ne precizeze. Deci, titlul Capit.IV este următorul: "Organizarea, funcționarea și conducerea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice".

Nu am găsit în cuprinsul acestui capitol nici o dispoziție cu privire la organizare. Am întâlnit prevederi legate de funcționarea, de conducerea Consiliului Național, sunt introduse aici și norme cu privire la consiliile județene, dar absolut nu am găsit nici o dispoziție cu privire la organizare. Ori se introduc niște norme cu privire la organizarea Consiliului Național, ori atunci să eliminăm din titlul Capitolului IV această prevedere.

Domnul Vasile Lupu:

Da. Inițiatorul?

Domnul Florin Pașa:

Am considerat că este necesar și cuvântul "organizare" să apară în titlu, deoarece am încercat la art.24 să arătăm un mod de lucru cu direcțiile generale de muncă ale acestui Consiliu Național. Dacă se consideră că acest cuvânt "organizare" din titlu nu-și are sens, suntem de acord să renunțăm la el.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, domnul Gaspar propune să se elimine din titlu cuvântul "organizare" și inițiatorul aproape că este de acord. Ați găsit ceva organizatoric, domnule Gaspar? Nu ați găsit.

Atunci supun la vot.

Cine este pentru propunerea de eliminare făcută de domnul Gaspar. Domnule deputat, dacă doriți, vorbiți de la microfon, că nici eu nu vă aud bine, ceilalți nici atât. Ceilalți colegi.

Domnul Acsinte Gaspar:

Norme cu privire la organizarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se regăsesc în Capitolul III și atunci am putea reformula titlul Capitolului III, "Organizarea și structura Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice", unde sunt dispoziți de acest fel la art.10, la art.11 și să scoatem din titlul Capitolului IV această sintagmă, de organizare, pentru că nu-și găsește nici un corespondent în textele care formează...

Domnul Vasile Lupu:

Inițiatorul este de acord, domnule deputat.

Stafful tehnic a consemnat propunerea domnului Gaspar, acceptată de inițiator. O supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Titlul Capitolului V – "Finanțarea activităților".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.25. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Capitolul VI – "Dispoziții finale".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.26. Domnule Gaspar, doriți să interveniți? Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.27.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.29.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Votul final.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul a fost votat.