Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 16-05-2017

Ședința Camerei Deputaților din 16 mai 2017

13. Prezentarea Raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2016.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Asta făceam, domnule deputat. Asta urma să fac.

20. Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2016.

Vă rog, domnule președinte al comisiei, dacă...

Dar câteva considerații mai importante din raport...

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Balan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prezint Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul II al anului 2016.

În perioada de raportare, 1 iulie - 31 decembrie 2016, respectiv ultimul semestru al legislaturii precedente, Comisia și-a desfășurat activitatea în cadrul celor 44 de ședințe în plen, stabilite conform programului de lucru hotărât de Biroul permanent al Camerei Deputaților, cât și în cadrul subcomisiilor sale de analiză.

Membrii comisiei au asigurat săptămânal audiențe cetățenilor. Audiențele au fost acordate de fiecare dată de un deputat, asistat de un funcționar public parlamentar din cadrul secretariatului tehnic.

În cel de-al II-lea semestru al anului 2016 s-au înregistrat în evidența comisiei 195 de petiții și au fost primiți în audiență 13 cetățeni.

Din totalul petițiilor transmise în cursul semestrului II al anului 2016 Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, cele mai multe, respectiv 52 de memorii, au fost formulate de persoane private de libertate, încarcerate în diferite unități din sistemul național de penitenciare.

Obiectul majorității petițiilor vizează nerespectarea drepturilor persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate prevăzută în legislația din acest domeniu.

Un număr de 11 petiții formulate de persoane private de libertate au detaliat nemulțumiri privitoare la desfășurarea procedurii de cercetare și urmărire penală sau de judecată.

În consecință, aceste petiții au fost transmise spre competentă analiză autorităților aparținând puterii judecătorești competente în cauză.

Majoritatea memoriilor vizând executarea pedepselor privative de libertate, respectiv 46 de petiții, au fost transmise spre competentă soluționare conducerilor Ministerului Justiției și Administrației Naționale a Penitenciarelor. Petițiile au reclamat o paletă largă de disfuncționalități și lipsuri prezumtive în sistem, după cum urmează: aspecte ale executării pedepselor privative de libertate; condițiile dificile de detenție; încălcarea drepturilor persoanelor condamnate; modul de realizare a activităților educative, încălcarea codului deontologic de către personalul de supraveghere a executării pedepselor sau al altor cadre din conducerea unităților de penitenciar.

Comisia observă că mai mulți deținuți nemulțumiți de nerespectarea drepturilor au afirmat că au făcut sau urmează să facă plângeri la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, știut fiind că în perioada anterioară multe din aceste plângeri au fost admise în favoarea contestatarilor.

Din totalul petițiilor înregistrate în cursul semestrului II 2016, un număr de 11 petiții au vizat activitatea desfășurată de Inspectoratul General al Poliției Române și de structurile teritoriale din subordine sau a căror soluționare cade în sarcina acestora. Acestea au fost transmise, spre competentă verificare, Ministerului de Interne și unităților centrale și teritoriale din subordine.

Din totalul memoriilor adresate comisiei, un număr de 38 vizează domeniul justiției. În consecință, comisia urmărește cu interes eforturile depuse de Consiliul Superior al Magistraturii și de celelalte instituții cu responsabilități din domeniul justiției în direcția aplicării reformelor structurale și a creșterii calității actului de justiție.

Cei mai mulți petiționari au sesizat comisiei faptul că procesele, atât penale, cât și cele civile, durează foarte mult timp, atât la organele de urmărire penală, cât și pe rolul instanțelor de judecată.

Un alt aspect sesizat în mod recurent de către petenți vizează refuzul organelor judiciare de a admite și a administra probele în apărare.

Petițiile privind domeniul justiției au fost remise, pentru analiză și soluționare, în proporție de 90%, Inspecției Judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Referitor la aspectele sesizate în domeniul social, comisia recomandă Guvernului României și altor autorități publice centrale și locale o atenție specială în privința respectării prevederilor și procedurilor legale în raport cu angajații și cu alte categorii de cetățeni, având interese legitime raportat la respectivele autorități publice.

În privința petițiilor care reclamă probleme și aspecte din domeniul pensiilor publice, Comisia constată scăderea numărului petenților care reclamă casele teritoriale de pensii că nu ar fi acceptat valorificarea tuturor adeverințelor depuse în vederea revizuirii pensiilor. Se mențin încă nemulțumirile pensionarilor în privința modului în care activitatea lor în diferite grupe de muncă superioare este luată în considerare la calculul punctajului mediu anual.

Dat fiind numărul petițiilor vizând acordarea de locuințe sociale, comisia consideră ca fiind necesară o evaluare exhaustivă a situației stocului național de locuințe sociale, cu precizarea calității acestora.

De asemenea, cunoașterea situației actuale, economice și sociale, a persoanelor și familiilor care ocupă aceste locuințe ar fi de natură să ajute la stabilirea gradului în care aceste locuințe sociale mai servesc scopului social propus. Chiar dacă administrarea locuințelor sociale este și trebuie să rămână printre atribuțiile autorităților administrației publice locale, politica privind locuințele sociale ar trebui să fie de rang național, după cum și criteriile de acces/de ieșire ar trebui să fie profilate la același nivel. Recomandăm Guvernului o amplă revizuire a acestei politici și elaborarea unui Plan național privind locuințele sociale.

Comisiei i s-au adresat în semestrul al II-lea al anului 2016 un număr de 15 memorii vizând presupuse conduite abuzive ale reprezentanților administrației publice locale, respectiv primari, prefecți și funcționari publici, aparținând diferitelor unități administrative. În același registru au fost incluse și petițiile prin care se sesizau presupuse nereguli în activitatea comisiilor locale și județene cu atribuții pe linia aplicării legilor speciale în materia proprietății.

În domeniul recunoașterii și acordării unor drepturi reparatorii, s-au evidențiat tendința de scădere a numărului petițiilor având ca obiect acordarea drepturilor reparatorii, precum și al celor vizând desfășurarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate, conform legilor fondului funciar, situație generată de aplicarea Legii nr. 165/2013 și, în mod special, de prorogarea termenelor pentru soluționarea administrativă efectivă a dosarelor în cauză.

În perioada de referință s-au înregistrat în evidența comisiei mai multe memorii privind aspecte din domeniul economic. Cazuistica sesizată vizează nemulțumiri privind: activitatea unor societăți financiar-bancare, soluții ale unor organisme de control din domeniu - Garda de mediu, organe de impunere - și neacordarea despăgubirilor conform contractului de asigurare.

Considerăm că în tendința generală de a asigura, în limitele legii, transparentizarea, inclusiv a procesului legislativ desfășurat la nivelul organismelor de lucru ale Camerei Deputaților, implicarea cetățenească este salutară, iar propunerile astfel formulate pot fi eventual reținute și valorificate de membrii Parlamentului și comisiilor permanente sesizate pe fond la momentul dezbaterii și adoptării respectivului act normativ.

În ceea ce privește relația comisiei noastre cu autoritățile competente cu analiza pe fond a aspectelor sesizate în petiții, s-a constatat că există un număr mare de petiții la care nu s-a primit răspuns în termenul de 30 zile prevăzut de Regulamentul Camerei Deputaților și de Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Din totalul celor 195 de petiții înregistrate la comisie în semestrul al II-lea al anului 2016, un număr de 21 mai sunt pe rol la această dată, urmând să se acționeze pentru rezolvarea acestora.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Inițiatori?

Comisia pentru muncă.

Comisia pentru muncă, raportul!

Amânăm, nu avem raportul.

Proiectul de Lege privind pensiile ocupaționale. E tot la Comisia pentru muncă.