Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Relații publice > Parteneriat cu societatea civilă > Raport 2009 Versiunea pentru printare
privind Programul de finanțare a persoanelor juridice fără scop patrimonial
«Parteneriat cu societatea civilă» - 2009

Programul "Parteneriat cu Societatea Civilă", de finanțare nerambursabilă a persoanelor juridice fără scop patrimonial, a fost lansat în anul 2009 numai pentru prima sesiune parlamentară, în data de 30 martie 2009. Anunțul s-a făcut prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 79, Partea a VI-a, Achiziții publice, presa centrală, precum și pe site-ul Camerei Deputaților, secțiunea Informații Publice / Relații Publice / Programul: Parteneriat cu societatea civilă / Anunț de participare.

Tematica Programului a fost aprobată de către Biroul Permanent al Camerei Deputaților în cadrul ședinței din data de 11 martie 2009.

Temele anunțate pentru care s-au acordat finanțări nerambursabile au fost următoarele:

Tema 1. Proiecte care prin dezbaterea și consultarea cetățenilor, a comunităților, a structurilor profesionale și sociale interesate, promovează propuneri inițiate de parlamentari deputați, pentru adaptarea la noile realități din domeniul pe care îl reglementează, a prevederilor legale depășite;

Tema 2. Proiecte care realizează cadrul necesar informării, analizei, argumentațiilor, suportului, pentru inițiative legislative aflate în dezbaterea comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților, cu implicarea acestora și a parlamentarilor deputați interesați;

Tema 3. Proiecte care au în vedere exersarea mecanismelor parlamentare ale Camerei Deputaților și campanii de informare privind activitatea și modul de funcționare a acesteia și a structurilor sale legislative, cât și a birourilor parlamentare.

Cadrul general: Proiectele propuse trebuiau să se înscrie în spațiul activităților, acțiunilor, sau al campaniilor care au ca rezultat creșterea nivelului de cunoaștere de către cetățeni a activității parlamentare locale și naționale, a inițiativelor legislative, a proceselor și mecanismelor de funcționare legislativă, pentru o reală și corectă imagine a deputaților și a Camerei Deputaților.

Unitatea de implementare a Programului este constituită dintr-un grup de lucru interdepartamental, aflat în directa subordonare a Secretarului General al Camerei Deputaților, condus de un coordonator. Grupul de lucru a fost structurat în unitatea de analiză a proiectelor și în unitatea financiară.

Având în vedere cele discutate în ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților din data de 11 martie 2009 , privind evaluarea Programului "Parteneriat cu societatea civilă" în cursul anului 2009, au fost urmărite realizarea următoarelor obiective:

 • respectarea întocmai a metodologiei stabilite și modul efectiv de promovare;
 • analiza financiară a cheltuielilor să se facă strict în conformitatea cu prevederile legale.

Suma disponibilă pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor pentru anul 2009 a fost de 500.000 lei

Prin rectificarea bugetului Camerei Deputaților, suma disponibilă pentru anul 2009 a rămas de 200.000 lei, din care s-a decontat suma de 161.113,26 lei pentru 5 proiecte contractate dintre cele 25 propuse.

Lista proiectelor finanțate prin Programul "Parteneriat cu Societatea Civilă" 2009 Sumele decontate pentru fiecare proiect au fost:

Un deputat pentru fiecare - Centrul de Diagnoză Comunitară (14.149,98 lei)

Caravană de conștientizare politică a tinerilor cu privire la mecanismele de funcționare ale Parlamentului - Camera Deputaților și birourile parlamentare - Asociația pentru Implementarea Democrației. (67.080 lei)

Deputat pentru o zi - Centrul de consultanță și management al proiectelor - Europroject (26.020,65 lei)

Camera Deputaților pe înțelesul Neinteresaților - Asociația de Inițiativă Locală Roman 2002 (24.062,63 lei)

Tinerii contează ! Ei sunt liderii de mâine - Asociația Comunitatea mea (29.800 lei)

Din punctul de vedere al respectării metodologiei stabilite, s-au constatat următoarele:

 • atribuirea contractelor s-a desfășurat în conformitate cu normele metodologice, respectându-se următoarele principii de bază în atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă:
  • libera concurență,
  • eficacitatea utilizării fondurilor alocate;
  • transparență;
  • tratamentul egal;
  • excluderea cumulului;
  • neretroactivitatea;
  • cofinanțarea.
 • în cadrul procedurii de selecție, organizațiile neguvernamentale solicitante au parcurs etapele necesare, având întocmită documentația conform criteriilor de acordare;
 • contractele de acordare a sumelor nerambursabile au fost încheiate cu respectarea prevederilor legale (Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Legea nr. 18 din 27 februarie 2009 privind bugetul de stat pe anul 2009, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii);
 • contractele au fost finalizate prin depunerea raportărilor finale, în termen de 30 de zile de la încheierea activităților.

Modul efectiv de promovare a depins de obiectivele stabilite de fiecare proiect în parte, el fiind bine stabilit prin fiecare contract semnat și certificat prin fișele de evaluare și raportările finale. Rezultatele concrete au depins de aceste obiective asumate, însă și de dorința parlamentarilor de a se implica în realizarea acestor acțiuni.

Evaluarea rezultatelor a arătat că principalul beneficiu pe care Programul în sine îl aduce, este cel de imagine, Camera Deputaților putând astfel să se deschidă față de societatea civilă, dar mai ales față de cetățeni, câștigând astfel în relația cu principalii săi beneficiari un plus de imagine pozitivă, lucru care, de altfel, a și fost semnalat în mass-media scrisă, audio și mai ales video.

Pe de altă parte, analizând concret modul în care au fost desfășurate activitățile propriu-zise, a rezultat că notorietatea Camerei Deputaților se poate realiza în foarte mare măsura prin apropierea și implicarea cetățeanului în procesul elaborării legislației. Desigur, dezvoltarea unui nou brand pentru Camera Deputaților - lucru de dorit având în vedere rezultatele cercetărilor, analizelor, evaluărilor făcute în ultimii ani și în care se arată că Parlamentul se bucură de o redusă încredere a populației - nu se poate realiza decât prin aprofundarea relațiilor acestei instituții cu cetățenii și cu societatea civilă, creând un mod alternativ numeroaselor proceduri de natură administrativă.

Însă, beneficiile au fost și de natură legislativă, prin utilizarea resurselor specifice ale societății civile (capacitatea sporită de a iniția și de a facilita dezbaterea publică pe diverse subiecte care au rezultat din tematica propusă, asistență și expertiză specializată etc.), obținându-se astfel o agendă actualizată a cetățeanului, în raport cu necesitățile reale ale societății.

Un alt set de beneficii este reprezentat de feed-back-ul pe care Camera Deputaților l-a primit față de efectele diverselor proiecte legislative raportate la scopul, obiectivele și așteptările pentru care au fost adoptate, dar și modalitățile de punere efectivă în practică a respectivelor acte normative și estimarea în timp real a efectelor pe care acestea le-au produs.

Din punctul de vedere al analizei financiare a desfășurării contractelor, s-au constatat următoarele:

 • fiecare contract a avut întocmită o fișă de evaluare de către unul dintre membrii juriului;
 • pentru justificarea cheltuielilor efectuate au fost prezentate următoarele documente:
  • factură fiscală și chitanță/ordin de plată/bon fiscal (în vederea decontării cheltuielilor administrative și a cheltuielilor privind achiziționarea de bunuri și servicii);
  • contract de închiriere, factură fiscală și chitanță/ordin de plată/bon fiscal (în vederea decontării cheltuielilor de închiriere);
  • documente justificative privind existența obligației de plată, factură fiscală și chitanță/ordin de plată/bon fiscal semnat de reprezentanții legali ai beneficiarului (în vederea decontării cheltuielilor legate de onorarii și consultanță de specialitate);
  • documentele justificative menționate mai sus au fost în concordanță cu perioada desfășurării acțiunii și a raportării finale;
  • documentele justificative prezentate au confirmat executarea cheltuielilor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. De altfel, toate aceste contracte urmează a fi supuse și controlului financiar al Curții de Conturi.

Având în vedere cele prezentate, apreciem că Programul "Parteneriat cu societatea civilă", desfășurat de Camera Deputaților în anul 2009, a respectat întocmai atât normele legale, cât și procedurile și metodologia stabilite de către Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 15 aprilie 2021, 16:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro