Vezi calendarul
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > e-Caseta > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Ordinea de zi pentru ședința Camerei Deputaților din 25 - 26 septembrie 2023

Aprobată: 25.09.2023
Poziția Număr
înregistrare
Descrierea punctului de pe ordinea de zi Doc.
,1. - Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților. -
,2. PHCD 50/2023 Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 50/2023).
1. Pl-x 435/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2023 privind înființarea Oficiului de Film și Investiții Culturale, precum și pentru stabilirea unor măsuri instituționale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România (PL-x 435/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.06.2023
Raport - Comisia pentru cultură (Adoptare)- distribuit-25.09.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
2. Pl-x 776/2022 Proiectul de Lege privind protecția drepturilor consumatorilor (PL-x 776/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 14.12.2022
Raport- Comisia pentru industrii
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului
3. Pl-x 553/2019 Proiectul de Lege pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (PL-x 553/2019) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport-Comisia pentru industrii
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
4. Pl-x 115/2023 Proiectul de Lege pentru completarea art.11 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, precum și pentru modificarea art.28 alin.(21) lit.b) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 (PL-x 115/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.02.2023
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru industrii
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
5. Pl-x 284/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (PL-x 284/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -16.05.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru transporturi
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
6. Pl-x 324/2021 Proiectul de Lege pentru completarea art.221 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (PL-x 324/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru transporturi, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
7. Pl-x 481/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2023 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (PL-x 481/2023) - lege organică
Raport comun- Comisia pentru învățământ și Comisia pentru administrație publică (Adoptare)- distribuit-26.09.2023
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data depunerii la Camera Deputaților 01.09.2023; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 30.09.2023, potrivit art.115 din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei
Deputaților
8. Pl-x 285/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 285/2022) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru muncă, Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
9. Pl-x 240/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.84 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și pentru completarea art.121 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (PL-x 240/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -02.05.2022
Raport comun- Comisia pentru muncă, Comisia pentru drepturile omului și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit-28.06.2023
Cameră decizională
10. Pl-x 454/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2016 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii (PL-x 454/2016) - lege ordinară - Adoptat de Senat -10.10.2016
Raport- Comisia pentru cultură
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului
11. Pl-x 473/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare - Autostrada A7 România-Cofinanțare aferentă Mecanismului de redresare și reziliență - dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București la 12 iunie 2023 și la Luxemburg la 14 iunie 2023 (PL-x 473/2023) - lege ordinară
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 14.09.2023
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 04.09.2023; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 28.10.2023, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților

Prioritate legislativă
12. Pl-x 509/2023 Proiectul de Lege pentru instituirea anului 2025 ca "Anul Cardinal Iuliu Hossu" (PL-x 509/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -12.09.2023
Raport - Comisia pentru drepturile omului (Adoptare) - distribuit - 20.09.2023
Cameră decizională
Se dezbate marți, 26 septembrie 2023
13. PHCD 49/2023 Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O aprovizionare sigură și durabilă cu materii prime critice pentru sprijinirea dublei tranziții COM(2023)165 (PHCD 49/2023).
14. Pl-x 482/2023 Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, pentru aderarea la Acordul deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, de implementare a Acordului între Părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, pentru ratificarea Protocolului, semnat de partea română la Skopje la 30 noiembrie 2021, de modificare a Acordului între Părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, pentru stabilirea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Acordului între Părțile la Convenția de cooperare polițienească pentru Europa de Sud-Est privind schimbul automat de date ADN, date dactiloscopice și date privind înmatricularea vehiculelor, deschis spre semnare și semnat de partea română la Viena la 13 septembrie 2018, precum și pentru completarea art.115 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (PL-x 482/2023) - lege ordinară
Raport comun- Comisia pentru apărare și Comisia pentru administrație publică(Adoptare) - distribuit - 19.09.2023
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată - Data prezentării în Biroul permanent 04.09.2023; data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere și vot final 28.10.2023, potrivit art.75 alin.(2) din Constituție și art.113 din Regulamentul Camerei Deputaților
15. Pl-x 436/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr.367/2022 privind dialogul social și a Legii nr.53/2003 - Codul muncii (PL-x 436/2023) - lege organică -Adoptat de Senat -19.06.2023
Raport comun- Comisia pentru muncă și Comisia juridică
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva primirii raportului comun
16. Pl-x 469/2020 Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2020 pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii (PL-x 469/2020/2021) - lege organică-Reexaminată de Senat - 30.12.2020
Raport- Comisia pentru muncă (Adoptarea Legii în forma adoptată de Senat) - distribuit -23.06.2021 și Raport înlocuitor -(Adoptarea Legii cu amendamente) - distribuit-07.02.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
17. Pl-x 708/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2022 privind stabilirea cadrului instituțional, precum și a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro și de abrogare a Directivei 98/79/CE și a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (PL-x 708/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -07.11.2022
Raport-Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 07.02.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
18. Pl-x 591/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2022 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (PL-x 591/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -05.10.2022
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 15.02.2023
Cameră decizională
19. Pl-x 495/2020 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat (PL-x 495/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 2.09.2020
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 15.02.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
20. Pl-x 501/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale (PL-x 501/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 21.02.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
21. Pl-x 697/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2022 pentru modificarea unor acte normative (PL-x 697/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -31.10.2022
Raport comun -Comisia pentru transporturi și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit - 21.02.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
22. Pl-x 577/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2022 pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr.8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere (PL-x 577/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -05.10.2022
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit - 21.02.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
23. Pl-x 441/2020 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 441/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 21.07.2020
Raport-Comisia pentru buget (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr.101/2020) - distribuit -28.02.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
24. Pl-x 415/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 415/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -12.06.2023
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă
Procedură de urgență
Cameră decizională
Se dezbate sub rezerva depunerii raportului comun
25. Pl-x 515/2018 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 515/2018) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit -06.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
26. Pl-x 49/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate (PL-x 49/2022) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -06.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
27. Pl-x 572/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 300 de unități de învățământ preuniversitar de stat (PL-x 572/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit- 07.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
28. Pl-x 348/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia (PL-x 348/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -07.06.2022
Raport comun- Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -07.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
29. Pl-x 35/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 35/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit- 07.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
30. Pl-x 256/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (PL-x 256/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -09.05.2022
Raport comun- Comisia pentru muncă, Comisia pentru industrii, Comisia pentru buget și Comisia pentru politică economică (Adoptare) - distribuit-07.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
31. Pl-x 372/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2022 pentru completarea Legii nr.16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale (PL-x 372/2022) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport-Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -13.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
32. Pl-x 420/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia (PL-x 420/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -27.06.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -14.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
33. Pl-x 626/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare (PL-x 626/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -10.10.2022
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit -14.03.2023
Cameră decizională

Prioritate legislativă
34. Pl-x 729/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului (PL-x 729/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -21.11.2022
Raport comun -Comisia pentru apărare și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit -14.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
35. Pl-x 551/2020 Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2020 privind reglementarea unor măsuri (PL-x 551/2020) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 8.09.2020
Raport comun -Comisia pentru muncă și Comisia pentru buget (Adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr. 131/2020) - distribuit-16.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
36. Pl-x 689/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 689/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -24.10.2022
Raport -Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit-16.03.2023
Cameră decizională
37. Pl-x 57/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2021 pentru modificarea anexei nr.6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu (PL-x 57/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 14.02.2022
Raport - Comisia pentru mediu (Adoptare) - distribuit-20.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
38. Pl-x 534/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal (PL-x 534/2021) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia juridică (Adoptare) - distribuit -29.03.2022 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit-20.03.2023
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen-11.05.2022 (CLGP-19.04.2022)
A fost primit raportul suplimentar-20.03.2023
39. Pl-x 587/2021 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (PL-x 587/2021) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 22.11.2021
Raport -Comisia pentru tineret și sport (Adoptare)- distribuit- 23.11.2022
Cameră decizională
40. Pl-x 10/2023 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură (PL-x 10/2023) - lege organică -Adoptat de Senat - 21.12.2022
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru agricultură (Adoptare)- distribuit-29.03.2023
Cameră decizională
41. Pl-x 592/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană (PL-x 592/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -05.10.2022
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit-20.03.2023
Cameră decizională
42. Pl-x 41/2021 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici (PL-x 41/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit-21.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
43. Pl-x 40/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.165/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia (PL-x 40/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 06.02.2023
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit-21.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
44. Pl-x 129/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2023 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare (PL-x 129/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -27.02.2023
Raport comun - Comisia pentru știință și tehnologie și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit-21.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
45. Pl-x 393/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (PL-x 393/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2021
Raport comun - Comisia pentru sănătate, Comisia pentru apărare și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit-22.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
46. Pl-x 24/2023 Proiectul de Lege pentru modificarea art.31 alin.(2) lit.b) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (PL-x 24/2023) - lege ordinară-Adoptat de Senat - 21.12.2022
Raport comun - Comisia pentru apărare și Comisia pentru politică externă (Adoptare) - distribuit-22.03.2023
Cameră decizională
47. Pl-x 421/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (PL-x 421/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -27.06.2022
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit-27.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
48. Pl-x 746/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și a Ordonanței Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor (PL-x 746/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -28.11.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit-29.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
49. Pl-x 336/2022 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (Pl-x 336/2022) - lege organică -Respinsă de Senat - 30.05.2022
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit-05.04.2023
Cameră decizională
50. Pl-x 163/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2023 pentru modificarea lit.c) a alin.(6) al art.41 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 163/2023) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport - Comisia pentru transporturi (Adoptare) - distribuit-05.04.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
51. Pl-x 102/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2022 pentru modificarea art.1 alin.(12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (PL-x 102/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.02.2023
Raport comun- Comisia pentru sănătate, Comisia pentru apărare și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit-18.04.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
52. Pl-x 203/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2023 pentru aprobarea plății cotizației financiare anuale în vederea participării Poliției Române, prin intermediul Poliției Rutiere, la Rețeaua Europeană a Polițiilor Rutiere - ROADPOL, precum și pentru modificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 203/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.03.2023
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit-19.04.2023
Cameră decizională
53. Pl-x 465/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale (PL-x 465/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -06.09.2022
Raport comun - Comisia juridică și Comisia pentru politică externă (Adoptare) - distribuit-19.04.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
54. Pl-x 239/2015 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2014 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004 (PL-x 239/2015) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.03.2015
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit-21.03.2023 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit-19.04.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - (CLGP-29.03.2023)
A fost primit raportul suplimentar-19.04.2023
55. Pl-x 133/2023 Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice (PL-x 133/2023) - lege organică -Adoptat de Senat -27.02.2023
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit-19.04.2023
Cameră decizională
Prioritate legislativă
56. Pl-x 780/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.162/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii (PL-x 780/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 12.12.2022
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru învățământ (Adoptare) - distribuit-28.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
57. Pl-x 690/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea art.31 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (PL-x 690/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -24.10.2022
Raport -Comisia juridică (Adoptare) - distribuit-25.04.2023
Cameră decizională
58. Pl-x 747/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă (PL-x 747/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -28.11.2022
Raport comun - Comisia pentru agricultură și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit-27.04.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
59. Pl-x 506/2016 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 506/2016) - lege organică - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru administrație publică și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit-05.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
60. Pl-x 274/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art.XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 274/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun- Comisia pentru buget, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit-08.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
61. Pl-x 323/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 323/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -30.05.2022
Raport comun-Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget și Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit-09.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
62. Pl-x 129/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2022 privind modificarea și completarea Legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compe7sare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" (PL-x 129/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 14.03.2022
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru muncă și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit-09.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
63. Pl-x 480/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență (PL-x 480/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -12.09.2022
Raport comun - Comisia pentru politică economică, Comisia pentru buget, Comisia pentru antreprenoriat (Adoptare) - distribuit-10.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
64. Pl-x 204/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2023 pentru modificarea art.42 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate (PL-x 204/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.03.2023
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit-10.05.2023
Cameră decizională
65. Pl-x 256/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2023 privind procedura de închiriere a suprafețelor de plajă cu destinație turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023-2024 (PL-x 256/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -03.04.2023
Raport - Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit-10.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
66. Pl-x 56/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.172/2022 privind dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și a aplicațiilor informatice MySMIS2021 și SMIS2021 pentru gestionarea fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021-2027 și pentru completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 56/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 08.02.2023
Raport comun - Comisia pentru tehnologia informației și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit-11.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
67. Pl-x 209/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României la Asociația Europeană a Cardurilor de Tineret (AECT) (PL-x 209/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.03.2023
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit-11.05.2023
Cameră decizională
68. Pl-x 206/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2023 privind stabilirea destinației unor sume restituite în contul Fondului de Dezvoltare și Investiții (PL-x 206/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.03.2023
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit-11.05.2023
Cameră decizională
69. Pl-x 54/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.170/2022 privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027 (PL-x 54/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 08.02.2023
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit-11.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
70. Pl-x 510/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2022 privind implementarea Planului național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 510/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit-17.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
71. Pl-x 596/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.34/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (PL-x 596/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -05.10.2022
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit- 14.12.2022 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit- 17.05.2023
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen- (CLGP- 15.02.2023)
A fost primit raportul suplimentar- 17.05.2023
72. Pl-x 425/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank-S.A. (PL-x 425/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -27.06.2022
Raport comun - Comisia pentru politică economică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit- 17.05.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
73. Pl-x 621/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale ale României pentru Grupul Consultativ Comun CFE și Comisia Consultativă Cer Deschis (PL-x 621/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -10.10.2022
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 24.05.2023
Cameră decizională
Prioritate legislativă
74. Pl-x 202/2023 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 202/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -20.03.2023
Raport - Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 24.05.2023
Cameră decizională
75. Pl-x 173/2023 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular (PL-x 173/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -13.03.2023
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 31.05.2023
Cameră decizională

Prioritate legislativă
76. Pl-x 590/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2019-2021 (PL-x 590/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -05.10.2022
Raport comun - Comisia pentru administrație publică, Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 07.06.2023
Cameră decizională
77. Pl-x 280/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2023 pentru finanțarea activităților cuprinse în Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iunie 2014, și în Acordul de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021 (PL-x 280/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -18.04.2023
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru sănătate (Adoptare) - distribuit - 07.06.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
78. Pl-x 711/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișesti și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (PL-x 711/2022) - lege organică -Adoptat de Senat -07.11.2022
Raport comun - Comisia pentru agricultură, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru știință și tehnologie (Adoptare) - distribuit - 21.02.2023 și Raport comun înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 08.06.2023
Cameră decizională
Retrimis la comisie -CLGP-03.04.2023
A fost primit raportul comun înlocuitor- 08.06.2023.
79. Pl-x 605/2021 Proiectul de Lege pentru declararea lui Ștefan cel Mare, Domnitor al Moldovei, drept erou național și patron istoric al culturii românești (PL-x 605/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun-Comisia pentru cultură și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit - 12.06.2023
Cameră decizională
80. Pl-x 524/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art.18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art.XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 524/2022) -lege ordinară-Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 13.06.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
81. Pl-x 231/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01 (PL-x 231/2022) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport comun - Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi și Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 13.06.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
82. Pl-x 164/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate (PL-x 164/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -13.03.2023
Raport comun - Comisia pentru buget și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 14.06.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
83. Pl-x 104/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2022 pentru modificarea Legii nr.190/2012 privind răspunderea furnizorilor de servicii de trafic aerian (PL-x 104/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 7.03.2022
Raport comun - Comisia pentru transporturi și Comisia juridică (Adoptare) - distribuit - 15.06.2023
Cameră decizională
84. Pl-x 266/2022 Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii de producție și stocare a energiei electrice și de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Național, prin construirea și operarea centralelor eoliene și fotovoltaice prevăzute cu capacități de stocare a energiei electrice (Pl-x 266/2022) - lege organică -Respinsă de Senat - 09.05.2022
Raport- Comisia pentru industrii (Adoptare) - distribuit-19.06.2023
Cameră decizională
85. Pl-x 779/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației (PL-x 779/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 12.12.2022
Raport comun - Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit-19.06.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
86. Pl-x 55/2023 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 55/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat - 08.02.2023
Raport comun - Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii și Comisia pentru administrație publică (Adoptare) - distribuit-19.06.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
87. Pl-x 15/2020 Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2019 privind desființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.198 din 24 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.421 din 21 aprilie 2021 (PL-x 15/2020/2021) - lege organică
Raport comun-Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru cultură și Comisia revoluționarilor din decembrie 1989 (Adoptarea Legii pentru respingerea OUG nr.91/2019)- distribuit- 12.12.2022
Procedură de urgență
Prima Cameră sesizată
88. Pl-x 267/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 267/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -11.05.2022
Raport comun - Comisia pentru sănătate și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit- 01.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
89. Pl-x 380/2022 Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior (PL-x 380/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -15.06.2022
Raport comun - Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit-19.06.2023
Cameră decizională
Prioritate legislativă
90. Pl-x 43/2022 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2021 pentru modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru acordarea unei indemnizații compensatorii pentru persoanele cu handicap (PL-x 43/2022) - lege organică -Adoptat de Senat - 09.02.2022
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit-06.03.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
91. Pl-x 394/2021 Proiectul de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFAD, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 394/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 20.09.2021
Raport - Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit - 22.10.2021 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit-21.06.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - (GLGP- 14.02.2022)
A fost primit raportul înlocuitor-21.06.2023.
Prioritate legislativă
92. Pl-x 71/2023 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.178/2022 privind sprijinirea entităților juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susținute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF) (PL-x 71/2023) - lege ordinară -Adoptat de Senat -13.02.2023
Raport comun - Comisia pentru apărare, Comisia pentru industrii și Comisia pentru tehnologia informației (Adoptare) - distribuit-20.06.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
93. Pl-x 513/2022 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103/2022 privind unele măsuri pentru creșterea capacității de control la frontieră a Autorității Vamale Române (PL-x 513/2022) - lege ordinară -Adoptat de Senat -19.09.2022
Raport comun - Comisia pentru muncă, Comisia pentru administrație publică și Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit-20.06.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
94. Pl-x 584/2017 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 584/2017) - lege ordinară - Adoptat de Senat - 13.12.2017
Raport - Comisia pentru muncă (Adoptare) - distribuit - 11.10.2019 și Raport înlocuitor (Adoptare) - distribuit - 5.10.2021 și Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 13.09.2023
Procedură de urgență
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - 10.03.2020 (Plen - 25.02.2020)
A fost primit raportul înlocuitor-5.10.2021
Retrimis la comisie - termen - 22.02.2022 (BP- 02.02.2022)
A fost primit raportul suplimentar-13.09.2023
95. Pl-x 151/2019 Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive (PL-x 151/2019) - lege organică - Adoptat de Senat -18.03.2019
Raport - Comisia pentru apărare (Adoptare) - distribuit - 12.06.2019, Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 7.10.2019, Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 5.02.2020 și ultimul Raport suplimentar (Adoptare) - distribuit - 13.09.2023
Cameră decizională
Retrimis la comisie - termen - 24.03.2020 (Plen - 10.03.2020)
A fost primit raportul suplimentar -13.09.2023
96. Pl-x 516/2021 Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii (PL-x 516/2021) - lege ordinară - Adoptat de Senat în condițiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată
Raport- Comisia pentru buget (Adoptare) - distribuit-22.06.2023
Cameră decizională

Marți, 26 septembrie 2023, ora 11,30 - VOT FINAL

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 6 decembrie 2023, 12:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro