Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Relații publice > Înregistrare ONG > Acreditare ONG Versiunea pentru printare
SET DE PRINCIPII PRIVIND ACCESUL ȘI CONDUITA REPREZENTANȚILOR ACREDITAȚI AI SOCIETĂȚII CIVILE ÎN CAMERA DEPUTAȚILOR

update 30.10.2008

Preambul

În concordanță cu Regulamentul Camerei Deputaților, Biroul fiecărei comisii poate invita să ia parte la lucrările comisiei reprezentanți ai societății civile, ai asociațiilor patronale, profesionale sau sindicale, la solicitarea acestora sau a membrilor comisiei; de asemenea, la propunerea membrilor comisiei, Biroul comisiei organizează ședințe de consultări cu reprezentanți ai societății civile, ai asociațiilor patronale și profesionale, ai sindicatelor și poate aproba prezența acestor persoane la lucrările comisiei, pe baza unei acreditări prevăzută de art. 140 alin. (1) în coroborare cu art. 46 lit. f), g) și h) din Regulamentul Camerei Deputaților.

Prezentul set de principii are drept scop stabilirea condițiilor de acces al reprezentanților delegați de către structurile societății civile (organizații neguvernamentale, organizații sindicale, profesionale etc.) la activitatea comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, pentru a transmite observațiile, propunerile și argumentele sectorului neguvernamental la inițiativele legislative aflate în procedură legislativă și să furnizeze puncte de vedere asupra agendei populației, ce pot să se constituie în argumente pentru noi inițiative legislative.

Accesul reprezentanților societății civile la comisiile permanente ale Camerei Deputaților are în vedere libertatea fiecărei comisii de a permite prezența invitaților la ședințele comisiilor și participarea acestora la dezbateri, în limita numărului de locuri existente, în conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților. Astfel, pentru asistarea la dezbaterile comisiilor, se va face o solicitare prealabilă pentru obținerea acordului de participare. Participarea la dezbateri va fi posibilă pe baza aprobării Biroului comisiei, în limita locurilor disponibile anunțate și în ordinea înscrierii reprezentanților organizațiilor acreditate.

Participarea la dezbaterile comisiilor nu implică modificarea modului actual de funcționare al acestora. Reprezentanții societății civile pot depune observații și propuneri la secretariatele comisiilor, pot solicita întâlniri cu membrii acestora și pot fi invitați să asiste la dezbateri, în condițiile Regulamentului Camerei Deputaților.

Această procedură nu se substituie modalității de acces deja existente la lucrările Camerei Deputaților sau ale comisiilor permanente.

Descrierea modului de acreditare și acces

a. Orice organizație a societății civile poate solicita acreditarea unui reprezentant care poate avea acces la comisiile permanente ale Camerei Deputaților, în condițiile Regulamentului Camerei Deputaților.

Solicitanții vor depune la Serviciul pentru informare publică și relația cu societatea civilă din cadrul Direcției pentru relații publice un dosar de acreditare care trebuie să cuprindă următoarele:

  • Cererea de acreditare, cu nominalizarea persoanei dorite de către organizație și cu precizarea Codului Numeric Personal, seriei și numărului cărții sau buletinului de identitate ale acesteia (cererea trebuie ștampilată și semnată de conducătorul organizației);
  • Curriculum Vitae al persoanei propuse pentru acreditare;
  • Fotografia tip legitimație a persoanei propuse pentru acreditare (în format .jpg, .jpeg);
  • Prezentarea organizației, a proiectelor desfășurate (sau a proiectelor pe care intenționează să le desfășoare, dacă organizația este nou înființată), rezultatele obținute și domeniile în care organizația poate oferi expertiză de specialitate comisiilor parlamentare în procesul de elaborare al actelor normative;
  • Acte care atestă legalitatea funcționării organizației (Hotărârea instanței de judecată de acordare a personalității juridice, rămasă definitivă și irevocabilă, Act constitutiv, Statut, Certificat de înregistrare fiscală);
  • Dosarul de acreditare trebuie semnat pe fiecare pagină pentru conformitate.

Depunerea tuturor documentelor menționate mai sus nu conduce în mod automat la acordarea acreditării. Camera Deputaților își rezervă dreptul de a nu acorda, de a suspenda temporar sau de a retrage, după caz, acreditarea.

Șeful Serviciului pentru informare publică și relația cu societatea civilă va înainta cererile de acreditare directorului Direcției pentru relații publice, acestea urmând să fie aprobate de Secretarul general al Camerei Deputaților.

Serviciul pentru informare publică și relația cu societatea civilă va centraliza lista persoanelor acreditate si va ține evidența organizațiilor înscrise.

Legitimațiile de acreditare vor fi realizate de către Direcția Afaceri Interne și vor fi înmânate/eliberate titularilor, pe baza actului de identitate, de Serviciul pentru informare publică și relația cu societatea civilă.

b. Aprobarea, suspendarea și retragerea acreditării se va face de către Secretarul general al Camerei Deputaților, la propunerea Serviciului pentru informare publică și relația cu societatea civilă din cadrul Direcției pentru relații publice;

c. Accesul în Camera Deputaților a persoanelor acreditate se va face numai pe perioada de lucru a comisiilor, cu acceptul obținut în prealabil de la comisia permanentă vizată, în condițiile Regulamentului Camerei Deputaților, pe baza unui ecuson de acces realizat astfel încât persoanele deținătoare să poată fi identificate distinct. Comisia are obligația de a comunica accesul și Direcției Afaceri Interne. Posesorii ecusoanelor vor avea acces în clădire prin intrarea A3S2, îndeplinind procedurile de acces în vigoare.

d. În momentul primirii acreditării, fiecare reprezentant va semna două exemplare din „Setul de principii privind accesul și conduita reprezentanților acreditați ai societății civile în Camera Deputaților” (unul pentru Camera Deputaților și unul pentru reprezentantul acreditat al organizației), pe care se obligă să-l respecte, în caz contrar, abaterile pot conduce la atenționări, suspendări temporare sau la retragerea acreditării persoanei delegate. Obligațiile privind conduita în incinta instituției nu exced prevederile respectate în acest sens de funcționarii Camerei Deputaților.

e. Acreditarea este acordată inițial pentru perioada unei sesiuni parlamentare ordinare, ulterior putându-se acorda și pentru o perioadă mai îndelungată. În acest scop, organizația trebuie să facă o cerere de prelungire a vizei de acces, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare ordinare.

f. În cazul sesiunii extraordinare, acreditările din sesiunea ordinară rămân valabile.

g. În cazul în care reprezentantul acreditat nu mai este membru al asociației pentru care s-a obținut acreditarea, conducătorul acesteia are obligația, în 48 de ore, de a face cunoscut acest fapt Serviciului pentru informare publică și relația cu societatea civilă.

h. Pentru schimbarea persoanei acreditate, organizația va trimite Serviciului pentru informare publică și relația cu societatea civilă o cerere în acest sens (ștampilată și semnată de conducătorul asociației), cu nominalizarea persoanei dorite de către organizație și cu precizarea Codului Numeric Personal, seriei și numărului cărții sau buletinului de identitate ale acesteia, însoțită de următoarele documente (Curriculum Vitae al persoanei propuse pentru acreditare și Fotografia tip legitimație a persoanei propuse pentru acreditare (în format .jpg, .jpeg))

i. Schimbarea numărului de telefon, fax sau a adresei de e-mail, eventualele modificări ale actelor care atestă legalitatea funcționării organizației vor fi comunicate Serviciului pentru informare publică și relația cu societatea civilă, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data operării acestora.

j. În cazul pierderii legitimației, persoana acreditată este obligată să anunțe acest fapt Direcției pentru relații publice – Serviciul pentru informare publică și relația cu societatea civilă, iar pierderea să fie declarată printr-un anunț la Mica Publicitate. Persoana acreditată va prezenta Direcției Afaceri Interne anunțul publicat și o cerere pentru eliberarea unei alte legitimatii, în baza acestora urmând a i se elibera o nouă legitimație.
 

REGULAMENT DE CONDUITĂ INTERNĂ PENTRU REPREZENTANȚII ACREDITAȚI AI SOCIETĂȚII CIVILE ÎN CAMERA DEPUTAȚILOR

A. Reprezentanții organizațiilor societății civile, acreditați la Camera Deputaților, sunt obligați să respecte prevederile prezentului regulament, precum și celelalte prevederi interne de funcționare a Camerei Deputaților. Nemulțumirile semnalate de parlamentari sau de personalul angajat pot conduce de la atenționarea organizației, până la suspendarea temporară ori retragerea acreditării persoanei delegate.

B. Persoanele acreditate trebuie să păstreze o conduită demnă și civilizată pe perioada prezenței în Camera Deputaților.

C. Pe perioada mandatului dat de organizație, persoanele acreditate nu pot stabili relații contractuale cu persoane sau structuri interne ale Camerei Deputaților și nu pot desfășura activități comerciale sau alte tipuri de activități, în afara celor care se circumscriu scopului pentru care au primit acreditare.

D. Orice persoană acreditată poate iniția demersuri de lucru individuale (solicita întâlniri, avea discuții, propune modificări, înainta observații și argumentări membrilor comisiilor) cu acceptul parlamentarilor solicitați. În condițiile obținerii permisiunii de a asista la dezbaterile unei comisii, se va respecta strict decizia conducerii comisiei în privința permiterii intervențiilor pe parcursul lucrărilor.

E. La încheierea participării la activitățile pentru care persoana acreditată a primit acordul, aceasta are obligația să părăsească de îndată incinta Palatului Parlamentului. Persoana acreditată are obligația de a anunța Direcția Afaceri Interne ori de câte ori, pe parcursul aceleiași zile, urmează să participe și la alte activități din cele prevăzute mai sus.

F. Persoanele acreditate nu pot folosi mandatul dat de către organizația pe care o reprezintă în interesul rezolvării unor probleme personale sau de oricare altă natură decât cele care privesc strict organizația.

G. Toate informațiile necesare vor fi solicitate, primite si utilizate în condițiile legii și ale Regulamentului Camerei Deputaților, abaterile de la acestea putând antrena răspunderea civilă sau penală, după caz.

H. Reprezentanții organizațiilor acreditate pot desfășura activități de informare și semnalare a unor situații, folosind materiale proprii, păstrând un comportament decent, fără a perturba buna desfășurare a activității Camerei Deputaților.

I. Ecusonul de acces trebuie purtat vizibil, în tot timpul în care persoana acreditată se află în incinta Camerei Deputaților.

J. Legitimația de acreditare și ecusonul de acces nu au valabilitate în spațiile dedicate Senatului.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 9 decembrie 2022, 21:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro