LEGE nr.71 din 3 iunie 2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.71 din 3 iunie 2011 (organica)
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 850/2010
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data prevăzută la art. 220 alin. (1), cu excepția art. 214, 216-218, 224, art. 225 alin. (1) și (2), art. 226 și 228, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării
Observatii:Notă: v. În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil: a) referirile la "societatea civilă fără personalitate juridică" se consideră a fi făcute la "societatea simplă"; b) referirile la "societatea civilă cu personalitate juridică" se consideră a fi făcute la "societatea cu personalitate juridică"; c) referirile la "societatea civilă profesională" se consideră a fi făcute la "societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică", după caz;în toate actele normative în vigoare, expresiile "acte de comerț", respectiv "fapte de comerț" se înlocuiesc cu expresia "activități de producție, comerț sau prestări de servicii"; în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "persoane juridice fără/cu scop patrimonial", "fără scop patrimonial" și "cu scop patrimonial" se înlocuiesc cu sintagmele "persoane juridice fără/cu scop lucrativ", "fără scop lucrativ" și, respectiv, "cu scop lucrativ"; la data intrării în vigoare a Codului civil, termenii și expresiile din legislația civilă și comercială în vigoare se înlocuiesc cu termenii și expresiile corespondente din Codul civil; abrogă la data de 1 oct. 2011 Codul civil Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 6 septembrie 1940, cu modificările ulterioare și Codul comercial Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 23 august 1940, cu modificările și completările ulterioare;Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea din cuprinsul Codului civil la hotărârea definitivă se va înțelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă.
Publicare: M.Of. nr. 409/10 iun. 2011
Rectificare: M.Of. nr. 489/8 iul. 2011
Functie activa:
Abrogă: L. nr.178/1934 LEGEA pentru reglementarea contractului de consignație
- la data de 1 oct. 2011
  D.-L. nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare
- la data de 1 oct. 2011
  L. nr.319/1944 pentru dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor
- la data de 1 oct. 2011
  L. nr.163/1946 pentru înlocuirea provizorie cu cărți de evidență funciară, a cărților funciare distruse, sustrase sau pierdute
- la data de 1 oct. 2011
  L. nr.242/1947 pentru transformarea cărților funciare provizorii în cărți de publicitate funciară
- la data de 1 oct. 2011
  L. nr.4/1953 Codul familiei
- la data de 1 oct. 2011
  D. nr.31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice
- la data de 1 oct. 2011
  D. nr.167/1958 privitor la prescripția extinctivă
- la data de 1 oct. 2011
  L. nr.16/1994 Legea arendării
- la data de 1 oct. 2011
  L. nr.509/2002 privind agenții comerciali permanenți
- la data de 1 oct. 2011
Modifică: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, Codul civil, cu excepția art. 1169-1206, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
  D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 2821 alin. 1, art. 360 alin. 1, art. 586, art. 587, art. 588, art. 589, art. 590, art. 617, art. 674, art. 675, art. 676, denumirea cap. XIV a cărții a VI-a, art. 7201 alin. 1 și 11, art. 7202, art. 7204 alin. 4, art. 7206 alin. 1, art. 7208, art. 7209, art. 721; introduce art. 5901-5903, art. 6131a și art. 6131b, art. 6162, art. 6171, alin. 6 la art. 619; abrogă art. 2 pct. 1 lit. a), art. 10 pct. 4, art. 248 alin. 3
  D.-L. nr.1.233/1887 CODUL DE COMERȚ
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, Codul de comerț, cu excepția art. 46-55, 57, 58 și 907-935, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a cărții a II-a "Despre comerțul maritim și despre navigație", care se abrogă la data intrării în vigoare a Codului maritim
  L. nr.153/1937 Magazinele generale și warantarea mărfurilor și cerealelor
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 17, art. 19-28
  D. nr.32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei și a Decretului privitor la persoanele fizice și persoanele juridice
- abrogă decretul, la data de 1 oct. 2011, cu excepția art. 30-43, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010
  L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 1 alin. (1) și (2), art. 21 lit. d)
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (6) lit. a), art. 63, art. 991, art. 204 alin. (2) lit. a), art. 291; abrogă art. 124 alin. (1)
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 32
  L. nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat (abrogata prin L. nr.76/2012)
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 1-33 și 36-147
  L. nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 35, art. 36, art. 37
  L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 58 alin. (2), art. 68 alin. 1, art. 78 alin. 1 lit. a); introduce art. 292, alin. 3 la art. 58, alin. 11 la art. 75; abrogă art. 68 alin. 2, art. 71-74
  L. nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 3 alin. (1) lit. g), art. 6 alin. (1), (3) și (4)
  L. nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 9 alin. 8
  L. nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.54/2016, L. nr.132/2017)
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 691, art. 692; abrogă art. 9-47
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 17 alin. (1), art. 20, art. 42, art. 48 alin. (1) lit. b), art. 54 alin. (1), art. 58 alin. (1) și (2), art. 69 alin. (3); introduce alin. (11) la art. 17, alin. (11)-(13) la art. 54, alin. (81) la art. 55, alin. (91)-(98) și alin. (12) la art. 55; abrogă art. 21-41, art. 43, art. 44, art. 47 alin. (4), art. 53, art. 56 alin. (3), art. 69 alin. (2)
  L. nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 88, art. 89
  L. nr.114/1996 Legea locuinței
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 21-33
  L. nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 7, art. 14 și art. 15
  O.G. nr.19/1997 privind transporturile
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 20 alin. (3)
  O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 1 alin. (7)
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
- la data de 1 oct. 2011, modifică titlul (Titlu nou Lege privind bunurile proprietate publică), art. 12 alin. (5); abrogă art. 1, art. 2, art. 5, art. 7, art. 10 alin. (1), art. 11, art. 12 alin. (1)-(4) și (6), art. 13, art. 17
  O.U.G. nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 35 alin. (1); abrogă art. 12, art. 14-25, art. 32 alin. (2), art. 43 și art. 44; de la 1 oct. 2011 dispozițiile art. 12 și art. 14-25 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinței în curs de executare
  L. nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, titlul VI
  L. nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 3 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 34; abrogă art. 4
  O.G. nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești (abrogata prin O.G. nr.13/2011)
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 1, art. 3 alin. 1, art. 3 alin. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10; introduce art. 101; abrogă art. 3 alin. 2, art. 9
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 48 alin. (2) lit. c)
  O.G. nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 5 alin. (2)
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 40 alin. (1), art. 41 și art. 42
  L. nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 1, art. 5-13, art. 16, art. 18 alin. (2) teza I, art. 56 alin. (1)-(4), art. 57, art. 59-63, art. 65
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară (abrogata prin L. nr.304/2022)
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 19 alin. (2), art. 21, art. 35 alin. (2), art. 36 alin. (3); introduce alin. (3) la art. 19
  L. nr.341/2004 LEGEA recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 5 alin. (1) lit. c) și g)
  L. nr.351/2004 LEGEA GAZELOR
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, art. 90 alin. (2)
  L. nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 14 alin. (3)
  O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 26 alin. (1), art. 29
  O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 533
  L. nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
- abrogă, la data de 1 oct. 2011, titlul X
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 144 lit. a), art. 147 pct. 4
  O.U.G. nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 9 alin. (5), art. 12 alin. (1); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, expresia "societate civilă profesională" cu expresia "societate profesională"
  O.U.G. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- introduce, la data de 1 oct. 2011, lit. g) la art. 113 alin. (2), art. 1171
  L. nr.287/2009 privind Codul civil
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3), art. 6, art. 10, art. 11, art. 14 alin. (1), art. 18 alin. (2), art. 31, art. 33 alin. (3), art. 42 denumirea marginală și alin. (1), art. 43 alin. (2), art. 45, denumirea cap. II din titlul II al cărții I, art. 58 denumirea marginală și alin. (1), art. 80 alin. (2), art. 87, art. 89 alin. (2), art. 93, art. 95, art. 100 alin. (4), art. 107, art. 108 alin. (1), art. 109, art. 111 lit. c), art. 129 alin. (1) și (3), art. 130 alin. (3), art. 166, art. 170, art. 175, art. 212 alin. (2), art. 216 alin. (1), art. 252, art. 253 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 265, art. 266 alin. (2), art. 274 alin. (3), art. 297, art. 302, art. 303 alin. (1), art. 306 alin. (2), art. 322 alin. (1), art. 324 alin. (4), art. 333 alin. (1), (2) și (4), art. 334 alin. (1) și (2), art. 338, art. 348, art. 349, art. 357 alin. (1), art. 367 lit. a) și b), art. 374 alin. (1), art. 375, art. 376, art. 398 alin. (2), art. 454 alin. (1), art. 459, art. 463 alin. (1) lit. a), art. 465, art. 467, art. 472, art. 476, art. 556 alin. (3), art. 557 alin. (1), art. 563 alin. (4), art. 577 alin. (2), art. 591 alin. (2), art. 597, art. 662 alin. (2), art. 743 alin. (3), art. 763, art. 773, art. 780 alin. (1), art. 781, art. 782, art. 784 alin. (1), art. 785 denumirea marginală, art. 786 alin. (1), art. 788 alin. (1), art. 793 alin. (1), art. 798 alin. (1), art. 869, art. 880 alin. (1), art. 883 alin. (1), art. 885 alin. (2), art. 888, art. 890 alin. (1) și (5), art. 899 alin. (2), art. 907 alin. (3), art. 908 alin. (1) pct. 1 și alin. (3), art. 920 alin. (1) lit. b), art. 967 alin. (1), art. 990 alin. (4), art. 993, art. 994, art. 996 alin. (2) și (3), art. 1011 alin. (4), art. 1020, art. 1046, art. 1049, art. 1069 alin. (1), art. 1072 denumirea marginală, art. 1073, art. 1076 alin. (2), art. 1089, art. 1090 alin. (1), art. 1091 alin. (5), art. 1097 alin. (5), art. 1112, art. 1114 alin. (3) lit. b), art. 1120 alin. (1), art. 1125, art. 1126, art. 1127 alin. (1), art. 1133 alin. (1), art. 1136, art. 1152 denumirea marginală și alin. (1), art. 1166, art. 1174 alin. (4), art. 1178, art. 1179 alin. (1) pct. 2-4, art. 1193 alin. (2), art. 1202, art. 1213, art. 1214 alin. (3), art. 1217, art. 1222 alin. (3), art. 1223, art. 1238 alin. (1), art. 1246, art. 1254, art. 1263 alin. (4), art. 1264, art. 1271, art. 1272 denumirea marginală și alin. (1), art. 1275 alin. (1) și (3), art. 1282 alin. (2), art. 1290, art. 1291, art. 1304 alin. (1), art. 1308 alin. (2), art. 1310, art. 1318 alin. (2), art. 1319, art. 1338 alin. (2), art. 1342 alin. (1), art. 1345, art. 1347, art. 1352, art. 1353, art. 1357 alin. (1), art. 1358, art. 1371 denumirea marginală, art. 1372 alin. (3), art. 1377, art. 1378, art. 1380, art. 1385 alin. (4), art. 1408 alin. (2), art. 1417 alin. (2), art. 1421, art. 1422, art. 1423, art. 1424, art. 1425 alin. (2), art. 1431 alin. (2), art. 1432 alin. (1) și (4), art. 1464 alin. (2), art. 1468 alin. (2), art. 1482 alin. (1), art. 1483 alin. (1), art. 1493, art. 1494 alin. (2), art. 1515, art. 1522 alin. (4), art. 1523 alin. (3), art. 1524, art. 1530, art. 1531 alin. (2), art. 1532 alin. (2), art. 1534 alin. (2), art. 1535 alin. (3), art. 1544 alin. (2) și (3), art. 1547, art. 1549 alin. (2), art. 1550, art. 1552 alin. (3), art. 1557, art. 1566 alin. (2) lit. b), art. 1578 alin. (1) lit. b), art. 1603 alin. (2), art. 1611 alin. (2), art. 1612, art. 1633, art. 1640 alin. (1), art. 1641, art. 1642, art. 1643 denumirea marginală și alin. (1), art. 1645, art. 1647 alin. (1), art. 1649, art. 1654 alin. (1) partea introductivă și lit. a), art. 1669 alin. (1), art. 1678, art. 1690 alin. (3), art. 1707 alin. (2), art. 1709 alin. (1), art. 1718 alin. (1), art. 1725 denumirea marginală, art. 1726 denumirea marginală și alin. (3), art. 1727 alin. (2), art. 1728 denumirea marginală, art. 1730 alin. (3), art. 1754, art. 1762 alin. (1), art. 1772, art. 1778 alin. (3), art. 1783, art. 1784 alin. (2), art. 1785 lit. a), art. 1788 alin. (3), art. 1790 alin. (2), art. 1795 denumirea marginală, art. 1798, art. 1812 alin. (1), art. 1813 alin. (2), art. 1815, art. 1817, art. 1830 alin. (1), art. 1834, art. 1872, art. 1873, art. 1875, art. 1879 alin. (1)- (3), art. 1920 alin. (2), art. 1921 alin. (2), art. 1922, art. 1925, art. 1933, art. 1934 alin. (1), art. 1946 alin. (1), art. 1954 denumirea marginală, art. 1958 alin. (1), art. 1967, art. 1969, art. 1976 alin. (1) și (2), art. 1981 alin. (2) și (3), art. 2033, art. 2057 alin. (3) și (4), art. 2058 alin. (1), art. 2097 alin. (2), art. 2115 alin. (4), art. 2116 alin. (1), art. 2119 alin. (1), art. 2120 alin. (3), art. 2137, art. 2155 alin. (2), art. 2156 denumirea marginală, art. 2157 alin. (2), art. 2158, art. 2180 alin. (1), art. 2181, art. 2183 alin. (2), art. 2246, art. 2247 denumirea marginală, art. 2251 alin. (2), art. 2256 alin. (1), art. 2263 alin. (3), art. 2165, art. 2193, art. 2195 alin. (1) și (2), art. 2196, art. 2197 alin. (2), art. 2198 alin. (1) și (3), art. 2212, art. 2273 alin. (1), art. 2274, art. 2281 denumirea marginală, art. 2290 alin. (2), art. 2292, art. 2321 alin. (1), (3) și (4), art. 2322 alin. (1), art. 2339 alin. (1), art. 2341, art. 2351, art. 2360 denumirea marginală, art. 2378 alin. (1), art. 2383, art. 2384 alin. (1), art. 2385 denumirea marginală, art. 2386 pct. 1 și 4, art. 2387, art. 2391 alin. (3), art. 2392, art. 2398, art. 2400 denumirea marginală, art. 2404, art. 2407, art. 2410 alin. (1), art. 2413 alin. (1), art. 2420, art. 2422, art. 2423, art. 2427 denumirea marginală și alin. (1) și (3), art. 2431, art. 2440 alin. (1), art. 2442 alin. (3), art. 2443 denumirea marginală și alin. (1) și (2), art. 2445 alin. (1), art. 2445 alin. (2), art. 2451 lit. e), art. 2452 alin. (2), denumirea pct. III din secțiunea a 2-a a cap. IV titlul XI din cartea a V- a, art. 2460 denumirea marginală și alin. (2), art. 2461, art. 2462 denumirea marginală și alin. (1), art. 2463, art. 2474 alin. (2), art. 2475 alin. (2), art. 2476 alin. (1), art. 2477 denumirea marginală, art. 2480, art. 2485 alin. (1), art. 2495, denumirea cărții a VI-a, art. 2506, art. 2513, art. 2515 alin. (4), art. 2520 alin. (1) pct. 1 și 6 și alin. (2), art. 2525, art. 2526, art. 2532 pct. 7, art. 2537 pct. 2 și 3, art. 2539 denumirea marginală și alin. (3), art. 2541 alin. (6), art. 2547, art. 2559 alin. (1), art. 2570, art. 2575, art. 2578 alin. (1) și (3), art. 2579 alin. (1), art. 2585 alin. (2), art. 2587 alin. (2), art. 2589 alin. (2), art. 2591 alin. (2), art. 2592, art. 2600 alin. (1) lit. c) și d), art. 2601 partea introductivă, art. 2605 alin. (1), art. 2608, art. 2627, art. 2634 alin. (2) și (3), art. 2636, art. 2642 alin. (3), art. 2645 alin. (4); introduce alin. (2) la art. 44, alin. (4) și (5) la art. 114, alin. (4) la art. 130, alin. (3) la art. 150, alin. (3) la art. 323, alin. (2) la art. 360, lit. d) la art. 452, alin. (3) la art. 477, alin. (9) la art. 566, alin. (5) la art. 658, alin. (11) și (12) la art. 788, alin. (3) la art. 878, alin. (6) la art. 1117, alin. (4) la art. 1552, alin. (3) la art. 1635, alin. (11) la art. 1709, alin. (2) la art. 2126, alin. (3) la art. 2164, alin. (4) la art. 2443, alin. (11) la art. 2445, lit. d) la art. 2446 alin. (1), alin. (2) la art. 2519, alin. (4) la art. 2539; abrogă art. 46 alin. (1), art. 1152 alin. (3), art. 1270 alin. (3), art. 1448 alin. (3), art. 1823 alin. (4), art. 2342 alin. (1) pct. 3, art. 2409 alin. (4); înlocuiește, în cuprinsul Codului civil, cu excepția art. 535, termenul "necorporal" cu termenul "incorporal", în cuprinsul art. 44, art. 144 alin. (3), art. 146 alin. (4), art. 172, art. 211 alin. (2), art. 316 alin. (2), art. 386 alin. (1), art. 689 alin. (3), art. 990 alin. (1) și art. 991, expresia "lovite de nulitate relativă" cu termenul "anulabile", în cuprinsul art. 215 alin. (1), art. 299, art. 347 alin. (1), art. 1064 alin. (2), art. 1248 alin. (4), art. 1251 și art. 1252, expresia "lovit/lovită de nulitate relativă" cu termenul "anulabil/anulabilă", după caz, în cuprinsul Codului civil, sintagmele "persoane juridice fără/cu scop patrimonial", "fără scop patrimonial" și "cu scop patrimonial" cu sintagmele "persoane juridice fără/cu scop lucrativ", "fără scop lucrativ" și, respectiv, "cu scop lucrativ", în cuprinsul Codului civil, termenul "comunitar/comunitare" cu termenul "Uniunii Europene", în cuprinsul Codului civil, termenul "bancă" și expresiile "instituție bancară" și "societate bancară" cu expresia "instituție de credit", în cuprinsul art. 1186 alin. (2), art. 1191 alin. (1), art. 1196 alin. (2), art. 1200 alin. (2), art. 1240 alin. (2), art. 1266 alin. (2), art. 1494 alin. (1), art. 1495 alin. (1) și art. 2014 alin. (2), expresia "practicile stabilite între părți" cu expresia "practicile statornicite între părți"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. II partea introductivă
Trimitere la: L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
  L. nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat (abrogata prin L. nr.76/2012)
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
  L. nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
  O.G. nr.130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță (abrogata prin O.U.G. nr.34/2014)
  L. nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
  L. nr.241/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
  L. nr.356/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești (abrogata prin O.G. nr.13/2011)
  L. nr.348/2003 LEGEA POMICULTURII
  L. nr.222/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
  L. nr.296/2004 privind Codul consumului
  L. nr.102/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
  L. nr.227/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
  L. nr.254/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
  L. nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
  L. nr.158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă
  L. nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.518/2011 privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Rectificare: M.Of. nr. 489/8 iul. 2011
Modificată: O.U.G. nr.79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică art. 230 lit. a) și c); introduce art. 1811 și alin. (31) la art. 229
  L. nr.60/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2011 și modifică art. 6, art. 42, art. 45, art. 56 alin. (1), art. 80, art. 82, art. 104 alin. (1), art. 114, art. 151 alin. (1), art. 167, art. 222, art. 229 alin. (3), art. 230 lit. a) și c); introduce art. 81, art. 171, alin. (2) la art. 58, art. 601, art. 821, alin. (4) la art. 104, art. 1061, art. 1101, art. 1102, art. 1181, art. 1231, art. 1431, art. 1601, art. 1781, art. 1811, art. 2051, art. 2052, alin. (31) și (32) la art. 229, art. 2291, art. 2292
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- abrogă, la 1 septembrie 2012, art. 2291
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  L. nr.54/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (33) la art. 229
  L. nr.138/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- modifică art. 1811 alin. (1) și (2)
  O.U.G. nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- modifică art. 1811 alin. (1) și (2)
Referită de: Decizie nr.2/2019 DECIZIA nr. 2 din 14 ianuarie 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 226, raportat la art. 95 pct. 2 din Codul de procedură civilă
  Decizie nr.13/2020 DECIZIA nr. 13 din 18 mai 2020 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 226 alin. (1) raportat la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 132/2017
Modificată: D.C.C. nr.795/2020 DECIZIA nr. 795 din 4 noiembrie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozitiile art. 229 alin. (3) (termenul se împlineste la 10 februarie 2021) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.795/2020 DECIZIA nr. 795 din 4 noiembrie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 229 alin. (3) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- art. 229 alin. (3)
Modificată: L. nr.140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităti intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative
- abrogă art. 211 si art. 229 alin. (33)


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 16:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.