LEGE nr.169 din 27 octombrie 1997
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
  O. nr.5.151/2002 al ministrului educației și cercetării și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a fermei didactice din unitățile de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.1.189/2007)
  H.G. nr.401/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
  H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
  H.G. nr.1.066/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie (abrogat prin H.G. nr.1.210/2004)
  H.G. nr.1.217/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 și 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
  O. nr.65/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire a cadastrului amenajărilor de îmbunătățiri funciare
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  H.G. nr.153/2004 privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
  H.G. nr.367/2004 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 8.840,7 ha, din fondul forestier proprietate publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în fondul forestier proprietate publică a unor unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud și în administrarea consiliilor locale ale acestora
  H.G. nr.1.546/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile și a celor forestiere, sursele financiare și modalitățile de plată către foștii proprietari
  H.G. nr.1.711/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Iași
  H.G. nr.2.203/2004 privind înființarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Iași prin reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Vitivinicolă Iași
  O. nr.456/2004 al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea tarifelor privind activitățile desfășurate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate (abrogat prin O. nr.128/2007)
  H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor
  Decizie nr.425/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
  H.G. nr.1.120/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005


Luni, 06 februarie 2023, 10:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.