HOTĂRÂRE nr.735 din 10 noiembrie 1997
privind declararea ca abrogate a unor acte normative

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.735 din 10 noiembrie 1997
Emitent: Guvern
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: scos din evidenta
Publicare: M.Of. nr. 323/24 noi. 1997 text
Functie activa:
Abrogă: H.C.M. nr.1.390/1951 privind reglementarea cedării sălilor de cinematograf aflate în folosința întreprinderilor cinematografice
  H.C.M. nr.1.553/1951 privind stabilirea unor adaosuri de preț pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare de transport ale mărfurilor vândute la sate
  H.C.M. nr.91/1951 privind stabilirea tarifelor radiofonice
  H.C.M. nr.965/1951 privind măsuri de îmbunătățire a acțiunii de radioficare
  H.C.M. nr.1.542/1951 privind măsuri ce trebuie luate pentru îmbunătățirea activității bibliotecilor din Republica Populară Română
  H.C.M. nr.852/1952 privind punerea în mod temporar la dispoziția Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport, a Confederației Generale a Muncii și a asociațiilor sportive a sportivilor fruntași
  H.C.M. nr.2.061/1952 privind punerea în aplicare a regulamentului pentru organizarea transporturilor feroviare marșrutizate
  H.C.M. nr.2.848/1952 privind extinderea Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1.303/1950 privind stabilirea regimului special de remunerare a personalului ce va asigura extinderea stațiilor de Cable Herțiene ale Comitetului de Radio, situate la altitudini de la 600/2.500 m, asupra salariaților de la stațiile de observații hidrometeorologice din cadrul Direcției Generale Hidrometeorologice
  H.C.M. nr.147/1952 privind efectuarea reformei bănești și reducerile de prețuri
  H.C.M. nr.149/1952 privind punerea în circulație a noilor bilete de bancă și monedelor divizionare
  H.C.M. nr.1.408/1952 privind măsuri de îmbunătățire a difuzării presei
  H.C.M. nr.2.238/1952 privind regimul lucrărilor de traducere și stabilirea tarifelor pentru personalul nescriptic folosit în lucrările de traducere sau cu caracter redacțional
  H.C.M. nr.2.337/1952 privind reduceri și scutiri de majorări de întârziere la plata impozitelor și taxelor, acordate oamenilor muncii
  H.C.M. nr.2.059/1953 privind plata diurnelor și cheltuielilor de transport ale personalului Procuraturii Republicii Populare Române, trimis în delegație în interes de serviciu
  H.C.M. nr.2.320/1953 privind achizițiile unităților de alimentație publică ale comerțului de stat
  H.C.M. nr.3.708/1953 privind îmbunătățirea sistemului de plata muncii și a condițiilor de trai ale personalului silvic
  H.C.M. nr.3.759/1953 privind achizițiile unităților de alimentație publică, de stat și cooperatiste
  H.C.M. nr.635/1953 privind înființarea insignei "Evidențiat în munca medico-sanitară"
  H.C.M. nr.509/1954 privind întregirea fracțiilor de bani la prețurile de vânzare cu amănuntul
  H.C.M. nr.790/1954 privind înființarea întreprinderii de stat "Editura pentru Literatură Politică"
  H.C.M. nr.942/1954 privind organizarea și funcționarea cinematografelor sătești
  H.C.M. nr.983/1954 privind îmbunătățirea sistemului de asigurare a școlilor cu manuale
  Disp.C.M nr.29/1954 privind aprobarea Instrucțiunilor-anexă în legătură cu aplicarea Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 509 din 13 aprilie 1954 privind întregirea fracțiilor de bani la prețurile de vânzare cu amănuntul - întocmite de Ministerul Comerțului Interior de comun acord cu Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Finanțelor
  H.C.M. nr.2.583/1954 privind asigurarea apariției și expedierii la timp a ziarelor și publicațiilor periodice
  H.C.M. nr.1.069/1954 privind instituirea insignei "Evidențiat în munca culturală de masă"
  H.C.M. nr.1.505/1954 privind reglementarea plății orelor de muncă prestate peste timpul normal de lucru de către salariații care lucrează în tură continuă, turnus, în ore de gardă și de serviciu pe unitate
  H.C.M. nr.2.810/1954 privind stabilirea prețului de vânzare cu amănuntul la sodă caustică superioară în solzi
  H.C.M. nr.270/1955 privind stabilirea numărului de ore suplimentare pe care le pot efectua anual unele meserii din cadrul Ministerului Industriei Cărbunelui și stabilirea duratei normale de lucru pe unele funcții din cadrul aceluiași minister
  H.C.M. nr.742/1955 privind aprobarea prețurilor de vânzare la "Chibrituri pentru menaj"
  H.C.M. nr.1.070/1955 privind îmbunătățirea sistemului de salarizare, stimularea calificării muncitorilor și creșterea productivității muncii în industria cărbunelui
  H.C.M. nr.2.519/1955 privind exceptarea restaurantului Ministerului Afacerilor Interne de la Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.2.701/1954 și funcționarea lui ca gospodărie socialistă internă
  H.C.M. nr.3.054/1955 privind livrarea și plata lânii produse de către întreprinderile agricole de stat pe baza randamentului rezultat la spălare
  H.C.M. nr.1.093/1955 privind aprobarea Regulamentului privind întocmirea și executarea Bugetului asigurărilor sociale de stat
  H.C.M. nr.2.022/1955 privind stabilirea tarifului abonamentelor de călătorie pentru salariați și școlari și a taxelor de călătorie pentru copii pe căile ferate forestiere și industriale
  H.C.M. nr.173/1956 privind organizarea cursurilor de limbi străine pentru personalul Ministerului Afacerilor Externe și al Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale
  H.C.M. nr.1.457/1956 privind îmbunătățirea sistemului de difuzare a manualelor școlare
  H.C.M. nr.2.424/1956 privind organizarea comisiilor permanente de colaborare economică și tehnico-științifică pe ramuri ale Republicii Populare Române
  H.C.M. nr.365/1956 privind acordarea dreptului de folosire a sigiliului cu stema Republicii Populare Române unor unități de învățământ și educație
  H.C.M. nr.452/1956 privind aprobarea Regulamentului privind relațiile dintre organele difuzării presei din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor și editurile și administrațiile de ziare și publicații periodice
  H.C.M. nr.1.878/1956 privind aprobarea unor măsuri pentru stimularea difuzorilor voluntari de presă
  H.C.M. nr.1.906/1956 privind instituirea insignei "Pentru merite milițienești"
  H.C.M. nr.1.981/1956 privind unele măsuri organizatorice în sistemul caselor de economii și consemnațiuni
  H.C.M. nr.2.775/1956 privind organizarea experimentării lucrărilor de construcții-montaj pe șantiere
  H.C.M. nr.435/1957 privind înființarea Departamentului cultelor
  H.C.M. nr.803/1957 privind reglementarea nomenclaturii funcțiilor, salariilor tarifare și altor drepturi ale personalului redacțional din presă
  H.C.M. nr.906/1957 privind stabilirea noului preț al încălțămintei reformate ce iese din dotarea armatei și se valorifică în circuitul economic
  H.C.M. nr.1.996/1957 privind aprobarea tarifelor emisiunilor de radiodifuziune și televiziune
  H.C.M. nr.352/1957 privind reglementarea unor cumpărări și angajarea de lucrări și servicii în afara sectorului socialist
  H.C.M. nr.629/1957 privind organizarea comisiilor regionale și birourilor raionale de prețuri și reglementarea atribuțiilor comitetelor executive ale sfaturilor populare în domeniul stabilirii prețurilor la legume, zarzavaturi și fructe
  H.C.M. nr.1.368/1957 privind stabilirea prețurilor de vânzare cu amănuntul la unele sorturi de șuruburi
  H.C.M. nr.1.737/1957 privind modificarea unor tarife telefonice, de radio și radioficare, precum și aplicarea unor măsuri în sectoarele de telefonie și radio
  H.C.M. nr.1.931/1957 privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Decretului nr.325/1955 privind reglementarea modului de conferire a ordinelor și medaliilor Republicii Populare Române persoanelor decorate cu ordine sau medalii în perioada 23 august 1944 - 30 decembrie 1947
  D.C.M nr.49/1958 privind încadrarea drepturilor patrimoniale cuvenite unor moștenitori pentru editarea operelor
  H.C.M. nr.636/1958 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli de la art. 18 "Alte cheltuieli din planurile de cheltuieli ale procuraturilor de regiune"
  H.C.M. nr.787/1958 privind salarizarea personalului navigant și auxiliar de pe navele comerciale, maritime și fluviale
  H.C.M. nr.1.009/1958 privind exceptarea de la aplicarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1.553/1951, a centrelor muncitorești și a localităților balneoclimaterice din mediul rural
  H.C.M. nr.1.865/1958 privind unele măsuri cu caracter financiar
  H.C.M. nr.1.014/1958 privind organizarea și efectuarea alegerilor de asesori populari
  H.C.M. nr.1.701/1958 privind reglementarea modului de finanțare a organizării șantierelor de construcții-montaj și trecerea ca mijloace fixe la organizațiile de construcții-montaj a unor construcții și utilaje prevăzute în proiectul de organizare a executării lucrărilor de construcții-montaj
  H.C.M. nr.57/1959 privind reglementarea condițiilor de angajare sau detașare a personalului sezonier în unitățile de alimentație publică din stațiunile balneoclimaterice, pe timpul sezonului de vară
  H.C.M. nr.234/1959 privind difuzarea gratuită a publicațiilor Academiei Republicii Socialiste România, editate de Editura Academiei Republicii Socialiste România, precum și de alte edituri
  H.C.M. nr.1.053/1959 privind regimul indemnizațiilor și sporurilor ce se pot acorda salariaților nelocalnici trimiși la lucrări pe șantiere sau în locuri izolate
  H.C.M. nr.1.117/1959 privind reglementarea acordării premiilor, alimentației de efort a sportivilor fruntași și a învoirilor din producție a sportivilor
  H.C.M. nr.1.701/1959 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul la unele produse industriale
  H.C.M. nr.309/1960 privind trecerea unor sarcini de aprovizionare de la Ministerul Economiei Forestiere la Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum și la Ministerul Comerțului
  H.C.M. nr.1.000/1960 privind îmbunătățirea popularizării și difuzării cărții la sate
  H.C.M. nr.128/1960 privind măsuri organizatorice în sectorul teatral subordonat Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului București (înființarea unor teatre)
  H.C.M. nr.1.727/1960 privind stabilirea prețurilor de vânzare pentru strugurii și vinurile livrate de unitățile agricole de stat
  H.C.M. nr.1.784/1960 privind reducerea prețurilor cu amănuntul la unele produse din lut
  H.C.M. nr.1.881/1960 privind aprobarea planului de credite pe termen scurt și a planului de casă pe trimestrul I/1961
  H.C.M. nr.1.242/1960 privind reglementarea confecționării ștampilelor și sigiliilor fără stema Republicii Populare Române, precum și sancționarea contravențiilor la aceste dispoziții
  H.C.M. nr.124/1961 privind organizarea participării întreprinderilor comerciale și industriale din Republica Populară Română la târgurile și expozițiile internaționale
  H.C.M. nr.510/1961 privind stabilirea prețului de vânzare cu amănuntul pentru chibrituri tip Brăila în cutii de carton
  H.C.M. nr.543/1961 privind asimilarea fabricației de compresoare și organizarea producției de matrițe pentru cauciuc și mase plastice
  H.C.M. nr.723/1961 privind creditarea întreprinderilor de difuzare a cărții de sub îndrumarea și controlul Consiliului Culturii și Educației Socialiste
  H.C.M. nr.520/1961 privind înregistrarea, funcționarea și deținerea mijloacelor de tipărire, a utilajelor pentru confecții de hârtie și carton, precum și a utilajelor pentru legătorie
  H.C.M. nr.13/1962 privind îmbunătățirea salarizării personalului operativ din bucătăriile și laboratoarele de cofetărie-patiserie ale alimentației publice și pentru instituirea distincției de "Maestru în arta culinară"
  H.C.M. nr.504/1962 privind unele măsuri pentru asigurarea cazării muncitorilor constructori
  H.C.M. nr.948/1962 privind stabilirea prețurilor de vânzare pentru vinuri, țuică și rachiu natural
  H.C.M. nr.1.112/1962 privind stabilirea unor drepturi pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat din transporturile navale, precum și pentru docherii din porturi
  H.C.M. nr.1.187/1962 privind vânzarea de autoturisme către populație
  H.C.M. nr.1.273/1962 privind acoperirea unor cheltuieli specifice asigurărilor sociale, din bugetul asigurărilor sociale de stat
  H.C.M. nr.1.274/1962 privind stabilirea retribuțiilor procentuale în rețeaua difuzării presei
  H.C.M. nr.311/1962 privind organizarea executării reparațiilor capitale de tractoare și trolii S.80 și S.100, de motoare Diesel peste 80 C.P. și de pompe cu piston pentru foraj și extracție
  H.C.M. nr.483/1962 privind aprobarea schemei de clasificare a ramurilor economiei naționale
  H.C.M. nr.1.052/1962 privind îmbunătățirea învățământului seral și fără frecvență de cultură generală și superior
  H.C.M. nr.80/1963 privind întregirea fracțiilor în bani la prețurile cu amănuntul ale cărților
  H.C.M. nr.170/1963 privind unele măsuri pentru calificarea și cointeresarea materială a personalului operativ și muncitorilor care lucrează în unitățile de alimentație publică și hoteliere din stațiunea Mamaia
  H.C.M. nr.172/1963 privind exercitarea activității comerciale și de alimentație publică în stațiile de cale ferată
  H.C.M. nr.827/1963 privind îmbunătățirea regimului de cumpărare a fânurilor
  H.C.M. nr.830/1963 privind înființarea "Întreprinderii de colectarea și transportul paielor pentru industria de celuloză" de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei, precum și stabilirea prețurilor pentru paiele balotate
  H.C.M. nr.1.003/1963 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate în domeniul artelor plastice
  H.C.M. nr.103/1964 privind scoaterea comunelor incluse în teritoriul administrativ al orașelor regionale și al orașului Constanța de sub prevederile Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1.553/1951
  H.C.M. nr.564/1964 privind drepturile personalului Direcției Generale a Aviației Civile din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, detașat pe Litoral pentru asigurarea transportului de turiști
  H.C.M. nr.909/1964 privind îmbunătățirea salarizării și alte drepturi ce se acordă unor categorii de angajați ai Oficiului Național de Turism "Carpați"
  H.C.M. nr.11/1964 privind stabilirea tarifelor în vederea asigurării contoarelor pentru gaze naturale și unele măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării populației cu combustibil
  H.C.M. nr.98/1964 privind introducerea noilor modele de uniforme școlare și stabilirea prețurilor cu amănuntul pentru aceste uniforme
  H.C.M. nr.102/1964 privind generalizarea externatului în învățământul superior medical
  H.C.M. nr.354/1964 privind unele măsuri pentru creșterea încasărilor din activitatea turistică
  H.C.M. nr.1.002/1964 privind aprobarea "Regulamentului privind contractul de proiectare"
  H.C.M. nr.522/1965 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul și a prețurilor cu ridicata ale industriei pentru unele bunuri de consum și piese de schimb, precum și a prețurilor unor publicații periodice
  H.C.M. nr.539/1965 privind exceptarea produselor alimentare destinate aprovizionării muncitorilor forestieri de la prevederile Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1.553/1951 privind stabilirea unor adaosuri de preț pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare de transport ale mărfurilor vândute la sate
  H.C.M. nr.912/1965 privind indemnizația de parcurs pentru personalul de pe autovehiculele de deservire generală din unitățile Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor
  H.C.M. nr.1.056/1965 privind exceptarea produselor alimentare desfăcute prin unele unități de alimentație publică de la prevederile Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1.553/1951 privind stabilirea unor adaosuri de preț pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare de transport ale mărfurilor vândute la sate
  H.C.M. nr.1.577/1965 privind creditarea unor stocuri de tutunuri brute fermentate la fabricile de țigarete și întreprinderi de fermentarea tutunului
  H.C.M. nr.12/1965 privind autorizarea vânzării unor mărfuri în vagoanele restaurant și de dormit și a introducerii și scoaterii din țară a sumelor realizate din aceste vânzări
  H.C.M. nr.228/1965 privind stabilirea tarifelor pentru hoteluri și unele măsuri în vederea îmbunătățirii activității hoteliere
  H.C.M. nr.405/1965 privind repartizarea, valorificarea și stabilirea tarifelor pentru locurile de odihnă și tratament balnear, precum și unele măsuri pentru îmbunătățirea activității întreprinderilor economice balneoclimaterice ale sfaturilor populare
  H.C.M. nr.570/1965 privind reglementarea vânzării, cumpărării și circulației grâului, secarei, porumbului, precum și făinurilor acestora
  H.C.M. nr.802/1965 privind remunerarea pe bază de cotă procentuală și tarife, precum și drepturile personalului astfel remunerat
  H.C.M. nr.26/1966 privind sprijinirea de către stat a cetățenilor de la orașe în construirea de locuințe proprietate personală
  H.C.M. nr.270/1966 privind utilizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a fondului special de valută
  H.C.M. nr.1.225/1966 privind baterea monedelor metalice cu denumirea statului "Republica Socialistă România"
  H.C.M. nr.1.954/1966 privind imprimarea biletelor de bancă cu noua denumire a statului "Republica Socialistă România"
  H.C.M. nr.2.223/1966 privind modul de finanțare a activității pionierești
  H.C.M. nr.457/1966 privind înființarea, organizarea și funcționarea Administrației de Stat Loto-pronosport
  H.C.M. nr.1.472/1966 privind trecerea Institutului de proiectări și cercetări pentru utilaj petrolier București de la Ministerul Petrolului la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, precum și stabilirea profilului acestui institut
  H.C.M. nr.1.966/1966 privind instituirea "Zilei Recoltei"
  H.C.M. nr.1.975/1966 privind unele măsuri pentru dezvoltarea producției de pâine în comune
  H.C.M. nr.368/1967 privind unele drepturi materiale ale doctoranzilor, celor care urmează cursul postuniversitar, studenților, elevilor și cursanților de la școlile și cursurile de partid
  H.C.M. nr.435/1967 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea direcțiilor, serviciilor și birourilor de personal, evidența personalului, precum și metodologia activității de personal și unele măsuri privitoare la îmbunătățirea activității acestora
  H.C.M. nr.1.828/1967 privind unele măsuri privind evitarea pătrunderii în rețeaua comercială a mărfurilor necorespunzătoare calitativ
  H.C.M. nr.2.730/1967 privind reglementarea concediilor de studii pentru cei ce urmează învățământul superior și postuniversitar de partid
  H.C.M. nr.2.918/1967 privind creditarea unor lucrări de organizare a șantierelor de construcții-montaj
  H.C.M. nr.930/1967 privind finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea concursurilor și campionatelor școlare ale școlilor profesionale și tehnice care primesc absolvenți ai școlilor generale
  H.C.M. nr.1.320/1967 privind întocmirea dărilor de seamă contabile asupra executării bugetului de stat
  H.C.M. nr.2.380/1967 privind reorganizarea și înființarea unor institute de cercetări agricole, precum și trecerea centrelor regionale de reproducție și selecție a animalelor din subordinea Consiliului Superior al Agriculturii în subordinea consiliilor agricole regionale
  H.C.M. nr.2.963/1967 privind stabilirea tarifelor de cazare și a prețurilor de desfacere a mărfurilor la cabanele turistice
  H.C.M. nr.3.236/1967 privind reglementarea schimbului unor bunuri de consum cu alte țări și înființarea întreprinderii de stat pentru comerțul exterior "Mercur", sub îndrumarea și controlul Ministerului Comerțului Interior
  H.C.M. nr.3.251/1967 privind unele măsuri pentru creșterea producției de cărămizi din argilă arsă și a varului bulgări, fabricate pe plan local
  H.C.M. nr.40/1968 privind unele măsuri în legătură cu publicitatea pentru produse străine prin emisiunile de radio și televiziune, presă, publicații și cinematografie
  H.C.M. nr.542/1968 privind finanțarea de la buget a unor construcții și instalații hidrometrice, hidrogeologice și dispozitive pentru măsurarea debitelor de apă, aparținând Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor
  H.C.M. nr.1.356/1968 privind calcularea ajutoarelor materiale în cadrul asigurărilor sociale de stat, angajaților din unitățile la care se experimentează sau se aplică noul sistem de salarizare
  H.C.M. nr.1.492/1968 reglementarea unor condiții de remunerare a membrilor Academiei Republicii Socialiste România și a altor oameni de știință
  H.C.M. nr.1.862/1968 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea aprovizionării necesare realizării planului tehnic al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii
  H.C.M. nr.2.020/1968 stabilirea drepturilor bănești ale deputaților consiliilor populare județene aflați în deplasare
  H.C.M. nr.2.486/1968 privind stabilirea duratei timpului de lucru și acordarea sporului pentru condiții deosebite de muncă unor salariați de la Combinatul chimic Craiova și Combinatul de fibre artificiale Brăila
  H.C.M. nr.367/1968 privind stabilirea numărului judecătoriilor și notariatelor de stat locale, precum și a razei lor teritoriale
  H.C.M. nr.392/1968 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul la sape pentru agricultură, cazmale, pluguri și brăzdare (fiare de plug)
  H.C.M. nr.474/1968 privind unele măsuri referitoare la Academia "Ștefan Gheorghiu" pentru pregătirea cadrelor de conducere a activității de partid, social-politice, economice și administrației de stat
  H.C.M. nr.492/1968 privind unele măsuri pentru sprijinirea cooperației meșteșugărești și a cooperației de consum în sporirea producției de bunuri de consum și a serviciilor prestate populației
  H.C.M. nr.766/1968 privind stabilirea cuantumului diurnelor fixe și indemnizațiilor care se acordă angajaților trimiși în delegare sau detașați
  H.C.M. nr.940/1968 privind unele măsuri pentru folosirea posturilor telefonice și receptoarelor de radio și de televiziune de către organizațiile socialiste
  H.C.M. nr.1.036/1968 privind crearea evidenței centralizate a traducerilor științifice și tehnice
  H.C.M. nr.1.148/1968 privind trecerea activității de achiziție, preluare, prelucrare și livrare a penelor și părului destinate pentru export, de la Ministerul Comerțului Exterior la Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum
  H.C.M. nr.1.370/1968 privind modificarea rabaturilor comerciale la unele produse
  H.C.M. nr.1.597/1968 privind trecerea unor activități de export-import de la Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul Comerțului Interior și Ministerul Economiei Forestiere la Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești și la Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, precum și autorizarea acestor organizații centrale de a înființa o întreprindere de comerț exterior
  H.C.M. nr.2.170/1968 privind autorizarea înființării Biroului de Turism pentru Tineret al Uniunii Tineretului Comunist, precum și stabilirea unor măsuri cu privire la funcționarea sa
  H.C.M. nr.2.556/1968 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul la radiatoare din fontă pentru calorifer
  H.C.M. nr.2.740/1968 privind examenul de diplomă în instituțiile de învățământ superior
  H.C.M. nr.52/1969 privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în întreprinderile cu profil de industrie alimentară de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Alimentare
  H.C.M. nr.172/1969 privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în întreprinderile de industrie ușoară de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Ușoare
  H.C.M. nr.565/1969 privind organizarea unor activități pentru turiștii străini de către Consiliul Superior al Agriculturii în colaborare cu Oficiul Național de Turism al Republicii Socialiste România
  H.C.M. nr.589/1969 privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în întreprinderile de industrie locală ale consiliilor populare
  H.C.M. nr.840/1969 privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în unitățile din industria materialelor de construcții
  H.C.M. nr.1.299/1969 privind aprobarea raportării producției și a livrărilor la unele sortimente de celuloză și hârtie pe bază de indici de echivalență
  H.C.M. nr.1.520/1969 privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în unitățile din industria de exploatare și prelucrarea lemnului și din silvicultură
  H.C.M. nr.1.889/1969 privind unele măsuri în legătură cu înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Construcțiilor Industriale
  H.C.M. nr.1.932/1969 privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor la unitățile agricole de stat de sub îndrumarea și controlul Consiliului Superior al Agriculturii
  H.C.M. nr.2.008/1969 privind autorizarea Ministerului de Interne de a folosi personal care să fie plătit din fondul nescriptic pentru trierea și prelucrarea fondului arhivistic cu caracter operativ
  H.C.M. nr.2.165/1969 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Ministerului Comerțului Interior
  H.C.M. nr.2.256/1969 privind acordarea de credite populației pentru locuințe proprietate personală de către Casa de Economii și Consemnațiuni și stabilirea nivelului dobânzilor
  H.C.M. nr.2.350/1969 privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în unitățile de transporturi căi ferate
  H.C.M. nr.2.351/1969 privind experimentarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în unitățile sanitare
  H.C.M. nr.2.382/1969 privind experimentarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor pentru personalul din navigația civilă
  H.C.M. nr.2.383/1969 privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în unitățile din ramura construcții-montaj
  H.C.M. nr.234/1969 privind uniforma pentru comandanții și tinerii care participă la activitatea de pregătire pentru apărarea patriei
  H.C.M. nr.401/1969 privind unele măsuri referitoare la personalul didactic de la Centrul de perfecționare a cadrelor care muncesc cu pionierii
  H.C.M. nr.404/1969 privind stabilirea numărului și razei teritoriale a tribunalelor militare
  H.C.M. nr.568/1969 privind aprobarea categoriilor de clădiri diversificate pentru magazine și unități de alimentație publică
  H.C.M. nr.597/1969 privind utilizarea și retribuirea cu ora sau pe lucrare a unor angajați din alte sectoare de activitate, în cadrul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor de Export
  H.C.M. nr.740/1969 privind coordonarea de către Ministerul Comerțului Interior a activității de aprovizionare cu combustibili solizi și de desfacere a acestora
  H.C.M. nr.931/1969 privind angajarea în muncă a studenților de la învățământul de zi
  H.C.M. nr.1.108/1969 privind stabilirea normelor de venit și încadrarea localităților în zone, în vederea stabilirii impozitului pe veniturile agricole realizate de gospodăriile agricole, altele decât unitățile de stat și cooperativele agricole de producție
  H.C.M. nr.1.382/1969 privind aprobarea stabilirii de către Ministerul Finanțelor a modalității de calcul al fracțiunilor de leu la toate sumele ce se încasează și se plătesc de către organizațiile socialiste
  H.C.M. nr.1.701/1969 privind trecerea activităților de navlosire, agenturare, aprovizionare și prestare de servicii la nave, precum și de expediție maritimă și fluvială prin porturile românești de la Ministerul Comerțului Exterior la Ministerul Transporturilor și înființarea întreprinderii de navlosire, agenturare și aprovizionare de nave - Navlomar - sub îndrumarea și controlul Ministerului Transporturilor
  H.C.M. nr.2.189/1969 privind aprobarea Statutului tip al Asociației de cooperare pentru construirea de locuințe proprietate personală și stabilirea unor norme de aplicare a Legii nr. 9 din 9 mai 1968
  H.C.M. nr.2.215/1969 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității editoriale
  H.C.M. nr.2.288/1969 privind sancționarea contravențiilor la normele privind regimul multiplicatoarelor, al materialelor necesare reproducerii scrierilor și al ștampilelor și sigiliilor fără stema Republicii Socialiste România
  H.C.M. nr.2.368/1969 privind stabilirea prețului cu amănuntul la autoturismul de oraș "Dacia 1300", standard
  H.C.M. nr.46/1970 privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în unitățile din ramura circulației mărfurilor
  H.C.M. nr.57/1970 privind asigurarea fondurilor valutare necesare participării Întreprinderii de stat pentru comerțul exterior "Geomin" la unele societăți mixte româno-chiliene, precum și pentru finanțarea biroului de inginerie minieră, ce se înființează în Republica Peru
  H.C.M. nr.105/1970 privind modificarea prețurilor cu amănuntul la unele bunuri de consum din import
  H.C.M. nr.135/1970 privind drepturile materiale ce se acordă membrilor formațiilor și ansamblurilor artistice ale Palatului Pionierilor din București
  H.C.M. nr.148/1970 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară
  H.C.M. nr.194/1970 privind experimentarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor personalului din sectorul educației fizice și sportului
  H.C.M. nr.215/1970 privind experimentarea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor personalului din presă, edituri și unități de documentare
  H.C.M. nr.443/1970 privind unele măsuri pentru execuția, finanțarea și acordarea de credite pentru construcția de locuințe proprietate personală
  H.C.M. nr.494/1970 privind înființarea unor întreprinderi sub îndrumarea și controlul Ministerului Comerțului Interior
  H.C.M. nr.599/1970 privind aplicarea prevederilor art. 9 din Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.1.932/1969 și specialiștilor din agricultură cu studii superioare din C.A.P.
  H.C.M. nr.758/1970 privind creditarea unor stocuri supranormative disponibile de piese de schimb auto și pentru materialul rulant de cale ferată
  H.C.M. nr.833/1970 privind înființarea și organizarea Oficiului Economic Central "Carpați"
  H.C.M. nr.846/1970 privind determinarea și evidența folosirii capacităților de producție în industrie
  H.C.M. nr.1.063/1970 privind salarizarea contabililor șefi din cooperativele agricole de producție
  H.C.M. nr.1.081/1970 privind remunerarea cadrelor artistice angajate pe bază de contract pentru realizarea de filme
  H.C.M. nr.1.100/1970 privind aprobarea Normelor privind asigurarea calității, nivelului tehnic și performanțelor superioare ale instalațiilor complexe, liniilor tehnologice, echipamentelor, mașinilor, utilajelor unicate de importanță deosebită, a avioanelor, navelor și aparaturii ce se procură din import
  H.C.M. nr.1.257/1970 privind înființarea Întreprinderii pentru comerțul cu ridicata de produse textile-încălțăminte Brașov, sub îndrumarea și controlul Ministerului Comerțului Interior
  H.C.M. nr.1.290/1970 privind remunerarea activității prestate în cadrul comisiilor de examinare pentru constatarea calificării în condițiile Legii nr. 13/1968
  H.C.M. nr.1.507/1970 privind organizarea și funcționarea Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică
  H.C.M. nr.1.957/1970 privind modificarea prețurilor cu amănuntul la împâslitura din fibre de sticlă bitumată tip I.A. și la cartonul bitumat
  H.C.M. nr.94/1970 privind trecerea de la Ministerul Industriei Alimentare la Ministerul Comerțului Interior a unor activități de import de produse alimentare
  H.C.M. nr.424/1970 privind stabilirea unor măsuri în legătură cu regimul pașapoartelor
  H.C.M. nr.454/1970 privind regimul de stabilire a cheltuielilor speciale de export
  H.C.M. nr.527/1970 privind aprobarea Statutului Academiei de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România și unele măsuri pentru organizarea și funcționarea acestei Academii
  H.C.M. nr.528/1970 privind înființarea centralei "Delta Dunării" sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Alimentare
  H.C.M. nr.545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populației
  H.C.M. nr.820/1970 privind uniforma pentru comandanții de pionieri și pentru activiștii Organizației Pionierilor din Republica Socialistă România
  H.C.M. nr.822/1970 privind alocațiile zilnice de hrană pentru acțiunile bugetare și consumurile colective din sectorul special
  H.C.M. nr.877/1970 privind unele măsuri referitoare la reorganizarea unor instituții și întreprinderi cultural-artistice
  H.C.M. nr.958/1970 privind stabilirea prețului cu amănuntul pentru autoturismul de oraș "Dacia 1100" sport
  H.C.M. nr.1.054/1970 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor
  H.C.M. nr.1.117/1970 privind folosirea manualelor școlare atribuite gratuit elevilor și personalului didactic de la școli generale și licee
  H.C.M. nr.1.318/1970 privind înființarea unor întreprinderi industriale de stat sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini
  H.C.M. nr.1.324/1970 privind aplicarea sistemului contractual în activitatea cabinetelor județene, municipale și orășenești pentru probleme de organizare științifică a producției și a muncii
  H.C.M. nr.1.587/1970 privind unele măsuri de raționalizare a consumului de material lemnos
  H.C.M. nr.1.783/1970 privind aprobarea Regulamentului pentru asigurarea ordinii navigației pe lacul Snagov
  H.C.M. nr.1.835/1970 privind unele măsuri în legătură cu aprovizionarea tehnicomaterială pentru activitatea de cercetare științifică
  H.C.M. nr.1.970/1970 privind îmbunătățirea cointeresării materiale a lucrătorilor din întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii
  H.C.M. nr.42/1971 privind acordarea de credite întreprinderilor de stat pentru exportul de studii, proiecte, realizarea de lucrări și prestarea de servicii în străinătate în domeniul construcții-montaj, pentru completarea fondurilor de organizare a șantierelor
  H.C.M. nr.330/1971 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Ministerului Turismului
  H.C.M. nr.364/1971 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă personalului trimis de unitățile din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să acorde asistență tehnică la recepția, montajul, probele sau punerea în funcțiune a mașinilor, utilajelor și instalațiilor executate
  H.C.M. nr.494/1971 privind salarizarea personalului tehnic-administrativ și operativ din cadrul Întreprinderii Hotel Intercontinental București
  H.C.M. nr.511/1971 privind indicatorii tehnico-economici la investiția Instalația sodă caustică electrolitică
  H.C.M. nr.1.278/1971 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe
  H.C.M. nr.1.415/1971 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei guvernamentale pentru raționalizarea sistemului de evidență în unitățile socialiste
  H.C.M. nr.723/1971 privind creditarea întreprinderilor de difuzare a cărții sub îndrumarea și controlul C.C.E.S.
  H.C.M. nr.1.573/1971 privind înființarea Institutului de științe politice și de studiere a problemei naționale al Academiei de Științe Sociale și Politice
  H.C.M. nr.1.578/1971 privind organizarea unitară și judicioasă a acțiunilor de protocol și de reprezentare în țară și străinătate și pentru reducerea și folosirea cât mai rațională a fondurilor destinate acestor acțiuni
  H.C.M. nr.1.732/1971 privind unele măsuri în legătură cu organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Învățământului
  H.C.M. nr.350/1971 privind finanțarea acțiunilor de amendare a solurilor acide și alcaline ce aparțin cooperativelor agricole de producție
  H.C.M. nr.351/1971 privind efectuarea cheltuielilor pentru reclama comercială
  H.C.M. nr.394/1971 privind unele măsuri pentru dezvoltarea în cooperația meșteșugărească a activităților de proiectare, de construcții și reparații în construcții
  H.C.M. nr.504/1971 privind remunerarea specialiștilor folosiți în comisiile de examinare și de acordare a certificatelor de traducător
  H.C.M. nr.576/1971 privind organizarea activității de "service" în străinătate și în țară pentru produsele executate de unitățile cu statut de centrală, întreprinderile, fabricile și uzinele ce funcționează în componența acestora sau în subordinea ministerelor și celorlalte organe centrale
  H.C.M. nr.678/1971 privind înființarea Întreprinderii pentru desfacerea cu ridicata a mărfurilor alimentare din import
  H.C.M. nr.724/1971 privind înființarea unor întreprinderi industriale de stat, sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini
  H.C.M. nr.933/1971 privind stabilirea de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București a funcțiilor care dau dreptul la decontarea cheltuielilor efectuate cu mijloace de transport în comun în cadrul municipiilor sau orașelor de reședință
  H.C.M. nr.1.004/1971 privind plata lucrărilor executate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii în raport cu producția obținută de cooperativele agricole de producție
  H.C.M. nr.1.218/1971 privind predarea către unitățile agricole cooperatiste a unor fonduri fixe și mijloace circulante casate
  H.C.M. nr.1.346/1971 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Consiliului Culturii și Educației Socialiste
  H.C.M. nr.1.528/1971 privind reducerea prețurilor cu amănuntul la radioreceptoarele și televizoarele din producția internă
  H.C.M. nr.1.540/1971 privind regimul de preț al produselor de carieră și balastieră
  H.C.M. nr.1.733/1971 privind reorganizarea unităților agricole de stat
  H.C.M. nr.270/1972 privind drepturile în valută cuvenite șoferilor care efectuează transporturi internaționale de mărfuri
  H.C.M. nr.509/1972 privind remunerarea colaboratorilor externi utilizați de către biroul de brevete și invenții pentru străinătate de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România pentru efectuarea lucrărilor specifice, în legătură cu brevetarea invențiilor și înregistrarea mărcilor de fabrică, de comerț și de serviciu
  H.C.M. nr.539/1972 privind autorizarea Uniunii Generale a Sindicatelor din România de a utiliza valuta realizată din activitățile proprii
  H.C.M. nr.557/1972 privind înființarea unor întreprinderi în subordinea Ministerului Comerțului Interior
  H.C.M. nr.624/1972 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor activități de pregătire a cadrelor pentru prelucrarea automată a datelor
  H.C.M. nr.695/1972 privind reducerea duratei timpului de lucru la Secția distileria de gudron din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara
  H.C.M. nr.772/1972 privind unele măsuri cu caracter financiar pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 768/1972 privind normele și tarifele de remunerare a autorilor
  H.C.M. nr.1.061/1972 privind completarea Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 907 din 31 mai 1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale
  H.C.M. nr.1.062/1972 privind stabilirea duratei timpului de lucru de 6 ore pe zi pentru unii salariați de la Combinatul chimic Victoria - orașul Victoria
  H.C.M. nr.1.214/1972 privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.907/1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale
  H.C.M. nr.1.230/1972 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Comitetului de Stat pentru Prețuri
  H.C.M. nr.1.238/1972 privind stabilirea prețurilor de producție, livrare și cu amănuntul pentru garnituri anvelope velo, dimensiunea 20 x 2,125
  H.C.M. nr.1.320/1972 privind îmbunătățirea organizării învățământului seral de subingineri
  H.C.M. nr.1.505/1972 privind aplicarea și experimentarea unor elemente de cointeresare materială a salariaților din unitățile miniere
  H.C.M. nr.218/1972 privind înființarea și organizarea stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii și a trusturilor stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii
  H.C.M. nr.249/1972 privind stabilirea prețului cu amănuntul pentru chibrituri din carton format plic
  H.C.M. nr.372/1972 privind subordonarea unor instituții de învățământ superior
  H.C.M. nr.469/1972 privind termenele maxime de stabilire și avizare a prețurilor și tarifelor pentru produsele și serviciile noi
  H.C.M. nr.513/1972 privind înființarea Întreprinderii comerciale de stat "Central" în municipiul București
  H.C.M. nr.768/1972 privind majorarea tarifelor de remunerare a autorilor
  H.C.M. nr.1.400/1972 privind unele măsuri referitoare la funcționarea RTV
  H.C.M. nr.1.560/1972 privind introducerea sistemului informațional pentru urmărirea prețurilor de producție și de livrare din industrie
  H.C.M. nr.113/1973 privind autorizarea Ministerului de Interne de a folosi personal, inclusiv pensionari, pentru activitatea de evidență a populației, care să fie plătit din fondul nescriptic
  H.C.M. nr.337/1973 privind înființarea Întreprinderii pentru comerțul cu ridicata de produse alimentare Reșița în subordinea Ministerului Comerțului Interior
  H.C.M. nr.342/1973 privind aplicarea Decretului nr.141/1973 pentru modificarea Decretului nr.783/1969 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii
  H.C.M. nr.413/1973 privind interzicerea primirii de autoturisme de către ministere, celelalte organe centrale și locale, precum și de unitățile subordonate acestora, direct sau prin salariații lor, sub formă de cadouri, comisioane, donații sau cu orice alt titlu, de la persoane fizice sau juridice străine
  H.C.M. nr.537/1973 privind stabilirea funcțiilor și retribuțiilor tarifare ale funcțiilor de la comisiile cooperativelor de credit (județene și centrală)
  H.C.M. nr.1.164/1973 privind aprobarea efectuării de ore suplimentare peste plafonul de 120 de ore anual prevăzut de Codul muncii
  H.C.M. nr.1.204/1973 privind construirea, vânzarea și repararea de locuințe și alte clădiri cu plata în valută
  H.C.M. nr.1.517/1973 privind trecerea unor activități de aprovizionare-desfacere de la întreprinderile cu activitate comercială cu ridicata la bazele județene de aprovizionare tehnico-materială și a municipiului București
  H.C.M. nr.1.542/1973 privind unele măsuri referitoare la organizarea Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România
  H.C.M. nr.1.615/1973 privind aparatul Comisiei pentru problemele de pașapoarte și vize de pe lângă Consiliul de Miniștri
  H.C.M. nr.1.749/1973 privind finanțarea de la buget a cheltuielilor pentru acțiunile de propagandă agricolă
  H.C.M. nr.1.775/1973 privind stabilirea prețurilor de producție și livrare la produsele de bază și secundare din ramurile extracția și prepararea minereurilor neferoase, feroase, de mangan, a substanțelor minerale nemetalifere și sare, în aplicarea Decretului nr.683/1973
  H.C.M. nr.1.776/1973 privind stabilirea prețurilor de livrare a țițeiului pe calități și pe combinate petroliere și aprobarea cuantumului cheltuielilor de descoperire a rezervelor pe unitate de produs care se va include în prețul de cost al țițeiului și al gazului metan extras
  H.C.M. nr.1.777/1973 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare la produsele de bază și secundare din industria cărbunelui, în aplicarea Decretului nr.684/1973
  H.C.M. nr.1.778/1973 privind unele măsuri în aplicarea Decretului nr.682/1973 cu privire la stabilirea prețurilor de producție, de livrare și a adaosurilor comerciale la produsele din industria prelucrării țițeiului
  H.C.M. nr.367/1973 privind unele măsuri de reorganizare a centralelor industriale, unităților asimilate acestora, precum și a unor întreprinderi de stat
  H.C.M. nr.469/1973 privind durata zilei de muncă în agricultură
  H.C.M. nr.569/1973 privind unele măsuri pentru perfecționarea sistemului de baze și depozite pentru aprovizionarea tehnico-materială
  H.C.M. nr.632/1973 privind unele măsuri referitoare la Academia "Ștefan Gheorghiu" pentru pregătirea cadrelor de conducere a activității de partid, social-politice, economice și administrației de stat, de pe lângă Comitetul Central al Partidului Comunist Român
  H.C.M. nr.941/1973 privind organizarea și funcționarea Direcției generale a vămilor Republicii Socialiste România
  H.C.M. nr.969/1973 privind unele măsuri de aplicare a Decretului nr.162/1973 la centralele industriale, unitățile asimilate acestora, întreprinderile și celelalte unități economice aflate în subordinea Consiliului Culturii și Educației Socialiste
  H.C.M. nr.1.089/1973 privind modificarea alocațiilor zilnice de hrană pentru acțiunile bugetare, precum și consumurile colective din sectorul special
  H.C.M. nr.1.319/1973 privind înființarea Întreprinderii Filatura de lână pieptănată Buzău în subordinea Centralei industriei lânii București, sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Ușoare
  H.C.M. nr.1.348/1973 privind înființarea Întreprinderii electrocentrale Turnu Măgurele în subordinea Centralei industriale a energiei electrice și termice de sub îndrumarea și controlul Ministerului Energiei Electrice
  H.C.M. nr.1.391/1973 privind înființarea unor întreprinderi de stat
  H.C.M. nr.1.437/1973 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele
  H.C.M. nr.1.462/1973 privind schimbarea denumirii și obiectului activității Întreprinderii de tâmplărie metalică Buzău
  H.C.M. nr.1.670/1973 privind comasarea Întreprinderii mecanice de utilaj tehnologic Ploiești la Întreprinderea de utilaj chimic Ploiești
  H.C.M. nr.1.679/1973 privind înființarea Întreprinderii de asistență tehnică și "service" pentru autoturisme Dacia Pitești
  H.C.M. nr.88/1974 privind trecerea activității cultural-educative și unităților de cultură de la întreprinderile balneoclimaterice și oficiile județene de turism la comitetele de cultură și educație socialistă municipale sau orășenești de pe lângă comitetele executive ale birourilor executive ale consiliilor populare
  H.C.M. nr.178/1974 privind îmbunătățirea structurii organizatorice a centralelor, a unităților asimilate acestora, precum și a celorlalte unități din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor
  H.C.M. nr.425/1974 privind unele măsuri referitoare la școlarizarea cetățenilor străini în Republica Socialistă România
  H.C.M. nr.521/1974 privind unele măsuri pentru reducerea consumului de hârtii și cartoane
  H.C.M. nr.580/1974 privind stabilirea prețurilor de contractare și achiziție la fânul natural
  H.C.M. nr.581/1974 privind reașezarea prețurilor de producție și de livrare la produsele din ramurile silviculturii, exploatării și industrializării lemnului
  H.C.M. nr.639/1974 privind reglementarea duratei timpului de lucru în perioada sezonului pe litoral
  H.C.M. nr.799/1974 privind stabilirea unor măsuri pentru exploatarea și valorificarea masei lemnoase provenite din doborâturi de vânt și tăieri pentru igiena pădurii
  H.C.M. nr.881/1974 privind reașezarea prețurilor de producție și de livrare a produselor din ramura industriei celulozei și hârtiei
  H.C.M. nr.906/1974 privind reașezarea prețurilor de producție și de livrare la produsele din ramura industriei materialelor de construcții
  H.C.M. nr.1.128/1974 privind scutirea de impunere a unor venituri realizate în Republica Socialistă România de persoanele juridice nerezidente
  H.C.M. nr.1.206/1974 privind aprobarea tipizării, asimilării de noi tipuri de compresoare, profilării și specializării întreprinderilor constructoare de compresoare, precum și unele măsuri pentru aplicarea lor
  H.C.M. nr.1.268/1974 privind înființarea unor întreprinderi de stat și unele măsuri în legătură cu preluarea de către stat a unor unități economice intercooperatiste
  H.C.M. nr.1.350/1974 privind înființarea unor întreprinderi de sere și unele măsuri în legătură cu preluarea de către stat a unor unități economice intercooperatiste
  H.C.M. nr.1.397/1974 privind unele măsuri pentru aplicarea Hotărârii Marii Adunari Naționale privind realizarea de economii la cheltuielile unităților socialiste
  H.C.M. nr.1.604/1974 privind aprobarea "Programului pentru creșterea factorului final de recuperare la zăcămintele de țiței din Republica Socialistă România", precum și a unor măsuri în legătură cu aceasta
  H.C.M. nr.1.658/1974 privind regimul preturilor la lucrările de reparatii la masini, utilaje și partile lor componente ce se executa în unitățile de stat specializate
  H.C.M. nr.1.667/1974 privind modul de stabilire a sumelor în valută necesare procurării unor materiale și piese de schimb și efectuării de reparații incidentale la navele maritime, fluviale și de pescuit oceanic, precum și pentru asigurarea materialelor documentare necesare activității Registrului naval român
  H.C.M. nr.1.739/1974 privind stabilirea prețurilor reașezate de producție și de livrare la produsele din industria metalurgiei feroase, neferoase și metale rare, materiale refractare și abrazive
  H.C.M. nr.113/1974 privind cuantumul majorărilor de întârziere și stabilirea termenelor de plată pentru sumele datorate bugetului de stat potrivit dispozițiilor legale
  H.C.M. nr.177/1974 privind unele măsuri de reorganizare a unor centrale și întreprinderi din subordinea Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei și a Ministerului Industriei Metalurgice
  H.C.M. nr.182/1974 privind unele măsuri pentru organizarea și dezvoltarea producției de plante textile și mătase naturală
  H.C.M. nr.226/1974 privind înființarea Întreprinderii de casete de radio și televizoare
  H.C.M. nr.227/1974 privind încheierea de contracte de către unitățile de cercetare cu editurile de specialitate
  H.C.M. nr.243/1974 privind schimbarea denumirii și obiectului de activitate al Combinatului de prelucrare a lemnului Toplița, precum și trecerea acestui combinat în subordinea Centralei de exploatare a lemnului București
  H.C.M. nr.290/1974 privind înființarea Întreprinderii "Textila" - Buzău
  H.C.M. nr.360/1974 privind înființarea Întreprinderii de materiale de construcții Doicești
  H.C.M. nr.372/1974 privind înființarea unor întreprinderi industriale de stat sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii
  H.C.M. nr.406/1974 privind trecerea unor întreprinderi de sub îndrumarea și controlul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor și Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele
  H.C.M. nr.414/1974 privind stabilirea limitelor maxime de prețuri și tarife pentru grupele și subgrupele de produse și servicii care constituie nomenclatura ministerelor, celorlalte organe centrale și comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București
  H.C.M. nr.636/1974 privind înființarea Combinatului de îngrășăminte chimice Bacău
  H.C.M. nr.776/1974 privind înființarea Întreprinderii "Ciocanul" Nădrag
  H.C.M. nr.783/1974 privind înființarea Întreprinderii de dezinfecție, deratizare și dezinsecție în subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor
  H.C.M. nr.788/1974 privind înființarea unor întreprinderi de stat
  H.C.M. nr.821/1974 privind înființarea Bazei de aprovizionare și desfacere Peștișu Mare Hunedoara, precum și modificarea Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 569/1973
  H.C.M. nr.915/1974 privind livrarea și plata lânii produse de către cooperativele agricole de producție și asociațiile intercooperatiste, în condițiile prevăzute de Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.3.054/1955
  H.C.M. nr.1.153/1974 privind înființarea Întreprinderii de tricotaje "Bucovina" Rădăuți în subordinea Centralei industriei tricotajelor București, sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Ușoare
  H.C.M. nr.1.267/1974 privind stabilirea prețului cu amănuntul pentru autoturismul Dacia 1301
  H.C.M. nr.1.348/1974 privind înființarea Întreprinderii de echipamente periferice București
  H.C.M. nr.1.381/1974 privind stabilirea unor măsuri privind reorganizarea parcului de transporturi auto
  H.C.M. nr.1.434/1974 privind regimul de finanțare a unor lucrări cu caracter economic
  H.C.M. nr.1.494/1974 privind înființarea Întreprinderii de agrement și producție industrială pentru turism în subordinea Ministerului Turismului
  H.C.M. nr.1.579/1974 privind înființarea Combinatului petrochimic Timișoara
  H.C.M. nr.1.596/1974 privind înființarea Întreprinderii "TRANSMAR"
  H.C.M. nr.1.668/1974 privind aprobarea tipizării principalelor aparate pentru instalații de încălzire, ventilare și condiționare a aerului, precum și a profilării și specializării întreprinderilor producătoare
  H.C.M. nr.1.674/1974 privind procurarea publicațiilor periodice și a cărților de către unitățile socialiste
  H.C.M. nr.1.718/1974 privind trecerea rețelelor și instalațiilor de distribuție a gazelor naturale de la comitetele executive ale consiliilor populare la Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, precum și unele măsuri în legătură cu îmbunătățirea activității în acest sector
  H.C.M. nr.1.734/1974 privind înființarea Întreprinderii avicole de stat Alexandria, Teleorman
  H.C.M. nr.1.746/1974 privind unitățile economice care îndeplinesc funcțiile de furnizor general extern, furnizor general intern și proiectant general pentru exporturile complexe
  H.C.M. nr.8/1975 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare la produsele din ramura industriei alimentare, precum și a prețurilor de livrare la produsele agricole vegetale
  H.C.M. nr.9/1975 privind stabilirea prețurilor reașezate de producție și de livrare la produsele din ramura industriei chimice
  H.C.M. nr.10/1975 privind stabilirea prețurilor reașezate de producție și de livrare la produsele din industria pielăriei, blănăriei, încălțămintei și prelucrării cauciucului, precum și din industria sticlei, porțelanului și faianței
  H.C.M. nr.70/1975 privind încadrarea lucrărilor agricole din unitățile agricole de stat, pe grupele din sectoarele vegetal și zootehnic și diferențierea lucrărilor pe categorii pentru mecanicii agricoli
  H.C.M. nr.72/1975 privind acordarea sporului de vechime unor categorii de personal din exploatarea căilor ferate, încadrarea locomotivelor pe grupe și criteriile de încadrare a autovehiculelor pe grupe
  H.C.M. nr.125/1975 privind înființarea Întreprinderii de utilaj tehnologic Buzău
  H.C.M. nr.177/1975 privind aprobarea înființării unor asociații economice de stat și cooperatiste
  H.C.M. nr.219/1975 privind perfecționarea sistemului informațional de urmărire a evoluției prețurilor cu amănuntul pentru mărfurile cumpărate și a tarifelor pentru serviciile utilizate de populație
  H.C.M. nr.425/1975 privind aprobarea Programului de măsuri pentru imbunatatirea utilizarii mijloacelor de transport feroviare, auto și pe apa
  H.C.M. nr.471/1975 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare reașezate la produsele din ramura industriei alimentare la a căror fabricație se utilizează zahăr ca materie primă
  H.C.M. nr.511/1975 privind regimul tarifelor în valută pentru serviciile prestate organizațiilor, firmelor sau persoanelor fizice străine, de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România
  H.C.M. nr.590/1975 privind durata zilei de muncă în industria forestieră și silvicultură
  H.C.M. nr.593/1975 privind limita numărului de muncitori specialiști la întreprinderile subordonate Băncii Naționale a Republicii Socialiste România
  H.C.M. nr.854/1975 privind modul de stabilire a prețurilor pentru producția internă de filme cinematografice
  H.C.M. nr.912/1975 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare reașezate la produsele din ramura industriei construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor
  H.C.M. nr.929/1975 privind înființarea Întreprinderii pentru legume și fructe "Berceni" și a Întreprinderii pentru legume și fructe "Militari"
  H.C.M. nr.938/1975 privind baterea și punerea în circulație a monedelor metalice divizionare de 5 bani și de 15 bani confecționate din aluminiu
  H.C.M. nr.995/1975 privind acordarea burselor de studii și specializare și asigurarea cheltuielilor de transport internațional pentru elevii și personalul didactic din Republica Socialistă România care efectuează studii la școala de coregrafie din Moscova, U.R.S.S.
  H.C.M. nr.26/1975 privind autorizarea Ministerului Muncii de a efectua în valută unele operațiuni ocazionate de activitatea de asigurări sociale de stat
  H.C.M. nr.107/1975 privind înființarea unor întreprinderi agricole de stat
  H.C.M. nr.108/1975 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Centralei editoriale
  H.C.M. nr.178/1975 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității piscicole
  H.C.M. nr.180/1975 privind înființarea Întreprinderii de produse refractare PleașaPloiești
  H.C.M. nr.184/1975 privind schimbarea denumirii și obiectului de activitate ale Întreprinderii de produse ceramice Odobești
  H.C.M. nr.186/1975 privind înființarea Întreprinderii de mașini agregat și mașini-unelte speciale în municipiul Iași
  H.C.M. nr.300/1975 privind schimbarea denumirii Întreprinderii de oțeluri aliate Târgoviște în "Combinatul de oțeluri speciale" Târgoviște
  H.C.M. nr.303/1975 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru "Combină autopropulsată pentru recondiționarea și reașezarea balastului în cale MCBV-450"
  H.C.M. nr.367/1975 privind Normele maximale de dotare cu mobilier și obiecte de inventar a spațiilor în care se desfășoară activități de birou în unitățile socialiste
  H.C.M. nr.409/1975 privind înființarea Întreprinderii de șuruburi Botoșani și Întreprinderii de șuruburi Sighetu Marmației
  H.C.M. nr.411/1975 privind înființarea Întreprinderii navale de elice, piese turnate din metale neferoase, piese turnate și forjate din oțel în municipiului Galați
  H.C.M. nr.430/1975 privind înființarea Întreprinderii de prelucrare mase plastice Focșani
  H.C.M. nr.485/1975 privind înființarea Întreprinderii miniere Voivozi și a Întreprinderii miniere Sălaj prin divizarea Combinatului cărbunelui Oradea
  H.C.M. nr.495/1975 privind înființarea Întreprinderii de mașini-unelte pentru presare și forjare în municipiul Târgu Jiu
  H.C.M. nr.589/1975 privind înființarea Întreprinderii pentru industrializarea sfeclei de zahăr, cu sediul în orașul Pașcani, județul Iași
  H.C.M. nr.659/1975 privind înființarea Întreprinderii de matrițe și piese din fontă pentru industria chimică Odorheiu Secuiesc
  H.C.M. nr.752/1975 privind înființarea și schimbarea denumirii și sediului unor întreprinderi agricole de stat
  H.C.M. nr.753/1975 privind înființarea Întreprinderii pentru producerea și industrializarea legumelor și fructelor, cu sediul în orașul Huși, județul Vaslui
  H.C.M. nr.808/1975 privind înființarea Combinatului petrochimic Năvodari
  H.C.M. nr.822/1975 privind înființarea unor întreprinderi de stat în municipiile Reșița și Focșani
  H.C.M. nr.871/1975 privind stabilirea prețului cu amănuntul pentru autoturismul de teren tip ARO-240
  H.C.M. nr.879/1975 privind stabilirea prețului de producție și prețului cu amănuntul pentru produsul loțiunea "Delta" spray împotriva țânțarilor
  H.C.M. nr.922/1975 privind înființarea Organizației de comerț exterior "Delta"
  H.C.M. nr.930/1975 privind înființarea Întreprinderii de contactoare în municipiul Buzău
  H.C.M. nr.976/1975 privind recensământul mijloacelor de transport auto și tehnicii de construcții din economia națională
  H.C.M. nr.1.067/1975 privind înființarea Întreprinderii electro-centrale Curtea de Argeș, în subordinea Centralei industriale a energiei electrice și termice de sub îndrumarea și controlul Ministerului Energiei Electrice
  H.C.M. nr.1.270/1975 privind aprobarea Nomenclatorului produselor pentru care se elaborează balanțe, coordonatorii și competențele de aprobare a balanțelor materiale
  H.C.M. nr.54/1976 privind organizarea îndeplinirii sarcinilor trasate de conducerea de partid și de stat
  H.C.M. nr.424/1976 privind aprobarea funcționării în cadrul Centrului de formare și perfecționare pentru cadrele din industria hotelieră și turism București, din subordinea Ministerului Turismului, a unei subunități cu gestiune economică autofinanțată
  H.C.M. nr.42/1976 privind schimbarea denumirii Întreprinderii de alumină Tulcea în "Combinatul metalurgic Tulcea"
  H.C.M. nr.74/1976 privind aprobarea introducerii nomenclatorului unităților economice și sociale, precum și a nomenclatorului unităților administrativ-teritoriale
  H.C.M. nr.427/1976 privind funcționarea Centrului de organizare, calcul și perfecționare a cadrelor pentru industria alimentară al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare - Departamentul Industriei Alimentare, pe principiul autofinanțării
  H.C.M. nr.89/1977 privind schimbarea denumirii Întreprinderii de utilaj de morărit Topleț
  H.C.M. nr.211/1977 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru șalanda maritimă cu propulsie proprie, tip autodescărcător hidroklapp, capacitate de transport 940 mc
  H.C.M. nr.318/1977 privind majorarea tarifelor în valută pentru transportul mărfurilor în tranzit pe C.F.R. în relația dintre țările nesocialiste și pentru prețurile auxiliare ale acestor transporturi
  H.C.M. nr.85/1978 privind schimbarea denumirii Întreprinderii Industria Sârmei Câmpia Turzii în "Combinatul metalurgic Câmpia Turzii"
  H.C.M. nr.281/1978 privind stabilirea prețului de producție și cu amănuntul la frigiderul electric cu compresor cu 2 uși independente, capacitate totală 225 litri, din producția internă
  H.C.M. nr.32/1978 privind modul de determinare a normelor de stoc și a normativelor mijloacelor circulante
  H.C.M. nr.253/1978 privind aprobarea standardului de stat STAS 4531-78 "Căi ferate înguste. Gabarite"
  H.C.M. nr.16/1979 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru mașina de profilat prisma de balast MP 150
  H.C.M. nr.103/1979 privind încadrarea temporară în muncă, în activitatea productivă din unele unități ale Ministerului Industriei Ușoare, a unor categorii de pensionari
  H.C.M. nr.104/1979 privind încadrarea temporară în muncă a unor pensionari la unele unități ale Ministerului Turismului
  H.C.M. nr.182/1979 privind stabilirea prețului plafon al instalației mobile pentru sudat șine de cale ferată tip ISM 544
  H.C.M. nr.60/1979 privind instituirea comisiei de avizare a modelelor de jucării
  H.C.M. nr.101/1980 privind stabilirea tarifelor în valută pentru prestațiile și serviciile efectuate în portul liber Sulina
  H.C.M. nr.208/1982 pentru aprobarea Normelor obligatorii pentru organizarea și desfasurarea activității din fermele zootehnice
  H.C.M. nr.190/1984 privind aprobarea Normelor maxime de perisabilitate a produselor din activitatea de aprovizionare tehnico-materială, precum și din rețeaua comercială
  H.C.M. nr.24/1984 privind aprobarea Regulamentului privind ținuta vestimentară de ședință la instanțele judecătorești
  H.C.M. nr.175/1984 privind aprobarea Normelor tehnice referitoare la recepția la fondul de stat a cerealelor, leguminoaselor boabe și semințelor oleaginoase și condițiile de calitate a acestora
  H.C.M. nr.14/1985 privind aprobarea prețului de producție și de livrare pentru aruncător de proiectile reactive calibrul 122 mm
  H.C.M. nr.15/1985 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru autostația de radioreleu
  H.C.M. nr.57/1985 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru mașina de găurit lingouri și pahare, tip 6 x P 350/450
  H.C.M. nr.193/1985 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru autostația radioreleu R 4050 D
  H.C.M. nr.71/1986 privind stabilirea prețurilor de producție și de livrare pentru sistemul de curenți purtători F-3020
  H.C.M. nr.118/1986 privind stabilirea prețului de producție și de livrare pentru "Stația de emisie recepție tip 1231 ER"
  H.C.M. nr.14/1987 privind modificarea unor dări de seamă statistice prevăzute în anexa nr. 40 la Decretul nr.10/1986
  H.C.M. nr.22/1987 privind modificarea unor formulare tipizate ale bilanțurilor contabile
  H.C.M. nr.69/1987 privind introducerea dării de seamă statistice departamentale MCECEI, 60-4-1A "Prețurile externe rezultate din contracte și efectiv realizate pe relația devize convertibile (clearing țări socialiste)
  H.C.M. nr.211/1987 privind completarea dării de seamă statistice departamentale NA 60-4-3A "Realizarea principalelor lucrări și acțiuni în zootehnie"
  H.C.M. nr.34/1987 privind modificarea periodicității de raportare și completarea dării de seamă statistice de stat, cod 60-1-0601A - "Îndeplinirea planului de aprovizionare tehnico-materială" (Apr.)
  H.C.M. nr.60/1987 privind modificarea, completarea și introducerea unor formulare tipizate pentru activitatea bancară
  H.C.M. nr.119/1987 privind introducerea și utilizarea unui formular tipizat comun în activitatea financiară și contabilă
  H.C.M. nr.10/1988 privind modificarea dării de seamă statistice de stat prevăzută la pct. 102 din anexa nr. 4 la Decretul nr.10/1986
  H.C.M. nr.13/1988 privind utilizarea în industria republicană a sistemului de urmărire operativă a principalilor indicatori economico-financiari, precum și scurtarea termenelor de depunere a situației lunare a principalilor indicatori economico-financiari, a bilanțurilor și dărilor de seamă contabile și pentru efectuarea analizei rezultatelor economico-financiare
  H.C.M. nr.31/1988 privind modificarea unor formulare tipizate comune din activitatea financiară și contabilă
  H.C.M. nr.66/1988 privind modificarea dării de seamă statistice interdepartamentale MCE.CEI, 60-3-1 A "Contractarea și realizarea exportului și importului în cadrul planului și a altor operațiuni decât cele prevăzute în plan"
  H.G. nr.77/1988 privind etapele și modalitatile de contractare și de soluționare a eventualelor obiectiuni sau neintelegeri la incheierea contractelor economice
  H.C.M. nr.82/1988 privind domeniile de activitate în care primul-ministru, prim-viceprim-miniștrii și viceprim-miniștrii își exercită atribuțiile ce le revin potrivit legii
  H.C.M. nr.116/1988 privind aprobarea contractelor interne model de comerț exterior
  H.C.M. nr.146/1988 privind modificarea dării de seamă statistice interdepartamentale MCI 60-3-6 A "Activitatea de alimentație publică din rețeaua comerțului socialist și din unitățile de consum colectiv"
  H.C.M. nr.188/1988 privind domeniile de activitate în care primul-ministru, prim-viceprim-miniștrii și viceprim-miniștrii guvernului își exercită atribuțiile ce le revin potrivit legii
  H.C.M. nr.24/1988 privind aprobarea normativelor economice-financiare pe produse și grupe de produse industriale
  H.C.M. nr.76/1988 privind aprobarea contractelor model
  H.C.M. nr.77/1988 privind etapele și modalitățile de contractare și de soluționare a eventualelor obiecțiuni sau neînțelegeri la încheierea contractelor economice
  H.G. nr.40/1990 privind infiintarea Intreprinderii de comert exterior "Romenergo" Bucuresti
  H.G. nr.41/1990 privind unele masuri referitoare la invatamantul superior - cursuri de zi
  H.G. nr.41 bis/1990 privind unele masuri referitoare la invatamantul superior seral
  H.G. nr.59/1990 privind unele masuri referitoare la invatamantul superior fara frecventa
  H.G. nr.61/1990 privind acordarea de facilitati cetatenilor romani care dobandesc sume in valuta
  H.G. nr.72/1990 privind infiintarea Intreprinderii de Comert Exterior "Comturist"
  H.G. nr.83/1990 privind unele masuri in invatamantul prescolar, gimnazial, liceal și de maistri
  H.G. nr.98/1990 privind infiintarea Centralei Industriei Mobilei Brasov
  H.G. nr.99/1990 privind infiintarea unor combinate și intreprinderi in subordinea Centralei de Prelucrare a Lemnului Bucuresti și Centralei de Exploatare a Lemnului Bucuresti
  H.G. nr.174/1990 privind profitabilitatea unitatilor cooperatiei mestesugaresti de a se aproviziona cu unele materii prime și materiale prin relatii directe cu furnizorii
  H.G. nr.261/1990 privind stabilirea retelelor tarifare și a nivelurilor de salarizare pentru muncitorii din agricultura de stat
  H.G. nr.330/1990 privind majorarea preturilor de achizitie și de livrare la unele materiale refolosibile
  H.G. nr.331/1990 privind infiintarea Intreprinderii de Publicitate Turistica "Publiturism"
  H.G. nr.382/1990 privind regimul de trimitere in strainatate a cetatenilor romani pentru a acorda asistenta de specialitate nelegata de livrari
  H.G. nr.441/1990 privind posibilitatea unitatilor Cooperatiei de Consum de a se aproviziona cu unele materii prime și materiale prin relatii directe cu furnizorii
  H.G. nr.468/1990 privind incadrarea in munca in unitatile poligrafice a unor categorii de pensionari
  H.G. nr.491/1990 privind reorganizarea actualelor baze de aprovizionare tehnico-materiala din subordinea Ministerului Economiei Nationale
  H.G. nr.494/1990 privind infiintarea și reorganizarea unor unitati din subordinea și in cadrul Ministerului Transporturilor
  H.G. nr.592/1990 privind preturile de cumparare a materiilor și materialelor de constructii achizitionate de catre unitatile de cult
  H.G. nr.597/1990 privind autorizarea Ministerului Apararii Nationale de a avea relatii de vanzare-cumparare cu persoane fizice care nu desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative
  H.G. nr.632/1990 privind infiintarea Trustului "Romplast"
  H.G. nr.644/1990 privind masuri pentru reducerea riscului de avariere a constructiilor afectate de cutremure
  H.G. nr.659/1990 privind salarizarea personalului din unitatile teritoriale ale Casei de Economii și Consemnatiuni
  H.G. nr.984/1990 privind reglementari pentru unele meserii și functii specifice transporturilor pe caile ferate
  H.G. nr.986/1990 privind autorizarea efectuarii unor operatiuni bancare pe teritoriul Romaniei
  H.G. nr.1.006/1990 privind structura organizatorica și stabilirea numarului de personal al Casei de Economii și Consemnatiuni
  H.G. nr.1.008/1990 privind stabilirea preturilor de livrare la cereale, leguminoase boabe și seminte oleaginoase incepand cu recolta anului 1990
  H.G. nr.1.050/1990 privind achizitionarea unor cantitati de porumb de la cooperativele agricole, membrii cooperatori și ceilalti producatori agricoli particulari
  H.G. nr.1.051/1990 privind egalizarea preturilor de livrare a energiei electrice, energiei termice, carburantilor și lubrifiantilor catre consumatorii din industrie, agricultura, transporturi și alte servicii cu preturile cu amanuntul practicate la vanzarea lor catre populatie
  H.G. nr.1.081/1990 privind determinarea preturilor de deviz pentru lucrarile noi de constructii și a celor de reparatii la constructii și la instalatiile aferente acestora, care se executa pentru populatie de unitatile de stat și cooperatiste autorizate
  H.G. nr.1.092/1990 privind aplicarea preturilor de livrare la energia electrica, energia termica, carburanti și lubrifianti
  H.G. nr.1.149/1990 privind stabilirea tarifelor in transporturi
  H.G. nr.1.290/1990 privind organizarea și functionarea corpului de control comercial in cadrul primariilor și prefecturilor
  H.G. nr.1.299/1990 privind acordarea unor reduceri de tarife pentru calatoria cu mijloacele de transport feroviare și aeriene
  H.G. nr.1.310/1990 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru conducerea și aparatul propriu al Primariei municipiului Bucuresti, al primariilor sectoarelor 1 - 6 și a sectorului agricol Ilfov
  H.G. nr.1.345/1990 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru conducerea și aparatul propriu al prefecturilor și primariilor
  H.G. nr.476/1991 cu privire la plata salariilor unor specialisti care lucreaza in cooperativele agricole
  H.G. nr.588/1991 privind organizarea, finantarea și coordonarea invatamantului preuniversitar din industria energiei electrice și termice
  H.G. nr.644/1991 privind organizarea, finantarea și coordonarea invatamantului preuniversitar din ramura metalurgiei feroase și neferoase
  H.G. nr.669/1991 privind aprobarea numarului maxim de posturi din unitatile notariale de stat
  H.G. nr.699/1991 privind organizarea, finantarea și coordonarea invatamantului preuniversitar de transporturi
  H.G. nr.700/1991 privind asigurarea fondurilor de scolarizare necesare elevilor care se pregatesc pentru aviatia civila
  H.G. nr.793/1991 privind unele masuri in organizarea și functionarea Ministerului Agriculturii și Alimentatiei
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.861/1997 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.735/1997 privind declararea ca abrogate a unor acte normative
elimină abrogărea H.C.M. nr.1.303/1950


Vineri, 01 martie 2024, 19:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.