LEGE nr.677 din 21 noiembrie 2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.173/2002 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poștale
  O. nr.6/2003 privind stabilirea Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator stabilit într-un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție cel puțin egal cu cel oferit de legea română
  Decizie nr.118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poștale (abrogat prin Decizie nr.2.858/2007)
  H.G. nr.952/2003 privind aprobarea normelor și procedurilor în vederea operaționalizării Sistemului informatic integrat, componentă a Sistemului Electronic Național
  H.G. nr.1.253/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (abrogat prin H.G. nr.949/2017)
  L. nr.476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (abrogata prin O.U.G. nr.36/2007)
  O. nr.49/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind introducerea certificatelor digitale calificate de semnătură electronică în spitalele/instituțiile sanitare din România
  O. nr.615/2004 al ministrului sănătății pentru aprobarea Reglementărilor privind implementarea regulilor de bună practică în desfășurarea studiilor clinice efectuate cu medicamente de uz uman
  L. nr.290/2004 LEGEA privind cazierul judiciar
  O. nr.657/2004 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind înscrierea pe documente a numărului de operator de date cu caracter personal (abrogat prin O. nr.1.731/2009)
  L. nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
  O. nr.71/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistență socială cu furnizorii de servicii sociale
  L. nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  O.U.G. nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
  H.G. nr.878/2005 privind accesul publicului la informația privind mediul
  H.G. nr.756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare
  L. nr.271/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului național de informații privind vizele și participarea României la Sistemul de informații privind vizele
  H.G. nr.1.332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale
  H.G. nr.1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012
  Decizie nr.7/2011 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicațiilor electronice
  O. nr.173/2011 al ministrului comunicațiilor și societății informaționale pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (abrogat prin H.G. nr.285/2020)
  H.G. nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
  H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă (abrogat prin H.G. nr.255/2024)
  H.G. nr.118/2011 privind aprobarea condițiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", precum și privind răspunderea în gestionarea informațiilor din declarație
  O. nr.45/2011 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2011
  O. nr.50/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului responsabilului cu protecția datelor personale (abrogat prin O. nr.268/2011)
  O. nr.74/2011 al ministrului administrației și internelor privind modalitățile tehnice de identificare, transmitere și solicitare a actelor și datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, utilizate în unitățile Ministerului Administrației și Internelor
  H.C.S.M. nr.228/2011 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 (abrogat prin H.C.S.M. nr.91/2019)
  O. nr.1.274/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire
  H.G. nr.460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane
  H.G. nr.461/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale Antidrog
  H.G. nr.500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților
  O. nr.2.151/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind înscrierea pe documente a numărului de înregistrare ca operator de date cu caracter personal
  O. nr.1.014/2011 al ministrului sănătății privind înființarea și funcționarea Registrului național de diabet zaharat
  Decizie nr.1/2012 privind comisionul și tarifele care se percep de către Casa Națională de Pensii Publice și de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operațiuni care nu sunt legate de stabilirea și de plata pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii (abrogat prin Decizie nr.1/2014)
  L. nr.36/2012 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente și decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum și instrumente de drept internațional privat în domeniul obligațiilor de întreținere
  Decizie nr.23/2012 privind stabilirea cazurilor în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal (abrogat prin Decizie nr.200/2015)


Marți, 23 iulie 2024, 11:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.