HOTĂRÂRE nr.1.278 din 13 noiembrie 2002
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.278 din 13 noiembrie 2002
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Contine:3 art+anexa (cu anexele 1-8)
Index:Taxe locale
Impozite
Publicare: M.Of. nr. 875/4 dec. 2002
Temei legal:
  O.G. nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
Functie activa:
Modifică: L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
actualizeaza taxele judiciare de timbru modificănd art. 2 alin. (1) si (2), art. 3-7, art. 81 alin. (2), art. 82, art. 9 alin. (1), alin. (4)-(7), art. 11 alin. (2), art. 12, art. 13; inceteaza aplicabilitatea prevederilor prin care taxele instituite se constituie venituri la bugetul de stat ori la alte bugete in afara bugetelor locale
  O.G. nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială (abrogata prin L. nr.343/2006)
modifică anexa
  O. nr.760/C/1999 al ministrului de stat, ministrul justiției, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
  L. nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru (abrogata prin L. nr.1/2017)
înlocuiește anexa
  N.M. nr.443/C/1999 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, emise de Ministerul Justiției
  O. nr.1.076/1999 al ministrului finanțelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
  H.G. nr.1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996
  O. nr.1.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.1.430/2005)
  H.G. nr.950/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe
modifică anexa
Trimitere la: D. nr.177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase (abrogat prin L. nr.489/2006)
  L. nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
  L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
  H.G. nr.610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului (abrogat succesiv prin O.G. nr.35/2005, H.G. nr.159/2016)
  L. nr.19/1994 pentru ratificarea Conventiei consulare dintre Romania și Republica Belarus, semnata la Bucuresti la 7-05-1993
  L. nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice
  L. nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
  H.G. nr.376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii (abrogat prin H.G. nr.1.179/2002)
  O.G. nr.32/1994 privind incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant (abrogata prin O.U.G. nr.35/1997)
  L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
  O.G. nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni și in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii"
  L. nr.114/1996 Legea locuinței
  L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
  O.G. nr.51/1997 privind operatiunile de leasing și societatile de leasing
  O.G. nr.68/1997 privind procedura de intocmire și depunere a declaratiilor de impozite și taxe (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O.G. nr.70/1997 privind controlul fiscal (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  L. nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985
  O.G. nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială (abrogata prin L. nr.343/2006)
  L. nr.100/1998 privind asistența de sănătate publică (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.G. nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
  O.U.G. nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
  L. nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru (abrogata prin L. nr.1/2017)
  O.G. nr.58/1999 pentru aderarea României la Convenția privind facilitarea traficului maritim internațional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferința internațională privind facilitarea voiajului și transportului maritim, modificată și completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 și 1994
  H.G. nr.886/1999 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.168/2003)
  L. nr.189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni
  H.G. nr.403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale (abrogat prin H.G. nr.1.553/2003)
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie (abrogata prin O.U.G. nr.85/2008)
  L. nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
  H.G. nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător (abrogat prin L. nr.145/2014)
  L. nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
  O.G. nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători (abrogata prin L. nr.92/2007)
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  O. nr.81/2002 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2.103/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata obligațiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităților și penalităților de întârziere, și aprobarea modelului Declarației-inventar privind impozitele, taxele și contribuțiile și alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidențiate contabil, pe ani fiscali (abrogat prin O. nr.1.785/2002)
  L. nr.36/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României
  O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
  O.G. nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale
  H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
  O.G. nr.40/2002 pentru modificarea și completarea art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
  H.G. nr.794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale
  H.G. nr.864/2002 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
Se referă la: O.G. nr.36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogata prin L. nr.571/2003)
aprobă Normele metodologice
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.149/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002
modifică și completează Normele metodologice
  H.G. nr.561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002 (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
modifică si completează anexa
dispune republicarea
  L. nr.358/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
aprobă O.G. nr. 39/2003 si înlocuiește textul de la trimiteri
  H.G. nr.1.034/2003 privind modificarea pct. 4.02 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002
modifică anexa
Abrogat: O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
odata cu:
L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 17:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.