LEGE nr.26 din 5 noiembrie 1990
privind Registrul comerțului
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.859/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit
  H.G. nr.31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  H.G. nr.1.036/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
  H.G. nr.1.047/2003 pentru stabilirea modelului și conținutului cererii de înregistrare și ale certificatului de înregistrare în registrul comerțului (abrogat prin H.G. nr.991/2004)
  H.G. nr.1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale (2003-2007)
  O. nr.259/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, în care se stabilesc atribuțiile, modul de organizare și funcționare, precum și alte reglementări specifice
  H.G. nr.991/2004 pentru stabilirea modelului cererii de înregistrare și al certificatului de înregistrare în registrul comerțului
  L. nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent (abrogata prin O.U.G. nr.44/2008)
  H.G. nr.1.296/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile și procedura de eliberare a acordului scris pentru folosirea denumirii, prevăzut la art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
  O. nr.133/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea Procedurii de repartizare de contingent societăților comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania
  O. nr.1.866/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile și metodologia pentru eliberarea licenței și brevetului de turism
  O. nr.2.491/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O.U.G. nr.85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
  O.U.G. nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
  O. nr.42/2012 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.133/2005


Luni, 04 decembrie 2023, 01:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.