ORDIN nr.522 din 16 aprilie 2003
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.522 din 16 aprilie 2003
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 320/13 mai. 2003
Rectificare: M.Of. nr. 401/10 iun. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
  L. nr.84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv
art. II
Functie activa:
Abrogă: O. nr.123/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atribuțiilor și exercitării controlului financiar preventiv propriu
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D.-L. nr.1.233/1887 CODUL DE COMERȚ
  D. nr.478/1954 privitor la donațiile făcute statului (abrogat prin O.U.G. nr.57/2019)
  D. nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unităților socialiste
  L. nr.4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor (abrogata prin L. nr.590/2003)
  H.G. nr.552/1991 privind normele de organizare in tara a actiunilor de protocol
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
  L. nr.32/1994 privind sponsorizarea
  L. nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
  O.G. nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte
  H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi și obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
  H.G. nr.543/1995 privind drepturile banesti ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interesul serviciului (abrogat prin H.G. nr.1.860/2006)
  O.G. nr.19/1995 privind unele masuri de perfectionare a regimului achizitiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinand institutiilor publice
  H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata și de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice
  O.G. nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României (abrogata prin L. nr.312/2004)
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
  L. nr.189/1998 privind finanțele publice locale
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.53/1999 HOTARARE privind aprobarea Clasificarii produselor și serviciilor asociate activitatilor - CPSA
  H.G. nr.216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogat prin H.G. nr.168/2007)
  L. nr.81/1999 Legea datoriei publice (abrogata prin L. nr.313/2004)
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
  O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligații bănești (abrogata prin O.G. nr.13/2011)
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
  H.G. nr.621/2000 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A.
  H.G. nr.189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii și asimilații acestora din administrația publică
  H.G. nr.244/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
  O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice
  O. nr.1.012/2001 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de produse
  O. nr.1.013/2001 al ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii
  O. nr.1.014/2001 al ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări
  O.G. nr.7/2001 privind impozitul pe venit (abrogata prin L. nr.571/2003)
  O.G. nr.51/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2000 (RO0004-RO0007), semnat la București la 6 noiembrie 2000
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  H.G. nr.978/2001 privind constituirea, componența și funcționarea comisiei de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autoritățile administrației publice locale (abrogat prin H.G. nr.158/2005)
  O.U.G. nr.144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state (abrogata prin L. nr.248/2005)
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  O.G. nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.G. nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.G. nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
  H.G. nr.182/2002 privind lista autorităților contractante care au obligația de a aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr.20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice și produsele care urmează să fie achiziționate prin procedura de licitație electronică
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.U.G. nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O. nr.1.792/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  H.G. nr.264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 401/10 iun. 2003
Modificat: O. nr.1.226/2003 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003 (abrogat prin O. nr.60/2014)
  O. nr.1.679/2003 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.60/2014)
  O. nr.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.60/2014)
  O. nr.3.291/2009 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei nr. 8 la Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003 (abrogat prin O. nr.60/2014)
Abrogat: O. nr.60/2014 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2014


Duminică, 21 aprilie 2024, 06:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.