HOTĂRÂRE nr.535 din 8 mai 2003
pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.535 din 8 mai 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Publicare: M.Of. nr. 355/26 mai. 2003
Temei legal:
  L. nr.316/2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001
art. 1 paragraf 2
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
  L. nr.60/1974 Legea sanitară veterinara (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
  L. nr.5/1982 privind protecția plantelor cultivate și a pădurilor și regimul pesticidelor
  L. nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  H.G. nr.46/1991 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni prin reorganizarea intreprinderilor pentru legume și fructe
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
  O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor
  L. nr.16/1994 Legea arendării (abrogata prin L. nr.71/2011)
  H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii și instalatii aferente acestora
  L. nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (abrogata prin L. nr.254/2010)
  L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
  O.G. nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor și buruienilor in agricultura și silvicultura
  L. nr.14/1995 pentru ratificarea Conventiei privind cooperarea pentru protectia și utilizarea durabila a fluviului Dunarea (Conventia pentru protectia fluviului Dunarea), semnata la Sofia la 29 iunie 1994
  O.G. nr.42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii (abrogata prin L. nr.19/2011)
  O. nr.1.956/1995 privind introducerea și aplicarea sistemului H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point) in activitatea de supraveghere a conditiilor de igiena din sectorul alimentar
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
  O. nr.125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice și sociale cu impact asupra mediului inconjurator (abrogat prin H.G. nr.1.076/2004)
  O. nr.278/1996 al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului (abrogat prin O. nr.978/2003)
  L. nr.71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Căi de comunicație (abrogata prin L. nr.363/2006)
  L. nr.107/1996 Legea apelor
  H.G. nr.1.223/1996 privind reorganizarea activitatii de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie (abrogat prin H.G. nr.1.403/2009)
  H.G. nr.1.308/1996 privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Masini și Instalatii destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA
  H.G. nr.101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și marimea zonelor de protectie sanitara (abrogat prin H.G. nr.930/2005)
  O.U.G. nr.19/1997 privind aprobarea anexei A -- Document convenit intre statele parti la Tratatul cu privire la fortele armate conventionale din Europa din 19 noiembrie 1990 -- din Documentul final adoptat cu ocazia primei Conferinte de evaluare a aplicarii Tratatului privind fortele armate conventionale in Europa, Viena 15-31-05-1996
  O. nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena și a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei (abrogat prin O. nr.119/2014)
  H.G. nr.577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare și la retelele telefonice (abrogat prin O.U.G. nr.28/2013)
  L. nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a Apa
  H.G. nr.687/1997 privind contractarea și garantarea de catre Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinte sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii in intravilanul localitatilor rurale
  H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
  O. nr.44/1998 pentru aprobarea NORMElor privind protecția mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator (abrogat prin O. nr.1.836/2017)
  O. nr.45/1998 pentru aprobarea NORMElor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor (abrogat prin O. nr.1.296/2017)
  O. nr.46/1998 pentru aprobarea NORMElor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice (abrogat prin O. nr.1.295/2017)
  O. nr.50/1998 pentru aprobarea NORMElor tehnice privind proiectarea și realizarea strazilor în localitățile rurale
  O.G. nr.39/1998 privind activitatea de standardizare naționala în România (abrogata prin L. nr.163/2015)
  L. nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor (abrogata prin L. nr.247/2005)
  L. nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
  L. nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
  O. nr.70/1998 al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile și procedura de avizare sanitară veterinară a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse și subproduse de origine animală, furaje și alte produse și materii care pot influența starea de sănătate a animalelor și sănătatea publică
  O.U.G. nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
  H.G. nr.833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
  O. nr.976/1998 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor
  H.G. nr.964/1998 pentru aprobarea clasificației și a duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe (abrogat prin H.G. nr.2.139/2004)
  H.G. nr.991/1998 privind declararea zonei miniere Brad, județul Hunedoara, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.992/1998 privind declararea zonei miniere Valea Jiului, județul Hunedoara, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.993/1998 privind declararea zonei miniere Bălan, județul Harghita, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.191/1999 privind declararea zonei miniere Albeni, județul Gorj, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.192/1999 privind declararea zonei miniere Schela, județul Gorj, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.193/1999 privind declararea zonei miniere Motru-Rovinari, județul Gorj, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.194/1999 privind declararea zonei miniere Ștei-Nucet, județul Bihor, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.195/1999 privind declararea zonei miniere Borod-Șuncuiuș-Dobrești-Vadu Crișului, județul Bihor, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.196/1999 privind declararea zonei miniere Popești-Derna-Aleșd, județul Bihor, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.197/1999 privind declararea zonei miniere Rusca Montană, județul Caraș-Severin, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.198/1999 privind declararea zonei miniere Bocșa, județul Caraș-Severin, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.199/1999 privind declararea zonei miniere Moldova Nouă-Anina, județul Caraș-Severin, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.200/1999 privind declararea zonei miniere Ip, județul Sălaj, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.201/1999 privind declararea zonei miniere Hida-Surduc-Jibou-Bălan, județul Sălaj, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.202/1999 privind declararea zonei miniere Șărmășag-Chiejd-Bobota, județul Sălaj, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.203/1999 privind declararea zonei miniere Baia Mare, județul Maramureș, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.204/1999 privind declararea zonei miniere BorșaVișeu, județul Maramureș, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.205/1999 privind declararea zonei miniere Filipești, județul Prahova, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.206/1999 privind declararea zonei miniere Ceptura, județul Prahova, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.207/1999 privind declararea zonei miniere Comănești, județul Bacău, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.208/1999 privind declararea zonei miniere Bucovina, județul Suceava, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.209/1999 privind declararea zonei miniere Baraolt, județul Covasna, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.210/1999 privind declararea zonei miniere Altân Tepe, județul Tulcea, ca zonă defavorizată
  O. nr.58/1999 al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare (abrogat prin O. nr.357/2003)
  H.G. nr.640/1999 privind declararea zonei miniere Rodna, județul Bistrița-Năsăud, ca zonă defavorizată
  H.G. nr.813/1999 privind declararea zonei miniere Apuseni, județul Alba, ca zonă defavorizată
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
  L. nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
  O. nr.616/2000 al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici (abrogat prin O. nr.214/2013)
  L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
  O. nr.1.013/2001 al ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii
  O. nr.1.014/2001 al ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări
  O. nr.189/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate pentru producerea și comercializarea cărnii de melc și a pulpelor de broască (abrogat prin O. nr.245/2006)
  O. nr.190/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la inspecția vizuală pentru detectarea paraziților în produsele din pescuit
  L. nr.316/2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001
  O.U.G. nr.97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor
  L. nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
  O. nr.234/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animală
  O. nr.277/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la criteriile microbiologice aplicabile la producția de crustacee și moluște fierte
  O. nr.278/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la autocontroalele sanitare pentru produsele din pescuit
  H.G. nr.728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare
  O.G. nr.13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură
  O. nr.357/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere și control al unor substanțe și al reziduurilor acestora la animalele vii și la produsele lor
  O.U.G. nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (abrogata prin L. nr.281/2010)
  L. nr.778/2001 privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare (abrogata prin O.U.G. nr.103/2008)
  L. nr.72/2002 zootehniei (abrogata prin L. nr.32/2019)
  L. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România (abrogata prin O.G. nr.45/2005)
  H.G. nr.106/2002 privind etichetarea alimentelor
  H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
  O. nr.117/2002 al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcție, amenajare și reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, și a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman (abrogat prin O. nr.1.030/2009)
  L. nr.244/2002 Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (abrogata prin L. nr.164/2015)
  L. nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
  O. nr.219/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind Catalogul oficial al soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din România pentru anul 2002
  L. nr.381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură (abrogata prin L. nr.281/2010)
  H.G. nr.918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri (abrogat prin H.G. nr.1.213/2006)
  H.G. nr.1.022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului (abrogat prin H.G. nr.352/2017)
  O.U.G. nr.113/2002 privind identificarea și înregistrarea bovinelor în România
  O. nr.425/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării sau uciderii (abrogat prin O. nr.180/2006)
  O. nr.860/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu (abrogat prin O. nr.135/2010)
  O. nr.863/2002 al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului (abrogat prin O. nr.269/2020)
  H.G. nr.1.179/2002 privind aprobarea structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții (abrogat prin H.G. nr.28/2008)
  H.G. nr.1.247/2002 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare (abrogat prin H.G. nr.984/2005)
  O. nr.540/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de tratare a laptelui și produselor lactate destinate consumului uman, provenite din țări sau regiuni unde există riscul de apariție a febrei aftoase (abrogat prin O. nr.293/2007)
  L. nr.646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
  O. nr.64/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrul administrației publice pentru aprobarea modelului Registrului plantațiilor viticole și implementarea acestuia în teritoriu
  O. nr.261/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților și de aprobare a activității de export, precum și definirea unităților supuse controlului sanitar veterinar
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.668/2005 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 1.2 "Îmbunătățirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar și fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare și pentru protecția consumatorilor", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 3.2 "Constituirea grupurilor de producători", 3.3 "Metode agricole de producție destinate să protejeze mediul și să mențină peisajul rural", 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care generează activități multiple și venituri alternative", 3.5 "Silvicultură", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat din fonduri SAPARD


Sâmbătă, 20 aprilie 2024, 19:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.