HOTĂRÂRE nr.44 din 22 ianuarie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.44 din 22 ianuarie 2004
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 112/6 feb. 2004
Rectificare: M.Of. nr. 161/24 feb. 2004
Temei legal:
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
art.1 alin.(1), art.5 alin.(3)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.635/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor referitoare la aplicarea convențiilor sau acordurilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu diverse state
  O. nr.1.828/2003 al ministrului finanțelor publice privind documentele necesare achiziționării unor produse accizabile în regim de scutire
  O. nr.1.845/2003 al ministrului finanțelor publice privind norme de aplicare a unor prevederi din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O. nr.1.852/2003 al ministrului finanțelor publice privind modelul marcajelor aplicate asupra unor produse accizabile și procedura de achiziționare a acestora
  O. nr.1.853/2003 al ministrului finanțelor publice privind documentele fiscale utilizate în domeniul produselor accizabile
Trimitere la: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D.-L. nr.1.233/1887 CODUL DE COMERȚ
  L. nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
  L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  D.-L. nr.42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii
  D.-L. nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
  D.-L. nr.139/1990 privind camerele de comerț și industrie din România (abrogat prin L. nr.335/2007)
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
  L. nr.64/1991 privind brevetele de invenție
  L. nr.68/1991 privind registrul agricol
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  O.G. nr.1/1992 privind registrul agricol (abrogata prin O.G. nr.28/2008)
  H.G. nr.610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului (abrogat succesiv prin O.G. nr.35/2005, H.G. nr.159/2016)
  H.G. nr.786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum și componenta, functionarea și atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare (abrogat prin H.G. nr.1.257/2011)
  O.G. nr.19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice și constructii de locuinte
  L. nr.32/1994 privind sponsorizarea
  L. nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice
  L. nr.36/1995 Legea notarilor publici și a activității notariale
  O. nr.710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici și a activitatii notariale, nr.36/1995 (abrogat prin O. nr.2.333/C/2013)
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
  O.G. nr.30/1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi și cai ferate (abrogata prin L. nr.528/2004)
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
  L. nr.114/1996 Legea locuinței
  L. nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
  L. nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  L. nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985
  H.G. nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara și contabila și a normelor metodologice privind intocmirea și utilizarea acestora (abrogat prin H.G. nr.105/2009)
  O.G. nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială (abrogata prin L. nr.343/2006)
  L. nr.54/1998 privind circulația juridică a terenurilor (abrogata prin L. nr.247/2005)
  O. nr.425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire și utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara și contabila, precum și a modelelor acestora (abrogat prin O. nr.1.850/2004)
  O.G. nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
  O.G. nr.81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate (abrogata prin L. nr.46/2008)
  O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
  L. nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru (abrogata prin L. nr.1/2017)
  L. nr.143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.117/2006)
  O.U.G. nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, precum și persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
  H.G. nr.123/2000 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1999, rectificate, ale unor agenți economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
  O.G. nr.131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor
  O.U.G. nr.226/2000 privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră (abrogata prin L. nr.247/2005)
  O. nr.94/2001 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  H.G. nr.269/2001 privind registrul agricol pentru perioada 2001-2005 (abrogat prin H.G. nr.175/2007)
  O. nr.95.136/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, ministrului administrației publice, ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării și prognozei pentru aprobarea Normelor tehnice privind completarea Registrului agricol pentru perioada 2001-2005 (abrogat prin O. nr.344/2007)
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  L. nr.332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie (abrogata prin O.U.G. nr.85/2008)
  L. nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
  L. nr.356/2001 LEGEA patronatelor
  H.G. nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător (abrogat prin L. nr.145/2014)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare
  O.G. nr.65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale (abrogata prin L. nr.186/2013)
  O.G. nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători (abrogata prin L. nr.92/2007)
  O.U.G. nr.174/2001 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea finanțării învățământului superior
  O.G. nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale
  O. nr.306/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
  H.G. nr.533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (abrogat prin H.G. nr.60/2005)
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
  H.G. nr.598/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
  L. nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogata prin L. nr.300/2004)
  L. nr.521/2002 privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor (abrogata prin L. nr.571/2003)
  O. nr.989/2002 al ministrului finanțelor publice privind tipărirea, înserierea și numerotarea formularelor cu regim special (abrogat prin O. nr.2.226/2006)
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  O.G. nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
  O. nr.601/2002 al președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  H.G. nr.58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogat prin L. nr.300/2004)
  O.G. nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
  O.G. nr.75/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 161/24 feb. 2004
Modificat: H.G. nr.783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2005 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
înlocuiește anexa la normele metodologice de aplicare a titlului IX
  H.G. nr.1.840/2004 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
modifică si completează anexa
dispune republicarea
  H.G. nr.84/2005 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică si completează anexa; suspenda, pâna la data intrarii în vigoare a actului normativ de modificăre si completare a Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing, republicata, precizarile punctului 301 din anexa
dispune republicarea
  H.G. nr.610/2005 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifica si completeaza anexa
dispune republicarea
  H.G. nr.797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2006
- modifică și înlocuiește anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din L. nr. 571/2003
  H.G. nr.580/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- completează anexa
  H.G. nr.1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2007 (abrogat succesiv prin H.G. nr.956/2009, H.G. nr.1/2016)
- modifică anexa
  H.G. nr.1.861/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)

dispune republicarea
  H.G. nr.213/2007 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul II pct.701, titlul VI pct.2 alin.(13) și (16), pct.22 alin.(1), pct.54 alin.(8), pct.60, pct.71 alin.(1) lit.d), pct.72 alin.(1) și (2), pct.80 partea introductivă a alin.(2), pct.81, titlul VII pct.51.3, pct.9 alin.(1) lit.h), pct.9 alin.(3), pct.121 alin.(1), (5) și (7), pct.122 alin.(15), pct.13 alin.(3), pct.185 alin.(2) lit. B) pct.4), pct.20 alin.(5), (7), (9)-(12) și (18), pct.22 alin.(8) lit.d), pct.22 alin.(13) lit.a), pct.22 alin.(18) lit.c), pct.22 alin.(20), pct.23.1 alin.(2), (4), (5) și (8), pct.23.2 alin.(1)-(7), (14), (18) și (19), pct.23.3 alin.(4), pct.23.7 alin.(2), pct.26 alin.(9), pct.28 alin.(3) și (4), pct.302 alin.(5), pct.311 alin.(1), pct.32, pct.61; introduce alin.(3) la pct.22, pct.43, alin.(2) la pct.51.1, alin.(11) la pct.7, lit.d) la pct.7 alin.(5), alin.(51) la pct.8, lit.i) la pct.9 alin.(1), alin.(5) la pct.9, alin.(10) și (11) la pct.121, alin.(6) la pct.13, alin.(12) și (13) la pct.14, alin.(11) la pct.142, pct.182.1, alin.(81), (82) și (83) la pct.20, alin.(6)- (11) la pct.21.3, pct.23.11, lit.f) la pct.24 alin.(1), alin.(21) la pct.27, pct.31a, alin.(3), (4) și (5) la pct.58, alin.(4) și (5) la pct.62 la titlul VII ; abrogă pct.63 alin.(2) din titlul VI, pct.91 alin.(6) fraza a doua, pct.12 alin.(3), pct.121 alin.(6), pct.20 alin.(13), pct.23.2 alin.(22) din titlul VII
dispune republicarea
  H.G. nr.1.195/2007 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul III pct.1512, pct.1513, pct.1514, pct.1515, pct.1516, pct.1517
  O.U.G. nr.155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- prevederile referitoare la nivelurile impozitului prevăzute la art.263 alin.(4) și (5) din Legea nr.571/2003 cuprinse în anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX își încetează aplicabilitatea
  H.G. nr.1.579/2007 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul I pct.21 alin.(1), titlul II pct.6, pct.12 liniuța a doua a paragrafului II și ultimul paragraf, pct.20, pct.21, pct.27, pct.42, pct.43, pct.48, pct.50, pct.82, titlul III pct.9 prima liniuță, pct.211 ultimul paragraf, pct.146, pct.1517 paragraful 9, titlul IV pct.14, titlul V pct.912, pct.15 alin.(1) și (3), titlul VI pct.1, pct.2 alin.(3) - (5), alin.(13), alin.(15) și alin.(16), pct.3 alin.(4) și (5), pct.4 alin.(1) și alin.(6) - (9), pct.5, pct.6 alin.(4), (6), (8) și (10), pct.7 alin.(1) și (2), pct.10, pct.11 alin.(1), pct.13 alin.(4) lit.a), pct.14 alin.(3) - (5), pct.17, pct.18 alin.(1), pct.19 alin.(3) și (4), pct.21, pct.22 alin.(1), pct.30, pct.31, pct.35, pct.37, pct.38, pct.39, pct.44, pct.45, pct.49 alin.(8), pct.50 alin.(10), pct.54, pct.55, pct.59, pct.61, pct.63, pct.66, pct.69 alin.(5), pct.72 alin.(3), pct.73 alin.(1), pct.74 alin.(1) lit.a), pct.76, pct.78, pct.79, pct.80 alin.(1), pct.81, pct.82, pct.86; titlul VII pct.2, pct.8 alin.(7), pct.121 alin.(8) și (9), pct.122 alin.(15), pct.14 alin.(2) - (6), pct.15 alin.(5) lit.a), pct.16 lit.b), pct.19 alin.(6), pct.20 alin.(82) și alin.(18), pct.22 alin.(4) și (6), pct.22 alin.(17), pct.23.1 alin.(11), pct.23.2 alin.(6), pct.23.3 alin.(7), pct.23.7 alin.(3), pct.23.8, pct.31, titlul IX pct.24 alin.(4), pct.82 alin.(3) lit.B), pct.116 alin.(11), pct.118 lit.a), pct.120 alin.(1), pct.121 alin.(1), pct.122 alin.(4) și (5), teza a-2-a a alin.(6) și pct.2211; introduce lit.e) și f) la pct.23, pct.471, pct.1002 la titlul II, alin.(14) la pct.4, pct.151, pct.161, alin.(7) - (9) la pct.18, pct.351, pct.441, alin.(18) la pct.50, alin.(3) la pct.70, pct.811 la titlul VI, pct.21.1, pct.42.1, alin.(10) la pct.6, alin.(61) - (64) la pct.8, alin.(11) la pct.91, alin.(14) la pct.91, alin.(12) la pct.121, alin.(14) la pct.14, alin.(20) la pct.20, alin.(81) și alin.(82) la pct.22, alin.(15) la pct.23.1, alin.(3) la pct.301, pct.321, pct.65 și pct.66 la titlul VII, alin.(2) la pct.951, alin.(2) la pct.107, alin.(11) la pct.126 și alin.(6) la pct.144 la titlul IX; abrogă pct. 5, pct.95, pct.96 din titlul II, pct.31, pct.35, pct.1432 alin.(8), pct.1444 lit.d) a alin.(3) din titlul III, pct.87 din titlul VI, pct.101 alin.(1), pct.1811, pct.22 alin.(18) lit.c) și alin.(19), pct.23.11 alin.(3) din titlul VII, pct.24 alin.(5) din titlul IX; înlocuiește anexa nr.1 de la titlul VI; înlocuiește anexa nr.20 de la titlul VII
dispune republicarea
  H.G. nr.686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (abrogat prin L. nr.9/2012)
- abrogă pct. 311 și 312 din titlul VII al anexei
  H.G. nr.1.618/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul VI pct. 4 alin. (3), pct. 19, pct. 23, pct. 37 alin. (1), pct. 39 alin. (8), pct. 46 alin. (1), pct. 58 alin. (1) și (2), pct. 62 alin. (2) și pct. 83, titlul VII pct. 21 alin. (2) și (3), pct. 51.3, pct. 6 alin. (1), pct. 8 alin. (3), pct. 91 alin. (6) și (14), pct. 123 alin. (8), pct. 181, pct. 184 alin. (1) și (2), pct. 22 alin. (6), (13), (15), (18), (24), (28) și (32), subpct. 23.2 alin. (17), subpct. 23.3 alin. (6) și (11), subpct. 23.7 alin. (15), subpct. 23.8, subpct. 23.11, pct. 28 alin. (1) și (3) lit. c), pct. 302 alin. (1); introduce alin. (6) la pct. 37 din titlul VI, alin. (3) la pct. 2, alin. (14)-(16) la pct. 7, alin. (101) la pct. 91, alin. (31) la pct. 10, alin. (51) la pct. 121, alin. (151) și (181) la pct. 20, subpct. 21.5 la pct. 21, alin. (41), (261) și (301)- (303) la pct. 22, alin. (31), (51), (16) și (17) la subpct. 23.1, alin. (21) la subpct. 23.7, alin. (61) la pct. 26, alin. (81) la pct. 28, pct. 301.1, alin. (13)- (19) la pct. 31, alin. (11) la pct. 33, pct. 67-70 și anexa 30 la titlul VII; abrogă pct. 39 alin. (2) și pct. 441 alin. (2) din titlul VI, pct. 36 alin. (2) din titlul VII; înlocuiește, la pct. 22 și 23 din titlul VII, expresia "cerere de scutire de accize" cu expresia "cerere de restituire de accize" și anexa nr. 20 de la titlul VII
  H.G. nr.192/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titilul VII pct. 51.3 alin. (10); introduce alin. (101) la pct. 51.3 al cap. VII
  H.G. nr.488/2009 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- introduce pct. 111-117, pct. 492 și pct. 572 la Titlul II, pct. 391 la Titlul III și pct. 451 la Titlul VI
  H.G. nr.616/2009 pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică pct. 701 din titlul II
  H.G. nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010 (abrogat prin H.G. nr.1.309/2012)
- la 1 ianuarie 2010, modifică și înlocuiește anexa de la titlul IX
  H.G. nr.1.620/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică Titlul II pct. 10, pct. 12 paragraful doi liniuța a doua, pct. 13, pct. 19, pct. 23 lit. d), pct. 351, pct. 39, pct. 43 lit. d), pct. 715, pct. 716, pct. 100, Titlul III pct. 211, pct. 36, pct. 37, pct. 38 liniuța a 25-a, pct. 42, pct. 53, pct 641, pct. 661, pct. 68 partea introductivă și lit. f), pct. 77 ultima liniuță, pct. 111 lit. a), pct. 116, pct. 128, pct. 1351, pct. 1371, pct. 151, pct. 1516, pct. 153, pct. 168, pct. 175 - 178, pct. 186, pct. 192, pct. 195 paragraful doi ultima liniuță, pct. 200, pct. 2011, pct. 202, pct. 207, pct. 209, pct. 210, Titlul V pct. 96 lit. d), pct. 912 - 914, pct. 10, pct. 11, pct. 111, pct. 12 alin. (5), pct. 12 alin. (8), pct. 14, pct. 15 alin. (1), (11) și (12), pct. 201, Titlul VI pct. 1, pct. 2, pct. 3-5, pct. 6, pct. 7, pct. 10, pct. 11, pct. 12 alin. (4), pct. 13, pct. 14, pct. 15, pct. 151, pct. 16, pct. 17, pct. 18, pct. 19, pct. 20, pct. 21, pct. 22, pct. 23, pct. 24, pct. 34, pct. 351, pct. 37, pct. 38 - 40, pct. 43, pct. 44, pct. 441, pct. 45, pct. 46, pct. 48, pct. 49, pct. 50, pct. 53, pct. 54, pct. 55, pct. 56, pct. 57, pct. 59, pct. 60, pct. 61, pct. 62, pct. 63, pct. 64, pct. 66, pct. 67, pct. 68, pct. 69, pct. 71, pct. 72, pct. 73, pct. 75 alin. (6), pct. 78 alin. (2), pct. 79, pct. 80, pct. 81, pct. 811, pct. 82, Titlul VII pct. 52, pct. 6, pct. 24 alin. (1) lit. c), pct. 26 alin. (4) și (6), pct. 28 alin. (3) și (4), pct. 302, pct.31; introduce la Titlul II o nouă liniuță la pct. 12 paragraful doi, o nouă liniuță la pct. 12 paragraful trei, pct. 171 - 174, lit. g) la pct. 23, pct. 331, pct. 573, pct. 862, pct. 991, pct. 1003, la Titlul III un nou paragraf la pct. 38, două noi liniuțe la pct 39, lit. n4) la pct. 68, o nouă liniuță la pct. 77, pct. 811, pct. 1241, pct. 1391, pct. 1421, un nou paragraf la pct. 1443, pct. 1461, pct. 1462, lit. e1) la pct. 1512, un nou paragraf la pct. 1517, două noi liniuțe la pct. 152, la Titlul V alin. (11) și alin. (51) la pct. 2, la Titlul VI pct. 11, pct 141 - 144, pct. 161, pct. 171, pct. 211, pct. 251, alin. (5) la pct. 47, pct. 491, pct. 661, pct. 791, pct. 801, pct. 802, la Titlul VII alin. (141) la pct. 20, pct. 71-120, anexele nr. 31-59; abrogă pct. 21 de la Titlul I, pct. 24, 40, 54, 55 și 87 de la Titlul II, pct. 27-30, pct. 32-34, pct. 38 liniuțele a 6-a și a 22-a, pct. 158 și pct. 179 - 181 de la Titlul III, pct. 92, pct. 93, pct. 99 - 911, pct. 12 alin. (6), (7) și (71), pct. 20, pct. 24 și pct. 25 de la Titlul V, pct. 58 de la Titlul VI, pct. 26 alin. (61) de la Titlul VII, la 1 aprilie 2010 pct. 1-51.3, pct 7-30, pct 37 de la Titlul VII și pct. 1-73 de la Titlul VIII; înlocuiește anexele nr. 3 și 4 de la Titlul VII
  H.G. nr.296/2010 pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică pct. 701 din titlul II
  H.G. nr.768/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul VI pct. 161, pct. 19 alin. (4) exemplul nr. 4, pct. 22 alin. (2) exemplul, pct. 23 alin. (2) și (11), pct. 251 alin. (1), pct. 54 alin. (6) exemplul și pct. 811, titlul VII pct. 72 alin. (3) și (4), pct. 73 alin. (1) și (10), pct. 79 alin. (1) și (2), pct. 80 alin. (1), pcz. 81 alin. (2) și (3), pct. 82, pct. 83, pct. 84, pct. 85, pct. 86, pct. 87, pct. 88, pct. 89 alin. (10) și (16), pct. 90, pct. 98, pct. 107, pct. 108, pct. 111 alin. (7), (20), (26) și (28), pct. 113, pct. 115, pct. 117, pct. 118 alin. (2); introduce, la titlul VI, pct. 162, pct. 231, alin. (31) la pct. 69 și pct. 812, la titlul VII, alin. (6) la pct. 71, alin. (31) și (32) la pct. 78, alin. (31)-(36) la pct. 30, pct. 931, alin. (43) la pct. 111, alin. (4) la pct. 120 subpct. 120.3; înlocuiește anexele nr. 33, 34, 52 și 53 de la titlul VII
dispune republicarea
  H.G. nr.791/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
- modifică titlul I cu pct. 1-41, titlul II pct. 115, pct. 45, pct. 70, pct. 1001 și pct. 1002, titlul III pct. 1441 primul paragraf, pct. 1442, pct. 1461, pct. 176 primul paragraf, pct. 193, pct. 194 lit. a) și b), pct. 196, pct. 197, pct. 203, pct. 205-209 și pct. 210, titlul V pct. 91 și pct. 96 lit. a)-d), titlul IX pct. 35, pct. 38, pct. 39, pct. 40, pct. 42, pct. 45, pct. 46, pct. 47, pct. 48, pct. 49, pct. 50 alin. (1) și (2), pct. 51; introduce pct. 118, lit. h) la pct. 23, pct. 931 și pct. 932 la titlul II, o nouă liniuță, după a treia liniuță, la pct. 3, pct. 233, pct. 241pct. 361, pct. 421, pct. 422, o nouă liniuță, după a șaptea liniuță, la pct. 68 lit. a), lit. c1) la pct. 68, lit. l1) la pct. 68, lit. i) la pct. 70, pct. 1091, o nouă liniuță, după a treia liniuță, la pct. 111 lit. b), pct. 1111, pct. 1445, pct. 1711, pct. 1812, pct. 1881, pct. 1931, pct. 2091, pct. 212 și 213 la titlul III, alin. (71) la pct. 3 al titlului VI, pct. 501, pct. 511, pct. 721, pct. 1191, pct. 1291 și anexa nr. 2 la titlul IX; abrogă pct. 22, pct. 713, pct. 100 și pct. 1003 de la titlul II, pct. 25, pct. 82 prima liniuță, pct. 1402 și pct. 189 de la titlul III, titlul IV cu pct. 1-17, pct. 97, pct. 98, pct. 912, pct. 914 și pct. 11 de la titlul V, pct. 36, pct. 37, pct. 41 și pct. 43 de la titlul IX
dispune republicarea
  H.G. nr.1.355/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul VI pct. 49 alin. (17) și (34) și pct. 491 alin. (1) și (11)
  H.G. nr.150/2011 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (abrogat prin H.G. nr.111/2016)
- modifică titlul II pct. 50 și pct. 1002, titlul III pct. 232, pct. 36 ultimul paragraf, pct. 42, pct. 422, pct. 49, pct. 641, pct. 661, pct. 81, pct. 1351, pct. 1442, pct. 152 liniuța a treia, pct. 168, pct. 175-178, pct. 1812, pct. 186, pct. 2011, pct. 202, pct. 207, pct. 208 și pct. 210, titlul V pct. 96 lit. a) și d) și pct. 12 alin. (10), titlul VI pct. 3 alin. (8) lit. b), pct. 6, pct. 7, pct. 10, pct. 11, pct. 13-151, pct. 161, pct. 162, pct. 17, pct. 18 alin. (4) și (5), pct. 37 alin. (3)-(5), pct. 41, pct. 42, pct. 43 alin. (2), pct. 441, pct. 45, pct. 451, pct. 49 alin. (1) lit. c) pct. 1, pct. 50 alin. (1) lit. b) pct. 1, pct. 53 alin. (3) și (7), pct. 54 alin. (1), (2) și (4), pct. 60, pct. 61, pct. 62, pct. 64 alin. (1), (2), (4) lit. c) pct. 1, alin. (7) lit. c) și partea introductivă a lit. e), pct. 65 alin. (4), pct. 66, pct. 661, pct. 70 alin. (3), pct. 72 alin. (4), (5) și (8), pct. 73 alin. (1) pct. 2 pct. (i) și (ii), pct. 75 alin. (1), (2) și (5), pct. 791 alin. (6), pct. 80, pct. 801, pct. 81 și pct. 82, titlul VII pct. 6, pct. 82 alin. (14), pct. 83 alin. (29), pct. 90 subpct. 90.3 alin. (1), pct. 113 subpct. 113.2 alin. (18); introduce pct. 933 și pct. 992-994 la titlul II, pct. 72, pct. 423, cinci liniuțe la pct. 43, după liniuța a 7-a, două paragrafe la pct. 53, după primul paragraf, pct. 642, pct. 1531, un paragraf la pct. 161, după primul paragraf, pct. 1813 și pct. 2092 la titlul III, titlul IV1, după titlul IV, cu pct. 1-15, alin. (12)-(14) la pct. 2, lit. c) la pct. 95 și alin. (11) la pct. 12 al titlului V, pct. 401, alin. (11) la pct. 46, alin. (5) la pct. 65 și alin. (8) la pct. 812 al titlul VI, pct. 771 și anexele nr. 311 și 312 la titlul VII, titlul IX2 cu pct. 1-30, după titlul IX; abrogă pct. 871, 1511 și pct. 211 din titlul III, pct. 52, pct. 112, pct. 113 subpct. 113.8 alin. (4) și (5) și anexa nr. 3 din tilul VII; înlocuiește anexa nr. 4 de la titlul VII
dispune republicarea
  H.G. nr.50/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul II pct. 23 lit. d), pct. 86 și pct. 94, titlul III pct. 72, pct. 9 liniuța a doua, pct. 10, pct. 36, pct. 37, pct. 38 liniuța a 19-a, pct. 42, pct. 58, pct. 61, pct. 64, pct. 641, pct. 661, pct. 85, pct. 112, pct. 122, pct. 124-126, pct. 1371, pct. 138, pct. 152 liniuța a treia, pct. 161-164, pct. 166, pct. 168, pct. 170, pct. 176, pct. 177 și pct. 209, titlul V pct. 2 alin. (12), pct. 9, pct. 96 lit. d), pct. 13, pct. 14, pct. 141și pct. 151, titlul VI pct. 4 alin. (4), (7), (11) și (13) lit. b), pct. 6 alin. (7) și (13), pct. 6 alin. (14) lit. a), pct. 6 alin. (19) și (20), pct. 7, pct. 13 alin. (9), (10) și (12), pct. 14, pct. 143 alin. (1)-(3), pct. 151 alin. (4), pct. 16, pct. 161, pct. 19 exemplul nr. 4, pct. 22 alin. (2), pct. 24, pct. 251 alin. (1), pct. 35 alin. (7)-(9), pct. 35 alin. (10), pct. 35 alin. (15) lit. a), pct. 37, pct. 45, pct. 451, pct. 53 alin. (2), (6) și (7), pct. 54, pct. 55, pct. 59 alin. (1) lit. a), pct. 61, pct. 62 alin. (5), pct. 65, pct. 66, pct. 67, pct. 72 alin. (8), pct. 73 alin. (1) lit. a) pct. 2 pct. (iii), pct. 80 alin. (1), pct. 801, pct. 802, pct. 811, pct. 812 și pct. 82, titlul VII pct. 302 alin. (5) și (13), pct. 31 alin. (11) și (12), pct. 321, pct. 71 alin. (2) lit. d) și g), pct. 73 alin. (10), pct. 82 alin. (22) și alin. (23) lit. a), pct. 82 alin. (34) și (35), pct. 83 alin. (3), pct. 83 alin. (26), pct. 84 alin. (1), pct. 84 alin. (5)-(7), pct. 84 alin. (8), (9), (12) și (14), pct. 84 alin. (17)-(19), pct. 86 alin. (1), (3) și (8), pct. 86 alin. (12), (13) și (14), pct. 87 alin. (1), (2) și (24), pct. 88 alin. (1)-(3), (5), (6), (10), (11) și (13), pct. 89 alin. (4) și (5), pct. 89 alin. (10), (21) și (25), pct. 90 subpct. 90.1 alin. (4), (5), (12) și (15), pct. 91 alin. (8), pct. 94 alin. (2), pct. 98 subpct. 98.1 alin. (5), pct 100 alin. (4), pct. 101 alin. (4), pct. 103 alin. (22), pct. 105 alin. (4), pct. 107 alin. (3), pct. 108 alin. (20), (23), (24) și (29), pct. 108 alin. (30)-(33), art. 110 subpct. 110.3 alin. (8), pct. 111, pct. 113 subpct. 113.1.2 alin. (11) lit. d), alin. (22) și alin. (24), pct. 113 subpct. 113.2 alin. (12) și (19), pct. 113 subpct. 113.3 alin. (9), pct. 113 subpct. 113.4 alin. (3) și (5), pct. 113 subpct. 113.7 alin. (8) și (17), pct. 113 subpct. 113.11 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) și (6), pct. 116 alin. (4) și (6), pct. 117 subpct. 117.1 alin. (3), pct. 117 subpct. 117.1 alin. (8) și (12), pct. 118 alin. (5), pct. 120 subpct. 120.1 alin. (3) și pct. 120 subpct. 120.2 alin. (1) și (3), titlul IX pct. 17 alin. (2), pct. 22 alin. (1), pct. 23 alin. (3), pct. 53-55, pct. 57 alin. (3) și (4), pct. 62, pct. 63 alin. (1), pct. 73 alin. (22) și (23), pct. 77 alin. (3), pct. 83 alin. (1) și (2), pct. 84 alin. (2) lit. b)-d), pct. 94, pct. 95, pct. 105-1061, pct. 114, pct. 147, pct. 153 alin. (1), pct. 155 alin. (1) lit. a), pct. 160 lit. e), pct. 161, pct. 173 lit. a) și b), pct. 178 alin. (1) lit. a), pct. 180 alin. (1) poz. II, pct. 185 alin. (2) și pct. 188, titlul IX2 pct. 4, pct. 5, pct. 7, pct. 8, pct. 9, pct. 11, pct. 12, pct. 13, pct. 20, pct. 21, pct. 22, pct. 23 și pct. 25; introduce pct. 11, 211, 212 la titlul I, pct. 141, 142, lit. i) și j) la pct. 23, pct. 718, pct. 863, pct. 971-974, pct. 995 la titlul II, pct. 41, pct. 662, liniuța a 11-a la pct. 152 la titlul III, alin. (101) la pct. 12, pct. 131 și pct. 152 la titlul V, alin. (5) la pct. 151, alin. (91)-(96) la pct. 35 și pct. 371 la titlul VI, alin. (13) la pct. 31, lit. f) la pct. 72 alin. (4), alin. (101) la pct. 73, alin. (3) la pct. 771, alin. (91) la pct. 82, alin. (201), (202), (211) și (212) la pct. 82, lit. d) la pct. 82 alin. (23), alin. (271) la pct. 82, alin. (221) la pct. 83, lit. f) la pct. 83 alin. (27), alin. (41)-(43) la pct. 84, alin. (71) la pct. 84, alin. (141) și (142) la pct. 84, alin. (191)-(195) la pct. 84, alin. (11) la pct. 85, alin. (131) la pct. 85, alin. (151) și (152) la pct. 85, alin. (111) la pct. 86, alin. (16) la pct. 86, alin. (61) la pct. 89, alin. (6) și (7) la pct. 98 subpct. 98.1, alin. (21)-(23) la pct. 98 subpct. 98.2, subpct. 98.3 la pct. 98, alin. (41) și (42) la pct. 100, alin. (5)-(7) la pct. 101, alin. (221) și (222) la pct. 103, alin. (81) și (82) la pct. 108, alin. (291) la pct. 108, alin. (11)-(13) la pct. 110 subpct. 110.3, alin. (31) și (32) la pct. 113 subpct. 113.1.1, alin. (191) la pct. 113 subpct. 113.1.2, alin. (221)- (223) la pct. 113 subpct. 113.1.2, alin. (191)-(193) la pct. 113 subpct. 113.2, alin. (41)-(43) la pct. 113 subpct. 113.4, alin. (161)-(163) la pct. 113 subpct. 113.7, alin. (61) la pct. 113 subpct. 113.11, lit. g) la pct. 114, alin. (61)-(63) la pct. 117 subpct. 117.1, alin. (19) și (20) la pct. 117 subpct. 117.2, alin. (41) și (42) la pct. 118, alin. (51) la pct. 118, subpct. 120.4 la pct. 120, pct. 121, pct. 122 și anexa nr. 381 la titlul VII, lit. D la pct. 34 alin. (1), pct. 601, pct. 952, alin. (11) la pct. 163, pct. 1751și alin. (3) la pct. 220 la titlul IX, pct. 31, pct. 32, pct. 61 la titlul IX2; abrogă pct. 43 lit. d), pct. 45-47, pct. 98-991 din titlului II, pct. 361, pct. 59, pct. 60, pct. 1241, pct. 212 și pct. 213 din titlul III, pct. 12 alin. (4) și (5), pct. 15 din titlul V, pct. 6 alin. (5) din titlul VI, pct. 98 subpct. 98.2 alin. (6) și (13) și pct. 109 alin. (2) din titlul VII, pct. 58, pct. 70 alin. (2) și (3), pct. 85 alin. (2) și (3), pct. 122 alin. (4)-(7) din titlul IX, pct. 26 din titlul IX2; înlocuiește anexele nr. 33, 35, 47, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 49, 52.1, 52.2, 53.1 și 53.2 din titlul VII
dispune republicarea
  H.G. nr.670/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
- modifică titlul II pct. 492, titlul III pct. 391 și pct. 152 liniuța a treia, titlul V pct. 96 lit. a) și d), titlul VI pct. 451, pct. 61, pct. 62, pct. 66, pct. 67, pct. 80 și pct. 801, titlul VII pct. 72 alin. (4) lit. e), pct. 84 alin. (41) lit. c)-e), lit. j), m) și o), pct. 108 alin. (81) lit. c)-e), lit. j), m) și o), pct. 111 alin. (2), (3) și (4), titlul IX pct. 15 alin. (1), pct. 52 alin. (1) lit. f), pct. 71 alin. (4) exemplele X și XI, pct. 111 alin. (5), pct. 114 alin. (2), pct. 138 alin. (1) și pct. 174, titlul IX2 pct. 10, pct. 14 și pct. 28; introduce lit. k) la pct. 23, pct. 531 și pct. 562 la titlul II, liniuțele a 4-a și a 5-a la pct. 41, pct. 42 și pct. 1442.1 la titlul III, alin. (41) la pct. 13 de la titlul V, lit. e1), lit. i1), lit. o1) și lit. o2) la pct. 84 alin. (41), alin. (81) la pct. 90 subpct. 90.1, lit. e1), lit. i1), lit. o1) și lit. o2) la pct. 108 alin. (81), alin. (31), alin. (32) și alin. (121) la pct. 111, subpct. 120.5 la pct. 120 și anexa 551 la titlul VII, lit. g) la pct. 52 alin. (1), alin. (11) și (12) la pct. 54, pct. 1152 la titlul IX, pct. 141, pct. 31 și pct. 32 la titlul IX2; abrogă pct. 213 liniuța a doua de la titlul II, pct. 18 de la titlul IX2; înlocuiește anexa nr. 48.3 de la titlul VII
dispune republicarea
  H.G. nr.1.071/2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul II pct. 142 și pct. 76, titlul VI pct. 4 alin. (7), (8), (11), (13) lit. a) pct. 2, pct. 6, pct. 7 alin. (5)-(9), pct. 13-151, pct. 16, pct. 161, pct. 162, pct. 17, pct. 18 alin. (4), pct. 20 alin. (2) și (3), pct. 22, pct. 23, pct. 231, pct. 34 alin. (10), (11) și (13)-(15), pct. 45, pct. 46, pct. 49 alin. (15) lit. a) și alin. (17), pct. 53, pct. 54, pct. 60, pct. 61, pct. 62, pct. 64 alin. (12), pct. 66 alin. (6) lit. c), pct. 661 alin. (8), pct. 69, pct. 70, pct. 71, pct. 72, pct. 73, pct. 74, pct. 75, pct. 76, pct. 77, pct. 78, pct. 79 alin. (3), pct. 801, pct. 81, pct. 812 alin. (1), (3), (7) și (8), titlul VII pct. 88 alin. (12), pct. 90 subpct. 90.3 alin. (1)-(3) și pct. 108 alin. (29); introduce pct. 532 la titlul II, pct. 16_3, alin. (11) la pct. 20, alin. (21) la pct. 20, alin. (9) la pct. 451, lit. c) la pct. 49 alin. (3), alin. (13) la pct. 661 și alin. (4)-(7) la pct. 79 de la titlul VI, alin. (171) și (172) la pct. 83, alin. (12)-(14) la pct. 85, anexa nr. 60 la titlul VII; abrogă pct. 77 de la titlul II, pct. 18 alin. (5) și (6) de la titlul VI, pct. 108 alin. (291) și (30) de la titlul VII
dispune republicarea
  H.G. nr.1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- la 1 ianuarie 2013 modifică și înlocuiește anexa nr. 1 de la titlul IX al Legii nr. 571/2003
  H.G. nr.20/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Accize și alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal " (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul VII pct. 6 alin. (1), pct. 72 alin. (3), pct. 83 alin. (3) , pct. 83 alin. (27) lit. a), pct. 84 alin. (9) lit. b), pct. 86 alin. (9), (11) și (12), pct. 90 subpct 90.3 alin. (4), pct. 106 alin. (2), (4), (6) și (14) , pct. 108 alin. (10), (16) și (17), pct. 111 alin. (21) lit. a), pct. 111 alin. (43),pct. 113 subpct. 113.1.2, pct. 113 subpct 113.4 alin. (1), pct. 113 subpct 113.8 alin. (6) și (7), pct. 113 subpct 113.10 alin. (2); introduce alin. (31) la pct. 83, alin. (44) - (46) la pct. 84, alin. (211) și alin. (212) la pct. 84, alin. (15) și alin. (16) la pct. 85, alin. (121) și alin.(122) la pct. 85, alin. (83) - (85) la pct. 108 de la titlul VII; abrogă pct. 83 alin. (27) lit. e), pct. 83 alin. (33) și (34), pct. 86 alin. (10), pct. 113 subpct. 113.8 alin. (8) din titlul VII
dispune republicarea
  H.G. nr.84/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul II pct. 141, pct. 15, pct. 23 lit. i), pct. 33, pct. 892, titlul III pct. 111 lit. b) liniuța a 3-a, pct. 125, pct. 126, pct. 134, pct. 1491, pct. 152 liniuța a 8-a, pct. 153, pct. 161, pct. 164, pct. 168, pct. 176, pct. 1881, pct. 209, titlul IV1 pct. 5, pct. 6, pct. 8, pct. 11, pct. 12, titlul V pct. 8 alin. (2), pct. 91, pct. 13 alin. (2), titlul VI pct. 4 alin. (8) și (12), pct. 6 alin. (10) lit. a), pct. 14 alin. (2) lit. k), pct. 144 alin. (2), pct. 162 alin. (4) și (19), pct. 18 alin. (4), pct. 20 alin. (21) primul paragraf, pct. 23 alin. (4), pct. 24 alin. (2) lit. a), pct. 251 alin. (3), pct. 43 alin. (2) lit. a), pct. 45 alin. (3) și (6), art. 46 alin. (3), art. 49 alin. (22), pct. 53 alin. (2) partea introductivă și alin. (4), pct. 53 alin. (6) lit. d), pct. 54 alin. (9) primul paragraf, pct. 54 alin. (10), pct. 61 alin. (2) și (7), pct. 61 alin. (9) lit. b), pct. 66 alin. (12), pct. 78 alin. (1), pct. 79 alin. (6), pct. 82 alin. (7), titlul VII pct. 302 alin. (1), pct. 82 alin. (2), pct. 82 alin. (22), pct. 85 alin. (9), pct. 88 alin. (7), pct. 101 alin. (1) - (5), pct. 105 alin. (2), pct. 111 alin. (18), pct. 111 alin.(30), pct. 111 alin. (44) lit. a) și b), pct. 113 subpct 113.7 alin. (8), pct. 115 alin. (8), titlul IX2 pct. 6; introduce pct. 175, pct. 761, pct. 762, pct. 975 la titlul II, pct. 73, lit. n5) și lit. n6) la pct. 68, pct. 872 - 878, liniuța a 5-a la pct. 111 lit. b), pct. 1112, pct. 1113, pct. 1271, pct. 1352, pct. 1422, pct. 1423, pct. 1492 - 14916, liniuța a 12-a la pct. 152, pct. 1851 la titlul III, pct. 31, pct. 82 - 84 la titlul V, pct. 152, alin. (4) la pct. 161,alin. (10) la pct. 18, alin. (14) și (15) la pct. 45, alin. (61) la pct. 53, alin. (31) la pct. 54, alin. (3) - (5) la pct. 801 la titlul VI, alin. (15) la pct. 302, alin. (101) - (105) la pct. 31, alin. (14) - (16) la pct. 31, alin. (21) la pct. 82, lit. e) la pct. 82 alin. (9), lit. e) la pct. 82 alin. (23), alin.(111) la pct. 108, alin. (251) la pct. 108, alin. (16) la pct. 113 subpct.113.1.1, alin. (21) la pct. 113 subpct 113.3, alin. (5) la pct. 120 subpct 120.1 la titlul VII, pct. 33-35 la titlul IX2; abrogă pct. 9, 10, 211 și 401 din titlul III, pct. 2, pct. 3 din titlul IV1, pct. 3, pct. 81 din titlul V, pct. 53 alin. (9) din titlul VI, pct. 78 alin. (5) din titlul VII, pct. 31 din titlul IX2; înlocuiește anexele nr. 35, 47, 48.1- 48.5, 49, 52.1, 52.2, 53.1, 53.2 și 551 de la titlul VII
dispune republicarea
  H.G. nr.613/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul II pct. 351, titlul III pct. 77 liniuța a 5-a, titlul III pct. 111 lit. a), titlul III pct. 1111, titlul III pct. 116, titlul VII pct. 301, titlul VII pct. 302 alin. (1), titlul VII pct. 76, titlul VII pct. 77 alin. (9) și (12), titlul VII pct. 78 alin. (3), titlul VII pct. 84 alin. (12), titlul VII pct. 108 alin. (29), titlul VII pct. 111 alin. (2); introduce o nouă liniuță la titlul II pct. 212, o nouă liniuță la titlul II pct.861 paragraful 2, liniuța a 8-a la titlul III pct. 39, alin. (86) la pct. 108 titlul VII, alin. (181) la titlul VII pct. 108; abrogă titlul V pct. 26, 27, titlul VII pct. 30I.1, titlul VII pct. 73 alin. (2) - (7), titlul VII pct. 108 alin. (9)
dispune republicarea
  H.G. nr.77/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul II pct. 18, pct. 211, pct. 491, pct. 892, pct. 1002, titlul IV1 pct. 4, pct. 6, pct. 11, pct. 12, pct. 14, titlul V pct. 31, pct. 10, pct. 111, titlul VI pct. 3 alin. (71), pct. 7 alin. (1), pct. 162, pct. 20 alin. (11), (21) și (3), pct. 231 alin. (2) exemplul nr. 2 lit. A ultima teză, pct. 33, pct. 45 alin. (8) și alin. (13) lit. d), pct. 46 alin. (1) prima teză, pct. 49 alin. (1) prima teză, pct. 49 alin. (3) partea introductivă, pct. 49 alin. (15) lit. a), pct. 491 alin. (1), pct. 50 alin. (1) prima teză și alin. (18) prima teză, pct 53 alin. (1) și (3), pct. 53 alin. (6) lit. d), pct. 53 alin. (10) și (11), pct. 54 alin. (3) și (4), pct. 79 alin. (3) , (4) și (5) prima teză, titlul VII pct. 301 alin. (1), pct. 302 alin. (1), pct. 31 alin. (2), pct. 321, pct. 71 alin. (2) lit. a), pct. 72 alin. (4) lit. c) - e), pct. 77 alin. (6) - (8), pct. 82 alin. (15), pct. 83 alin. (2), pct. 84 alin. (9) și (191), pct. 88 alin. (8) și (10), pct. 90 subpct. 90.2 alin. (1), pct. 101 alin. (2) lit. c), pct. 108 alin. (82), pct. 111 alin. (40) și (41), pct. 113 subpct. 113.2 alin. (16), pct. 113 subpct. 113.7 alin. (12); introduce pct. 143, pct. 976 la titlul II, pct. 41, pct. 101 la titlul IV1, alin. (9) la pct. 19, alin. (12) la pct. 20, alin. (9) la pct. 46, alin. (331) la pct. 49, alin. (20) la pct. 50, alin. (41) la pct. 54, alin. (101) la pct. 66, alin. (16) și (17) la pct. 66, alin. (4) la pct. 68, alin. (31) la pct. 79, alin. (6) la pct. 801 al titlului VI, alin. (5) și (6) la pct. 301, pct. 31b, alin. (11) și alin. (12) la pct. 81, alin. (151) la pct. 82, alin. (91) și (92) la pct. 88, alin. (91) la pct. 108, alin. (161) la pct. 113 subpct. 113.2, alin. (121) la pct. 113 subpct. 113.7 , alin. (9) - (11) la pct. 113 subpct. 113.11, lit. h) la pct. 114, alin. (81) la pct. 116 al titlului VII; abrogă pct. 53 alin. (61), (12) și (13), pct. 54 alin. (31) de la titlul VI, pct. 301 alin. (2), pct. 31a, pct. 77 alin. (4) de la titlul VII
dispune republicarea
  H.G. nr.196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de țigarete și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
- introduce alin. (91) la pct. 113 subpunctul 113.11
  H.G. nr.421/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică la Titlul VII pct. 85 alin. (15) lit. i), pct. 111 alin. (2), pct. 113 subpct 113.10 alin. (2); introduce pct. 176 - 1711 la Titlul II, alin. (21) și (22) la pct. 113 subpct. 113.10 la titlul VII, titlul IX3; abrogă pct.171-174 de la Titlul II, pct. 131 de la Titlul V, pct. 82 de la Titlul V, pct. 82 de la Titlul VI
dispune republicarea
  H.G. nr.20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul VI pct. 23 alin. (6)
  H.G. nr.367/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică titlul II pct. 213, titlul III pct. 209, titlul VI pct. 4 alin. (5), pct. 161 alin. (3), pct. 23 alin. (6), titlul VII pct. 6 alin. (5) și (10), pct. 301 alin. (1), pct. 31 alin. (11), pct. 71 alin. (2), pct. 77 alin. (9) și (12), pct. 85 alin. (1_5) lit. g) și l), pct. 85 alin. (15), pct. 98 subpct. 981 alin. (5), pct. 98 subpct. 98.2 alin. (21), pct. 98 subpct. 98.3 alin. (7), pct. 100 alin. (4), pct. 106 alin. (12), pct. 108 alin. (81) și (86), pct. 110 subpct. 110.3 alin. (11), pct. 111 alin. (3) și (4), pct. 113 subpct 113.1.2 alin. (2) lit. b), pct. 113 subpct. 113.1.2, alin. (12) și (14), pct. 113 subpct. 113.3 alin. (1), pct. 113 subpct 113.4 alin. (41), pct. 113 subpct. 113.7 alin. (161), pct. 113 subpct 113.10, titlul IX3 pct. 4 lit. a); introduce la titlul III pct. 261, pct. 461, pct. 462, pct. 663, pct. 879, pct. 139.11, pct. 1446, pct. 1499.1, pct. 1499.2, pct. 1499.3, o nouă liniuță la pct. 152, la titlul VI alin. (21) la pct. 23, alin. (61) - (69) la pct. 23, anexa nr. 4, la titlul VII alin. (3) la pct. 80, alin. (18) și (19) la pct. 85, alin. (11) la pct. 109, alin. (11) la pct. 113 subpct. 113.1.1, alin. (11) la pct. 113 subpct 113.1.2, la Titlul IX2 pct. 311, pct. 36; abrogă titlul VII pct. 301 alin. (3) și (4), pct. 31 alin. (12), pct. 321, pct. 98 subpct. 98.1 alin. (6), pct. 98 subpct. 98.2 alin. (22), pct. 98 subpct. 98.3 alin. (8), pct. 100 alin. (41), pct. 110 subpct. 110.3 alin. (12), pct. 113 subpct 113.4 alin. (42), pct. 113 subpct. 113.7 alin. (162), titlul IX3 pct. 4 lit. c), pct. 5; înlocuiește la titlul III sintagmele „pe baza contabilității în partidă simplă” și „pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă” cu sintagma „pe baza datelor din contabilitate”, la titlul VII anexele nr. 311, 312 și 381
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Referit de: Decizie nr.84/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial în domeniul energiei
- pct. 64 alin. (7) din Normele metodologice


Miercuri, 29 martie 2023, 06:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.