HOTĂRÂRE nr.153 din 12 februarie 2004
privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.153 din 12 februarie 2004
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 155/23 feb. 2004
Temei legal:
  L. nr.316/2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.60/1974 Legea sanitară veterinara (abrogata prin O.G. nr.42/2004)
  D.-L. nr.66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.5/1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra zonelor umede, de importanta internationala, in special ca habitat al pasarilor acvatice
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
  L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
  O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor
  L. nr.13/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979
  L. nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
  L. nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (abrogata prin L. nr.254/2010)
  L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
  O. nr.45/1995 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind decelarea trichinei din carnea proaspata de porcine, vanat (urs, mistret) și cabaline, și a Normei sanitare veterinare cuprinzand masurile de supraveghere și control al unor substante și al reziduurilor acestora la animalele vii și produsele lor (abrogat prin O. nr.240/2006)
  O.G. nr.42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii (abrogata prin L. nr.19/2011)
  O. nr.1.956/1995 privind introducerea și aplicarea sistemului H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point) in activitatea de supraveghere a conditiilor de igiena din sectorul alimentar
  L. nr.123/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării (abrogata prin L. nr.19/2011)
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  O. nr.125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice și sociale cu impact asupra mediului inconjurator (abrogat prin H.G. nr.1.076/2004)
  L. nr.109/1996 privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și a cooperatiei de credit
  O. nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena și a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei (abrogat prin O. nr.119/2014)
  O.G. nr.63/1997 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea turismului rural
  O. nr.68/1997 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la conditiile sanitare veterinare pentru admiterea la import a produselor de origine animala și a furajelor
  L. nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
  H.G. nr.811/1997 pentru modificarea și completarea Normelor privind prevenirea accidentelor turistice și organizarea activitatii de salvare in munti, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1.269/1996 (abrogat prin H.G. nr.77/2003)
  O.G. nr.39/1998 privind activitatea de standardizare naționala în România (abrogata prin L. nr.163/2015)
  L. nr.89/1998 Legea apiculturii (abrogata prin L. nr.383/2013)
  O. nr.70/1998 al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile și procedura de avizare sanitară veterinară a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse și subproduse de origine animală, furaje și alte produse și materii care pot influența starea de sănătate a animalelor și sănătatea publică
  L. nr.187/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural
  O. nr.975/1998 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente (abrogat prin O. nr.176/2009)
  O. nr.976/1998 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor
  H.G. nr.143/1999 HOTARARE privind infiintarea Societatii Nationale Plafar - S.A.
  O. nr.61/1999 al președintelui Autorității Naționale pentru Turism pentru aprobarea Normelor metodologice și a criteriilor privind clasificarea structurilor de primire turistice (abrogat prin O. nr.1.551/2023)
  L. nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
  O. nr.170/2001 al ministrului turismului pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile și metodologia pentru eliberarea licențelor și brevetelor de turism (abrogat prin O. nr.1.866/2010)
  L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O. nr.1.013/2001 al ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii
  O. nr.1.014/2001 al ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de lucrări
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O. nr.422/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de pescuit comercial în apele Mării Negre
  H.G. nr.106/2002 privind etichetarea alimentelor
  L. nr.355/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România (abrogata prin L. nr.163/2015)
  L. nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogata prin L. nr.300/2004)
  H.G. nr.918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri (abrogat prin H.G. nr.1.213/2006)
  H.G. nr.1.022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului (abrogat prin H.G. nr.352/2017)
  O. nr.860/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu (abrogat prin O. nr.135/2010)
  O. nr.863/2002 al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului (abrogat prin O. nr.269/2020)
  H.G. nr.1.179/2002 privind aprobarea structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții (abrogat prin H.G. nr.28/2008)
  H.G. nr.1.247/2002 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare (abrogat prin H.G. nr.984/2005)
  H.G. nr.230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora
  O. nr.261/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților și de aprobare a activității de export, precum și definirea unităților supuse controlului sanitar veterinar
  O. nr.357/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea și retragerea (anularea) licențelor de fabricație agenților economici care desfășoară activități în domeniul producției de produse alimentare
  H.G. nr.739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului (abrogat prin H.G. nr.409/2004)
  H.G. nr.1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva (abrogat prin H.G. nr.229/2009)
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.668/2005 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 1.2 "Îmbunătățirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar și fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare și pentru protecția consumatorilor", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 3.2 "Constituirea grupurilor de producători", 3.3 "Metode agricole de producție destinate să protejeze mediul și să mențină peisajul rural", 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care generează activități multiple și venituri alternative", 3.5 "Silvicultură", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat din fonduri SAPARD


Vineri, 21 iunie 2024, 03:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.