HOTĂRÂRE nr.731 din 14 mai 2004
pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.731 din 14 mai 2004
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 496/2 iun. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.243/2000 privind protecția atmosferei (abrogata prin L. nr.104/2011)
art.3 alin. (11)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.8/1991 pentru ratificarea Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi, incheiata la Geneva la 13 noiembrie 1979
  O. nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare
  L. nr.84/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, și la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, și pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990
  L. nr.24/1994 pentru ratificarea Conventiei-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
  L. nr.137/1995 Legea protecției mediului (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  O.G. nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
  O.G. nr.24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992
  H.G. nr.173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari
  L. nr.159/2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
  O.U.G. nr.243/2000 privind protecția atmosferei (abrogata prin L. nr.104/2011)
  L. nr.3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997
  L. nr.9/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Copenhaga la 25 noiembrie 1992
  L. nr.22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.568/2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină (abrogat prin L. nr.264/2017)
  H.G. nr.662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate (abrogat prin H.G. nr.235/2007)
  H.G. nr.732/2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei (abrogat prin H.G. nr.689/2004)
  L. nr.655/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.243/2000 privind protecția atmosferei (abrogata prin L. nr.104/2011)
  H.G. nr.128/2002 privind incinerarea deșeurilor (abrogat prin L. nr.278/2013)
  H.G. nr.162/2002 privind depozitarea deșeurilor (abrogat prin H.G. nr.349/2005)
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
  O. nr.592/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag și a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot și oxizilor de azot, pulberilor în suspensie (PM10 și PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon și ozonului în aerul înconjurător (abrogat prin L. nr.104/2011)
  H.G. nr.743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate mașinilor mobile nerutiere și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei (abrogat prin H.G. nr.1.209/2004)
  O. nr.745/2002 al ministrului apelor și protecției mediului privind stabilirea aglomerărilor și clasificarea aglomerărilor și zonelor pentru evaluarea calității aerului în România (abrogat prin L. nr.104/2011)
  H.G. nr.142/2003 privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi (abrogat prin H.G. nr.470/2007)
  O. nr.211/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2 (abrogat prin O. nr.2.224/2020)
  LEGE pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
  H.G. nr.541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți din instalații mari de ardere (abrogat prin H.G. nr.440/2010)
  H.G. nr.699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații (abrogat prin L. nr.278/2013)
  L. nr.271/2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 și la Gothenburg la 1 decembrie 1999
  H.G. nr.897/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 732/2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei (abrogat prin H.G. nr.689/2004)
  O. nr.1.043/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România - RNTR 2 (abrogat prin O. nr.2.224/2020)
Functie pasiva:
Abrogat: L. nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
- la data de 28 iul. 2011


Marți, 07 februarie 2023, 17:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.