ORDONANȚĂ nr.94 din 26 august 2004
privind reglementarea unor măsuri financiare
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.94 din 26 august 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.507/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 567/2004
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 803/31 aug. 2004 text
Temei legal:
  L. nr.291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art.1 pct.I.3
Functie activa:
Abrogă: L. nr.235/2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării și Prognozei a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internațional al Expozițiilor (B.I.E.)
Modifică: O.G. nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte
modifică anexa nr.1
  L. nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
abrogă art.311
  O.G. nr.15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare (abrogata prin L. nr.70/2015)
modifică art.5 alin.2 lit.c), art.5 alin.6, art.6 alin.2 si 3; abrogă art.8; Intra în vigoare dupa 30 de zile de la intrarea în vigoare a O.G. nr. 94/2004
dispune republicarea
  L. nr.141/1997 privind Codul vamal al României (abrogata prin L. nr.86/2006)
introduce art.871 - 873, art.1901
  O.G. nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional
abrogă art.5 alin.(2) lit.a)-d)
  O.G. nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului (abrogata prin O.G. nr.14/2007)
modifică art.4 alin.(2); introduce lit.g) la art.1 alin.(1); în cuprinsul ordonantei sintagma "bunuri legal confiscate" se va citi "bunuri confiscate"
  O.U.G. nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
introduce alin.(11) la art.141; abrogă art.6 alin.(1) lit.b), d) si e) în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante
  O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
modifică art.1 alin.(4), art.4 alin.(6), alin.(61), alin.(62) si alin.(7), art.5 alin.(1), (4) si (5), art.10 lit.g), g1) si h), art.11 alin.(1) lit.b) si c); abrogă art.2 alin.(1) lit.t), art.4 alin.(71) si (72); Intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. X pct. 2 referitoare la art. 2 lit. t), care intra în vigoare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.
dispune republicarea
  O.U.G. nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
introduce lit.d) si e) la art.5 alin.(11)
  L. nr.143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.117/2006)
modifică art.2 alin.(1), (2) si (8), art.12 alin.(1), art.17 alin.(1), art.18 alin.(3), art.19 alin.(1), art.26 alin.(2), art.263 alin.(1); abrogă art.21
dispune republicarea
  O.U.G. nr.23/2000 privind înființarea Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare
în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a L. nr. 138/2004 modifică anexa nr.1 si abrogă art.4 alin. (1), (2) si (4), art.8, art.10, art.11, anexa nr.3
  O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
modifică art.1 alin.(2); introduce lit.c1) la art.1 alin.(1)
  O.U.G. nr.8/2002 privind ratificarea Acordului de Împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a piețelor financiare rurale, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
  L. nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
modifică art.222
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
suspendă aplicarea prevederilor art.49 alin.(3) pâna la data de 31 dec.2005
  O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
introduce lit.g) la art.11 alin.(3)
  O.G. nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale (abrogata prin L. nr.241/2007)
modifică art.31 pct.1, art.46 pct.1, art.76 alin.(1), art.129; introduce alin.(4) la art.45
  O.G. nr.79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător (abrogata prin O.U.G. nr.66/2011)
modifică art.2 lit.a), b) si d), art.3 alin.(3) lit.a), art.4 alin.(1), art.7 alin.(1) si (2), art.10 alin.(1), art.11; introduce alin.(4) la art.3, alin.(4) la art.10; abrogă art.8, art.9 alin.(1)
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
modifică anexa
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
introduce alin.(6) la art.238
  L. nr.1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală
modifică art.2 alin.(1) si (2), art.3 lit.k), art.5 alin.(1) si (2); introduce alin.(4) la art.5
  L. nr.138/2004 LEGEA îmbunătățirilor funciare
modifică art.63 alin.(2), art.87, art.94
  O.U.G. nr.31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei și a eficienței sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România"
abrogă alin.(3) al art.unic
  O.U.G. nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
introduce art.31
  L. nr.190/2004 privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii
modifică art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8; introduce art.9-14
  L. nr.230/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
modifică art.II alin.(1) si (2); introduce alin.(4) la art.II
  L. nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante si pâna la data de 1 ianuarie 2005 se suspenda dispozitiile referitoare la perceperea de comisioane pentru toate operatiunile efectuate în conturile Trezoreriei Statului deschise în evidentele Bancii Nationale a României si, respectiv, interzicerea creditarii pe descoperit de cont al statului, prevazute la art. 7 alin. (2), art. 21, 28 si 29
  L. nr.341/2004 LEGEA recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989
abrogă art.5 alin.(2); introduce art.131
  L. nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin O.U.G. nr.58/2016)
abrogă art.26 alin.(5); introduce art.261
Suspendă: O.G. nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
pâna la 31 dec. 2006
Trimitere la: L. nr.9/1998 privind compensatiile cetățenilor Români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România și Bulgaria
  L. nr.81/1999 Legea datoriei publice (abrogata prin L. nr.313/2004)
  L. nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
  O.U.G. nr.189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
  L. nr.354/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.74/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare (abrogata prin L. nr.507/2004)
modifică art.29; introduce art.311, sectiunea 181 la capitolul II
Aprobată cu modificări: L. nr.507/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
la cap. I modifică art.23 alin. (1), art.25 alin. (1) si (2), art.29, titlul sectiunii a 10-a, art.38 alin. (1) partea introductiva; introduce alin. (11) la art.25, art.261 - 263, art.311, art.381; modifică cap. II; abrogă O. U.G. nr. 74/2004
Modificată: L. nr.12/2005 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
respinge O.U.G.nr. 74/2004
  O.U.G. nr.24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.163/2005)
abrogă art. XXXVII
  O.U.G. nr.26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
abrogă art. 24-26 din sectiunea a 6-a a cap. I
  L. nr.163/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- aproba cu modificari si completari O.U.G. nr. 138/2004 si abroga art. XXXVII
  O.G. nr.30/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
  O.U.G. nr.200/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
- modifică art.12, art.16, art.17, art.19, art.23 alin.(2)
  L. nr.19/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 30/2005
  O.G. nr.7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
- abrogă art.12-23 de la secțiunea a 5-a a capitolului I
  O.U.G. nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogata prin O.U.G. nr.121/2021)
abrogă art. 311 din secțiunea a 8-a a cap.I


Marți, 26 septembrie 2023, 05:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.