ORDIN nr.946 din 4 iulie 2005
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.946 din 4 iulie 2005
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 675/28 iul. 2005
Republicare: M.Of. nr. 469/5 iul. 2011
Temei legal:
  O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
art. 5 alin. (2)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
art. 19 lit. d)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste
  L. nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
  H.G. nr.84/1995 privind aprobarea renuntarii la cetatenia romana de catre unele persoane
  L. nr.16/1996 Legea Arhivelor Naționale
  H.G. nr.866/1996 pentru actualizarea normativelor privind spatiile cu destinatia de birou sau pentru activitati colective ori de deservire ce pot fi utilizate de ministere, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, de institutiile publice din subordinea acestora, precum și de prefecturi
  L. nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
  O.U.G. nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
  L. nr.143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.117/2006)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice
  L. nr.455/2001 privind semnătura electronică
  H.G. nr.1.007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  H.G. nr.1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică
  H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
  O. nr.618/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin O. nr.428/2007)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  H.G. nr.781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu
  H.G. nr.1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate
  L. nr.672/2002 privind auditul public intern
  O. nr.1.792/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
  H.G. nr.26/2003 privind transparența relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și transparența financiară în cadrul anumitor întreprinderi
  H.G. nr.51/2003 privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor și/sau deținătorilor de documente, persoane juridice, care s-au desființat (abrogat prin O.U.G. nr.39/2006)
  L. nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  L. nr.201/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
  O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
  O. nr.136/2003 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind vânzările de terenuri și/sau clădiri de către autoritățile publice (abrogat prin O. nr.300/2006)
  H.G. nr.925/2003 privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administrației Publice
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
  H.G. nr.1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (abrogat succesiv prin H.G. nr.611/2008, H.G. nr.787/2008)
  L. nr.486/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
  O. nr.252/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
  L. nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.23/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
  L. nr.108/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  H.G. nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici
  O. nr.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.60/2014)
  L. nr.251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
  H.G. nr.1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae
  O.U.G. nr.56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public
  H.G. nr.1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul (abrogat prin H.G. nr.1.255/2022)
  O.U.G. nr.82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcției publice
  L. nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
  O.U.G. nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
  O. nr.1.753/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv (abrogat prin O. nr.2.861/2009)
  H.G. nr.2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență (abrogat prin H.G. nr.557/2016)
  O.U.G. nr.14/2005 privind modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru declarația de interese (abrogata prin L. nr.176/2010)
  O.U.G. nr.15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor publice vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.389/2006 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
  O. nr.1.649/2011 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
- modifică titlul
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 469/5 iul. 2011
Modificat: O. nr.1.423/2012 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial (abrogat prin O. nr.808/2015)
Abrogat: O. nr.808/2015 al ministrului finanțelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial


Duminică, 16 iunie 2024, 21:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.