LEGE nr.64 din 22 iunie 1995
privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (abrogata prin L. nr.281/2010)
  L. nr.597/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor (abrogata prin O.G. nr.10/2004)
  H.G. nr.1.344/2002 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru operațiunile efectuate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale și a tarifelor pentru operațiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale (abrogat prin H.G. nr.913/2004)
  L. nr.637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
  Decizie nr.3.211/2003 pentru stabilirea stării de insolvență a Societății Comerciale "Grupul de Asigurări Român - Grup AS" - S.A.
  O. nr.1/2003 al președintelui Centrului Național al Cinematografiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la Fondul cinematografic, administrat de Centrul Național al Cinematografiei
  L. nr.149/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit (abrogata prin L. nr.101/2014)
  H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  O. nr.551/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I - "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (abrogat prin O. nr.476/2016)
  O. nr.146/2003 al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  Decizie nr.225/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  O. nr.1.078/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale (abrogat prin O. nr.1.376/2004)
  H.G. nr.1.052/2003 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar
  O. nr.239/2003 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2003 privind reglementarea garanțiilor de 10% reținute societăților comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina
  Decizie nr.1.351/EN/2003 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale (abrogat prin Decizie nr.3.442/2007)
  H.G. nr.1.553/2003 HOTĂRĂRE privind reevaluarea imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
  O.G. nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
  R. nr.4/2004 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor Bancare (abrogat prin R. nr.2/2012)
  L. nr.178/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
  H.G. nr.913/2004 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru operațiunile efectuate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale (abrogat prin H.G. nr.684/2009)
  L. nr.278/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin L. nr.85/2014, O.U.G. nr.91/2013)
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
  O. nr.1.365/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală
  L. nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare
  L. nr.566/2004 LEGEA cooperației agricole
  O. nr.4.513/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru abrogarea Ordinului nr. 4.450/2005 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Nitramonia" - S.A. Făgăraș
  O. nr.3.104/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de garantare
  H.G. nr.454/2005 pentru aprobarea destinației excedentului rezultat din execuția bugetară a Oficiului Național al Registrului Comerțului pe anul 2004
  H.G. nr.460/2005 privind conținutul, etapele, condițiile de finanțare, publicare și distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară și faliment
  O. nr.3.115/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind Fondul de garantare (abrogat prin O. nr.10/2009)


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 09:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.