LEGE nr.137 din 29 decembrie 1995
Legea protecției mediului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri (abrogat prin H.G. nr.1.213/2006)
  O. nr.745/2002 al ministrului apelor și protecției mediului privind stabilirea aglomerărilor și clasificarea aglomerărilor și zonelor pentru evaluarea calității aerului în România (abrogat prin L. nr.104/2011)
  O. nr.860/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu (abrogat prin O. nr.135/2010)
  O. nr.568/2002 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări și servicii care se prestează de către Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente (abrogat prin O. nr.496/2005)
  O. nr.1.112/2002 al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului finanțelor publice privind nominalizarea birourilor vamale de control și vămuire la frontieră pentru intrarea/ieșirea din țară a substanțelor care epuizează stratul de ozon
  O. nr.1.144/2002 al ministrului apelor și protecției mediului privind înființarea Registrului poluanților emiși de activitățile care intră sub incidența art. 3 alin. (1) lit. g) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării și modul de raportare a acestora (abrogat prin H.G. nr.140/2008)
  O. nr.1.182/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Metodologiei de gestionare și furnizare a informației privind mediul, deținută de autoritățile publice pentru protecția mediului
  O. nr.22/2003 al ministrului industriei și resurselor pentru stabilirea metodologiei de declarare a substanțelor și preparatelor chimice de către agenții economici din industrie (abrogat prin O. nr.1.001/2005)
  H.G. nr.142/2003 privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi (abrogat prin H.G. nr.470/2007)
  O. nr.1.388/2003 al ministrului apelor și protecției mediului privind constituirea și funcționarea colectivului de analiză tehnică la nivel central (abrogat prin O. nr.171/2005)
  O. nr.1.440/2003 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Ghidului național de implementare a Registrului poluanților emiși de activitățile care intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobată și modificată prin Legea nr. 645/2002, și modul de raportare a acestora (abrogat prin H.G. nr.140/2008)
art.3
  O. nr.1.441/2003 al ministrului apelor și protecției mediului privind înființarea Secretariatului de risc pentru controlul activităților care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase (abrogat prin O. nr.251/2005)
art.3
  H.G. nr.325/2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru mașinile de spălat vase de uz casnic
art.4 lit.f_2)
  O. nr.37/2003 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei și hârtiei
art. 3
  O. nr.262/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 2003-2004, pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
art. 35
  H.G. nr.415/2003 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea calității benzinelor (abrogat prin H.G. nr.897/2003)
art.43 lit.c)
  H.G. nr.541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți din instalații mari de ardere (abrogat prin H.G. nr.440/2010)
art.42 alin. 2 lit. b)
  O. nr.370/2003 al ministrului apelor și protecției mediului privind activitățile și sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu (abrogat prin O. nr.1.109/2007)
art. 65 lit. g)
  O. nr.566/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Documentului de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru industria producătoare de ciment și var
art. 3
  O. nr.678/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind restricționarea vânătorii la speciile de păsări de baltă și de pasaj pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", sit Ramsar de importanță internațională (abrogat prin O. nr.936/2003)
art.6, art.49 lit. d), art.65 lit.d)
  H.G. nr.1.195/2003 pentru aprobarea contribuției voluntare anuale a României la bugetul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), pentru anii 2002 și 2003
art. 65 lit. k)
  O. nr.936/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind restricționarea vânătorii la un număr de 20 de specii de păsări de baltă și de pasaj pe fondurile de vânătoare constituite pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării", sit Ramsar de importanță internațională
art. 6, art. 49 lit. d), art. 65 lit. d)
  O. nr.978/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului și bilanțuri de mediu (abrogat succesiv prin O.U.G. nr.164/2008, O. nr.1.026/2009)
art. 12
  O. nr.1.084/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea procedurilor de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase și, respectiv, a accidentelor majore produse (abrogat prin O. nr.1175/2019)
art.65
  H.G. nr.1.625/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (abrogat prin H.G. nr.459/2005)
art. 651
  O. nr.6/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România
  H.G. nr.176/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse amelioratori de sol și substraturi de cultură
art.4 lit.f2
  H.G. nr.175/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse calculatoare portabile
art.4 lit.f2
  H.G. nr.177/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse textile
art.4 lit.f2)
  H.G. nr.228/2004 privind controlul introducerii în țară a deșeurilor nepericuloase, în vederea importului, perfecționării active și a tranzitului (abrogat prin H.G. nr.895/2006)
art.23
  O. nr.142/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitățile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase
art.65
  O. nr.58/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului și proiectul tehnic, precum și reglementarea modului de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere (abrogat prin O. nr.202/2013)
  H.G. nr.253/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergenții pentru mașini de spălat vase
art.4 lit.f2)
  H.G. nr.254/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru articolele de încălțăminte
art.4 lit.f2)
  H.G. nr.259/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse vopsele și lacuri utilizate pentru interioare
art.4 lit.f2)
  O. nr.169/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană
art.3
  H.G. nr.284/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse saltele de pat
art.4 lit.f2)
  H.G. nr.301/2004 privind aprobarea contribuțiilor voluntare anuale ale României la bugetul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), pentru anii 2003 și 2004
art.65 lit k)
  O. nr.210/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind modificarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu (abrogat prin O. nr.135/2010)
  H.G. nr.542/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse lămpi electrice
art.4 lit.f2)
  H.G. nr.603/2004 pentru reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (abrogat prin H.G. nr.440/2005)
art.14 alin.(4)
  H.G. nr.689/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei (abrogat prin H.G. nr.928/2012)
art.43 lit.c)
  H.G. nr.723/2004 pentru aprobarea contribuției voluntare anuale a României la bugetul Oficiului Regional pentru Europa al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), pe anul 2004 (abrogat prin H.G. nr.1.408/2006)
art.65 lit. k)
  H.G. nr.724/2004 privind aprobarea unui sprijin financiar Republicii Croația pentru organizarea celei de-a treia Reuniuni a părților la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier
  O. nr.97/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 978/2003 privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului și bilanțuri de mediu (abrogat prin O. nr.1.026/2009)
art. 12
  H.G. nr.836/2004 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a fondurilor de stimulare a personalului din autoritățile publice pentru protecția mediului (abrogat prin H.G. nr.2.002/2004)
art.14 alin.(4)
  H.G. nr.964/2004 privind emiterea Acordului de mediu pentru finalizarea și punerea în funcțiune a Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)"
  O. nr.199/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea componenței Comisiei de atestare a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului și bilanțuri de mediu și a Comisiei pentru contestații (abrogat prin O. nr.1.218/2009)
Art. 12 si art. 14
  H.G. nr.1.064/2004 pentru aprobarea contribuției voluntare anuale la bugetul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru anul 2004
art.65 lit. k)
  H.G. nr.1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe
art.72 alin.5
  H.G. nr.1.058/2004 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse detergenți universali și detergenți pentru grupuri sanitare
Art. 4 lit. f2)
  H.G. nr.1.705/2004 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri (abrogat prin H.G. nr.1.213/2006)
art.8 alin.4
  H.G. nr.1.894/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse hârtie copiativă și hârtie grafică
art.4 lit. f2)
  H.G. nr.2.002/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea fondurilor destinate stimulării personalului din aparatul propriu al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și din unitățile subordonate acestuia
art.14 alin.4, art.83 alin. 5
  O. nr.751/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind gestionarea deșeurilor din industria dioxidului de titan (abrogat prin L. nr.278/2013)
  O. nr.781/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea și încărcarea/ descărcarea benzinei la terminale
  H.G. nr.2.293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase
art.8
  O. nr.108/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind metodele de prelevare a probelor și de determinare a cantităților de azbest în mediu
  O. nr.171/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind constituirea și funcționarea colectivului de analiză tehnică la nivel central (abrogat prin O. nr.794/2007)
  O. nr.175/2005 al ministrului economiei și comerțului privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecție a mediului de către agenții economici cu activitate industrială
art. 70
  H.G. nr.321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental (abrogat prin L. nr.121/2019)
art. 4 lit.f)
  O. nr.379/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind stabilirea condițiilor de implementare a proiectelor promovate de România și selectate de Comisia Europeană în cadrul instrumentului financiar comunitar LIFE
art. 65 lit.h) si art. 67 lit.a)
  H.G. nr.404/2005 pentru aprobarea contribuției financiare a României la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001
art. 65 lit. i) si k)
  H.G. nr.405/2005 privind emiterea autorizației de mediu pentru Societatea Națională "Nuclearelectrică" - S:A - Sucursala "Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești" (abrogat prin H.G. nr.1.061/2011)
art. 31
  H.G. nr.522/2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse din hârtie absorbantă
art. 4 lit. f2)
  O. nr.584/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind modificarea și completarea secțiunii a III-a din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări și servicii care se prestează de către autoritățile pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente, cu modificările ulterioare (abrogat prin O. nr.1.108/2007)
art. 14


Duminică, 04 decembrie 2022, 04:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.