ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.30 din 25 aprilie 2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.M.6/2010 al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale și al directorului Serviciului Român de Informații pentru aprobarea Regulamentului de garnizoană
art. 7 alin. (4)
  O. nr.95/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014
art. 7 alin. (4)
  O. nr.117/2010 al ministrului administrației și internelor, al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare și al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare și procesare
  O. nr.166/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente
art. 7 alin. (4)
  O. nr.168/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor
art. 7 alin. (4)
  O. nr.173/2010 al ministrului administrației și internelor pentru împuternicirea instituțiilor prefectului în vederea constatării contravențiilor și aplicării amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
art. 7 alin. (4)
  O. nr.174/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (abrogat prin H.G. nr.1.288/2012)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.181/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc repartizate Ministerului Administrației și Internelor
art. 7 alin. (4)
  O. nr.207/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea diferenței la cifra anuală de școlarizare, a numărului comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, a componenței nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2010, precum și a modalităților privind plata taxei de participare la program
art. 7 alin. (4)
  O. nr.209/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru politici fiscale și bugetare locale
art. 7 alin. (4)
  O. nr.212/2010 al ministrului administrației și internelor privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Administrației și Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen (abrogat prin O. nr.58/2024)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.217/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, și al ministrului finanțelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanțe publice locale
  O. nr.218/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea alocării unor sume pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat corespunzător anului 2010 - tranșa a III-a, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
  O. nr.219/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea alocării unor sume pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților, conform programului "Termoficare 2006-2015 căldură și confort"
  O. nr.225/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului (abrogat prin O. nr.51/2013)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.230/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea și completarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 108/368/2010 (abrogat prin H.G. nr.1.317/2023)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.233/2010 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de politici publice, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, nr. 283/2009 (abrogat prin O. nr.209/2011)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.232/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale
art. 7 alin. (4)
  O. nr.234/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson
art. 7 alin. (4)
  O. nr.239/2010 al ministrului administrației și internelor privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a mediului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.140/2015)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.244/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) și ale art. 761 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
  O. nr.246/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Statutului Fundației "Colegiul Național de Afaceri Interne"
art. 7 alin. (4)
  O. nr.1.432/2010 al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractuluicadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
art. 7 alin. (4)
  O. nr.250/2010 al ministrului administrației și internelor privind organizarea și desfășurarea programelor de pregătire a specialiștilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situații de urgență (abrogat prin O. nr.96/2016)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.252/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale pentru relația cu comunitățile locale
art. 7 alin. (4)
  O. nr.251/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normei de dotare cu mijloace tehnice și bunuri materiale necesare la unele structuri din domeniul administrației publice aflate în subordinea Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.137/2018)
art. 3 alin. (1) lit. c) pct. 8, art. 7 alin. (4), art. 15 alin. (1)
  Decizie nr.258/2010 pentru eliberarea domnului Fătuloiu Dan Valentin din funcția de secretar de stat și șef al Departamentului ordine și siguranță publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
  Decizie nr.259/2010 pentru numirea domnului Ioan Dascălu în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului ordine și siguranță publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
  O. nr.262/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri
art. 7 alin. (4)
  O. nr.265/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea versiunii a III-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operațional "Dezvoltarea capacității administrative" 2007-2013 (abrogat prin O. nr.271/2011)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.269/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare și evaluare a documentelor de planificare strategică și planificare bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.97/2014)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.280/2010 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 673/2008 privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere din administrația publică locală, în perioada 2009-2012
art. 7 alin. (4)
  O. nr.279/2010 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea, pregătirea și intervenția în caz de urgență nucleară sau radiologică (abrogat prin O. nr.61/2018)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.3/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă (abrogat prin O. nr.129/2016)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.10/2011 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 și 3 ale Programului operațional "Dezvoltarea capacității administrative"
art. 7 alin. (4)
  O. nr.168/2011 al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (abrogat prin H.G. nr.285/2020)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.56/2011 al ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 2.021/691/2008
art. 7 alin. (4)
  O. nr.22/2011 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Colegiului Ministerului Administrației și Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 299/2007 (abrogat prin O. nr.4/2016)
art. 7 alin. (4), art. 10 alin. (2)
  O. nr.23/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului strategic pentru sprijinirea și evaluarea activității Direcției generale anticorupție
art. 7 alin. (4)
  O. nr.26/2011 al ministrului administrației și internelor privind desfășurarea activității de achiziții publice în cadrul aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.87/2018)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.29/2011 al ministrului administrației și internelor privind competențele de achiziție a produselor și serviciilor în Ministerul Administrației și Internelor
art. 7 alin. (4)
  O. nr.121/2011 al ministrului sănătății, al ministrului administrației și internelor, al ministrului finanțelor publice, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru constituirea echipelor mixte ce vor efectua controale, conform competențelor legale, în locurile și/sau în mediile în care se produc, se comercializează, se utilizează sau se consumă substanțe și/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătății, altele decât cele reglementate
art. 7 alin. (4)
  O. nr.35/2011 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011
art. 7 alin. (4)
  O. nr.42/2011 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea modalității de desfășurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, pentru anul 2010, seria a II-a de admitere
art. 7 alin. (4)
  O. nr.43/2011 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea cifrei anuale de școlarizare, a numărului comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, a componenței nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfășurare a concursului național de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici pentru anul 2011, precum și a modalităților privind plata taxei de participare la program
art. 7 alin. (4)
  O. nr.47/2011 al ministrului administrației și internelor privind alocarea unor sume pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat corespunzător anului 2011 - trimestrul I, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
art. 7 alin. (4)
  O. nr.48/2011 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011
art. 7 alin. (4)
  O. nr.50/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului responsabilului cu protecția datelor personale (abrogat prin O. nr.268/2011)
art. 12 alin. (3, art. 7 alin. (4))
  O. nr.60/2011 al ministrului administrației și internelor pentru stabilirea zilei aniversare a Direcției Generale Anticorupție (abrogat prin O. nr.176/2012)
art. 7 alin. (4), art. 10 alin. (4)
  O. nr.74/2011 al ministrului administrației și internelor privind modalitățile tehnice de identificare, transmitere și solicitare a actelor și datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor, utilizate în unitățile Ministerului Administrației și Internelor
art. 7 alin. (4)
  O. nr.75/2011 al ministrului administrației și internelor privind implementarea Sistemului informatic de management electronic al documentelor în Ministerul Administrației și Internelor
art. 7 alin. (4)
  O. nr.78/2011 al ministrului administrației și internelor privind procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale
art. 7 alin. (4)
  O. nr.6/2011 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor (abrogat prin N. nr.38/2023)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.85/2011 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei (abrogat prin O. nr.16/2019)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.380/2011 al ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor privind modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern
art. 7 alin. (4)
  O. nr.92/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică al poliției locale
  O. nr.94/2011 al ministrului administrației și internelor privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat în Ministerul Administrației și Internelor
art. 7 alin. (4)
  O. nr.102/2011 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "WDP Development Ro" - S.R.L. pentru locația din comuna Oarja, județul Argeș
art. 7 alin. (4)
  O. nr.100/2011 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale juridice
art. 7 alin. (4), art. 12 alin. (3)
  O. nr.30/2012 al ministrului administrației și internelor privind formarea inițială, în anul 2012, în instituțiile de învățământ ale Ministerului Administrației și Internelor a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere
art. 7 alin. (4)
  O. nr.37/2012 al ministrului administrației și internelor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 212/2010 privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Administrației și Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen (abrogat prin O. nr.58/2024)
art. 7 alin. (4)
  O. nr.68/2012 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică (abrogat prin O. nr.160/2013)
art. 7 alin. (4), art. 12 alin. (3)
  O. nr.75/2012 al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Metodologiei privind confecționarea și valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, precum și aprovizionarea cu acestea în formă brută
art. 7 alin. (4)
  O. nr.88/2012 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor
art. 7 alin. (4)
  O. nr.89/2012 al ministrului administrației și internelor privind arborarea drapelului României în structurile Ministerului Administrației și Internelor
art. 7 alin. (4)
  O. nr.96/2012 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlurilor de parc industrial pentru două locații în comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova
art. 7 alin. (4)


Joi, 13 iunie 2024, 20:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.