LEGE nr.107 din 25 septembrie 1996
Legea apelor
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.779/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind instalațiile de recepție portuare pentru deșeurile generate de navă și reziduurile mărfii (abrogat prin O. nr.322/2006)
  O. nr.371/2002 al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea normativelor și prescripțiilor tehnice specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere
  O.U.G. nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
  O. nr.1.141/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.662/2006)
  L. nr.679/2002 privind constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților în Delta Dunării
  O. nr.12/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind elaborarea, avizarea, aprobarea și urmărirea realizării programelor (preliminariilor) anuale de exploatare (abrogat prin O. nr.47/2008)
  O. nr.105/2003 al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH-040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare
  H.G. nr.535/2003 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD
  O. nr.501/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului inițial al surselor de poluare pentru mediul acvatic și apele subterane
  O. nr.820/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuție, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor
  O. nr.1.069/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la desfășurarea activităților specifice de gospodărire a apelor
  H.G. nr.964/2004 privind emiterea Acordului de mediu pentru finalizarea și punerea în funcțiune a Unității 2 din cadrul obiectivului de investiții "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW(e)"
  O. nr.296/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Programului cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole
  H.G. nr.351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase (abrogat prin H.G. nr.570/2016)
  O. nr.638/2005 al ministrului administrației și internelor și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale (abrogat prin O. nr.1.422/2012)
  O. nr.589/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, execuție lucrări, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.1.671/2007)
  O.U.G. nr.73/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
  H.G. nr.804/2005 privind stabilirea Criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru grupul de produse materiale pentru pardoseli rigide
  H.G. nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică
  O.U.G. nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
  H.G. nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung
  H.G. nr.1.038/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase (abrogat prin H.G. nr.570/2016)
  O. nr.1.725/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 798/2005
  O. nr.2.219/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 105/2003 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH - 040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare
  O. nr.980/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire și executare a garanției financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiții de tip microhidrocentrale
  O. nr.1.278/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică
  O. nr.799/2012 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.891/2019)
  O. nr.873/2012 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor (abrogat prin O. nr.828/2019)
  H.G. nr.270/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comitetelor de bazin


Vineri, 02 decembrie 2022, 04:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.