REGULAMENT nr.6 din 4 iunie 2010
privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Națională a României

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.6 din 4 iunie 2010
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 450/2 iul. 2010
Rectificare: M.Of. nr. 475/9 iul. 2010
Temei legal:
  L. nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
  L. nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
Functie activa:
Abrogă: R. nr.1/1991 privind operatiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plata straine
  N. nr.V/398/23/1991 pentru aplicarea unor prevederi din Hotararea Guvernului nr.352/1991 și a prevederilor art. 3 din Regulamentul privind operatiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plata straine, emis de Banca Nationala a Romaniei și publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.101 din 13-05-1991.
  O. nr.616/1991 pentru aducerea la indeplinire a hotaririlor consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei privind unificarea cursurilor de schimb și introducerea convertibilitatii interne, limitate, a leului
  N. nr.II/688/60/1991 privind metodologia de cedare și utilizare a disponibilitatilor valutare conform Hotararii Guvernului nr.763/1991 și a Ordinului nr.616 / 11 noiembrie 1991 al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei
  N. nr.V/1.782/62/1991 privind efectuarea incasarilor și platilor valutare curente, elaborate in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr.763/1991 și ale Ordinului nr.616 / 11-11-1991 al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei
  N. nr.V/2.288/66/1991 privind regimul conturilor valutare ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, in conditiile introducerii convertibilitatii interne, limitate, a leului
  R. nr.I/149/1992 privind rezervele obligatorii ale societatilor bancare la Banca Nationala a Romaniei
  N. nr.V/400/6/1992 privind organizarea și functionarea ghiseelor de schimb valutar in cadrul societatilor comerciale de turism
  N. nr.11/1992 privind modul de aplicare a reglementarilor in vigoare la mijloacele de plata straine, devenite proprietate de stat conform legii
  C. nr.31/1992 privind evolutiile inregistrate in economia nationala și pe piata financiara și a creditului
  O. nr.469/1993 pentru modificarea anexei nr.4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare
  C. nr.35/1993 referitoare la unele modificari aduse anexei nr.4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare - modificata prin Ordinul nr.469/1993 al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei
  C. nr.8/1994 privind platile externe autorizate de Banca Nationala a Romaniei
  N. nr.13.780/1994 privind aplicarea Hotararii Guvernului nr.270/1994 pentru completarea Hotararii Guvernului nr.83/1993 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare la agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat
  C. nr.4/1995 privind virarea sumelor la rezerva valutara a statului
  C. nr.29/1995 privind efectuarea de operatiuni valutare intre persoane juridice rezidente
  C. nr.35/1995 privind asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru limitarea riscurilor de credit și mentinerea in permanenta a nivelului minim de solvabilitate
  C. nr.39/1995 continand precizari in aplicarea prevederilor pct. 3 din Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr.35/1995 privind asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru limitarea riscurilor de credit și mentinerea in permanenta a nivelului minim de solvabilitate
  N. nr.16/1995 privind fondurile proprii ale societatilor bancare
  C. nr.48/1995 privind unele precizari la prevederile Normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei (anexa nr.4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare)
  R. nr.2/1996 cu privire la operatiunile cu numerar
  N.M. nr.4/1996 privind aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr.15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare
  C. nr.19/1996 pentru completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.6/1995
  C. nr.25/1996 privind rezervele minime obligatorii și gradul de lichiditate valutara
  C. nr.30/1996 privind completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.8/1996, stabilirea cuantumului garantiilor pe luna decembrie 1996 și modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.10/1994
  C. nr.35/1996
  N.M. nr.1/1997 privind procedura transformarii de catre societatile bancare a drepturilor de creanta in aport de capital la societatile comerciale cu capital majoritar de stat aflate in regim de supraveghere economico-financiara, potrivit Ordonantei Guvernului nr.13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome și a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare și de imbunatatire a decontarilor in economie, aprobata și modificata prin Legea nr.119/1995
  C. nr.2/1997 referitoare la masuri pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.3/1996 privind organizarea și functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati
  C. nr.3/1997 privind modificarea Circularei Bancii Nationale a Romaniei nr.31/1994 referitoare la raportarile privind piata valutara interbancara
  C. nr.7/1997
  C. nr.8/1997 privind modificarea și completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr.8/1996
  C. nr.23/1997 privind raportarile contabile ale societatilor bancare pentru exercitiul financiar al anului 1997
  C. nr.31/1997 privind decontarea operatiunilor de plati și incasari prin conturile curente ale societatilor bancare și trezoreriei statului in perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 1997
  C. nr.33/1997 referitoare la modificarea plafonului de numerar prevazut la art. 8 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.2/1996
  C. nr.4/1998 privind organizarea la Banca Naționala a României a unor operațiuni aferente decontarii cupoanelor agricole
  C. nr.14/1998 privind decontările operațiunilor interbancare ale Băncii "Renașterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank
  C. nr.21/1998 privind decontarea operațiunilor de plăți și încasări prin conturile curente ale băncilor și trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 1998
  C. nr.11/1999 privind reflectarea unor operațiuni în contabilitate și întocmirea unor situații financiar-contabile de către bănci
  C. nr.31/1999 privind decontarea operațiunilor de plăți și încasări prin conturile curente ale băncilor și ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 1999
  C. nr.19/2000 privind întocmirea situației financiar-contabile - mod.4033 "Impozite, taxe și alte obligații datorate și vărsate"
  C. nr.20/2000 privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor referitoare la majorarea capitalului de dotare al sucursalelor din România ale băncilor străine din rezervele constituite din profitul net, precum și din rezervele din influențe de curs valutar aferente aprecierii disponibilităților în devize reprezentând capital de dotare în devize
  N. nr.11/2000 privind reevaluarea de către bănci a imobilizărilor corporale
  C. nr.27/2000 privind reflectarea în contabilitate a unor operațiuni legate de impozitarea veniturilor de natura dobânzilor realizate de persoanele fizice
  C. nr.29/2000 privind modificarea metodologiei de stabilire a diferențelor de curs valutar aferente disponibilităților în euro și/sau în valutele statelor participante la euro, reprezentând aport la capitalul social/capitalul de dotare
  C. nr.31/2000 privind decontarea operațiunilor de plăți și încasări prin conturile curente ale băncilor și ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2000
  C. nr.5/2001 pentru modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr.8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor
  C. nr.7/2001 privind întocmirea de către bănci a situației financiar-contabile mod. - 4084 "Repartizarea profitului"
  C. nr.15/2001 privind întocmirea de către bănci a situației financiar-contabile - Indicatori de activitate-mod. 4090 -
  C. nr.30/2001 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale băncilor și ale trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2001
  C. nr.4/2002 privind reflectarea unor operațiuni în contabilitate, întocmirea unor situații financiar-contabile și măsuri referitoare la încheierea exercițiilor financiare la bănci
  C. nr.22/2002 privind modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/1999 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor Bancare
  N. nr.11/2002 pentru completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor
  C. nr.45/2002 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale instituțiilor de credit și ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2002
  R. nr.7/2002 privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit și a Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea acestuia
  C. nr.47/2002 privind modificarea și completarea Planului de conturi pentru societățile bancare și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare
  C. nr.50/2002 pentru modificarea și completarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 45/2002 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale instituțiilor de credit și ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2002
  N. nr.20/2002 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a Românei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările și completările ulterioare
  C. nr.6/2003 privind modificarea și completarea Planului de conturi pentru instituțiile de credit și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare, a modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările și completările ulterioare, și a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările și completările ulterioare, și măsuri referitoare la încheierea exercițiilor financiare la instituțiile de credit
  C. nr.14/2003 privind zilele bancare în perioada 29 aprilie - 2 mai 2003
  C. nr.21/2003 pentru modificarea și completarea Circularei Băncii Naționale a României nr. 9/2001 privind funcționarea Societății Naționale de Transfer de Fonduri și Decontări - TransFonD - S.A. în calitate de agent al Băncii Naționale a României
  N. nr.8/2003 privind modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare
  C. nr.34/2003 pentru declararea zilelor de 29, 30 și 31 decembrie 2003 ca zile bancare
  C. nr.38/2003 privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale instituțiilor de credit și ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2003
  C. nr.5/2004 privind abrogarea unor articole din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/1996 cu privire la operațiunile cu numerar, cu modificările ulterioare
  R. nr.3/2004 privind procedura de mediere a diferendelor apărute în executarea transferurilor transfrontaliere
  C. nr.7/2004 pentru completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operațiunilor valutare
  N. nr.7/2004 privind autorizarea organizațiilor cooperației de credit și a organizațiilor cooperatiste de credit prevăzute la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2004 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit
  N. nr.8/2004 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 13/2002 privind capitalul minim al organizațiilor cooperatiste de credit și capitalul agregat minim al rețelelor cooperatiste de credit
  C. nr.31/2004 privind decontarea transferurilor de fonduri denominate în lei ale instituțiilor de credit, ale Băncii Naționale a României și ale Trezoreriei Statului în perioada de finalizare a exercițiului financiar pe anul 2004
  C. nr.9/2005 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2004 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu completările ulterioare
  C. nr.17/2005 pentru modificarea limitei poziției nete totale a tranzacțiilor valutare ale sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, prevăzută de Normele Băncii Naționale a României nr. 8/1995 privind nivelul pozițiilor valutare ale sucursalelor din România ale societăților bancare, persoane juridice străine, pentru tranzacțiile valută contra lei efectuate pe piața valutară interbancară
  R. nr.8/2005 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările și completările ulterioare
  R. nr.13/2005 privind modificarea Normelor metodologice ale Băncii Naționale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările și completările ulterioare
  N. nr.10/2006 NORMĂ pentru modificarea și completarea Normei Băncii Naționale a României nr. 10/2004 privind autorizarea băncilor, instituțiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine
  N. nr.11/2006 NORMĂ privind modificarea și completarea Normelor metodologice ale Băncii Naționale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările și completările ulterioare
  N. nr.12/2006 NORMĂ pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 11/2003 privind supravegherea pe bază individuală și consolidată a fondurilor proprii
  R. nr.12/2006 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările și completările ulterioare
  N. nr.5/2007 NORMĂ privind modificarea și completarea Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
  R. nr.4/2007 privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificările și completările ulterioare
  C. nr.6/2007 pentru modificarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul nr. 2/2006 privind comisioanele practicate de Banca Națională a României pentru efectuarea operațiunilor de depunere și retragere de numerar ale instituțiilor de credit și ale Trezoreriei Statului
  N. nr.8/2007 NORMĂ privind modificarea și completarea Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
  R. nr.5/2007 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
  R. nr.4/2008 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit și a Normelor metodologice ale Băncii Naționale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
  N. nr.2/2008 privind modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor
  C. nr.44/2008 privind prelungirea perioadei de preschimbare a vechilor însemne monetare de către unitățile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG
  N. nr.7/2009 NORMĂ privind modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor
  R. nr.14/2009 privind modificarea Normei metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 475/9 iul. 2010


Sâmbătă, 18 mai 2024, 12:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.