LEGE nr.144 din 24 iulie 1997
pentru modificarea și completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea in unele drepturi economice a locuitorilor Muntilor Apuseni
Textul actului publicat în M.Of. nr. 172/28 iul. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.105 din 23 mai 1996, se modifică și se completează astfel:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Pentru prelucrarea și valorificarea prin comerț ambulant, tuturor locuitorilor Munților Apuseni din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara li se acordă anual, de către primari și ocoalele silvice ale filialelor teritoriale ale Regiei Naționale a Pădurilor, câte 10 metri cubi material lemnos pe picior, dar nu mai mult de 15 metri cubi de familie.

Prelucrarea și valorificarea prin comerț ambulant ale acestui material lemnos se realizează sub formă de scândură, șindrilă, grinzi fasonate, bârne, butoaie, ciubere, donițe, araci de vie, furci de lemn, cozi de unelte, oiști de căruță și alte asemenea produse.

Prin familie, în sensul prezentei legi, se înțelege soțul, soția și copiii lor necăsătoriți cu care gospodăresc în comun.

De prevederile art. 2 alin. 1 nu beneficiază societățile comerciale de profil și persoanele stabilite prin Ordonanța Guvernului nr.27/1996."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Pe baza îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 2, primarii localităților din aceste județe eliberează «Carnetul de moț», în care vor fi înscrise drepturile și avantajele prevăzute în prezenta lege.

Cererea pentru eliberarea Carnetului de moț se adresează primarului localității, care este obligat să îl elibereze în termen de 5 zile. Nerespectarea acestui termen atrage, pentru primar, pe lângă sancțiunile administrative sau penale, și plata de daune către petiționar."

3. Articolul 4 alineatul 4 se abrogă.

4. Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Titularii Carnetului de moț pot valorifica produsele prelucrate din lemn la târguri, piețe ale administrației publice și piețe private, oboare, precum și în orice localitate din țară, fiind scutiți de orice taxă."

5. Articolul 5 alineatul 4 va avea următorul cuprins:

"Titularii Carnetului de moț beneficiază de reducerea de 50% din costul biletului C.F.R. clasa a doua, atunci când fac dovada că se deplasează pentru valorificarea produselor expediate pe C.F.R. De această reducere beneficiază și posesorii Carnetului de moț care prestează servicii cu materialul lemnos al beneficiarului, constând în confecții și reparații din lemn, atât la dus, cât și la întors pe calea ferată."

6. Articolul 6 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Produsele cu grad superior de prelucrare (donițe, ciubere, cozi de unelte, butoaie, șindrilă, furci de lemn etc.) vor fi însoțite de actul de proveniență a materialului lemnos din care au fost confecționate ori de Carnetul de moț."

7. După articolul 12 se introduce articolul 13, cu următorul cuprins:

"Art. 13. - Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, care sunt abilitate cu aplicarea prevederilor acestei legi, vor asigura de îndată respectarea întocmai a prevederilor acesteia în piețe, târguri și oboare, cu ocazia comercializării produselor rezultate din confecționarea și repararea materialului lemnos, sub sancțiunea acordării de daune."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 24 iulie 1997.
Nr. 144.


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 00:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.