LEGE nr.13 din 26 iulie 1974
Legea drumurilor
Textul actului publicat în B.Of. nr. 107/31 iul. 1974

EXPUNERE DE MOTIVE

In ultimii ani, ca urmare a dezvoltarii impetuoase a economiei nationale si a turismului intern si international, transporturile rutiere au crescut considerabil. Astfel, in anul 1974, volumul in tone transportate cu mijloace auto va reprezenta peste 80% din totalul marfurilor transportate cu toate mijloacele de transport, fata de numai 10% cit a reprezentat in anul 1955.

Pentru asigurarea transporturilor rutiere, tara noastra dispune in prezent de o retea de drumuri de peste 135.000 km, din care 76.000 (57%) reprezinta drumurile publice, iar restul de 59.000 km (43%) sint drumurile de exploatare in categoria carora intra drumurile industriale, forestiere, agricole si altele.

Din reteaua de 76.000 km drumuri publice, 13.000 km sint drumuri nationale si 63.000 km drumuri judetene si comunale.

Extinderea si modernizarea drumurilor s-au realizat prin alocarea unor importante fonduri financiare si mijloace materiale. Eforturile facute de stat pentru realizarea unei retele de drumuri la nivelul nevoilor economiei nationale si a cerintelor populatiei n-au dat insa intotdeauna rezultate corespunzatoare, in administrarea, intretinerea si exploatarea drumurilor manifestindu-se o serie de neajunsuri.

Lipsurile ce se manifesta in activitatea de drumuri sint datorate si faptului ca legislatia in materie si anume Decretul nr.142/1953 privind construirea, modernizarea, intretinerea si administrarea drumurilor publice, precum si Decretul nr.335/1957 de modificare a acestui decret, a devenit necorespunzatoare si nu permite sa se actioneze pentru promovarea unei politici unitare si ferme in acest domeniu.

In scopul eliminarii lipsurilor existente in domeniul drumurilor si al imbunatatirii activitatii in acest important sector al economiei, este necesar ca Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor sa devina organul unic de autoritate, coordonare si control pentru drumurile de toate categoriile, in aceasta calitate urmind a avea urmatoarele sarcini principale:

In aplicarea acestor principii a fost adoptata alaturata lege a drumurilor, care urmareste sa realizeze, prin reglementari uniforme, conditiile necesare pentru desfasurarea activitatii in domeniul drumurilor, la un nivel corespunzator cerintelor actuale si de perspectiva ale economiei nationale si ale populatiei.

Legea cuprinde urmatoarele reglementari principale:

Capitolul I "Dispozitii generale" consacra principiul potrivit caruia dezvoltarea retelei de drumuri, indiferent de categoria acestora, se realizeaza intro conceptie unitara, normele privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor urmind a fi aprobate prin lege.

Capitolul II "Categoriile de drumuri", mentinind actualele prevederi referitoare la categoriile de drumuri, le completeaza cu autostrazile, care sint drumuri publice destinate exclusiv traficului autovehiculelor de mare viteza si necesita conditii speciale de exploatare.
Aprobarea construirii drumurilor noi, precum si incadrarea drumurilor, se prevede sa se faca, in functie de importanta lor, prin decret prezidential, pentru autostrazi si drumuri nationale, prin hotarire a Consiliului de Ministri pentru drumuri judetene, comunale si de exploatare si prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, pentru strazi.

Capitolul III "Proiectarea, construirea modernizarea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor" cuprinde intr-o forma imbunatatita fata de vechile reglementari, reguli referitoare la aceste activitati, introducindu-se in scopul asigurarii unei politici unitare in acest domeniu prevederea ca unitatile de specialitate din cadrul administratiei locale de stat avind drept obiect construirea, modernizarea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor judetene si comunale sa fie subordonate atit comitetelor executive ale consiliilor populare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, cit si Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, in ceea ce priveste elaborarea sarcinilor de plan anuale, precum si indrumarea tehnica si metodologica de specialitate.

Capitolul IV "Conditii de exploatare a drumurilor" cuprinde reglementari destinate sa asigure folosirea rationala a drumurilor, stabilind tonajele si gabaritele admise pe drumurile publice, precum si prevederi menite sa determine concret conditiile in care, in mod exceptional, circulatia poate fi inchisa sau restrictionata pe drumurile publice.

Capitolul V "Autorizari de constructii si instalatii in zona drumurilor publice" defineste intr-o forma imbunatatita zonele de protectie a drumurilor si servitutile in aceste zone si reglementeaza autorizarea de constructii si instalatii in zona drumurilor.

Capitolul VI "Apararea si protectia drumurilor" cuprinde noi prevederi care sa asigure in mod eficient conservarea drumurilor publice si stabileste norme de exploatare, aparare si protectie in acest domeniu.

Capitolul VII "Conducerea, coordonarea si controlul activitatii de drumuri" prevede atributiile Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor ca organ unic de autoritate in problemele de drumuri, precum si infiintarea in cadrul acestui minister a unui Consiliu al drumurilor - organ deliberativ - pentru aplicarea unitara a sarcinilor ce revin Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor in domeniul drumurilor. Componenta Consiliului drumurilor urmeaza a se stabili de Consiliu de Ministri.

Capitolul VIII "Dispozitii finale si tranzitorii" contine unele masuri tranzitorii in legatura cu aplicarea legii. Astfel, prevede ca in termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a legii sa fie prezentate propuneri pentru sistematizarea drumurilor de interes local si de exploatare in scopul restringerii lor la maximum, iar in termen de un an de la aceeasi data sa fie revizuite intersectiile si accesele la drumurile publice existente. Totodata se dispune abrogarea Decretului nr.142/1953, modificat prin Decretul nr.335/1957 si a altor dispozitii contrare urmind ca noua lege sa intre in vigoare in termen de 90 de zile de la publicare.

Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

Art. 1. - Dezvoltarea retelei de drumuri se realizeaza intr-o conceptie unitara, in concordanta cu cerintele economiei nationale si contribuie la imbunatatirea continua a conditiilor de viata ale populatiei.

Art. 2. - Drumuri, in interesul prezentei legi, sint caile de comunicatie terestra, altele decit caile ferate, special amenajate pentru circulatia vehiculelor si a pietonilor.

Fac parte integranta din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, constructiile de aparare si consolidare, trotuarele, locurile de parcare si stationare, plantatiile, indicatoarele si instalatiile pentru circulatie, cantoanele si cladirile de serviciu, precum si orice alte constructii, amenajari sau instalatii destinate apararii sau exploatarii drumului.

Art. 3. - Construirea de drumuri noi se aproba in conditiile prezentei legi.

Art. 4. - Normele privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor se aproba prin lege.

Art. 5. - La proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor se va acorda o grija deosebita apararii si conservarii terenurilor agricole, evitindu-se degradarea sau schimbarea destinatiei acestora.

Drumurile existente, care nu se justifica din punct de vedere economic, vor fi desfiintate.

Terenurile ramase disponibile in urma modernizarii, rectificarii sau desfiintarii drumurilor vor fi redate imediat productiei agricole sau altei destinatii productive, in conditii corespunzatoare folosirii lor.

CAPITOLUL 2
Categoriile de drumuri

Art. 6. - Drumurile se impart, din punct de vedere al folosintei si al administrarii, in:

a) drumuri publice, destinate satisfacerii cerintelor de transport rutier ale intregii economii nationale si ale populatiei si care sint gospodarite de organele centrale sau locale ale administratiei de stat;
b) drumuri de exploatare, destinate satisfacerii nevoilor proprii de transport ale unor organizatii socialiste de stat, cooperatiste, celorlalte organizatii obstesti sau altor persoane juridice si care sint gospodarite de catre organizatiile ce le au in administrare sau in proprietate.

Art. 7. - Din punct de vedere functional drumurile se impart in urmatoarele categorii:

a) drumuri publice de interes republican;

- autostrazi;
- drumuri nationale;

b) drumuri publice de interes local;

- drumuri judetene;
- drumuri comunale;
- strazi;

c) drumuri de exploatare: forestiere, petroliere, miniere, agricole, precum si alte drumuri, care sint legate direct de reteaua drumurilor publice.

Art. 8. - Drumurile publice de interes republican asigura legaturile dintre capitala tarii si orasele resedinta de judet si municipii sau alte localitati importante , precum si cu tarile vecine.

Art. 9. - Drumurile publice de interes local asigura legaturile dintre orasele, comunele si satele din cuprinsul judetului sau cu cele din judetele invecinate, precum si cu garile, porturile si aeroporturile, statiunile balneoclimaterice si locurile de agrement situate in afara localitatilor.

Strazile sint drumurile publice din interiorul localitatilor.

Art. 10. - Drumurile publice isi pastreaza categoria din care fac parte, considerindu-se fara intrerupere si in traversarea localitatilor. Portiunile de drum in traversare servesc ca strazi.

Art. 11. - Drumurile de exploatare sint cai rutiere construite sau amenajate in scopul gospodaririi fondului forestier si transportului materialului lemnos, cercetarilor geologice si accesului la exploatarile zacamintelor de substante minerale utile, exploatarii si intretinerii sistemelor de hidroamelioratii si irigatii, culturilor agricole sau pentru legarea altor obiective cu reteaua drumurilor publice.

Art. 12. - Incadrarea sau trecerea unui drum dintr-o categorie in alta se face astfel:

a) autostrazile si drumurile nationale, prin decret prezidential;
b) drumurile judetene, comunale si de exploatare, prin hotarire a Consiliului de Ministri;
c) strazile, prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti.

CAPITOLUL 3
Proiectarea, construirea, modernizarea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor

Art. 13. - Construirea de drumuri noi, precum si desfiintarea de drumuri, se aproba de organele prevazute la art. 12, in functie de categoria drumului.

Art. 14. - Proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor prevazute in art. 12 lit. a) si b) se efectueaza pe baza planului de dezvoltare unitara a retelei rutiere cu respectarea normelor si a normativelor in vigoare, precum si in conformitate cu prevederile documentatiilor de sistematizare.

La proiectarea si executarea lucrarilor de drumuri se va urmari apararea si conservarea fondului agricol, precum si eficienta economica a acestor lucrari, prin folosirea intensiva a drumurilor existente, mentinerea traseelor in cazul modernizarii lor, in conditiile in care se asigura elementele geometrice corespunzatoare nevoilor de exploatare, evitarea paralelismelor intre traseele de drumuri si restringerea la maximum a drumurilor de exploatare.

Ocuparea de terenuri agricole sau din fondul forestier, pentru constructii de drumuri noi sau pentru modernizari de drumuri, se face numai pe baza aprobarilor prealabile de scoatere din productie agricola vegetala sau din fondul forestier, dupa caz, obtinute in conditiile prevazute de lege.

In scopul evitarii inundarii drumurilor, a constructiilor si a terenurilor agricole limitrofe, la proiectarea drumurilor se vor prevedea in mod obligatoriu lucrarile necesare asigurarii scurgerii apelor.

La stabilirea amplasamentelor obiectivelor economice, sociale si culturale, precum si la dezvoltarea unor asemenea obiective, se va tine seama de folosirea retelei de drumuri existente, evitindu-se construirea de noi drumuri.

Art. 15. - Proiectarea, construirea, modernizarea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor se fac dupa cum urmeaza:

a) autostrazile si drumurile nationale, de catre Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, prin unitatile sale centrale si teritoriale. Se excepteaza portiunile de autostrazi si drumuri nationale in traversarea perimetrelor construibile ale oraselor resedinta de judete si municipiilor, care sint in sarcina comitetelor executive ale consiliilor populare ale acestora;
b) drumurile judetene si comunale, de catre comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti pe teritoriul carora se afla si se realizeaza, prin unitati de specialitate subordonate acestora; in ceea ce priveste elaborarea sarcinilor de plan anuale, indrumarea tehnica si metodologica de specialitate, aceste unitati sint subordonate si Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor. Se excepteaza portiunile de drumuri judetene in traversarea perimetrelor construibile ale oraselor resedinta de judet si municipiilor, care sint in sarcina comitetelor executive ale consiliilor populare respective;
c) strazile, inclusiv trotuarele, pietele, parcajele, zonele liniilor de tramvai si spatiile verzi aferente strazilor, de catre comitetul executiv al consiliului popular al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz;
d) drumurile de exploatare, de catre organizatiile socialiste de stat, cooperatiste, celelalte organizatii obstesti sau alte persoane juridice care le au in administrare sau in proprietate.

Art. 16. - Drumurile publice modernizate vor fi prevazute cu platforme pentru statiile de transport in comun si locuri de stationare sau parcare, in afara partii carosabile a drumului, potrivit normelor si normativelor in vigoare.

In orase se pot prevedea platforme pentru statiile de tramvai si pe partea carosabila a strazii.

Art. 17. - Intersectiile la acelasi nivel intre drumurile de orice categorie se amenajeaza, se modifica sau se sistematizeaza de catre organele care le au in administrare ori in proprietate atunci cind conditiile de siguranta circulatiei o impun.

Cheltuielile privind executarea acestor lucrari sint in sarcina organului de administrare a drumului pe care se desfasoara traficul ce impune amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersectiei.

Pentru amenajarea, modificarea sau sistematizarea intersectiilor la acelasi nivel se va obtine si avizul Ministerului de Interne.

Art. 18. - Construirea incrucisarilor dintre un drum si o cale ferata este in sarcina organului care solicita incrucisarea, iar lucrarile determinate de reparatia liniilor si racordarea cu drumul traversat in zona caii ferate sint in sarcina organelor de administrare a cailor ferate si se executa numai cu acordul organului care administreaza ori are in proprietate drumul.

Intretinerea trecerilor la acelasi nivel, paza si securitatea in zona caii ferate revin organului care administreaza calea ferata.

Art. 19. - Intersectiile drumurilor, intre ele sau cu calea ferata, prin pasaje denivelate se construiesc sau se modifica potrivit normelor stabilite prin lege, de catre:

a) organele care administreaza drumul de categorie superioara, atunci cind denivelarea este impusa de cresterea normala a traficului pe acest drum, sau de organul care administreaza calea ferata, atunci cind denivelarea este impusa de traficul feroviar;
b) organele care, prin amplasarea unor obiective noi sau dezvoltarea celor existente, genereaza in intersectie un trafic intens care impune denivelarea.

Intretinerea pasajelor superioare este in sarcina organului care administreaza calea de comunicatie situata pe pasaj, iar caile de acces si instalatiile aferente de la nodurile rutiere se intretin de catre organele care le au in administrare.

CAPITOLUL 4
Conditii de exploatare a drumurilor

Art. 20. - Exploatarea drumurilor publice se face potrivit prezentei legi. Conditiile de exploatare a celorlalte drumuri se stabilesc de ministere, pentru fiecare categorie de drum, cu acordul Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor.

Organizatiile care au drumuri in administrare sau in proprietate sin obligate sa le mentina permanent in stare de viabilitate, in scopul exploatarii rationale a intregii retele rutiere, in conditii de siguranta circulatiei.

Art. 21. - Tonajele si gabaritele admise pentru autovehiculele care circula pe drumurile publice se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) tonaje - pe autostrazi si pe drumurile deschise traficului international, precum si pe strazile modernizate in orase: 10 tone pe osia simpla si 16 tone pe osia dubla;

- pe celelalte drumuri modernizate: 8 tone pe osia simpla si 14,5 tone pe osia dubla;
- pe drumurile impietruite: 7,5 tone pe osia simpla si 12 tone pe osia dubla.
Distanta intre axele osiei duble nu poate depasi 2 m.

b) gabarite - latimea 2,5 m - inaltimea 4,0 m - lungimea 12,0 m pentru autovehicul fara remorci 15,0 m pentru autovehicul cu semiremorca 16,0 m pentru autovehicul articulat 18,0 m pentru autovehicul cu 1 remorca 22,0 m pentru autovehicul cu 2 remorci 30,0 m pentru tramvaie.

Pentru transporturile cu tonaje si gabarite care depasesc limitele de mai sus , efectuate pe drumurile publice, se va solicita in prealabil autorizatie speciala care va fi eliberata, de la caz la caz, de catre organul care administreaza drumul respectiv. In autorizatie vor fi precizate conditiile si perioadele de efectuare a acestor transporturi pentru a nu stinjeni circulatia pe drumurile publice si pentru a nu degrada sistemul rutier al drumului.

Lucrarile de amenajare si consolidare a drumurilor sau lucrarilor de arta, precum si modificarea instalatiilor aeriene de orice fel, impuse de efectuarea transporturilor care depasesc limitele prevazute mai sus, se finanteaza de beneficiarul transportului. Cheltuielile necesare inlaturarii degradarilor provocate drumurilor publice ca urmare a efectuarii unor transporturi cu tonaje si gabarite depasite sint in sarcina beneficiarului acestor transporturi.

Art. 22. - Proiectarea, executia sau contractarea in tara sau din import de utilaje, agregate si instalatii, precum si de vehicule cu gabarite si tonaje ce depasesc limitele prevazute in art. 21, se fac cu avizul prealabil al Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor in ceea ce priveste posibilitatea de transport si conditiile de circulatie pe drumurile publice.

Art. 23. - Oraganizatiile socialiste de stat, cooperatiste, celelalte organizatii obstesti sau alte persoane juridice, precum si persoanele fizice, nu pot efectua pe drumurile publice nici un fel de lucrari care ar duce la instituirea unor restrictii de circulatie sau la inchiderea acesteia.

In cazul unor situatii sau lucrari impuse de exploatarea retelei de drumuri publice sau de executarea unor lucrari autorizate in zona drumului, organele care administreaza drumurile publice vor putea inchide sau institui restrictii de circulatie pe timp limitat si pe portiuni de drum determinate, in conditiile stabilite de Ministerul de Interne impreuna cu Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, asigurind continuitatea traficului pe sectoarele in lucru sau pe rute ocolitoare.

Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor putea devia traficul rutier de pe portiunile de drumuri nationale in traversarea localitatilor, prin dirijarea acestuia pe alte strazi, numai cu acordul comun al Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor si al Ministerului de Interne.

Art. 24. - Pentru restabilirea grabnica a circulatiei pe drumurile publice afectate de inundatii sau alte calamitati, organele in administrarea carora se afla drumul, impreuna cu organele Ministerului de Interne, vor lua de indata masurile necesare, executind variante locale sau alte amenajari cu caracter provizoriu sau folosind in mod temporar drumurile de exploatare.

In cazurile in care lucrarile nu vor putea fi executate in zona drumurilor publice, acestea se vor efectua si pe alte terenuri proprietate de stat sau cooperatista, luindu-se masuri ca suprafetele ocupate sa fie minime, sa fie redate destinatiei initiale in cel mai scurt timp si sa se evite pe cit posibil cauzarea de pagube culturilor si plantatiilor de pe aceste terenuri. In asemenea cazuri, pentru terenurile agricole sau aflate in fondul forestier, organul care administreaza drumul este obligat sa incunostinteze Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare si Apelor sau Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, dupa caz, indicind suprafata terenului ocupat si durata.

Art. 25. - Amplasarea de constructii si instalatii sau crearea de obstacole de orice fel care impiedica desfasurarea in siguranta a circulatiei sau dezvoltarea in perspectiva a drumurilor publice, executarea de lucrari sau exploatari care ar periclita stabilirea drumurilor ori ar provoca inzapezirea sau inundarea acestora, sint interzise.

CAPITOLUL 5
Autorizari de constructii si instalatii in zona drumurilor publice

Art. 26. - Zona drumului este constituita din ampriza si doua fisii laterale denumite zone de siguranta si cuprinde zonele de teren ocupate de drum si de lucrarile aratate la art. 2 alin. 2. Latimea zonei drumului difera in functie de terenul in care se desfasoara drumul si se stabileste prin planurile de situatie sau proiectele de construire, modernizare ori modificare a drumurilor, intocmite potrivit normelor stabilite prin lege.

Zonele de siguranta sint destinate pentru semnalizare sau alte scopuri legate de exploatarea drumurilor si de siguranta circulatiei, precum si pentru plantatii rutiere executate potrivit normativelor in vigoare.

Zonele de protectie ale drumurilor publice, din afara localitatilor, sint fisiile de teren situate de o parte si de alta a zonei drumului, intre marginile exterioare ale acesteia si pina la 22 m de la ax, in cazul drumurilor nationale, pina la 20 m de la ax, in cazul drumurilor judetene si pina la 18 m de la ax, in cazul drumurilor comunale.

Zonele de protectie se stabilesc in limitele de mai sus de catre organele care administreaza drumurile, in functie de cerintele de dezvoltare a drumurilor.

Terenurile care alcatuiesc zonele de protectie ramin in gospodarirea acelora care le au in administrare sau proprietate, cu folosinta respectiva, agricola sau silvica, dupa caz. In dreptul obiectivelor militare, latimea zonelor de protectie a drumurilor publice se stabileste cu acordul Ministerului Apararii Nationale.

Pentru drumurile de exploatare nu se prevad zone de protectie.

Latimea zonei strazilor, in care se includ trotuarele si suprafetele de teren necesare amplasarii lucrarilor anexe ale acestora, se stabileste prin documentatiile de sistematizare a localitatilor respective.

Art. 27. - Pe zona drumului public este interzisa amplasarea oricarui fel de constructii si instalatii ce nu apartine drumului sau executarea de lucrari in traversarea drumului prin sapaturi deschise. In cazuri exceptionale, pe baza autorizatiei eliberate de organul care administreaza drumul, in zona drumului public se pot amplasa sau executa asemenea lucrari, cu conditia ca acestea sa nu afecteze siguranta circulatiei.

Pentru instalarea de cai ferate sau linii de tramvai in zona drumului public, se va lua si acordul Ministerului de Interne.

Executarea fara autorizatie sau nerespectarea conditiilor prevazute in autorizatie atrage desfiintarea constructiilor sau instalatiilor amplasate in zona drumurilor, de catre beneficiarul lucrarilor executate, sau, cind acesta refuza, de catre organele care au in administratie drumurile respective. Cheltuielile legate de desfiintarea constructiilor si instalatiilor vor fi suportate de beneficiarii acestora.

Art. 28. - Amplasarea in zonele drumurilor, precum si traversarea acestora de catre retelele de telecomunicatii, electrice, de termoficare, conducte, canale si alte asemenea, se vor face in conformitate cu normele aprobate prin lege.

In proiectele lucrarilor de poduri, viaducte, tunele si pasaje denivelate se vor prevedea spatiile necesare pentru instalatiile de telecomunicatii, energetice, conducte de apa, gaze, termoficare, in conformitate cu normele prevazute la alineatul precedent si cu acordul Ministerului Apararii Nationale.

Art. 29. - Executarea oricarui fel de constructii si instalatii noi se poate face in zonele de protectie a drumului stabilite in art. 26, numai cu acordul organului care administreaza drumul public.

In zonele de protectie se pot efectua plantatii si culturi, daca acestea nu aduc prejudicii exploatarii drumului sau bunei desfasurari a circulatiei.

Art. 30. - Beneficiarii constructiilor sau instalatiilor autorizate in zona drumurilor sint obligati sa execute demolarea, mutarea sau modificarea acestor lucrari, in conditiile prevazute de lege, pe cheltuiala lor si fara nici o despagubire, daca acestea sint impuse de construirea, modernizarea, modificarea, intretinerea si exploatarea drumului public sau siguranta circulatiei. Fac exceptie constructiile si instalatiile speciale ale Ministerului Apararii Nationale.

Organul care administreaza drumul este obligat sa instiinteze pe beneficiari cu cel putin 12 luni inainte de inceperea anului in care se impune executia lucrarilor de mutare sau modificare a constructiilor sau instalatiilor.

CAPITOLUL 6
Apararea si protectia drumurilor

Art. 31. - Organizatiile socialiste de stat, cooperatiste, celelalte organizatii obstesti si alte persoane juridice, precum si persoanele fizice care au constructii, instalatii si terenuri situate in afara zonei drumului public sau care executa constructii, desecari, irigatii, impaduriri, exploatari si defrisari de paduri, lacuri de acumulare, amenajari piscicole, iazuri, precum si alte amenajari sau lucrari, sint obligate sa ia masurile necesare pentru a asigura scurgerea apelor si stabilitatea terenurilor si a impiedica erodarea, alunecarea, degradarea sau impotmolirea drumurilor ori a lucrarilor anexe acestora.

Planurile de combatere a eroziunii solului, de regularizare a bazinelor hidrografice si de stingere a torentilor, care cuprind in perimetrul lor drumuri publice, vor fi elaborate cu acordul organelor care administreaza drumurile respective.

Art. 32. - Exploatarea nisipului, pietrisului, balastului sau a altor materiale din albiile riurilor sau din malurile cursurilor de apa aflate in vecinatatea drumurilor, podurilor si lucrarilor de aparare a acestora se poate face numai cu acordul prealabil al organului care administreaza drumurile respective.

La executarea lucrarilor prevazute la alineatul precedent, beneficiarii acestora vor lua masurile necesare care sa asigure stabilitatea si integritatea constructiilor rutiere si sa impiedice provocarea de inundatii, degradarea culturilor sau a altor obiective.

Art. 33. - Este interzisa circulatia pe drumurile publice asfaltate a autovehiculelor cu senile fara bandaje de protectie. Circulatia autovehiculelor senilate ale Ministerului Apararii Nationale este admisa pe drumurile publice asfaltate, in cazul cind nu exista posibilitatea evitarii acestora, cu acordul si in conditiile stabilite de organul care administreaza drumul.

Circulatia pe drumurile publice modernizate a autovehiculelor echipate cu pneuri cu cuie se va efectua in conditiile stabilite de Ministerul Transpoturilor si Telecomunicatiilor impreuna cu Ministerul de Interne.

Art. 34. - Taierea arborilor, pomilor si arbustilor aflati in zona drumurilor de orice categorie sau a celor plantati in afara acestei zone, in scopul consolidarii si protectiei drumurilor, se poate face numai in conditiile stabilite prin lege.

Recoltarea fructelor, florilor si a frunzelor din plantatiile aferente drumurilor publice, precum si a ierbii de pe zona acestora, se executa de organizatiile de stat, cooperatiste sau obstesti pe baza conventiilor incheiate cu organul ce administreaza drumul.

Art. 35. - Organizatiile si persoanele fizice, beneficiare de constructii sau instalatii amplasate in zona drumurilor publice, sint obligate sa execute revizuirea periodica a acestora in scopul asigurarii protejarii drumurilor si a conditiilor de siguranta a circulatiei. In acest scop, beneficiarii vor obtine autorizatie din partea organului care administreaza drumul.

Art. 36. - Distrugerea sau degradarea drumurilor, a plantatiilor, a indicatoarelor si a altor mijloace de semnalizare rutiera destinate pentru siguranta circulatiei, precum si a constructiilor si instalatiilor mentionate la art. 2, se pedepseste potrivit legii penale sau contraventional, dupa caz.

Art. 37. - Pagubele provocate drumurilor si lucrarilor anexe acestora cu ocazia efectuarii unor transporturi neautorizate sau prin nerespectarea conditiilor din autorizatiile eliberate conform art. 21 ori ca urmare a unor vicii de executie sau a exploatarii necorespunzatoare a constructiilor si instalatiilor autorizate in zona drumurilor potrivit art. 27, precum si prin incalcarea prevederilor art. 25 , 29, 31, 32, 33 si 35 din prezenta lege, vor fi suportate de beneficiarii trasporturilor, constructiilor sau instalatiilor, ori de catre cei care au produs pagubele.

CAPITOLUL 7
Conducerea, coordonarea si controlul activitatii de drumuri

Art. 38. - Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor conduce, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea pentru intreaga retea de drumuri, ca organ unic de autoritate in acest domeniu si in aceasta calitate:

a) asigura dezvoltarea unitara a intregii retele de drumuri potrivit nevoilor economiei nationale si gospodarirea judicioasa a fondurilor alocate pentru constructia, modernizarea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor publice;
b) elaboreaza studii, prognoze si programe pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri publice, pe care le supune aprobarii Consiliului de Ministri sau altor organe competente;
c) elaboreaza impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii, in conditiile legii, proiectele planurilor cincinale si anuale referitoare la constructia, modernizarea si intretinerea drumurilor publice;
d) elaboreaza norme privind proiectarea, constructia, modernizarea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor si, impreuna cu Ministerul de Interne, norme privind siguranta circulatiei pe drumurile publice;
e) avizeaza construirea de noi drumuri si desfiintarea de drumuri, precum si rogramele de dezvoltare a drumurilor de exploatare;
f) asigura o conceptie unitara privind asimilarea de utilaje si echipamente specifice, aplicarea de tehnologii noi si eficiente in proiectarea si executia lucrarilor, importul de materiale, utilaje, instalatii si aparatura necesare activitatii in domeniul drumurilor, precum si contractarea de lucrari rutiere in strainatate;
g) asigura, potrivit legii, pregatirea cadrelor de specialitate in domeniul drumurilor.

Art. 39. - In exercitarea acestor atributii, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor stabileste, pe baza legii, masuri obligatorii pentru ministere, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, organizatiile cooperatiste, celelalte organizatii obstesti, precum si pentru alte persoane juridice care au in administrare sau in proprietate drumuri de orice categorie.

Aceste organe sint obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare bunei desfasurari a circulatiei, la nivelul traficului existent si de perspectiva.

Art. 40. - Pentru asigurarea unei conceptii unitare aplicarea dispozitiilor prevazute in art. 38, in cadrul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor functioneaza un Consiliu al drumurilor, ca organ deliberativ.

Componenta acestui consiliu se stabileste prin hotarire a Consiliului de Ministri.

Art. 41. - Conducerea, coordonarea, controlul si raspunderea in activitatea de proiectare, executie si modernizare a strazilor revin comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti. Proiectarea, executia si modernizarea strazilor care constituie parte componenta a drumului national se fac cu acordul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor.

CAPITOLUL 8
Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 42. - Lucrarile de investitii pentru drumurile publice se finanteaza din fondurile de investitii centralizate ale statului, precum si din alte resurse prevazute de dispozitiile legale.

Investitiile necesare pentru realizarea celorlalte categorii de drumuri aflate in administrarea unitatilor economice de stat se finanteaza din resursele specifice acestora, potrivit dispozitiilor legale.

Cheltuielile necesare pentru intretinerea si repararea drumurilor publice se finanteaza de la bugetul statului, precum si din alte resurse prevazute de dispozitiile legale.

Cheltuielile pentru intretinerea si repararea celorlalte categorii de drumuri aflate in administrarea unitatilor economice de stat se suporta din cheltuielile de productie ale acestora.

Lucrarile privind constructia, modernizarea, intretinerea si repararea drumurilor publice pot fi efectuate si prin contributia baneasca si in munca a cetatenilor, potrivit legii.

Art. 43. - Pentru prevenirea inzapezirilor si a inundatiilor, comitetele executive ale consiliilor populare judetene iau masuri si raspund, impreuna cu Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, de folosirea tuturor mijloacelor in actiunile de intretinere, deszapezire si restabilirea circulatiei pe toate drumurile publice de pe teritoriul judetelor respective.

Pentru restabilirea si mentinerea viabilitatii drumurilor pot fi mobilizati si cetateni, potrivit legii.

Art. 44. - Pentru asigurarea materialului pietros necesar construirii si intretinerii drumurilor, organele care le administreaza pot deschide si exploata cariere si balastiere, potrivit dispozitiilor legale.

Deschiderea, accesul si exploatarea carierelor si balastierelor necesare construirii si intretinerii drumurilor publice nu sint supuse vreunor taxe.

Art. 45. - Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pentru drumurile publice de interes local, si impreuna cu organele care au in administrare sau in proprietate drumuri de exploatare, pentru aceste drumuri, vor analiza actuala retea si vor face propuneri de sistematizare a acesteia, in scopul restringerii la maximum a dumurilor de exploatare si de interes local in cadrul judetelor.

Propunerile vor fi prezentate centralizat, prin Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, Consiliului de Ministri in termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 46. - Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti, vor revizui, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, intersectiile si accesele la drumurile publice existente, in vederea reducerii numarului acestora. In acelasi termen, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor va intocmi un program etapizat pentru constructia de pasaje denivelate la intersectiile intre calea ferata si drumurile publice de interes republican, care va fi supus aprobarii Consiliului de Ministri.

Art. 47. - Organizatiile socialiste de stat, cooperatiste, celelalte organizatii obstesti sau alte persoane juridice, precum si persoanele fizice, sint obligate sa amenajeze accesul la obiective si proprietati si sa construiasca platforme pentru depozitarea de materii prime, materiale si locuri de stationare a vehiculelor in asteptare, in afara zonei drumurilor publice, potrivit normelor stabilite prin lege.

Art. 48. - Construirea si desfiintarea de drumuri, precum si instalatiile din zona drumurilor, se vor executa cu respectarea prevederilor in vigoare referitoare la necesitatile de aparare a tarii.

Art. 49. - Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti vor incadra anual drumurile publice in categorii diferentiate, dupa natura imbracamintii si starea lor de viabilitate in scopul stabilirii consumului de carburanti, lubrifianti si cauciucuri pentru autovehiculele ce circula pe aceste drumuri.

Art. 50. - Pentru folosirea drumurilor publice, precum si pentru instalatiile si constructiile amplasate in zona acestor drumuri, se vor putea stabili taxe, prin lege.

Art. 51. - Constructiilor si instalatiilor existente in zona drumurilor publice li se aplica prevederile prezentei legi.

Art. 52. - Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.

Pe aceeasi data se abroga Decretul nr.142/1953 privind construirea, modernizarea, intretinerea si administrarea drumurilor publice, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr.335/1957, prevederile referitoare la drumurile publice din Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.770/1965 privind unele masuri pentru asigurarea transporturilor negabaritice sau cu tonaje depasite pe reteaua de cai ferate si drumuri publice, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 23:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.