LEGE nr.320 din 13 octombrie 2009
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții
Textul actului publicat în M.Of. nr. 693/15 oct. 2009

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.126/2005 privind mandatarea Ministerului Finanțelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor instituții publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.842 din 19 septembrie 2005, aprobată prin Legea nr. 168/2006, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții"

2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, cu sediul la Washington DC, se realizează de instituția sau autoritatea publică care a gestionat problematica ce face obiectul diferendului privind protecția reciprocă a investițiilor.

(2) Dacă instituția sau autoritatea publică ce a gestionat problematica ce face obiectul diferendului privind protecția reciprocă a investițiilor s-a reorganizat, reprezentarea în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții se asigură de entitatea succesoare în drepturi și obligații a celei reorganizate.

(3) În situația în care problematica ce face obiectul diferendului privind protecția reciprocă a investițiilor a fost gestionată de mai multe instituții sau autorități publice, competența de reprezentare se stabilește de Guvern."

3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Pentru reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, instituția sau autoritatea publică implicată selectează avocați, indiferent de forma de organizare a profesiei, din România sau din străinătate, specializați în litigii internaționale, cu respectarea legislației privind achizițiile publice, și nominalizează arbitrii în procedurile arbitrare.

(2) Plata cheltuielilor necesare reprezentării României în astfel de litigii, inclusiv plata arbitrilor desemnați de partea română în procedurile arbitrale, se asigură din bugetul instituției sau al autorității publice implicate.

(3) Eventualele sume de bani dispuse a fi plătite de pârât prin hotărâri judecătorești sau arbitrale se suportă din bugetul fiecărei instituții ori al autorității publice implicate.

(4) Asigurarea în bugetul propriu al instituției publice implicate a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plății sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești sau arbitrale poate fi realizată prin virări de credite bugetare realizate pe parcursul întregului an bugetar, prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și ale art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare."

Art. II. - (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se subrogă în toate drepturile și obligațiile aferente litigiilor aflate pe rolul Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții, ce au ca obiect problematica din sfera sa de competență, pentru care reprezentarea se realizează de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Predarea-preluarea dosarelor se realizează prin protocol încheiat între Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru litigiile preluate în condițiile alin. (1) se transferă în bugetul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului cu această destinație, cu rectificarea corespunzătoare a acestuia.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Finanțelor Publice și al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru anul 2009.

(5) Ministerul Finanțelor Publice va achita toate facturile primite până la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, în limita sumelor angajate.

(6) Pentru anul 2009, cheltuielile aferente litigiilor preluate în condițiile alin. (1) se suportă din sumele transferate de la Ministerul Finanțelor Publice, conform prevederilor alin. (3), și din sumele încasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu diminuarea corespunzătoare a sumelor care se virează în contul curent general al Trezoreriei Statului, potrivit legii.

(7) În situația în care sumele prevăzute la alin. (6) nu sunt suficiente pentru plata cheltuielilor, fondurile necesare acoperirii acestor cheltuieli se asigură de la bugetul de stat, prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
DANIELA POPA

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 13 octombrie 2009.
Nr. 320.


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 00:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.