HOTĂRÂRE nr.51 din 5 februarie 1992
privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire și stingere a incendiilor
Textul actului republicat în M.Of. nr. 49/7 mar. 1996

Art. 1. - La darea în exploatare a clădirilor înalte și foarte înalte ori cu săli aglomerate, hotelurilor, spitalelor, căminelor pentru copii și bătrâni, clădirilor destinate persoanelor care nu se pot evacua singure, precum și a unor construcții în care se desfășoară activități cu pericol de incendiu, este obligatorie obținerea de către proprietar a autorizației de prevenire și stingere a incendiilor*). Construcțiile în care se desfășoară activități cu pericol de incendiu, pentru care este obligatorie obținerea autorizației de prevenire și stingere a incendiilor, sunt:

a) stații de livrare a carburanților pentru autovehicule (benzinării);
b) depozite destinate comercializării en gros ori mic-gros a mărfurilor și produselor combustibile sau a celor în ambalaje combustibile, cu aria totală (construit-desfășurată) de cel puțin 600 m2 și/sau cu înălțimea de depozitare mai mare de 4 m;
c) spații destinate comercializării mărfurilor și produselor combustibile sau a celor în ambalaje combustibile, cu aria totală (construit-desfășurată) mai mare de 100 m2;
d) spații în care se desfășoară activități cu risc de izbucnire și propagare a incendiilor (productive, comerciale, expoziționale, pentru depozitare sau prestări de servicii etc.), amplasate în clădiri cu aglomerări de persoane, imobile de locuit și alte clădiri civile;
e) amenajări provizorii, destinate desfășurării unor spectacole sau manifestări culturale, artistice, religioase și/sau sportive, cu o capacitate de peste 200 de persoane;
f) discoteci, săli de dans și de jocuri de noroc a căror capacitate este de peste 50 de persoane, ce constituie încăperi cu aglomerări de persoane.

Autorizația de prevenire și stingere a incendiilor constituie actul prin care se certifică realizarea cerințelor esențiale de protecție împotriva incendiilor, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Începerea lucrărilor de execuție la clădirile și spațiile noi, precum și dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea de destinație a celor existente, din categoriile menționate la art. 1, este admisă numai după avizarea, la cererea investitorilor, a măsurilor de prevenire și de stingere a incendiilor, cuprinse în documentațiile tehnico-economice de investiții.

Art. 3. - Autorizațiile și avizele de prevenire și stingere a incendiilor se eliberează, la cerere, în cel mult 30 de zile, de către inspecțiile teritoriale de prevenire a incendiilor din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri, în temeiul reglementărilor privind protecția împotriva incendiilor la proiectarea, realizarea, echiparea și dotarea construcțiilor și instalațiilor, pe bază de documentații tehnice. Formularele, procedura de autorizare și de avizare, precum și conținutul documentațiilor prevăzute la alin. 1 se vor stabili de către Comandamentul Trupelor de Pompieri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, și se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Activitatea de verificare a documentațiilor și la fața locului și/sau de consultanță în vederea eliberării avizelor și a autorizațiilor de prevenire și stingere a incendiilor reprezintă prestare de serviciu, pentru care se plătesc tarife în condițiile legii.

Art. 4. - Inspecțiile teritoriale de prevenire a incendiilor din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri vor controla respectarea măsurilor și condițiilor stabilite în autorizații și avize și vor lua, după caz, măsurile prevăzute de lege, inclusiv retragerea autorizațiilor, sesizând despre aceasta autoritățile administrației publice locale.

Art. 5. - Împotriva măsurilor luate de către inspecțiile teritoriale de prevenire a incendiilor din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri cu privire la autorizațiile și avizele de prevenire și stingere a incendiilor, cei în cauză pot să se adreseze organului emitent în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Rezolvarea reclamației se face de către comandantul unității militare teritoriale de pompieri. În cazul în care cel ce se consideră vătămat în dreptul său nu este mulțumit de soluția dată reclamației sale, el poate sesiza instanța competentă în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției, potrivit Legii contenciosului administrativ.

Art. 6. - Agenții economici și celelalte persoane juridice care au în proprietate sau în administrare directă instalații cu tehnologii nucleare au obligația să-și asigure autospeciale, echipamente de comunicație și de protecție specifice condițiilor de lucru și naturii riscurilor respective pentru intervenția forțelor proprii în caz de incendiu și să le pună la dispoziția celor chemate în sprijin. Unitățile care concură la proiectarea, construcția și exploatarea structurilor subterane ale metroului au obligația să asigure mijloacele și amenajările specifice (trenuri, vagonete, platforme, autospeciale, dispozitive pentru deblocare, echipamente de comunicație, de iluminat și de protecția respirației etc.), pentru intervenția forțelor proprii în caz de incendiu și pentru salvarea persoanelor.

Art. 7. - Întreținerea și exploatarea instalațiilor și a dotărilor comune de prevenire și stingere a incendiilor, precum și furnizarea apei și a altor substanțe stingătoare la parametrii necesari, în cazul agenților economici constituiți prin reorganizarea marilor combinate, întreprinderi și platforme industriale, care au funcționat potrivit Decretului nr.70/1975, se asigură de către agenții economici care au în patrimoniu construcțiile și echipamentele pentru utilitățile respective, pe bază de convenție sau de contract.

Art. 8. - La concesionarea, închirierea sau darea în locație de gestiune a capacităților de producție, spațiilor de depozitare, comercializare sau cazare în comun și a altor spații cu destinații ce presupun prezența publicului, în actele care se încheie, potrivit legii, se vor prevedea în mod obligatoriu, după caz, responsabilitățile părților privind prevenirea și stingerea incendiilor, în raport cu normele specifice pentru ramura autorității concendente sau a locatorului.

Art. 9. - Dispozitivele, mașinile, instalațiile, sistemele și produsele destinate prevenirii și stingerii incendiilor, realizate în țară sau importate, trebuie să îndeplinească condițiile performante specifice și se admit pentru utilizare numai dacă sunt avizate de către Comandamentul Trupelor de Pompieri.

Art. 10. - Investitorul, proprietarul și/sau beneficiarul sunt obligați să-și asigure mijloacele necesare pentru dotare, rezervele de substanțe stingătoare, echipamentele de intervenție și de protecție individuală, iar în caz de incendiu, să compenseze ori să restituie contravaloarea acestora, în situațiile în care, la intervenții, au fost folosite substanțele și echipamentele forțelor participante la acțiune. Formațiile civile de pompieri și echipajele navelor de stins incendii, cu acordul primarilor și al agenților economici în subordinea cărora funcționează, pot efectua activități și servicii de prevenire și stingere a incendiilor și în alte localități sau unități economice apropiate, pe bază de convenții sau de contracte încheiate între părți, în limita dotării și cu avizul unităților militare teritoriale de pompieri.

Art. 11. - Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

1. executarea, efectuarea probelor tehnologice, punerea în funcțiune ori darea în exploatare a oricărei construcții, instalații, amenajări sau schimbări de destinație, fără respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor, dacă prin aceasta se creează un pericol pentru oameni, bunuri și animale;

2. proiectarea, omologarea ori fabricarea mijloacelor tehnice destinate prevenirii și stingerii incendiilor fără avizul organelor prevăzute de lege sau fără respectarea parametrilor funcționali ai produsului omologat;

3. transportul, depozitarea, păstrarea, manipularea sau întrebuințarea produselor și substanțelor inflamabile, ori care prezintă pericol de explozie, cu încălcarea dispozițiilor legale;

4. neasigurarea, potrivit legii, a condițiilor de alarmare, evacuare și salvare a persoanelor în caz de incendiu;

5. folosirea instalațiilor utilitare și tehnologice, cu încălcarea reglementărilor specifice, dacă prin aceasta se creează pericol de incendiu sau de explozie;

6. neconstituirea formațiilor civile de pompieri, potrivit legii, ori desființarea acestora fără acordul unităților militare de pompieri;

7. neasigurarea, la instalațiile cu tehnologii nucleare, a mijloacelor specifice prevăzute la art. 6 alin. 1; neasigurarea mijloacelor și a amenajărilor specifice pentru intervenția forțelor proprii, în caz de incendiu și pentru salvarea persoanelor, la structurile subterane ale metroului;

8. utilizarea dispozitivelor, mașinilor, instalațiilor, sistemelor, substanțelor și produselor destinate prevenirii și stingerii incendiilor, neavizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri;

9. neprevederea, în actele care se încheie la concesionarea, închirierea sau darea în locație de gestiune a capacităților de producție, a spațiilor de depozitare, comercializare sau cazare în comun și a altor spații ce presupun prezența publicului, a obligațiilor părților privind prevenirea și stingerea incendiilor;

10. încheierea de convenții sau de contracte de către formațiile civile de pompieri pentru prestarea unor activități și servicii de prevenire și stingere a incendiilor în alte localități sau unități economice, fără acordul primarilor sau al agenților economici în subordinea cărora funcționează ori fără avizul unității militare teritoriale de pompieri;

11. darea în exploatare a clădirilor și a construcțiilor prevăzute la art. 1, fără obținerea, în prealabil, a autorizației de prevenire și stingere a incendiilor ori cu nerespectarea condițiilor stabilite în aceasta;

12. începerea lucrărilor de execuție, precum și a celor de dezvoltare, modernizare sau schimbare de destinație la clădirile și construcțiile menționate la art. 1, fără avizarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor cuprinse în documentațiile tehnico-economice de investiții;

13. oprirea sau împiedicarea personalului împuternicit, potrivit legii, pentru executarea atribuțiilor de prevenire și stingere a incendiilor;

14. neechiparea sau nedotarea cu mijloace tehnice destinate prevenirii și stingerii incendiilor sau nerespectarea condițiilor de funcționare ori de utilizare a acestora, potrivit legii;

15. permiterea accesului publicului în sălile de spectacole sau în alte spații și clădiri, peste capacitatea stabilită, dacă astfel se îngreuiază evacuarea în caz de incendiu;

16. nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la depozitarea materialelor combustibile și a altora care, prin modul de așezare, pot crea pericole de incendiu sau pot îngreuia acțiunea de intervenție în caz de incendiu;

17. proiectarea și trimiterea documentației spre execuție a construcțiilor, instalațiilor, amenajărilor sau schimbărilor de destinație, fără respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și stingerea incendiilor;

18. executarea lucrărilor de sudură sau a unor operațiuni cum sunt tăierea sau lipirea metalelor ori încălzirea cu flacără deschisă, în locuri cu pericol de incendiu, fără permis sau autorizație ori în condiții ce pot crea pericol de incendiu, după caz;

19. neîndeplinirea în termen a măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, stabilite de personalul împuternicit potrivit legii; nesolicitarea de către proprietarii construcțiilor existente, din categoriile prevăzute la art. 1, a autorizației de prevenire și stingere a incendiilor în termenul legal; 20. neasigurarea, blocarea sau neîntreținerea în bune condiții a drumurilor și a altor căi de acces pentru mijloacele tehnice și pentru personalul prevăzut pentru intervenție în caz de incendiu; 21. fumatul în locuri cu pericol de incendiu, stabilite și marcate în acest sens, iluminatul cu flacără deschisă ori facerea focurilor în aer liber, fără respectarea normelor de prevenire a incendiilor; 22. neîntocmirea planurilor de autoapărare împotriva incendiilor ori neasigurarea anunțării incendiilor, de către cei care au această obligație; 23. folosirea sobelor și a celorlalte mijloace sau sisteme de încălzire locală, în condiții care prezintă pericol de incendiu; 24. nerespectarea normelor și a măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor cu privire la culturile agricole, sectoarele agrozootehnice, depozitele de furaje și plante tehnice, pădurile și terenurile cu vegetație forestieră; 25. neasigurarea instruirii personalului ori admiterea la lucru a angajaților care nu cunosc normele și măsurile de prevenire a incendiilor, precum și modul de acțiune în caz de incendiu; 26. nerespectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor, emise de ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, dacă fapta nu constituie o altă contravenție prevăzută în prezenta hotărâre.

Art. 12. - Contravențiile prevăzute la art. 11 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, contravențiile prevăzute la pct. 1-8;
b) cu amendă de la 500.000 lei la 800.000 lei, contravențiile prevăzute la pct. 9-14;
c) cu amendă de la 300.000 lei la 500.000 lei, contravențiile prevăzute la pct. 15-20;
d) cu amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei, contravențiile prevăzute la pct. 21-26.

Amenzile se aplică persoanelor fizice care se fac vinovate de săvârșirea contravenției.

Art. 13. - Contravențiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată de către personalul militar și civil din unitățile militare de pompieri ale Ministerului de Interne, anume împuternicit în acest scop.

Primarii pot constata contravențiile prevăzute la art. 11 pct. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 și 26. Ofițerii și subofițerii de poliție pot constata contravențiile prevăzute la art. 11 pct. 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 și 23.

Personalul anume atestat din cadrul ministerelor, departamentelor și al altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și din cadrul agenților economici, care îndeplinește atribuții de îndrumare și control pe linie de prevenire și stingere a incendiilor, constată contravențiile prevăzute la art. 11 pct. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 și 26. Șefii formațiilor civile de pompieri constată contravențiile la normele de prevenire și stingere a incendiilor în unitățile și localitățile unde acestea sunt constituite. O dată cu constatarea contravențiilor persoanele prevăzute la alin. 1-4 aplică și sancțiunile. Pentru contravențiile constatate de șefii formațiilor civile de pompieri, aplicarea sancțiunilor se face de către primar sau de către conducătorul unității.

Art. 14. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârșit contravenția.

Art. 15. - Contravențiilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României**).

Pe aceeași dată se abrogă H.C.M. nr.2285/1969 privind constatarea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor. Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri nu se mai aplică.

*) Conform art. II din Hotărârea Guvernului nr.71/1996, pentru categoriile de clădiri și construcții existente, proprietarii trebuie să solicite autorizația de prevenire și stingere a incendiilor de la inspecțiile teritoriale din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri până la data de 20 mai 1996.

**) Cu excepția art. 1 alin. 1 și 2, art. 3 alin. 3, art. 9, art. 10, art. 11 pct. 8, 11, 12 și 19 și a art. 12, care vor intra în vigoare la data de 19 martie 1996.


ANEXĂ

CERINȚE ESENȚIALE DE PROTECȚIE LA FOC A CLĂDIRILOR CIVILE

 1. Protecția la foc față de vecinătăți.
 2. Gradul de rezistență la foc a clădirii și densitatea sarcinii termice de incendiu, precum și corelarea acestora cu destinațiile, numărul de caturi și aria construită.
 3. Limitarea propagării focului în interiorul clădirii și pe fațade, precum și evacuarea fumului și a gazelor fierbinți.
 4. Asigurarea căilor de evacuare și de salvare a persoanelor și realizarea măsurilor constructive de protecție la foc a căilor respective.
 5. Echiparea cu instalații pentru detectarea, semnalizarea, anunțarea și alarmarea în caz de incendiu.
 6. Echiparea cu instalații de stingere a incendiilor (hidranți, sprinklere, drencere, dioxid de carbon, spumă etc.).
 7. Asigurarea alimentării cu apă pentru stingerea incendiilor.
 8. Alimentarea cu energie a consumatorilor aferenți sistemelor de protecție (centrale de avertizare, pompe și vane de incendiu, iluminat de siguranță, ventilație de siguranță, lifturi de persoane și de intervenție).
 9. Măsurile constructive de prevenire a incendiilor la amplasarea și pe traseele instalațiilor utilitare (încălzire, electrice, gaze combustibile și tehnice, ventilare și condiționare).
 10. Dotarea cu autospeciale de stingere a incendiilor, cu mijloace de intervenție, de protecție și de salvare.
 11. Căi de acces interioare și exterioare pentru intervenție în caz de incendiu.
 12. Planul de autoapărare împotriva incendiilor.


Marți, 05 decembrie 2023, 08:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.