DECRET nr.290 din 16 august 1977
privind aprobarea Normelor generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor
Textul actului publicat în B.Of. nr. 90/22 aug. 1977

DECRETUL nr. 290 din 16 august 1977 privind aprobarea Normelor generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor

EMITENT: Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania

aparut in BULETINUL OFICIAL nr. 90 din 22 august 1977
Dezvoltarea economico-sociala a tarii si cresterea bunastarii intregului popor impun intensificarea eforturilor pentru cresterea eficientei activitatii de aparare a vietii si avutiei nationale impotriva incendiilor.
In indeplinirea acestui obiectiv un rol important il ocupa asigurarea protectiei contra incendiilor prin proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor.
In scopul asigurarii unei conceptii unitare de realizare a securitatii impotriva incendiilor, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

ART. 1
Se aproba "Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor", care fac parte integranta din prezentul decret.

ART. 2
La proiectarea si executarea lucrarilor noi de constructii si instalatii, precum si la modificarea sau schimbarea destinatiei celor existente, proiectantul si ceilalti factori ce participa la realizarea acestora raspund de luarea masurilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor in stricta concordanta cu cerintele functionale, asigurind cele mai bune conditii de siguranta cu cheltuieli minime.
Proiectantii si beneficiarii sint obligati, inca din faza de proiectare, sa restringa la strictul necesar terenurile ce urmeaza a se ocupa, incadrindu-se in normele de folosire a terenurilor pentru fiecare ramura de activitate.

ART. 3
Ministerele si celelalte organe centrale vor include in prescriptiile tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, instalatiilor, echipamentelor si utilajelor - pe care le emit - toate masurile specifice de protectie contra incendiilor. Aceste prescriptii se emit si se modifica cu acordul Institutului central de cercetare, proiectare si directivare in constructii, al Ministerului de Interne - Comandamentul pompierilor si al Inspectoratului General de Stat pentru Investitii-Constructii.

ART. 4
Organizatiile de proiectare a constructiilor, instalatiilor, echipamentelor si utilajelor, impreuna cu cele care elaboreaza proiectele de inginerie tehnologica, sint obligate:
a) sa stabileasca si sa cuprinda, in documentatiile tehnico-economice pe care le intocmesc, masurile si mijloacele de protectie contra incendiilor specifice utilajelor, tehnologiilor, instalatiilor si destinatiilor proiectate;
b) sa prevada in documentatii masinile, instalatiile, utilajele, aparatura, echipamentul de protectie si substantele pentru prevenire si stingere a incendiilor, cu care urmeaza a fi dotate constructiile, instalatiile si utilajele proiectate, inclusiv elementele si materialele de rezerva prevazute de norme, precum si componenta si dotarea formatiilor civile de pompieri;
c) sa prevada tratarea cu substante ignifuge a tuturor materialelor combustibile utilizate la constructii, instalatii, echipamente si utilaje, corespunzator cu importanta obiectivului si cu pericolul de incendiu;
d) sa intocmeasca si sa predea beneficiarilor scheme si instructiuni de functionare, la parametrii proiectati, a dispozitivelor si instalatiilor de protectie contra incendiilor pe care le-au proiectat, precum si regulile de intretinere necesare in exploatare.

ART. 5
Organizatiile de executie a lucrarilor de constructii, instalatii si de montaj sint obligate:
a) sa ia toate masurile necesare pentru protectia contra incendiilor la organizarea santierelor si pe parcursul executarii lucrarilor;
b) sa realizeze integral si la timp lucrarile de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in documentatii si sa aduca la cunostinta beneficiarului solutiile necorespunzatoare de protectie contra incendiilor, pe care le constata;
c) sa efectueze probele si rodajul mecanic, precum si alte probe care ii revin, in conditii de deplina securitate impotriva incendiilor.

ART. 6
Unitatile beneficiare de investitii sint obligate:
a) sa asigure, potrivit sarcinilor ce le revin, dispozitivele si instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor, in termene corelate cu graficul de esalonare a investitiei si sa obtina de la furnizorii acestora instructiunile de functionare, utilizare si intretinere;
b) sa urmareasca modul in care se realizeaza masurile de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in documentatii si sa aduca la cunostinta proiectantului constatarea unor solutii necorespunzatoare de protectie contra incendiilor, in vederea introducerii modificarilor necesare;
c) sa asigure conditii de deplina securitate la efectuarea probelor tehnologice, iar la receptionarea lucrarilor sa verifice daca sint respectate masurile de protectie contra incendiilor cuprinse in documentatiile tehnico-economice si daca dispozitivele si instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor sint in stare de functionare la parametrii proiectati;
d) sa asigure alcatuirea si dotarea formatiilor civile de pompieri, care vor fi instruite lunar, si, pina la darea in functiune a obiectivelor, sa ia masuri pentru pregatirea personalului cu privire la respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

ART. 7
Unitatile producatoare vor livra dispozitive si instalatii care conditioneaza securitatea impotriva incendiilor, numai omologate si cu instructiuni de functionare, utilizare si intretinere.
Producatorii elementelor si materialelor de constructie vor preciza caracteristicile privind comportarea la foc, pentru fiecare produs nou.
Caracteristicile privind comportarea la foc a materialelor si elementelor de constructie se determina prin incercari efectuate in laboratoare autorizate.
Producatorii utilajelor, instalatiilor si subansamblurilor tehnologice vor lua sau, dupa caz, vor prescrie masurile necesare de prevenire si stingere a incendiilor, specifice acestora, astfel incit sa se evite producerea unor incendii sau explozii in timpul exploatarii.

ART. 8
Ministerul de Interne - Comandamentul pompierilor, Inspectoratul General de Stat pentru Investitii-Constructii si Institutul central de cercetare, proiectare si directivare in constructii vor indruma si controla aplicarea si respectarea prevederilor prezentului decret.

ART. 9
Incalcarea prevederilor din prezentul decret atrage raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.

ART. 10
Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 90/1961 privind aprobarea Normativului pentru proiectarea si executarea constructiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor, precum si a prescriptiilor provizorii pentru constructiile din sectorul agrozootehnic, precum si alte dispozitii contrare, se abroga.
Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor

CAP. 1

Generalitati

ART. 1
Principiile si cerintele strict necesare asigurarii protectiei impotriva incendiilor, cuprinse in prezentele norme generale, sint obligatorii la proiectarea si executarea lucrarilor noi de constructii si instalatii, precum si la modificarea sau schimbarea destinatiei celor existente. Pentru modificarile sau schimbarile de destinatie care nu duc la inrautatirea situatiei existente din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, dispozitiile normelor generale nu sint obligatorii, urmind a se stabili, de la caz la caz, masurile de protectie necesare in functie de importanta, valoarea si vulnerabilitatea obiectului.

ART. 2
Masurile tehnice de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice si destinatie, de gradul de rezistenta la foc al constructiilor, precum si de sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform prescriptiilor tehnice, asigurind cele mai bune conditii de siguranta cu cheltuieli minime.

CAP. 2

Elemente de constructii Alcatuirea elementelor

ART. 3
Elementele de constructie vor fi, de regula, astfel alcatuite si realizate incit sa nu favorizeze propagarea cu usurinta a incendiilor.

ART. 4
In scopul limitarii propagarii incendiilor, constructiile se impart in compartimente de incendiu, prin elemente antifoc, iar in interiorul compartimentelor se iau masuri de intirziere a propagarii incendiilor.
Incaperile cu pericol de explozie se separa de restul constructiei prin elemente rezistente la explozie.

ART. 5
Golurile tehnologice sau de circulatie functionala practicate in elementele de compartimentare impotriva propagarii incendiilor se protejeaza, dupa caz, prin usi, obloane, cortine, incaperi tampon sau tamburi deschisi, alcatuite si dimensionate corespunzator categoriei de pericol de incendiu sau destinatiei.

ART. 6
Pentru limitarea vitezei de transmitere a arderii se va intrerupe continuitatea elementelor combustibile, precum si a golurilor interioare din acestea.
Prevederea nu se refera la canale de ventilatie si spatii folosite pentru introducerea si evacuarea aerului.

ART. 7
Canalele si ghenele pentru montarea conductelor de orice fel, precum si puturile ascensoarelor si, in general, ale sistemelor de transport pe verticala, vor fi astfel alcatuite incit sa nu constituie o cale de propagare a incendiului de la un nivel la altul sau dintr-un compartiment de incendiu in altul.

ART. 8
Domeniul de utilizare a elementelor de constructii si instalatii, a materialelor de finisaj, izolatii etc. din materiale plastice se stabileste pentru fiecare in parte si pe sortimente, precizindu-se conditiile si masurile de protectie necesare limitarii efectelor incendiilor.
La utilizarea elementelor si finisajelor excutate din materiale plastice se va avea in vedere eliminarea posibilitatilor de propagare a incendiilor si de punere in pericol a vietii persoanelor sau de distrugere a unor bunuri de valoare ori echipamente importante, datorita temperaturii, fumului sau gazelor degajate prin ardere.
Masuri constructive pentru spatii cu pericol de explozie (categoriile A si B de pericol de incendiu)

ART. 9
Constructiile ce adapostesc procese tehnologice care prezinta pericol de explozie se realizeaza, de regula, din elemente de constructie usoare, iar acoperisul acestor constructii trebuie sa fie fara pod.
Planseele si elementele lor de sustinere vor fi astfel executate incit sa nu fie deplasate de suflul exploziei.

ART. 10
Incaperile nu vor avea tavane false si zone neventilate care sa faciliteze aglomerarea prafului ori producerea unor concentratii periculoase de gaze sau vapori combustibili. In spatiile cu degajari de praf combustibil, finisajul va permite curatirea usoara a suprafetelor.

ART. 11
Spatiile cu pericol de explozie trebuie sa aiba, in peretii exteriori sau in acoperis, suprafete pentru decomprimare in caz de explozie, cu aria totala de minimum de 0,05 mp la 1 mc din volumul incaperii. In proiect se poate adopta un procent mai mic, pe baza unui calcul justificativ din care sa rezulte ca prin aceasta stabilitatea cladirii nu este afectata.
Suprafetele pentru decomprimare se amplaseaza, pe cit posibil, in vecinatatea surselor de explozie. Se va avea in vedere ca in exterior efectul suflului exploziei sa nu afecteze obiecte invecinate sau cai publice de comunicatie.

ART. 12
Suprafetele pentru decomprimare pot fi libere sau inchise. Elementele de inchidere vor fi astfel concepute si realizate incit la presiunea datorata exploziei sa cedeze la cel mult 120 kg/mp (118 daN/mp).

ART. 13
Timplaria, sistemele de actionare a acesteia si stratul de uzura al pardoselilor din incaperile cu pericol de explozie trebuie astfel concepute si realizate incit la lovire sa nu produca scintei capabile sa initieze aprinderea amestecurilor explozive.
Galerii, canale si estacade

ART. 14
Montarea in aceeasi galerie, canal sau estacada a unor conducte ori transportoare pentru lichide sau gaze, al caror amestec poate produce explozie sau incendiu, nu este admisa.

ART. 15
Galeriile, calanele si estacadele destinate transportarii substantelor combustibile sau care prezinta pericol de explozie, cele care trec deasupra constructiilor, precum si cele care constituie cai de evacuare a oamenilor, vor fi executate din materiale incombustibile.

ART. 16
Galeriile si canalele inchise, prin care se transporta materiale combustibile sau contin materiale ori elemente combustibile, vor avea asigurate posibilitati de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti.

ART. 17
La intrarea in cladiri si la trecerea prin sau pe sub peretii antifoc al galeriilor, canalelor si estacadelor, se vor lua masuri de protectie a golurilor in functie de natura materialelor din care sint executate, precum si a celor transportate, de destinatia incaperilor spre care acced si rolul de compartimentare al peretelui traversat.

CAP. 3

Cai de evacuare in caz de incendiu

ART. 18
In cladiri, incaperi si alte spatii vor fi asigurate cai de evacuare prin care, in caz de incendiu, persoanele sa poata ajunge in exterior la nivelul terenului sau al unor suprafete circulabile, in timpul cel mai scurt si in conditii de deplina siguranta.
Pentru circulatiile functionale care deservesc locuri in care prezenta oamenilor apare intimplator - sint vizitate de cel mult 8 ori pe schimb pentru verificarea functionarii unor utilaje, precum si ale incaperilor pentru fumat sau ale grupurilor sanitare - conditiile prevazute pentru caile de evacuare nu sint obligatorii.

ART. 19
Usile, coridoarele si scarile prevazute pentru functionarea normala a cladirii trebuie sa asigure si evacuarea in caz de incendiu. Cai special destinate evacuarii pot fi prevazute numai in cazuri justificate din considerente tehnico-economice sau de securitate a vietii oamenilor.

ART. 20
Se considera cai de evacuare circulatiile libere care duc prin usi, coridoare , holuri, vestibuluri sau incaperi in exterior la nivelul terenului, direct sau prin case de scari alcatuite corespunzator, terase, balcoane ori pasaje de evacuare.
Usile incuiate in timpul functionarii normale pot constitui a doua cale de evacuare a unei portiuni din constructii sau a intregii cladiri in conditiile asigurarii posibilitatii de iesire, conform prescriptiilor tehnice.
ART. 21 Nu constituie cai de evacuare: ascensoarele, trecerile prin usi antifoc, care se pot bloca in pozitie inchisa, precum si trecerile, galeriile, tunelurile etc. prin care se transporta substante periculoase.

ART. 22
Traseele cailor de evacuare trebuie sa fie distincte si independente, stabilite astfel incit sa se asigure distibutia judicioasa a acestora fata de spatiul deservit, posibilitatea ca persoanele care se evacueaza sa recunoasca cu usurinta traseul spre exterior, precum si o circulatie lesnicioasa.
Evacuarea unor incaperi sau a unei parti din cladire se poate face si pe trasee care in unele portiuni nu sint distincte, conform prescriptiilor tehnice.

ART. 23
In cladiri, compartimente de incendiu sau portiuni de cladiri independente din punctul de vedere al circulatiei, de regula, persoanele trebuie sa aiba acees la cel putin doua cai de evacuare care, pe cit posibil, sa duca in directii opuse.
A doua cale de evacuare poate fi constituita din ferestre sau trape exterioare, daca prin acestea se asigura evacuarea in conditii corespunzatoare de securitate a persoanelor.

ART. 24
O singura cale de evacuare poate fi asigurata atunci cind conform proiectului la fiecare nivel se pot afla maximum 20 de persoane, precum si in cazurile cind, indiferent de numarul persoanelor, lungimea traseului de evacuare nu depaseste valoarea admisa in functie de destinatie, conform prescriptiilor tehnice, pentru coridoare infundate.
Aceasta prevedere nu se aplica la cladirile inalte si la salile aglomerate.

ART. 25
Alcatuirea si gabaritele cailor de evacuare, lungimea maxima a traseelor, precum si numarul de fluxuri de evacuare, trebuie sa asigure circulatia lesnicioasa si fara obstacole.

ART. 26
Usile folosite pe caile de evacuare trebuie sa fie de tip sigur in functionare si sa aiba, de regula, deschiderea in sensul deplasarii persoanelor spre exterior.
Usile de pe traseul evacuarii publicului din salile aglomerate se vor deschide la simpla apasare a sistemelor de inchidere.

ART. 27
Scarile de evacuare trebuie sa duca de la ultimul nivel pe care il deservesc pina la iesirea in exterior, la nivelul terenului ori al unor suprafete exterioare circulabile, de pe care evacuarea poate fi continuata pina la nivelul terenului.

ART. 28
Pentru a se impiedica patrunderea fumului pe caile de evacuare si propagarea incendiilor de la un nivel la altul, de regula, scarile se separa de restul cladirii prin pereti, plansee si usi.

ART. 29
Scari deschise in cladiri se admit numai in cazurile in care pericolul de aparitie si propagare a incendiului si a fumului este redus sau prin masurile luate se asigura securitatea persoanelor.
Instalatiile tehnologice in aer liber, indiferent de numarul de niveluri si categoriile de pericol de incendiu, vor avea scari deschise astfel alcatuite si amplasate incit sa asigure evacuarea persoanelor in caz de incendiu.

ART. 30
Evacuarea poate fi asigurata in toate cazurile prin scari exterioare deschise , alcatuite corespunzator si astfel amplasate sau protejate incit circulatia pe ele sa nu poata fi blocata de efectele incendiilor.

ART. 31
Scarile de evacuare ale nivelurilor supraterane pot fi coborite in subsolul cladirilor numai in conditiile realizarii unei protectii corespunzatoare impotriva propagarii fumului si focului, precum si asigurarii iesirii persoanelor la nivelul terenului.
ART. 32 In casele de scari de evacuare nu vor fi amenajate spatii sau incaperi de lucru ori depozitare si nu vor fi introduse conducte de gaze naturale sau de lichide combustibile, pentru utilizari tehnologice.

ART. 33
In peretii interiori ai caselor de scari se pot practica numai goluri necesare accesului la nivelurile deservite si pentru iluminarea casei de scari, a vestibulurilor de etaj si a coridoarelor, protejate corespunzator impotriva efectelor incendiilor.

ART. 34
Casele de scari, de regula, trebuie sa fie iluminate natural, direct din exterior. Casele de scari fara iluminare naturala vor avea asigurate posibilitati de evacuare a fumului.

ART. 35
Scarile de evacuare pot fi inlocuite in toate cazurile prin planuri inclinate avind panta de maximum de 1: 10, respectiv 1: 8, in dreptul iesirilor din cladire, un finisaj care sa impiedice alunecarea persoanelor si care indeplinesc conditiile prevazute pentru scari.

ART. 36
Curtile interioare cu aria mai mare de 600 mp, inchise pe toate laturile de cladiri, vor fi prevazute cu accese carosabile.

ART. 37
Cladirile blindate vor avea asigurate posibilitati de acces pentru interventie, prin deschideri prevazute in peretii exteriori, protejate cu panouri usor demontabile din afara si marcate corespunzator.

CAP. 4

Cai de comunicatie

ART. 38
In incinta intreprinderilor, a grupurilor de cladiri social-culturale, administrative si a ansamblurilor de locuinte, se va asigura circulatia si interventia masinilor pentru stingerea incendiilor, pe drumuri necesare functional sau pe fisii libere de teren corespunzator amenajate.

ART. 39
Caile de circulatie vor asigura accesul fara obstacole si pe distante cit mai scurte la constructii, depozitele de substante combustibile si sursele de apa.

ART. 40
Drumurile de acces care au incrucisari de nivel cu linii c.f., pe care pot stationa vagoane, vor avea asigurata o a doua posibilitate de traversare, astfel incit accesul masinilor de interventie in caz de incendiu sa fie posibil permanent.

CAP. 5

Constructii industriale

ART. 41
La intocmirea planurilor generale se va urmari gruparea functiunilor periculoase in zone distincte, astfel situate si realizate incit sa nu favorizeze propagarea incendiilor pe suprafete mari.

ART. 42
Constructiile si instalatiile care cuprind procese tehnologice sau activitati vitale pentru productia de baza a obiectivelor vor avea asigurate conditii sporite de protectie contra incendiilor si exploziilor, in vederea evitarii intreruperii proceselor tehnologice datorita scoaterii lor din functiune.

ART. 43
Sectiile de productie, sectiile auxiliare, anexele administrative si sociale vor fi comasate in compartimente de incendiu, in functie de categoria de incendiu, gradul de resiztenta la foc si numarul de niveluri conform anexei nr. 1.
Incaperile cu categorii de pericol de incendiu similare vor fi amplasate, pe cit posibil, adiacent, iar in masura in care procesul tehnologic permite, se recomanda ca sectiile cu pericol de incendiu mai mare sa fie amplasate la peretii exteriori, in cladirile parter, sau la ultimul etaj, in cladirile cu mai multe niveluri.
ART. 44 Sectiile industriale, indiferent de categoria de pericol de incendiu, din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor pot functiona in aer liber.

ART. 45
Dispunerea in cladiri a sectiilor industriale si auxiliare se face astfel incit sa se evite propagarea incendiului de la un nivel la altul si afectarea stabilitatii constructiei, luindu-se si masurile de compartimentare necesare.

ART. 46
In cazul cind in instalatiile tehnologice se utilizeaza lichide combustibile, proiectantul va studia si stabili, de la caz la caz, masurile necesare de limitare a posibilitatilor de propagare a incendiilor, precum si cele de stingere.

ART. 47
Cladirile monobloc a caror latime este mai mare de 72 m si aria construita peste 20.000 mp, precum si cladirile blindate, vor fi de gradul I-II de rezistenta la foc.

ART. 48
Cladirile monobloc sau blindate (inclusiv incaperile blindate cu aria mai mare de 700 mp) se prevad in partile superioare ale spatiilor si compartimentelor de incendiu din categoriile A, B si C de pericol cu dispozitive care sa asigure evacuarea fumului in caz de incendiu.
Dispozitivele vor avea suprafata libera insumata de cel putin 0,2% din aria spatiilor sau compartimentelor respective, urmarindu-se distribuirea lor cit mai uniforma.
In cladiri etajate, sistemul de evacuare a fumului se asigura separat pentru fiecare nivel.

ART. 49
Pentru limitarea propagarii incendiilor, spatiile inchise cu arii mai mari de
10.400 mp, din categoriile A, B si C de pericol de incendiu, se prevad cu sisteme alcatuite din dispozitive pentru evacuarea gazelor fierbinti si ecrane incombustibile coborite sub tavan.

CAP. 6

Depozite Principii generale

ART. 50
La proiectarea si realizarea depozitelor de materiale si substante combustibile se vor avea in vedere:
a) inlaturarea posibilitatilor ca un incendiu produs in depozit sa puna in pericol constructii sau instalatii principale ori centre populate situate in vecinatate, precum si aprinderea materialelor si substantelor depozitate datorita unui incendiu produs la un obiect invecinat;
b) amplasarea depozitelor in zone astfel situate incit, pe cit posibil, directia vintului dominant sa nu fie dinspre depozit spre constructiile vecine;
c) asigurarea cailor de acces si a circulatiilor functionale interioare printr-o organizare judicioasa a depozitarii astfel incit sa se reduca posibilitatile de propagare usoara a incendiului si sa se poata realiza o interventie corespunzatoare;
d) stabilirea duratei de depozitare a materialelor si a substantelor care prezinta pericol de autoaprindere si luarea masurilor necesare verificarii cresterii temperaturii acestora;
e) evitarea trecerii prin depozite sau incaperi de depozitare a conductelor de transport fluide combustibile, a celor de incalzire si a retelelor electrice , care deservesc alti consumatori;
f) interzicerea pozarii conductelor pentru apa sau produse care contin apa in depozite pentru materiale sau substante care reactioneaza periculos cu apa;
g) prevederea instalatiilor corespunzatoare de semnalizare si de stingere a incendiilor, in functie de natura produselor depozitate, cantitatea si importanta acestora;
h) pastrarea in incaperile de fabricatie a materialelor si substantelor combustibile numai in cantitati minime necesare fluxului tehnologic.

ART. 51
Depozitarea materialelor combustibile solide impreuna cu lichide sau gaze combustibile, de regula, nu este admisa.
Depozite inchise

ART. 52
Cladirile depozitelor pentru materiale, substante sau obiecte pe care ministerele sau organele centrale le considera de mare valoare sau importanta deosebita, vor fi de gradul I de rezistenta la foc. Daca materialele, obiectele respective sau ambalajele lor sint combustibile, cladirea trebuie sa fie compartimentata antifoc, in functie de valoarea si importanta materialelor depozitate, recomandindu-se arii de maximum 750 mp.
Atunci cind nu este posibila compartimentarea depozitelor, consiliile de conducere ale ministerelor si celorlalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti pot adopta suprafete mai mari daca se iau masuri corespunzatoare de limitare a propagarii incendiilor si prevederea unor instalatii eficiente de semnalizare si stingere.

ART. 53
Pentru depozitele cu stive mai inalte de 4,00 m, se vor lua masuri de protectie contra incendiilor corespunzatoare pericolului prezentat de propagarea rapida a arderii si densitatea sporita a materialelor adapostite, in conformitate cu prescriptiile tehnice de specialitate.

ART. 54
In incaperile de depozitare a materialelor si substantelor combustibile nu se vor amenaja spatii pentru birouri, pentru finisarea, incercarea sau repararea bunurilor depozitate, precum si pentru distributia lichidelor combustibile.
Asemenea spatii se amenajeaza in incaperi separate de cele de depozitare prin pereti si plansee incombustibile rezistente la foc.
Spatiile pentru receptie-expeditie, de regula, vor fi separate in acelasi mod.

ART. 55
Depozitele de baza si cele principale pentru materiale si substante combustibile vor fi amenajate in cladiri independente sau separate antifoc fata de restul constructiilor.

ART. 56
Inglobarea incaperilor de depozitare a materialelor combustibile in cladiri cu alte destinatii se poate face atunci cind considerente functionale o impun, luindu-se masuri de compartimentare fata de restul constructiei prin elemente a caror comportare la foc se stabileste in functie de sarcina termica si de echiparea cu instalatii de stingere.

ART. 57
Depozitarea substantelor se poate face in aceeasi incapere, daca amestecul lor sau al vaporilor respectivi nu prezinta pericol de autoaprindere sau explozie, iar in caz de incendiu se folosesc aceiasi agenti de stingere.

ART. 58
Depozitele inchise pentru materiale sau substante combustibile se prevad cu sisteme corespunzator alcatuite si dimensionate, prin care sa se asigure evacuarea fumului si a gazelor produse in timpul incendiilor.

ART. 59
Cantitatea de lichide combustibile pastrata intr-o cladire de depozitare si in compartimentele acesteia, precum si masurile tehnice de protectie necesare, se stabilesc astfel incit sa se asigure limitarea propagarii incendiilor si stingerea lor cu operativitate in vederea reducerii pierderilor.

ART. 60
Depozitarea lichidelor combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 grade C, in cantitati mai mari de 2 mc, se va face numai in cladiri supraterane.
Depozite deschise

ART. 61
Dispunerea si comasarea diferitelor depozite de materiale si substante solide , lichide sau gazoase, se stabilesc de consiliile de conducere ale ministerelor si celorlalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, astfel incit sa se evite intreruperi indelungate ale proceselor tehnologice ca urmare a distrugerii stocurilor de materii prime si semifabricate si sa se limiteze pierderile in caz de incendiu.

ART. 62
In cazul depozitarii pe aceeasi platforma a materialelor combustibile din sorturi diferite, se va asigura dispunerea organizata a acestora astfel incit sa nu favorizeze propagarea incendiilor pe suprafete mari.

ART. 63
Depozitele deschise de lichide combustibile, de regula, se amplaseaza in zone situate mai jos fata de obiectele invecinate.
Atunci cind amplasarea se face intr-o zona situata la o cota mai ridicata, se iau masuri corespunzatoare care sa impiedice patrunderea lichidului combustibil si transmiterea incendiului spre obiectele invecinate.
In cazul amplasarii in vecinatatea unor ape, se vor lua masuri pentru a se evita inundarea depozitelor si scurgerea lichidelor combustibile spre acestea.

ART. 64
Rezervoarele sau grupurile de rezervoare supraterane sau semiingropate se prevad cu cuva de retentie, marginita de dig de pamint sau perete incombustibil continuu, care sa reziste la solicitarile mecanice si termice produse in timpul avariilor si incendiilor.
Cuvele de retentie se amenajeaza si se dimensioneaza in asa fel incit sa nu deverseze lichidele in afara lor.

ART. 65
Depozitarea lichidelor combustibile in ambalaje se poate face pe platforme deschise executate din materiale incombustibile, situate deasupra nivelului terenului inconjurator si prevazute cu rigole de scurgere.

CAP. 7

Constructii civile Plan general si compartimentare

ART. 66
Cladirile de locuit, publice, administrative si civile anexe industriei pot fi comasate in limitele ariilor compartimentelor de incendiu precizate in anexa nr. 2, in functie de gradul de rezistenta la foc si numarul de niveluri.
Cladirile pentru persoane ce nu se pot evacua singure, cele pentru obiecte sau aparataj de importanta deosebita, precum si cladirile inalte, nu se recomanda a fi comasate cu constructii care au alta destinatie.

ART. 67
Depozitarea marfurilor cu pericol de explozie in cladiri de locuit sau administrative, precum si a atelierelor in care se utilizeaza astfel de materiale, nu este admisa.

ART. 68
In cazul comasarii mai multor functiuni intr-o cladire civila, acestea se vor separa corespunzator, de regula, prin pereti si plansee incombustibile, rezistente la foc.

ART. 69
Intre numarul de niveluri al cladirilor, destinatia, gradul de rezistenta la foc si capacitatea lor, trebuie respectata urmatoarea corelatie:
a) in cladirile de gradul I-II de rezistenta la foc, indiferent de capacitatea lor, numarul de niveluri nu se limiteaza;
b) in cladirile de gradul III-V de rezistenta la foc, numarul de niveluri se limiteaza in functie de destinatia lor si de numarul de persoane adapostit, conform anexei nr. 3.

ART. 70
Mansardarea cladirilor civile se admite la cladiri de gradul I-II de rezistenta la foc, daca elementele din structura portanta a acoperisului si ale incaperilor amenajate in volumul podului sint incombustibile.
In cladiri de locuit, mansardele sint admise si daca elementele mentionate sint combustibile, daca sint respectate prevederile anexei nr. 3

ART. 71
Realizarea de curti inchise la cladiri etajate nu se recomanda deoarece favorizeaza formarea curentilor turbionari si propagarea incendiului. In cazurile in care se prevad totusi asemenea curti, in care masinile de interventie ale pompierilor nu au acces, este necesara asigurarea posibilitatilor de salvare a persoanelor din cladire prin ferestre sau alte goluri ale fatadelor care sint accesibile pentru interventie.
Cladiri inalte

ART. 72
Cladirile inalte vor fi de gradul I de rezistenta la foc. Atunci cind in limita compartimentului de incendiu sint si portiuni cu inaltimea mai mica de 28 m, se admite ca aceste portiuni sa fie de gradul II de rezistenta la foc, daca in caz de incendiu nu afecteaza stabilitatea cladirii inalte. Acoperisurile sau terasele partilor mai joase, din cadrul compartimentului de incendiu, nu trebuie sa aiba goluri (protejate sau neprotejate), situate la distanta mai mica de 10 m fata de partea vitrata a cladirii inalte.
Utilizarea peretilor despartitori combustibili in cladiri inalte nu se admite.

ART. 73
In cladiri inalte sarcina termica rezultata din materiale si elemente de constructie, cu exceptia pardoselilor lipite si a timplariei ferestrelor, nu va fi mai mare de 275 MJ/mp (66 Mcal/mp). Sarcina termica totala rezultata din materiale si elemente de constructie, finisaje, mobilier si alte materiale adapostite, nu va depasi 840 MJ/mp (cca 200 Mcal/mp). Pentru incaperile in care sarcina termica poate fi de 1.680 MJ/mp (400 Mcal/mp), se va asigura separarea prin elemente antifoc, iar in cladirile cu inaltimea de peste 45 m, ele vor fi prevazute cu sisteme automate de semnalizare a incendiilor si cu instalatii automate de stingere.

ART. 74
Pentru limitarea propagarii incendiilor, intre portiunile de cladire inalta cu destinatii diferite, precum si intre caile de evacuare si incaperile adiacente, se prevad pereti si plansee rezistente la foc.
Elementele de constructie portante ale cladirii inalte, care strabat incaperi cu destinatii diferite, vor fi alcatuite si protejate astfel incit stabilitatea cladirii inalte sa nu fie afectata in caz de incendiu.

ART. 75
Fatadele cladirilor inalte vor fi astfel realizate incit sa se impiedice transmiterea incendiilor de la un nivel la altul.

ART. 76
Circulatiile comune orizontale si casele de scari care nu au goluri directe in exterior, prin care sa se poata evacua fumul in caz de incendiu, se echipeaza cu sisteme de evacuare mecanica a acestuia.

ART. 77
Materialele si finisajele utilizate in cladirile inalte nu trebuie sa permita propagarea rapida a incendiilor.
Finisajul pe caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu, de regula, trebuie sa fie incombustibil, cu exceptia situatiilor prevazute in prescriptiile tehnice.

ART. 78
In cladirile inalte, cel putin unul din ascensoarele prevazute, usor accesibil, se va amenaja corespunzator asigurarii operatiunilor de stingere. In cladirile cu inaltimea mai mare de 45 m se amenajeaza doua asemenea ascensoare.

ART. 79
In subsolul sau demisolul cladirilor inalte nu se recomanda amenajarea spatiilor de parcare sau de garare a autovehiculelor.
Cladiri cu sali aglomerate

ART. 80
La salile aglomerate, masurile de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de capacitate, destinatie, respectiv categoria salii si gradul de rezistenta la foc asigurat.
Pentru salile cu mai multe functiuni, masurile se iau in functie de categoria cea mai favorabila.

ART. 81
Corelatia intre categoria salilor, numarul de locuri si gradul de rezistenta la foc al cladirilor cu sali aglomerate se stabilesc conform anexei nr. 4.
ART. 82 Amenajarea salilor aglomerate in cladiri de gradul IV-V de rezistenta la foc se admite numai pentru:
a) circuri mobile la care se asigura evacuarea rapida a spectatorilor direct in exterior;
b) cluburi si camine culturale din mediul rural, amenajate in cladiri parter, avind maximum 300 de locuri;
c) expozitii provizorii de importanta locala care nu adapostesc materiale de valoare, amenajate in cladiri parter;
d) cinematografe cu functionare sezoniera, amenajate in cladiri parter si avind maximum 300 de locuri.

ART. 83
Numarul maxim de niveluri admis pentru portiunea in care are acces publicul din cladirile cu sali aglomerate este indicat in anexa nr. 5.

ART. 84
Conducerile ministerelor sau ale organelor centrale tutelare ale investitiei, respectiv comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pot adopta capacitati si numar de niveluri mai mari, stabilind masuri corespunzatoare de prevenire si stingere a incendiilor.

ART. 85
Elementele decorative interioare, finisajele, tratamentele termice si acustice ale salilor aglomerate vor fi astfel realizate incit sa nu propage incendiul cu usurinta.

ART. 86
Utilizarea draperiilor, perdelelor, cortinelor etc., care pot intrerupe caile de evacuare, este interzisa.

ART. 87
Portiunile de cladiri aferente salilor aglomerate din cladiri cu alte destinatii (inclusiv caile lor de evacuare) trebuie sa fie separate de restul constructiei prin pereti si plansee incombustibile, rezistente la foc.

ART. 88
Cladirile cu sali aglomerate vor fi usor accesibile din drumuri publice, asigurindu-se desfasurarea corespunzatoare a operatiunilor de stingere si salvarea persoanelor in caz de incendiu.
Platformele exterioare pentru parcarea masinilor, situate in vecinatatea cladirilor cu sali aglomerate, trebuie sa fie amplasate in afara gabaritului liber necesar pentru evacuarea publicului din cladire si a cailor de acces a vehiculelor pompierilor la fatadele cladirii respective sau la sursele de apa.

ART. 89
Pentru evacuarea fumului degajat in caz de incendiu, la partea superioara a salilor in care are acces publicul se vor prevedea dispozitive amplasate judicios, a caror suprafata totala va fi, de regula, de cel putin 1/100 din suprafata salii.
Casele de scari se prevad la nivelul lor cel mai inalt, in mod similar, cu dispozitive de evacuare a fumului.

ART. 90
In teatrele dramatice si muzicale, care au mai mult de 600 locuri si scena amenajata, se separa scena si anexele sale (buzunare, depozite, ateliere etc) de sala aglomerata, prin pereti antifoc si cortine de siguranta. Fata de alte spatii accesibile publicului, separarea se face prin plansee si ziduri rezistente la foc.

ART. 91
Scena si buzunarele scenei trebuie sa fie separate de anexe ale acesteia prin pereti si plansee incombustibile.
Deasupra scenei nu se admite sa se amenajeze incaperi cu alte destinatii, iar sub scena nu se vor amplasa ateliere cu pericol de incendiu.

ART. 92
Incaperea destinata formatiei civile de pompieri, aferenta scenelor amenajate ale salilor cu peste 600 locuri, va avea o buna vizibilitate in scena si accese usoare si sigure in caz de incendiu la incaperile unde sint necesare manevre sau interventii in asemenea situatii, precum si din exterior.
ART. 93 Pentru interventia in caz de incendiu la partile superioare ale scenei, la nivelul podiumului de joc, precum si la subsol, se va asigura accesul prin case de scari inchise sau prin scari exterioare.

ART. 94
Cortina de siguranta, etansa contra fumului si rezistenta la foc, trebuie sa poate fi coborita, in cel mult 40 de secunde, prin comanda de la distanta si manual.

ART. 95
Scenele cu suprafata mai mare de 150 mp si buzunarele cu inaltimea mai mare de 10 m vor avea asigurata evacuarea fumului si a gazelor produse in caz de incendiu prin dispozitive cu suprafata libera totala de minimum 5% din aria pardoselii.

ART. 96
Proiectia de filme si diapozitive trebuie sa se faca din cabine special amenajate, atunci cind se utilizeaza mai mult de un aparat de proiectie a filmelor neinflamabile, precum si indiferent de numarul aparatelor la proiectia filmelor pe baza de nitroceluloza.

ART. 97
Plansee si peretii cabinei de proiectie si ai anexelor sale vor fi incombustibili si rezistenti la foc.
Sectii de calculatoare electronice

ART. 98
Cladirile sau compartimentale de incendiu in care se amplaseaza sectii de calcul electronic, cu calculatoare mari si mijlocii, trebuie sa fie de gradul I-II de rezistenta la foc. Tavanele suspendate si pardoselile inalte utilizate vor fi astfel alcatuite si realizate incit sa nu propage usor incendiul.

ART. 99
Portiunile de cladire care adapostesc echipamentul de calcul si functiuni a caror activitate conditioneaza continuitatea de lucru a calculatorului (incaperi pentru imprimarea programelor, depozite de inregistrari, centrale de instalatii etc.) se separa de restul constructiei prin pereti si plansee incombustibile, rezistente la foc.

ART. 100
Spatiile situate dedesubtul sau deasupra incaperilor care adapostesc echipament de calcul nu vor avea o sarcina termica mai mare de 420 MJ/mp (100 Mcal/ mp).

ART. 101
Sala calculatorului se separa de celelalte incaperi ale sectiei de calcul prin pereti incombustibili, a caror rezistenta la foc se stabileste in functie de destinatia incaperilor.

ART. 102
Gruparea in acceasi sala a mai multor calculatoare independente din punct de vedere functional nu se recomanda.

ART. 103
Depozitarea programelor si a inregistrarilor de date se va face in incaperi separate de restul constructiei prin pereti si plansee incombustibile, rezistente la foc.

CAP. 8

Instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor

ART. 104
Instalatiile tehnologice si constructiile se prevad, dupa caz, cu instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor.
Instalatiile de semnalizare si stingere a incendiilor, masinile, utilajele, aparatura, echipamentele de protectie si substantele pentru prevenirea si stingerea incendiilor se stabilesc conform prezentelor norme generale si normelor de dotare ale ministerelor si celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, in functie de posibilitatea aparitiei si propagarii incendiilor, de pericolul pe care il prezinta pentru viata oamenilor sau a bunurilor materiale, importanta si valoarea acestora, precum si de posibilitatile reale de alarmare si interventie a fortelor umane.

ART. 105
Instalatiile de semnalizare si de stingere a incendiilor, de regula, se prevad cu actionare manuala, daca interventia in caz de incendiu se asigura in timp util.
Actionarea automata a instalatiilor de semnalizare, precum si a celor fixe de stingere a incendiilor, se asigura la cladiri si spatii unde nu exista o permanenta supraveghere, cind incendiul nu poate fi usor observat sau atunci cind datorita pericolului de incendiu ori al cerintelor de securitate a oamenilor si bunurilor este necesara o interventie imediata.
Instalatiile cu actionare automata se prevad si cu posibilitati de actionare manuala.

ART. 106
Instalatiile de semnalizare si stingere a incendiilor se proiecteaza si se realizeaza conform celor indicate in prescriptiile tehnice, astfel incit sa prezinte siguranta in exploatare, sa asigure posibilitatea verificarii periodice a starii de functionare, iar eventualele revizii si reparatii sa se poata face cu usurinta.

ART. 107
La incaperile echipate cu instalatii sprinkler, instalatii de semnalizare a incendiilor se prevad numai cind aceste incaperi sint situate in cladiri deosebit de importante, asigurindu-se semnalizarea inainte de intrarea in functiune a instalatiilor automate de stingere.

ART. 108
In functie de importanta instalatiilor si a spatiilor cu pericol deosebit, precum si de consecintele unor eventuale incendii sau explozii, de la caz la caz, se va analiza si stabili necesitatea prevederii unei semnalizari inainte de atingere a parametrilor periculosi, astfel incit sa se poata lua masuri de inlaturare a pericolului.

ART. 109
Obiectivele cu pericol de incendiu se prevad cu mijloace de anuntare a incendiului la unitatile militare de pompieri. In cazul obiectivelor mari si vulnerabile la incendiu, se va asigura legatura directa cu aceste unitati.

ART. 110
Se pot utiliza, ca agenti de stingere, apa sub forma de jeturi compacte, dispersate in picaturi sau pulverizata, spuma grea, medie sau usoara, gaze inerte, abur, pulberi stingatoare, hidrocarburi halogenate si altele, in functie de natura si cantitatea substantelor combustibile protejate.

ART. 111
In vederea obtinerii de economii la investitii, atunci cind exista mai multe intreprinderi sau constructii invecinate, alimentarea cu apa de incendiu se va realiza, de regula, prin instalatii comune.

ART. 112
Numarul de calcul al incendiilor care pot avea loc simultan se determina dupa cum urmeaza:
a) Pe teritoriul zonelor sau platformelor industriale:
- daca suprafata teritoriului este sub 150 ha, un incendiu;
- daca suprafata teritoriului este mai mare, proiectantul va stabili, in functie de pericolul prezentat de procesele tehnologice sau posibilitatea de transmitere a incendiului intre obiecte, cazurile speciale in care este necesara luarea in consideratie a doua incendii simultane.
b) pentru zone sau platforme industriale, alimentate prin aceleasi instalatii cu centrele populate:
- daca suprafata zonei sau platformei este pina la 150 ha si centrul populat are pina la 10.000 locuitori, un incendiu;
- daca numarul locuitorilor din centrul populat este de cel mult 25.000, indiferent de suprafata zonei sau platformei industriale, proiectantul va stabili cazurile speciale in care este necesara luarea in consideratie a doua incendii simultane;
- daca numarul locuitorilor depaseste 25.000 persoane, numarul de calcul al incendiilor simultane se determina separat pentru zone sau platforme industriale si separat pentru centrul populat, insumindu-se.

ART. 113
Instalatiile de stingere se proiecteaza, de regula, astfel incit sa asigure in permanenta debitul si presiunea minima necesara pina la terminarea perioadei teoretice de functionare a acestora.
Punerea sub presiune a instalatiei prin actionarea de la distanta, imediat dupa izbucnirea incendiului, se prevede numai in cazuri particulare daca nu exista pericol de deteriorare a instalatiei de actionare.

ART. 114
Retelele exterioare si, dupa caz, cele interioare vor fi prevazute cu racorduri pentru alimentarea acestora si de la pompele mobile de incendiu.

ART. 115
Atunci cind obtinerea direct de la sursa a cantitatilor de apa necesare in timpul incendiilor nu este posibila din punct de vedere tehnic sau nu este justificata din punct de vedere economic, se prevede rezerva de apa pentru incendiu . Atunci cind alimentarea rezervorului de la sursa poate avea loc fara intrerupere, chiar in timpul incendiului, rezerva se poate reduce cu volumul asigurat de acest debit minimal.

ART. 116
Rezerva de apa pentru incendiu poate fi pastrata impreuna cu cantitatile de apa necesare consumului de apa potabila, menajera sau industriala.
Instalatiile de sprinklere si drencere pentru stingerea incendiilor trebuie sa aiba rezerva intangibila care sa asigure functionarea lor.

ART. 117
La obiectivele importante si vulnerabile instalatiile se vor proiecta astfel incit sa se asigure parametrii functionali si in cazul unei avarii la elementele componente.

ART. 118
Instalatiile de stingere a incendiilor vor avea asigurata alimentarea cu energie de la surse corespunzatoare, care pot fi hidraulice, pneumatice, electrice, motoare cu ardere interna, abur etc.

ART. 119
Instalatiile de stingere vor fi astfel proiectate si realizate incit sa poata functiona pe durata de interventie in caz de incendiu, specifica lor.

ART. 120
Instalatiile de apa pentru stingerea incendiilor se proiecteaza si se executa astfel incit sa fie ferite de inghet.

ART. 121
Rezervoarele, bazinele sau alte surse de apa rece, situate la distante mai mici de 1000 m fata de constructii, vor avea asigurate posibilitati de alimentare a pompelor de incendiu mobile, direct din acestea.

ART. 122
Punctele de stationare si alimentare a pompelor mobile de incendiu la bazine, rezervoare sau alte surse de apa se vor stabili astfel incit radiatia termica sau alte efecte ale incendiului la obiecte invecinate sa nu impiedice desfasurarea actiunii de interventie.
Riurile, lacurile, iazurile sau fintinile cu debit suficient si cu adincime corespunzatoare pot fi amenajate pentru a servi la alimentarea cu apa in caz de incendiu.

ART. 123
La instalatiile de spuma se folosesc numai substante omologate pentru stingerea lichidelor combustibile respective, iar pentru produsele combustibile care distrug peliculele lichide ale spumelor obisnuite, substantele spumante trebuie sa fie de tip special antialcool sau universale.

CAP. 9

Instalatii utilitare

ART. 124
Instalatiile tehnologice, precum si instalatiile hidrotehnice, electrice, de incalzire, de ventilare si altele asemenea, aferente constructiilor, se proiecteaza si se executa astfel incit sa evite producerea incendiilor si propagarea lor, in conformitate cu prevederile prezentelor norme generale si ale prescriptiilor tehnice de specialitate.

ART. 125
Sistemele de incalzire se stabilesc in functie de pericolul de incendiu, destinatia incaperilor, gradul de rezistenta la foc si marimea constructiilor, fiind interzise cele cu foc deschis in spatii care prezinta pericol de incendiu sau explozie.

ART. 126
Instalatiile electrice vor fi corespunzatoare categoriei de pericol de incendiu a procesului tehnologic, destinatiei spatiului si mediului respectiv.

ART. 127
Incaperile si spatiile in care se degaja substante combustibile vor avea asigurata evacuarea gazelor, vaporilor, prafului si pulberilor, pe masura degajarii lor, astfel incit sa se evite posibilitatea acumularii lor in cantitati periculoase.

ART. 128
La realizarea sistemelor de ventilare se va urmari reducerea posibilitatilor de formare a amestecurilor explozive si de propagare a incendiului prin canalele de ventilare, precum si utilizarea unor materiale si elemente corespunzatoare.

ART. 129
Sistemele de ventilare a sectiilor si incaperilor din categoriile A, B si C de pericol de incendiu vor fi separate de cele ale categoriilor D si E de pericol. Evacuarea prin acelasi sistem a substantelor care, in amestec mecanic sau combinatie chimica, pot provoca o aprindere sau explozie, nu este permisa.

ART. 130
Sistemele de ventilare a incaperilor in care se depoziteaza sau se prelucreaza substante inflamabile, a salilor aglomerate si a incaperilor cu aparatura de mare valoare sau importanta deosebita, vor fi independente de celelalte sisteme de ventilare ale cladirii.

ART. 131
In interiorul canalelor de ventilare nu se admit montarea conductelor de lichide sau gaze combustibile, iar in canalele prin care se vehiculeaza praf, vapori ori gaze combustibile, nu se vor monta nici conducte de incalzire sau circuite electrice. De asemenea, in canalele de ventilare ale salilor aglomerate si ale cladirilor inalte nu se admite montarea circuitelor electrice si a conductelor izolate cu materiale combustibile.

ART. 132
Traversarea peretilor antifoc de catre canalele de ventilare nu se recomanda.
In cazurile in care aceste treversari nu sint absolut necesare, se vor lua masuri pentru evitarea propagarii incendiilor in compartimentele invecinate.
ANEXA 1 Arii construite si numar de niveluri maxime admise pentru compartimente de incendiu ale constructiilor industriale ------------------------------------------------------------------------------Aria maxima construita la sol, admisa pentru un compartiment de incendiu (in mp) Categoria de Gradul de Numar de ---------------------------------------pericol de rezisten- niveluri Cladiri Cladiri cu Cladiri cu incendiu ta la foc admis parter doua nive- trei sau mai luri multe niveluri ------------------------------------------------------------------------------0 1 2 3 4 5 ------------------------------------------------------------------------------A, B I 6 Nelimitat ------------------------------------------------------------------------------A, B II 6 Nelimitat (cu exceptia proceselor de productie din industria chimica si petrochimica) ------------------------------------------------------------------------------A II 6 Nelimitat 5.200 3.500 (procese de productie din industria chimica si petrochimica) ------------------------------------------------------------------------------B II 6 Nelimitat 10.400 6.500 (procese de productie din industria chimica si petrochimica) ------------------------------------------------------------------------------C I Nelimitat -------------------------------------------------------------II 6 Nelimitat 11.700 7.800 ---------------------------------------------------------------III 3 5.200 3.500 2.600 ---------------------------------------------------------------IV 2 2.800 2.000 ---------------------------------------------------------------V 1 1.200 - ---------------------------------------------------------------D I-II Nelimitat ---------------------------------------------------------------III 3 6.500 5.200 3.500 ---------------------------------------------------------------IV 2 3.500 2.600 ---------------------------------------------------------------V 1 1.500 - ------------------------------------------------------------------------------E I-II Nelimitat ---------------------------------------------------------------III 3 7.800 6.500 3.500 ---------------------------------------------------------------IV 2 3.500 2.600 ---------------------------------------------------------------V 2 2.600 1.500 ------------------------------------------------------------------------------NOTE:

1. Incaperile din categoriile A si B de pericol de incendiu nu se vor amplasa in subsolul cladirilor.

2. Daca procesul tehnologic impune, la cladirile din gradele I si II se poate mari numarul de niveluri, cu conditia luarii unor masuri de protectie corespunzatoare care sa limiteze posibilitatile de propagare a incendiilor de la un nivel la altul.

3. Ariile se pot majora cu 100% pentru compartimentele dotate cu instalatii automate de stingere sau cu 50% pentru cele prevazute cu sisteme corespunzatoare pentru evacuarea organizata a fumului si gazelor fierbinti produse in timpul incendiilor, respectiv cu 25% pentru cele dotate cu instalatii automate de semnalizare a incendiilor. Majorarile mentionate nu se cumuleaza.

4. Aria parterului din compartimente cu doua sau mai multe niveluri se poate mari la limitele prevazute pentru constructii parter, daca planseul de deasupra parterului are o limita de rezistenta la foc de cel putin 2 h 30 minute si nu are goluri.

5. Consiliile de conducere ale ministerelor si celorlalte organe centrale titulare ale investitiilor, precum si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pot stabili arii construite mai mari, in cazuri bine justificate si luind masuri care sa limiteze dezvoltarea incendiilor.
ANEXA 2 Arii construite maxime admise pentru compartimente de incendiu ale cladirilor civile ------------------------------------------------------------------------------Aria maxima construita la sol, admisa pentru un compartiment de incendiu Gradul de rezistenta la foc (mp) ---------------------------------------Cladiri cu un nivel Cladiri cu mai multe niveluri ------------------------------------------------------------------------------I-II 2.500 2.500 ------------------------------------------------------------------------------III 1.800 1.800 ------------------------------------------------------------------------------IV 1.400 1.000 ------------------------------------------------------------------------------V 1.000 800 ------------------------------------------------------------------------------NOTE:

1. Pentru cladirile dotate cu instalatii automate de stingere, ariile se pot majora cu 100%. Atunci cind se prevad instalatii automate de semnalizare a incendiilor, ariile se pot majora cu 25%. Majorarile mentionate nu se cumuleaza.

2. Consiliile de conducere ale ministerelor si celorlalte organe centrale titulare ale investitiei, precum si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, pot stabili arii construite mai mari, in cazuri bine justificate si luind masuri care sa limiteze dezvoltarea indendiilor.
ANEXA 3 Numar de niveluri maxim admis si capacitatea cladirilor civile de gradul III-V de rezistenta la foc ------------------------------------------------------------------------------Numar maxin de niveluri pentru Numar cladiri avind gradul de rezisNr. Densitatea cladirilor maxim de tenta la foc:
crt. persoane ------------------------------admis III IV V ------------------------------------------------------------------------------0 1 2 3 4 5 ------------------------------------------------------------------------------
1. Cladiri care adapostesc persoane ce nu se pot evacua singure 150 2 1 1 ------------------------------------------------Cladiri pentru muzee sau expozitii, care nu adapostesc valori deosebite si nu sint sali aglomerate 300 ------------------------------------------------------------------------------
2. Cladiri pentru cazare temporara 200 3 2 1 ------------------------------------------------Cladiri pentru invatamint de cultura generala si licee 480 ------------------------------------------------------------------------------
3. Cladiri de locuit cu apar tamente Nelimitat 5 3 2 ------------------------------------------------------------------------------
4. Cladiri cu alte destinatii Nelimitat 3 2 1 ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 4 Corelatia intre categoria salilor, numarul de locuri si gradul de rezistenta la foc al cladirilor cu sali aglomerate ------------------------------------------------------------------------------Categoria saAmplasarea salilor lii Numarul de locuri admis in functie de gradul aglomerate de rezistenta la foc --------------------------------------------I II III IV-V ------------------------------------------------------------------------------In cladiri indepen- S1 1.000 500 Conform dente S2 Nelimitat --------------------- art.
Nelimitat 600 82 ------------------------------------------------------------------------------In cladiri alipite pe S1 1.000 500 Nu se o latura la constructii ---------------------------------------- admite cu alte destinatii sau S2 1.200 600 alipirea mai multe sali comasate sau intr-o cladire comasarea ------------------------------------------------------------------------------Inglobate in constructii S1 500 250 cu alte destinatii -----------------------------------------S2 1.000 500 ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 5 Numarul maxim de niveluri admis in cladiri cu sali aglomerate (portiunea in care publicul are acces) ------------------------------------------------------------------------------Categoria Numarul maxim de niveluri admis in cladiri avind gradul de rezissalii tenta la foc:
aglomerate -----------------------------------------------------------------I II III IV-V ------------------------------------------------------------------------------S1 Nelimitat 5 2 1 ------------------------------------------------------------------------------S2 Nelimitat Sa nu fie cladiri 3 inalte ------------------------------------------------------------------------------NOTE:

1. Pentru cladirile de gradul I de rezistenta la foc cu sali aglomerate din categoria S1, inglobate in constructii civile cu alte destinatii, numarul de niveluri se limiteaza la 5.

2. Amplasarea salilor aglomerate sub nivelul terenului se admite numai daca portiunea respectiva cuprinde cel mult 600 locuri iar pardoseala salii este cu cel mult 3 m sub nivelul terenului si se iau masuri corespunzatoare de evacuare a fumului in caz de incendiu.
-----------


Joi, 28 septembrie 2023, 00:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.