LEGE nr.6 din 12 noiembrie 1982
privind asigurarea calității obiectivelor și instalațiilor nucleare
Textul actului publicat în B.Of. nr. 106/20 noi. 1982

LEGEA Nr. 6 din 12 noiembrie 1982 privind asigurarea calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare

EMITENT: Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania

aparuta in Buletinul Oficial nr. 106 din 20 noiembrie 1982
EXPUNERE DE MOTIVE Programul Partidului Comunist Roman de faurire a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a Romaniei spre comunism prevede realizarea unor importante programe de investitii in domeniul folosirii energiei nucleare in scopuri pasnice.
Infaptuirea acestor programe face necesare realizarea si exploatarea obiectivelor nucleare in concordanta cu cele mai noi cuceriri ale revolutiei tehnico-stiintifice contemporane, in conditiile asigurarii unui inalt nivel de calitate, specific domeniului nuclear, in scopul asigurarii securitatii instalatiilor, protectiei populatiei, mediului inconjurator, bunurilor materiale , precum si al obtinerii unei inalte eficiente economice la exploatarea acestor instalatii. In acest scop, o atentie deosebita trebuie sa se acorde asigurarii calitatii produselor si serviciilor utilizate in realizarea obiectivelor nucleare.
Prezenta lege cuprinde reglementarile menite sa asigure in proiectare, fabricatie, constructii-montaj si exploatare nivelul de calitate cerut de criteriile de securitate nucleara, de siguranta in exploatare si de eficienta economica a obiectivelor si instalatiilor nucleare.
Legea reglementeaza autorizarea unitatilor care participa la realizarea si exploatarea obiectivelor si instalatiilor nucleare, stabileste masuri privind desfasurarea activitatilor de asigurare a calitatii in proiectare, in fabricatia produselor, la lucrarile de constructii-montaj, in exploatare, in manipularea, transportul si depozitarea produselor destinate acestor obiective si instalatii, obligatiile si raspunderile ministerelor si celorlalte organe centrale, precizeaza atributiile organelor de control si prevede sanctiuni pentru abateri de la prevederile legii.
Totodata, legea stabileste sarcinile cercetarii stiintifice si ingineriei tehnologice pentru asigurarea calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare.
LEGE privind asigurarea calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare Programul Partidului Comunist Roman de faurire a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a Romaniei spre comunism, in conditiile promovarii ferme a progresului tehnic, corespunzator cuceririlor tehnico stiintifice contemporane, stabileste realizarea unor importante programe de investitii in domeniul folosirii energiei nucleare in scopuri pasnice.
Infaptuirea acestor programe face necesare realizarea si exploatarea obiectivelor si instalatiilor nucleare in conditiile asigurarii securitatii instalatiilor, protectiei populatiei si mediului inconjurator, precum si a unei eficiente economice sporite.
In acest scop este necesara instituirea unui regim de autorizare si control care sa asigure respectarea stricta a cerintelor de calitate specifice in constructia si exploatarea obiectivelor si instalatiilor nucleare, in executia produselor si serviciilor utilizate la realizarea acestora.
Pentru cresterea contributiei si intarirea raspunderilor ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale si locale, centralelor industriale, intreprinderilor, institutelor de cercetare si de proiectare, celorlalte unitati economice si personalului muncitor in domeniul asigurarii calitatii produselor si serviciilor destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare, Marea Adunare Nationale a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Asigurarea calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare, a produselor si serviciilor utilizate la constructia si exploatarea lor constituie o obligatie permanenta pentru ministere, celelalte organe centrale si locale, centrale industriale, intreprinderi, pentru toate unitatile socialiste participante la realizarea acestora.
ART. 2 Produsele si serviciile destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare, precum si exploatarea acestor obiective si instalatii, sint supuse regimului de autorizare si control prevazut la prezenta lege.

ART. 3
Toate activitatile de constructii-montaj si exploatare a obiectivelor si instalatiilor nucleare si de executie a produselor si prestare a serviciilor destinate acestor obiective sau instalatii se desfasoara pe baza programelor de asigurare a calitatii.
Prin programul de asigurare a calitatii se stabileste ansamblu de masuri tehnice si organizatorice necesare in fiecare unitate pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor, pentru prevenirea si detectarea oricarei abateri fata de cerintele din documentatiile tehnice de executie, precum si corectarea tuturor neconformitatilor, in vederea indeplinirii cerintelor de securitate nucleara, siguranta in functionare si eficienta economica a obiectivelor si instalatiilor nucleare.
Programul de asigurare a calitatii cuprinde manualul de asigurare a calitatii, procedurilor si planul de control de calitate, verificari si incercari.
Programul de asigurare a calitatii va fi actualizat periodic, in vederea cresterii eficientei acestuia.

ART. 4
Controlul activitatii de asigurare a calitatii se organizeaza si se exercita pe toata durata proiectarii, constructiei si exploatarii obiectivelor si instalatiilor nucleare, precum si in timpul executarii produselor si prestarii serviciilor destinate acestora, pentru respectarea intocmai a cerintelor de calitate si prevenirea oricaror abateri de la norme, standarde, caiete de sarcini sau documentatii tehnice.
Controlul se exercita in temeiul planului de examinari tehnice si inspectii, obligatoriu pentru fiecare unitate autorizata, si consta in actiuni efectuate sistematic sau inopinat, ori in stadii fizice prestabilite, potrivit dispozitiilor legii.

ART. 5
Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara controleaza si raspunde de realizarea cerintelor de asigurare a calitatii in activitatile de proiectare, constructii-montaj si exploatare a obiectivelor si instalatiilor nucleare si de executare a produselor si prestare a serviciilor pentru aceste obiective si instalatii.

ART. 6
Ministerele si celelalte organe centrale infaptuiesc si raspund, impreuna cu Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara, de indeplinirea sarcinilor ce le revin din programul de energetica nucleara, de respectarea stricta a cerintelor de asigurare a calitatii la obiectivele si instalatiile nucleare.

ART. 7
Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie coordoneaza si raspunde de desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru realizarea obiectivelor si instalatiilor nucleare, a produselor si serviciilor destinate acestora, in conditii de deplina asigurare a calitatii.

CAP. 2

Autorizarea unitatilor care participa la realizarea si exploatarea obiectivelor si instalatiilor nucleare

ART. 8
Proiectarea, fabricatia produselor si prestarea serviciilor, lucrarile de constructii-montaj pentru obiectivele si instalatiile nucleare, precum si exploatarea acestor obiective si instalatii, se pot efectua numai in baza autorizatiei de asigurare a calitatii, eliberata de Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara.
Autorizatia se elibereaza pentru o perioada determinata si numai unitatilor cu personalitate juridica.
Autorizatia se elibereaza la cererea unitatilor solicitante, pe baza manualului de asigurare a calitatii si a planului de examinari tehnice si inspectii de asigurare a calitatii, dupa indeplinirea de catre solicitant a dispozitiilor prezentei legi.

ART. 9
Autorizatia emisa potrivit art. 8 nu exclude obligatia de a obtine si celelalte autorizatii prevazute de lege.
Partile din instalatiile nucleare care, prin specificul lor, se supun unor norme speciale si au functiunile prevazute de acestea, cum sint instalatiile de ridicat, instalatiile sub presiune, instalatiile de gaze sau altele asemenea, se supun in continuare regimului de control si autorizare prevazut de dispozitiile legale, pentru acest fel de instalatii, precum si dispozitiilor prezentei legi.

ART. 10
Autorizatia de asigurare a calitatii poate fi suspendata sau retrasa de catre Comitetul de Stat pentru Energie Nucleara, in cazul in care:
a) nu au fost respectate prevederile prezentei legi;
b) nu au fost respectate intocmai conditiile in care a fost eliberata;
c) nu au fost indeplinite masurile dispuse de organele de control pentru asigurarea calitatii.

ART. 11
Unitatile beneficiare au obligatia sa achizitioneze produse si sa angajeze servicii destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare numai prin contracte incheiate cu unitati autorizate in acest scop si sa precizeze in documentele contractuale ca produsele sau serviciile contractate sint supuse prevederilor prezentei legi.

ART. 12
Unitatile autorizate sa execute produse sau sa presteze servicii destinate obiectivelor sau instalatiilor nucleare sint obligate sa indeplineasca toate cerintele cuprinse in documentatia tehnica anexata la comanda si sa incheie contractul numai dupa indeplinirea acestor cerinte.

ART. 13
Unitatile autorizate vor efectua analiza comenzilor primite de la unitatile beneficiare, elaborarea documentelor contractuale si lansarea in fabricatie numai pe baza de proceduri scrise.

ART. 14
Pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, unitatile care executa produse sau presteaza servicii pot subcontracta, cu acordul unitatilor beneficiare, realizarea unor parti din aceste produse sau servicii; subcontractarea se poate face numai cu unitati autorizate.
Unitatea care a incredintat altei unitati, prin subcontractare, executarea unor parti din produse sau servicii este obligata ca la receptionarea acestora sa efectueze controlul de calitate si incercarea lor. Raspunderea pentru asigurarea calitatii incumba, in acest caz, fiecareia dintre unitati, pentru obligatiile ce-i revin direct.

ART. 15
Unitatile care executa produse sau presteaza servicii pot utiliza in procesul de productie produsele sau serviciile pe care unitatea beneficiara le pune la dispozitie in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale. Raspunderea pentru asigurarea calitatii revine, in acest caz, in mod solidar, ambelor unitati.

ART. 16
Unitatile beneficiare de import de produse si servicii destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare si intreprinderile de comert exterior vor include in contractele externe prevederi care vor avea in vedere dispozitiile prezentei legi.
Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale si Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara vor veghea ca in contractele cu partenerii externi sa fie incluse obligatoriu si clauze corespunzatoare privind indeplinirea prevederilor prezentei legi.

ART. 17
Incheierea sau modificarea contractelor cu partenerii externi pentru importul produselor sau serviciilor destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare, precum si utilizarea de produse sau servicii din import la obiectivele si instalatiile nucleare din tara, se fac cu acordul Comitetului de Stat pentru Energie Nucleara in ceea ce priveste respectarea cerintelor de asigurare a calitatii prevazute in prezenta lege.

CAP. 3

Desfasurarea activitatilor de asigurare a calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare si a produselor si serviciilor destinate acestora

ART. 18
Obiectivele si instalatiile nucleare carora li se aplica prevederile acestei legi se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
Produsele si serviciile destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare, care sint supuse autorizarii si controlului potrivit prezentei legi, sint cuprinse in anexa nr. 1.
Continutul programului de asigurare a calitatii si al planului de examinari tehnice si inspectii este prevazut in anexa nr. 2.

ART. 19
Documentele cuprinse in programul de asigurare a calitatii si planul de examinari tehnice si inspectii din activitatile de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica, proiectare, executarea produselor si serviciilor, constructii-montaj si exploatare a obiectivelor si instalatiilor nucleare se intocmesc de catre unitatile executante, cu acordul unitatilor beneficiare, si se aproba de catre Comitetul de Stat pentru Energie Nucleara.
Documentele cuprinse in programul de asigurare a calitatii si planul de examinari tehnice si inspectii pentru fiecare obiectiv nuclear sau instalatie nucleara se elaboreaza de catre unitatea beneficiara a obiectivului nuclear sau instalatiei nucleare si se supun aprobarii Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara.
Modificarea documentelor prevazute in prezentul articol se poate face in aceleasi conditii in care au fost emise.

ART. 20
Desfasurarea tuturor activitatilor de asigurare a calitatii va respecta obligatoriu cerintele prezentei legi cu privire la:
a) proiectarea obiectivelor si instalatiilor nucleare, precum si a produselor destinate acestora;
b) fabricatia, omologarea si receptia produselor;
c) prestarea serviciilor;
d) lucrarile de constructii-montaj;
e) exploatarea obiectivelor si instalatiilor nucleare;
f) alte faze si operatiuni.

A. Cu privire la proiectarea obiectivelor si instalatiilor nucleare, precum si a produselor destinate acestora

ART. 21
Unitatile de proiectare autorizate sa elaboreze documentatii tehnice pentru obiectivele si instalatiile nucleare, precum si pentru produsele destinate acestora, au urmatoarele obligatii si raspunderi:
a) sa elaboreze proiecte care prin solutiile constructive adoptate si cerintele tehnice de calitate prevazute in documentatii sa asigure functionarea obiectivelor si instalatiilor nucleare in conditii de securitate si eficienta economica;
b) sa prevada in proiecte controalele de calitate, verificarile si incercarile ce trebuie efectuate in uzine si pe santiere pentru a asigura functionarea obiectivelor si instalatiilor nucleare in conditii de securitate;
c) sa stabileasca cerinte de calitate pentru montajul, punerea in functiune, exploatarea, intretinerea, repararea si scoaterea din functiune a obiectivelor si instalatiilor nucleare.

ART. 22
Unitatile autorizate sa elaboreze lucrari de proiectare pentru obiectivele si instalatiile nucleare, precum si pentru produsele destinate realizarii acestora, vor efectua urmatoarele activitati numai pe baza de proceduri scrise:
a) controlul datelor necesare pentru proiectare;
b) elaborarea proiectelor;
c) controlul activitatii de proiectare;
d) controlul lucrarilor de proiectare elaborate de unitatile subcontractante;
e) intocmirea, verificarea, aprobarea, distribuirea, utilizarea, pastrarea si circulatia documentelor care au stat la baza proiectarii;
f) evidenta si aprobarea modificarilor la proiectele aprobate;
g) retragerea partilor din proiecte iesite din uz prin modificarile aprobate;
h) aplicarea, in proprie activitate, a actiunilor corective rezultate din examinarile tehnice de asigurare a calitatii.

B. Cu privire la fabricatia, omologarea si receptia produselor

ART. 23
Unitatile care executa produse destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare raspund de aplicarea programului de asigurare a calitatii pentru produsele contractate.

ART. 24
Unitatile autorizate sa execute produse destinate obiectivelor sau instalatiilor nucleare vor efectua urmatoarele activitati numai pe baza de proceduri scrise:
a) intocmirea, verificarea, aprobarea, distribuirea, utilizarea, pastrarea si circulatia tuturor documentelor privind asigurarea calitatii;
b) etalonarea sau verificarea metrologica, marcarea si utilizarea mijloacelor de masurare folosite in executia, controlul de calitate si incercarea produselor, in conformitate cu cerintele metrologice prevazute de lege, cu indicarea datei la care expira valabilitatea etalonarii sau verificarii metrologice;
c) executia produselor;
d) tratamentul termic, sudarea, brazarea, controlul nedistructiv, curatirea, acoperirea suprafetelor, precum si alte procese speciale care trebuie sa fie realizate in conditii controlate;
e) identificarea si marcarea produselor;
f) manipularea si depozitarea de produse subcontractate, a celor puse la dispozitie de beneficiar, a produselor aflate in diferite faze de fabricatie, precum si a produsului final;
g) conservarea, ambalarea, precum si expedierea si transportul produselor;
h) marcarea distincta a produselor neconforme cu cerintele de asigurare a calitatii, conservarea lor in stadiul in care s-a constatat abaterea, depozitarea separata, precum si remedierea sau respingerea lor, dupa caz.

ART. 25
Unitatile autorizate vor putea incepe fabricatia unui produs destinat obiectivelor sau instalatiilor nucleare numai dupa ce procedurile necesare pentru fabricatia produsului, precum si planul de control de calitate, verificari si incercari pentru produsul contractat, au fost intocmite, avizate si aprobate potrivit prevederilor prezentei legi.

ART. 26
Procesele speciale, cum sint tratamentele termice, sudura si altele asemenea, se vor executa la produsele destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare numai dupa ce au fost omologate si numai de personal calificat sau autorizat pentru aceasta, verificat periodic, in conformitate cu cerintele prevazute in standarde, norme sau documentatiile tehnice de executie.

ART. 27
Abaterile de la tolerantele prevazute, utilizarea de materiale necorespunzatoare, executia defectuoasa si orice alte asemenea deficiente de natura a prejudicia calitatea se vor identifica si raporta direct conducerii unitatii executante, pentru a dispune masuri de corectare si de prevenire a repetarii lor.

ART. 28
Unitatile executante de produse vor elabora documente care insotesc produsele pe toata durata executiei, indicind permanent operatiile, controalele de calitate, verificarile si incercarile, pe faze de executie, la care acestea au fost supuse pina in acel moment.

ART. 29
Toate documentele care consemneaza sau atesta, pe toata durata executiei, indeplinirea cerintelor de asigurarea a calitatii, cum sint documentele de autorizare a subfurnizorilor, rezultatele controalelor de calitate, ale verificarilor si incercarilor, procesele-verbale intocmite de examinarile tehnice si inspectiile de asigurare a calitatii efectuate in cadrul unitatii executante si la subfurnizori, precum si altele asemenea, se vor intocmi, inregistra si pastra in conditii corespunzatoare si se vor preda in copie unitatii beneficiare la li vrarea produsului.
Unitatea care administreaza obiectul nuclear sau instalatia nucleara va pastra, pe toata durata de existenta a acestora, in arhiva unitatii, inregistrarile privind calitatea, pentru toate produsele achizitionate.

ART. 30
Ministerele si organele centrale carora le sint subordonate unitatile care executa produse destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare vor elabora si aplica procedura de omologare a acestor produse, avizata de Comitetul de Stat pentru Energie Nucleara.
In cazul in care un produs se realizeaza de unitati apartinind mai multor organe centrale, se aplica procedura de omologare elaborata de organul central care are in subordine producatorul produsului final.
In procedurile de omologare se vor preciza continutul documentatiei de omologare, conditiile de reexaminare periodica obligatorie a produselor omologate si componenta comisiilor de omologare, in raport cu categoria de instalatii, echipamente si aparate.

ART. 31
Incercarile de omologare, precum si testarea produselor destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare, se efectueaza in laboratoare cu standuri echipate corespunzator, apartinind unitatilor producatoare sau altor unitati specializate.
Produsele cu grad mare de complexitate tehnica, importante pentru securitatea instalatiilor, protectia populatiei si a mediului inconjurator sau pentru eficienta economica a obiectivelor si instalatiilor nucleare, stabilite prin normele republicane de asigurare a calitatii, se vor incerca atit in vederea omologarii, cit si la livrare, in laboratoare sau standuri apartinind Comitetului de Stat pentru Energie Nucleara.

ART. 32
Receptia produselor destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare se face de comisii constituite in acest scop, in care vor fi inclusi si reprezentanti ai compartimentelor de asigurare a calitatii din unitatile beneficiare si executante. Componenta comisiilor se aproba de conducerea unitatii beneficiare.

ART. 33
Comisiile de receptie a produselor destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare isi desfasoara activitatea potrivit legii si controleaza existenta si continutul inregistrarilor de calitate prevazute in prezenta lege pentru produsul supus receptiei.

C. Cu privire la prestarea serviciilor

ART. 34
Unitatile care presteaza servicii destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare raspund de aplicarea programului de asigurare a calitatii pentru serviciile contractate.

ART. 35
Unitatile autorizate sa presteze servicii destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare vor efectua urmatoarele activitati numai pe baza de proceduri scrise:
a) intocmirea, verificarea, aprobarea, distribuirea, utilizarea, pastrarea si circulatia tuturor documentelor privind asigurarea calitatii;
b) prestarea serviciilor;
c) etalonarea sau verificarea metrologica, marcarea si utilizarea mijloacelor de masurare folosite in prestarea serviciilor, in conformitate cu cerintele metrologice prevazute de lege, cu indicarea datei la care expira valabilitatea etalonarii sau verificarii metrologice.

ART. 36
Unitatile autorizate pentru prestarea de servicii vor putea incepe activitatea contractata numai dupa ce procedurile necesare, precum si planul de control de calitate, verificari si incercari, au fost intocmite, avizate si aprobate potrivit prevederilor prezentei legi.
ART. 37 Unitatile prestatoare de servicii vor elabora documente insotitoare pentru operatiile indeplinite, pe care le vor inregistra si pastra in conditii corespunzatoare, predindu-le in copie unitatii beneficiare.
Unitatea care administreaza obiectivul necesar sau instalatia nucleara va pastra, pe toata durata de existenta a acestora, in arhiva unitatii, inregistrarile privind calitatea, pentru toate serviciile de care s-a beneficiat.

ART. 38
Receptia serviciilor destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare se face de comisii constituite in acest scop, in care vor fi inclusi si reprezentanti ai compartimentelor de asigurare a calitatii din unitatile beneficiare si executante. Componenta comisiilor se aproba de conducerea unitatii beneficiare.

ART. 39
Comisiile de receptie a serviciilor destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare isi desfasoara activitatea potrivit legii si controleaza existenta si continutul inregistrarilor de calitate prevazute in prezenta lege pentu serviciul supus receptiei.

D. Cu privire la lucrarile de constructii-montaj

ART. 40
Unitatile care executa lucrari de constructii-montaj pentru obiectivele si instalatiile nucleare raspund de aplicarea programului de asigurare a calitatii pentru lucrarile pe care le executa la aceste obiective si instalatii.

ART. 41
Unitatile autorizate vor putea incepe executia oricarei lucrari de constructii-montaj pentru obiectivele si instalatiile nucleare numai dupa intocmirea, avizarea si aprobarea potrivit prevederilor prezentei legi a procedurilor necesare, precum si a planului de control de calitate, verificari si incercari pentru aceste lucrari.

ART. 42
Unitatile care executa lucrari de constructii-montaj pentru obiectivele si instalatiile nucleare vor efectua urmatoarele activitati numai pe baza de proceduri scrise:
a) intocmirea, verificarea, aprobarea, distribuirea, utilizarea, pastrarea si circulatia tuturor documentelor privind asigurarea calitatii;
b) etalonarea sau verificarea metrologica, marcarea si utilizarea mijloacelor de masurare folosite in executia, controlul de calitate si incercarea produselor si serviciilor, in conformitate cu cerintele metrologice prevazute de lege, cu indicarea datei la care expira valabilitatea etalonarii sau verificarii metrologice;
c) executia lucrarilor de constructii-montaj;
d) tratamentul termic, sudarea, brazarea, controlul nedistructiv, curatirea, acoperirea suprafetelor, precum si alte procese speciale care trebuie sa fie realizate in conditii controlate;
e) identificarea si marcarea lucrarilor;
f) manipularea si depozitarea produselor achizitionate si a celor puse la dispozitie de beneficiar;
g) marcarea distincta a lucrarilor de constructii-montaj neconforme cu cerintele de asigurare a calitatii, conservarea lor in stadiul in care s-a constatat abaterea, precum si remedierea sau indepartarea lor, dupa caz.

ART. 43
Sudura, tratamentele termice si alte procese speciale la obiectivele si instalatiile nucleare se vor executa cu personal calificat sau autorizat, dupa caz, verificat periodic, si numai dupa omologarea acestor procese speciale, potrivit cerintelor prevazute prin standarde, norme sau documentatiile tehnice de executie.

ART. 44
Cauzele de orice natura care au prejudiciat calitatea, cum sint abateri de la tolerantele prevazute, utilizarea de materiale necorespunzatoare, executia defectuoasa si alte deficiente, se vor identifica si raporta direct conducerii unitatii executante, pentru a dispune masuri de corectare si de prevenire a repetarii lor.
ART. 45 La executarea lucrarilor de constructii-montaj pentru obiectivele si instalatiile nucleare, unitatile executante vor insoti lucrarile, pe toata durata executiei lor, cu documente care sa indice permanent si la zi, pe faze de executie, operatiile, controalele de calitate, verificarile si incercarile la care acestea au fost supuse.

ART. 46
Documentele de autorizare a subfurnizorilor, rezultatele controalelor de calitate, ale verificarilor si incercarilor, procesele-verbale intocmite la examinarile tehnice si inspectiile de asigurare a calitatii efectuate in cadrul unitatii executante si la subfurnizori, precum si orice alte documente prin care se atesta indeplinirea cerintelor de asigurare a calitatii, se vor intocmi pe toata durata executiei, se vor inregistra si pastra in conditii corespunzatoare si se vor preda in copie unitatii beneficiare odata cu admiterea la decontare.
Unitatea beneficiara a obiectivului nuclear sau instalatiei nucleare este obligata sa pastreze in arhiva unitatii, pe toata durata de existenta a acestora, inregistrarile privind calitatea pentru toate lucrarile de constructiimontaj contractate cu unitatile executante.

ART. 47
Comisia de receptie a obiectivului nuclear sau instalatiei nucleare se numeste potrivit legii.
In comisie vor fi numiti si reprezentanti ai Inspectiei de stat pentru controlul activitatilor nucleare si al asigurarii calitatii nucleare, precum si ai compartimentelor de asigurare a calitatii din unitatea beneficiara.

ART. 48
Comisia de receptie a obiectivului nuclear sau instalatiei nucleare isi desfasoara activitatea potrivit atributiilor prevazute de lege si controleaza existenta si continutul inregistrarilor de calitate prevazute in prezenta lege pentru obiectivul nuclear sau instalatia nucleara supusa receptiei.

E. Cu privire la punerea in functiune, exploatarea, intretinerea, repararea si scoaterea din functiune a obiectivelor si instalatiilor nucleare

ART. 49
Unitatile care administreaza obiectivele si instalatiile nucleare vor efectua urmatoarele activitati numai pe baza de proceduri scrise:
a) lucrarile legate de punerea in functiune, exploatarea, intretinerea, repararea si scoaterea din functiune;
b) etalonarea sau verificarea metrologica, marcarea si utilizarea mijloacelor de masurare folosite in punerea in functiune, exploatarea, intretinerea, repararea si scoaterea din functiune a obiectivelor si instalatiilor nucleare, in conformitate cu cerintele metrologice prevazute de lege, cu indicarea datei la care expira valabilitatea etalonarii sau verificarii metrologice;
c) incercarile si controalele periodice ale echipamentelor din compunerea obiectivelor si instalatiilor nucleare;
d) curatirea si decontaminarea sistemelor si constructiilor;
e) identificarea si marcarea echipamentelor din compunerea obiectivelor si instalatiilor nucleare;
f) manipularea, depozitarea si transportul produselor utilizate la punerea in functiune, exploatarea, intretinerea, repararea si scoaterea din functiune a obiectivelor si instalatiilor nucleare;
g) controlul activitatilor de punere in functiune, exploatare, intretinere, reparare si scoatere din functiune;
h) aplicarea in propria activitate a actiunilor corective rezultate din examinarile tehnice de asigurare a calitatii.

ART. 50
Unitatile care administreaza obiective si instalatii nucleare vor pastra in arhiva unitatii toate documentele de calitate acumulate in timpul constructiei si functionarii lor, pina la scoaterea din functiune.

F. Cu privire la alte faze si operatiuni

ART. 51
Aprovizionarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare se fac pe baza de proceduri scrise si se executa numai de personal calificat, special instruit si prevazut cu mijloace si dotari corespunzatoare. Caderea, rasturnarea, rostogolirea si alte asemenea evenimente neprevazute care pot avea loc in cursul manipularii, depozitarii si transportului acestor produse atrag obligatoriu consemnarea evenimentelor si indeplinirea controalelor de calitate, a incercarilor si verificarilor suplimentare necesare, dupa caz, potrivit procedurilor scrise. Ele vor fi aduse imediat la cunostinta conducerii unitatii furnizoare sau beneficiare, in vederea adoptarii masurilor corespunzatoare.

ART. 52
In cazul in care unitatile care executa produse sau presteaza servicii primesc de la unitatea beneficiara produse in vederea indeplinirii obligatiilor lor contractuale, vor asigura manipularea, transportul si depozitarea acestora in mod corespunzator, pe baza de proceduri scrise.

ART. 53
In functie de necesitatile de asigurare a calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare in constructie si exploatare, sau a produselor si serviciilor destinate acestor obiective sau instalatii, aflate in diverse stadii de realizare, organele competente pot limita sau suspenda, temporar si pe o raza corespunzatoare, accesul altor categorii de persoane decit cele angrenate fie in activitatile mentionate, fie in actiunile de control al asigurarii calitatii prevazute de lege. Limitarea sau suspendarea accesului se asigura, dupa caz, de personalul unitatii furnizoare sau beneficiare ori de organele publice, special instruite.

CAP. 4

Controlul calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare

ART. 54
Personalul din compartimentele si colectivele distincte de control tehnic de calitate din unitatile care executa produse si servicii, precum si lucrari de constructii-montaj pentru obiectivele si instalatiile nucleare, are urmatoarele obligatii si raspunderi:
a) verifica calitatea materiilor prime, materialelor, reperelor si subansamblelor la aprovizionarea si introducerea lor in fabricatie, reglajul si precizia mijloacelor de masura si control, respectarea stricta a normelor de calitate la ambalarea si expedierea produselor;
b) efectueaza operatiile tehnologice de control de calitate in toate fazele de fabricatie si asupra produselor finite;
c) respinge produsele cu deficiente de calitate;
d) propune sistarea fabricatiei si opreste livrarea produselor care nu corespund calitativ.

ART. 55
Inspectia de stat pentru controlul activitatilor nucleare si al asigurarii calitatii nucleare isi indeplineste atributiile de control al activitatii de asigurare a calitatii prin personalul propriu sau prin specialisti de inalta calificare delegati de alte unitati si imputerniciti in acest scop de Inspectia de stat pentru controlul activitatilor nucleare si al asigurarii calitatii nucleare.
In urma examinarilor tehnice sau inspectiilor efectuate, inspectorii ori imputernicitii Inspectiei de stat pentru controlul activitatilor nucleare si al asigurarii calitatii nucleare, precum si personalul compartimentelor sau colectivelor de asigurare a calitatii, vor intocmi preocese-verbale de control, care cuprind constatarile, masurile si termenele de aplicare a acestora.

ART. 56
Unitatile supuse controlului sint obligate:
a) sa prezinte inspectorilor sau imputernicitilor Inspectiei de stat pentru controlul activitatilor nucleare si al asigurarii calitatii nucleare actele, documentele si toate informatiile in legatura cu aplicarea programului de asigurare a calitatii;
b) sa desemneze un reprezentant al conducerii unitatii, care sa asiste la efectuarea controlului;
c) sa asigure conditii de lucru corespunzatoare pentru indeplinirea obiectivelor controlului;
d) sa se conformeze intocmai indicatiilor organelor de control, rezultate din actiunile de control intreprinse.

CAP. 5

Sarcinile cercetarii stiintifice si ingineriei tehnologice pentru asigurarea calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare

ART. 57
Consiliul National pentru Stiinta si Tehnologie va lua masuri pentru ca institutele de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica sa acorde prioritate, atit la inscrierea in planurile tematice de activitate, cit si la fixarea termenelor finale de realizare, cercetarilor care privesc obiective si instalatii nucleare sau parti componente ale acestora, ori produse si servicii destinate lor, precum si sa urmareasca asigurarea calitatii acestora.

ART. 58
Unitatile de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica au urmatoarele obligatii si raspunderi:
a) sa adopte solutii moderne, la nivelul celor mai noi cuceriri ale stiintei si tehnicii, in tara si pe plan mondial, in rezolvarea temelor de cercetare de produse si tehnologii necesare in activitatea de proiectare, in executarea produselor si serviciilor, in lucrarile de constructii-montaj si in exploatarea obiectivelor si instalatiilor nucleare, in conditii de securitate si eficienta economica;
b) sa elaboreze metode de control tehnic de calitate, verificarea si incercare adecvate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor din proiect pe parcursul executarii produselor si serviciilor, lucrarilor de constructii-montaj si exploatarii obiectivelor si instalatiilor nucleare.

ART. 59
Unitatile autorizate sa efectueze lucrari de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru obiectivele si instalatiile nucleare vor efectua urmatoarele activitati numai pe baza de proceduri scrise:
a) etalonarea sau verificarea metrologica, marcarea si utilizarea mijloacelor de masurare folosite in procesul de cercetare, in conformitate cu cerintele metrologice prevazute de lege, cu indicarea datei la care expira valabilitatea etalonarii sau verificarii metrologice;
b) procedeele tipizate de prelevare a esantioanelor si pregatire a probelor pentru masuratori si efectuarea acestor masuratori;
c) identificarea si marcarea esantioanelor;
d) evidenta si pastrarea rezultatelor cercetarii.

ART. 60
Tema de cercetare se lanseaza numai dupa ce institutul, cu avizul unitatii beneficiare, a intocmit programul de asigurare a calitatii pe parcursul cercetarii, potrivit cu datele cunoscute la inceperea acesteia.

ART. 61
Tema de cercetare se considera incheiata numai dupa ce rezultatul ei este completat cu propuneri, asa cum reies in urma cercetarilor intreprinse, privind programul de asigurare a calitatii ce urmeaza a fi elaborat de unitatea care aplica rezultatele cercetarii.

ART. 62
Pe parcursul cercetarilor sau la incheierea acestora, institutele de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica vor face propuneri concrete de elaborare sau modificare a normelor, standardelor si instructiunilor privind asigurarea calitatii in domeniul nuclear.

CAP. 6

Obligatii si raspunderi

ART. 63
Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara are urmatoarele obligatii si raspunderi in domeniul asigurarii calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare:
a) elaboreaza, impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale participante la programul de energetica nucleara, norme, standarde si instructiuni privind asigurarea calitatii in domeniul nuclear, pe care le supune aprobarii potrivit prevederilor legale;
b) autoriza unitatile care executa produse sau presteaza servicii in domeniul nuclear;
c) controleaza aplicarea de catre unitatile autorizate a planurilor de control de calitate, verificari si incercari;
d) inspecteaza fabricatia, proiectarea, constructia si montajul, in punctele de control obligatorii, stabilite prin planurile de control de calitate, verificari si incercari.

ART. 64
Ministerele si celelalte organe centrale au in domeniul asigurarii calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare urmatoarele obligatii si raspunderi:
a) iau masuri pentru elaborarea programului de asigurare a calitatii de catre unitatile subordonate;
b) controleaza, la unitatile subordonate, aplicarea stricta a programului de asigurare a calitatii in cercetarea stiintifica si ingineria tehnologica, proiectarea, executarea produselor si serviciilor, constructii-montaj si exploatare;
c) controleaza respectarea intocmai a normelor, standardelor si instructiunilor privind asigurarea calitatii in domeniul nuclear, precum si indeplinirea de catre unitatile subordonate, la termenele stabilite, a masurilor dispuse de organele de control prevazute de lege.
Ministerele si celelalte organe centrale care au sarcini ce decurg din programul de energetica nucleara sint obligate sa raporteze trimestrial Consiliului de Ministri indeplinirea cerintelor de asigurare a calitatii in activitatea unitatilor subordonate.

ART. 65
In vederea aplicarii, programului de asigurare a calitatii de catre unitatile subordonate, ministerele, celelalte organe centrale si centralele industriale sint obligate:
a) sa organizeze, in cadrul fiecarei unitati, compartimente sau colective de asigurare a calitatii, precum si compartimente sau colective distincte de control tehnic de calitate pentru produsele sau serviciile destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare;
b) sa asigure toate dotarile necesare pentru aplicarea programului de asigurare a calitatii;
c) sa pregateasca personalul necesar pentru aplicarea programului de asigurare a calitatii si sa organizeze instructajul periodic si verificarea cunostintelor acestui personal;
d) sa dispuna sistarea executiei de produse si prestari de servicii, in caz de nerespectare a programului de asigurare a calitatii.

ART. 66
Compartimentele sau colectivele de asigurare a calitatii din unitatile beneficiare sau executante, sub indrumarea si controlul Inspectiei de stat pentru controlul activitatilor nucleare si al asigurarii calitatii nucleare din cadrul Comitetului de Stat pentru Energie Nucleara, exercita atributii de control si raspund de activitatea de asigurare a calitatii, in propria unitate si la furnizori, in care scop:
a) verifica modul in care se elaboreaza documentele corespunzatoare din cadrul programului de asigurare a calitatii;
b) verifica, in concordanta cu prevederile manualului de asigurare a calitatii, gradul de organizare si pregatire a executiei produselor si serviciilor;
c) efectueaza examinari tehnice privind asigurarea calitatii sau inspectii de asigurare a calitatii in conformitate cu prevederile planului de examinari tehnice si inspectii;
d) inspecteaza fabricatia in punctele de control obligatorii;
e) confirma calitatea in vederea livrarii produselor si predarii serviciilor;
f) controleaza activitatea persoanelor, colectivelor sau compartimentelor care executa activitati de care depinde asigurarea calitatii si dispun oprirea activitatii cind constata abateri de la prevederile manualului de asigurare a calitatii;
g) propun organului care a emis autorizatia suspendarea sau retragerea acesteia in situatiile prevazute de lege.
ART. 67 Compartimentele sau colectivele de asigurare a calitatii, precum si compartimentele sau colectivele distincte de control tehnic de calitate pentru produsele si serviciile destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare, sint subordonate si Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara. Incadrarea personalului din aceste compartimente sau colective se face de catre conducatorul unitatii, cu acordul Comitetului de Stat pentru Energie Nucleara.
Schimbarea din functie si sanctionarea personalului prevazut in prezentul articol se fac cu acordul Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara.

ART. 68
Raspunderea privind aplicarea programului de asigurare a calitatii in activitatile de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica, in proiectare, in executarea produselor si serviciilor, in constructii-montaj, revine unitatilor executante.
Raspunderea privind aplicarea programului de asigurare a calitatii pentru obiectivele sau instalatiile nucleare revine unitatilor beneficiare.
Unitatea beneficiara poate incredinta altei unitati autorizate lucrari pentru indeplinirea oricarei parti a programului de asigurare a calitatii pentru obiectivul nuclear sau instalatia nucleara in ansamblu, fara ca aceasta sa conduca la diminuarea in vreun fel a raspunderii sale.

CAP. 7

Sanctiuni

ART. 69
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz.

ART. 70
Pagubele materiale ca urmare a distrugerii sau degradarii obiectivelor si instalatiilor nucleare, datorate proiectantului, producatorului, constructorului, montorului ori altor unitati, precum si persoanelor care au participat la realizarea sau exploatarea obiectivelor si instalatiilor nucleare, se suporta de catre acestia, in functie de culpa fiecaruia.

ART. 71
Confirmarea calitatii de catre compartimentul sau colectivul de asigurare a calitatii din unitatea executanta sau de catre comisiile de receptie nu inlatura raspunderea directa a celor care au executat produsele si au prestat serviciile.
Persoanele din compartimentele sau colectivele de asigurare a calitatii raspund de calitatea produselor sau serviciilor, impreuna cu cei care au organizat, condus si efectuat respectivele activitati, fiecare potrivit atributiilor si gradului sau de vinovatie.

ART. 72
Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sint considerate infractiuni:
a) incercarea de inducere in eroare a personalului Inspectiei de stat pentru controlul activitatilor nucleare si al asigurarii calitatii nucleare, sau raportarea eronata a datelor sau documentelor privind asigurarea calitatii in domeniul nuclear;
b) neaducerea la indeplinire, in termenul stabilit, a dispozitiilor date prin procesul-verbal de control al asigurarii calitatii;
c) neindeplinirea formalitatilor de obtinere a avizului prevazut de lege pentru contractarea produselor sau serviciilor din import;
d) neprecizarea in contracte a faptului ca produsele sau serviciile contractate sint supuse prevederilor prezentei legi, sau incheierea contractelor fara a verifica in prealabil existenta si valabilitatea autorizatiei unitatii executante;
e) elaborarea documentelor cuprinse in programul de asigurare a calitatii cu nerespectarea acordului unitatilor beneficiare si observatiilor Inspectiei de stat pentru controlul activitatilor nucleare si al asigurarii calitatii nucleare;
f) savirsirea oricaror abateri de la prevederile manualului de asigurare a calitatii, procedurilor de executie, de control de calitate si de asigurare a calitatii, precum si a planului de control de calitate, verificari si incercari;
g) neindeplinirea formalitatilor de avizare si aprobare a tuturor procedurilor necesare si a planului de control de calitate, verificari si incercari;
h) utilizarea de personal care nu are pregatirea necesara pentru activitatea prestata sau personal neverificat ori respins la examenele periodice;
i) neindeplinirea masurilor necesare in vederea asigurarii dotarii pentru controale de calitate, verificari si incercari;
j) neasigurarea unor conditii de pastrare corespunzatoare a documentelor de asigurare a calitatii si a contraprobelor.
Contraventiile de la lit. a) - d) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la
10.000 lei, iar cele de la lit. e) - j), cu amenda de la 1.000 la 3.000 lei.

ART. 73
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul cu atributii de control prevazut la art. 55.
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.
Plingerea se depune la Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara si va fi insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei.

ART. 74
Contraventiilor prevazute la art. 72 le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAP. 8

Dispozitii finale

ART. 75
Cerintele specifice de calitate pentru produsele si serviciile destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare se stabilesc prin norme republicane de asigurare a calitatii, elaborate sau avizate de catre Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara, obligatorii pentru toate ministerele si celelalte organe centrale, precum si pentru toate unitatile executante sau beneficiare de asemenea produse si servicii.
Prin normele republicane de asigurare a calitatii in domeniul nuclear se vor stabili si criteriile de clasificare pe nivele de calitate a constructiilor, sistemelor si componentelor obiectivelor si instalatiilor nucleare, in functie de importanta acestora pentru securitatea instalatiilor, protectia populatiei si a mediului inconjurator, precum si pentru eficienta economica a obiectivului nuclear.

ART. 76
Ministerele si celelalte organe centrale, precum si centralele industriale, care au sarcini si raspunderi in realizarea obiectivelor si instalatiilor nucleare, vor elabora norme tehnice de timp specifice pentru executarea produselor si serviciilor destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare, precum si pentru desfasurarea activitatilor privind asigurarea calitatii la aceste lucrari.

ART. 77
Structura organizatorica a compartimentelor de asigurare a calitatii in domeniul nuclear, functiile specifice si nivelul retributiei tarifare pentru personalul muncitor din aceste compartimente se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.

ART. 78
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

ART. 79
Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la publicarea in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.
ANEXA 1 PRODUSELE SI SERVICIILE DESTINATE OBIECTIVELOR SI INSTALATIILOR NUCLEARE
1. Produse executate pe baza de documentatii tehnice puse la dispozitie de beneficiar, comandate in vederea utilizarii sau incorporarii in obiective sau instalatii nucleare:
a) materiale;
b) semifabricate;
c) repere;
d) subansamble;
e) componente;
f) echipamente;
g) subsisteme;
h) sisteme;
i) constructii;
Produsele executate pe baza de catalog si utilizate ca atare in realizarea obiectivelor si instalatiilor nucleare nu sint considerate produse destinate acestor obiective sau instalatii.

2. Servicii prestate la comanda beneficiarului in vederea executiei produselor de la pct. 1 alin. 1:
a) proiectare;
b) aprovizionare;
c) desfacere;
d) import-export;
e) transport;
f) depozitare;

3. Servicii prestate la comanda beneficiarului in vederea realizarii si exploatarii obiectivelor si instalatiilor nucleare:
a) serviciile prevazute la pct. 2;
b) expertizare;
c) asistenta tehnica;
d) pregatirea personalului;
e) constructii;
f) montaj;
g) punere in functiune;
h) exploatare;
i) intretinere;
j) reparatii curente si capitale;
k) scoatere din functiune.
ANEXA 2 CONTINUTUL PROGRAMULUI DE ASIGURARE A CALITATII SI AL PLANULUI DE EXAMINARI TEHNICE SI INSPECTII

I. Programul de asigurare a calitatii Programul de asigurarea a calitatii cuprinde urmatoarele documente:

1. Manualul de asigurare a calitatii: documentul care prezinta conceptia de asigurare a calitatii in unitatea executanta de produse sau prestatoare de servicii destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare si care contine:
a) masurile organizatorice specifice in cadrul unitatii, in scopul indeplinirii cerintelor de asigurare a calitatii prevazute in prezenta lege, pentru categoriile de produse sau servicii din profilul sau de activitate;
b) procedura de actualizare periodica a manualului de asigurare a calitatii;
c) procedura de elaborare a planului de control de calitate, verificari si incercari prevazut la pct. 3;
d) procedura pentru examinarile tehnice de asigurare a calitatii prevazute la pct. II, 1;
e) lista celorlalte proceduri de asigurare a calitatii prevazute la pct. 2, cu definirea locului pe care acestea il ocupa in cadrul programului de asigurare a calitatii, precum si a modului in care ele se aplica.

2. Procedurile scrise de asigurare a calitatii: documentele dupa care se executa toate activitatile productive, functionale, de control de calitate, verificari si incercari, de omologare, precum si de control al activitatii de asigurare a calitatii, prevazut in prezenta lege.

3. Planul de control de calitate, verificari si incercari: documentul care enumera si descrie toate controalele de calitate, verificarile si incercarile necesare pe faze de executie si finale, pentru un produs sau serviciu.
II. Planul de examinari tehnice si inspectii Planul de examinari tehnice si inspectii reprezinta documentul prin care se planifica controlul activitatii de asigurare a calitatii, in activitatea proprie, precum si in activitatea furnizorilor de produse sau servicii.
Controlul consta din:

1. Examinarea tehnica de asigurare a calitatii: actiunea de control efectuata periodic, prin care se analizeaza eficienta activitatii de asigurare a calitatii; examinarea tehnica se efectueaza de unitatea executanta in cadrul procesului sau de productie, de unitatile beneficiare la unitatile executante sau de catre Inspectia de stat pentru controlul activitatilor nucleare si al asigurarii calitatii nucleare la toate unitatile autorizate.

2. Inspectia de asigurare a calitatii: actiunea de control efectuata inopinat sau in statii fizice prestabilite; inspectia se efectueaza de unitatea executanta in cadrul procesului sau de productie, de unitatile beneficiare la unitatile executante sau de catre Inspectia de stat pentru controlul activitatilor nucleare si al asigurarii calitatii nucleare la toate unitatile autorizate.
---------------------------


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 06:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.